دانشجوی برگزیده


الهام پاك نيا
نفر سوم رشته علوم دامی – دام

گروه آموزشی علوم دامی
دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 92