دانشجوی برگزیده


هانيه حصاركي
نفر اول رشته زراعت‌ واصلاح نباتات‌

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 90