دانشجوی برگزیده


فاطمه السادات مصلايي
نفر اول رشته اقتصاد كشاورزي‌

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی
دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 92