دانشجوی برگزیده


حسين خوش صحبتان
نفر دوم رشته اقتصاد كشاورزي‌

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی
دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
ورودی سال: 91