دانشجوی برگزیده


شادي قرباني
نفر اول رشته چوب‌ شناسي‌ وصنايع‌ چوب‌

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ
دانشکده منابع طبیعی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 90