آرشیو عناوین آخرین دفاع ها
ررسي تأثير خشكسالي هواشناسي بر روي ويژگي‌هاي اسيديته، هدايت الكتريكي و بافت خاك (مطالعه موردي: منطقه


تاریخ دفاع: 1396/06/21

مکان برگزاری: كلاس شماره ۱

فاطمه شريفي


گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی

طبق گزارش جناب آقاي دكتر مجيد كريمپورريحان استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم فاطمه شريفي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته همزيستي با بيابان (ش.د ۷۴۰۱۹۳۰۰۸) جلسه دفاع تحت عنوان: " بررسي تأثير خشكسالي هواشناسي بر روي ويژگي‌هاي اسيديته، هدايت الكتريكي و بافت خاك (مطالعه موردي: منطقه دشتي شهركرد" در روز سه شنبه مورخ‬ ۲۱/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۱ در كلاس شماره ۱ برگزار مي‌گردد. خواهشمند است به نحو مقتضي اطلاع رساني فرمائيد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر ناصر مشهدي
- داور (داوران) ممتحن: دكتر اميررضا كشتكار
نماينده تحصيلات تكميلي: آقاي دكترحميدرضا ناصري


مطالعه تنوع مورفولوژيكي و فيلوژنتيكي سيانوباكتري‌هاي بومي خاك پارك ملي كوير و ارزيابي رشد آنها در خا


تاریخ دفاع: 1395/10/08

مکان برگزاری: تالار دكتر ثواقبي

عاطفه اعتمادي خواه


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع ازرساله خانم عاطفه اعتمادي خواه دانشجوي دوره دكتري رشته بيو لوژي و بيوتكنولوژي‌ خاك‌ به شماره دانشجويي ۷۱۰۴۹۰۰۵۵ ‌تحت عنوان «مطالعه تنوع مورفولوژيكي و فيلوژنتيكي سيانوباكتري‌هاي بومي خاك پارك ملي كوير و ارزيابي رشد آنها در خاك آلوده به كادميوم" روز چهارشنبه مورخ ۰۸/‏۱۰/‏۹۵‬ ساعت دفاع ۱۳:۳۰ در محل دفاع تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد.
دكتر احمدعلي پوربابايي به عنوان استاد راهنما
دكتر مصطفي نوروزي به عنوان استاد مشاور ‌اول
‌دكتر حسينعلي عليخاني به عنوان استاد مشاور دوم


تحليل سبك‌هاي مديريتي و وضعيت خدمات ارائه شده به سبز خانه‌داران در استان آذربايجان شرقي»
Analysis of management styles and the services offered to the greenhouse owners in East Azerbaigan p


تاریخ دفاع: 1395/09/28

مکان برگزاری: سالن شماره ۱

حسن خدايي استيار
hasan khodayi steyar


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي حسن خدايي استيار (hasan khodayi steyar) داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته مديريت كشاورزي تحت عنوان: «تحليل سبك‌هاي مديريتي و وضعيت خدمات ارائه شده به سبز خانه‌داران در استان آذربايجان شرقي» (Analysis of management styles and the services offered to the greenhouse owners in East Azerbaigan province) روز يك شنبه مورخ ۲۸/‏۰۹/‏۹۵‬ ‬از ساعت ۱۰‬ صبح در محل سالن شماره ۱ برگزار خواهد شد. استاد راهنما: آقاي دكتر هوشنگ ايرواني استاد مشاور: آقاي دكتر حجت ورمزياري


ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي اكوتيپ هاي پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي و
Genetic diversity in populus euphratica Oliv. ecotypes using by molecuar markers and evaluate their


تاریخ دفاع: 1395/06/29

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

حسين توكلي نكو
Hossein Tavakoli Neko


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقايان دكتر شيرواني و دكتر محمد حسن عصاره اساتيد محترم راهنماي رساله آقاي حسين توكلي نكو دانشجوي مقطع دكتري رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان: «ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي اكوتيپ هاي پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي و ارزيابي مقاومت آنها به تنش شوري» عنوان لاتين : "Genetic diversity in populus euphratica Oliv. ecotypes using by molecuar markers and evaluate their salinity stress tolerance"روز دوشنبه مورخ ۹۵/6/29 ساعت 14 بعدازظهر در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان: دكتر محمدرضا نقوي و دكتر محمد سپرك لي


بررسي توزيع مكاني پخش آب و كود تحت سامانه آبياري باراني سنترپيوت و شبيه سازي آن با مدل واترجمز ‌
Evaluation of spatial distribution of water and fertilizer application under center pivot irrigation


تاریخ دفاع: 1395/06/29

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

شهرام زبردست‌
Shahram Zebardast


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي شهرام زبردست‌ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي آبياري وزهكشي تحت عنوان «بررسي توزيع مكاني پخش آب و كود تحت سامانه آبياري باراني سنترپيوت و شبيه سازي آن با مدل واترجمز ‌» روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳:۳۰ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكتر تيمور سهرابي به عنوان استاد راهنما
دكترحامد ابراهيميان به عنوان استاد مشاور


تصفيه آب خاكستري با استفاده از فناوري‌هاي نو مورد مطالعاتي: تصفيه اب حمام خوابگاه‌هاي پرديس كشاورزي
Greywater treatment with new technologies Case study: Gray water treatment Tehran University dormito


تاریخ دفاع: 1395/06/29

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

ارغوان تفويضي‌
Arghavan Tafvizi


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه خانم ارغوان تفويضي‌ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي آبياري وزهكشي تحت عنوان «تصفيه آب خاكستري با استفاده از فناوري‌هاي نو مورد مطالعاتي: تصفيه اب حمام خوابگاه‌هاي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران ‌» روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكتر عبدالمجيد لياقت به عنوان استاد راهنما اول
دكتر تيمور سهرابي به عنوان استاد راهنما دوم


بهينه سازي استقرار نشاي پيوندي با تيمار هرس ريشه و مالچ پلي اتيلني و تأثير آن بررشد و عملكرد هندوانه
Optimizing establishment of grafted seedling with root pruning and polyethylene mulch and in fluence


تاریخ دفاع: 1395/06/28

مکان برگزاری: تالار عدل

حسين محمدي
Hossein Mohammadi


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقاي دكتر رضا صالحي محمدي استاد راهنماي پايان نامه آقاي حسين محمدي Hossein Mohammadi دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " بهينه سازي استقرار نشاي پيوندي با تيمار هرس ريشه و مالچ پلي اتيلني و تأثير آن بررشد و عملكرد هندوانه ( Citrullus lanatus Thbub ) " Optimizing establishment of grafted seedling with root pruning and polyethylene mulch and in fluence on watermelon( Citrullus lanatus Thnub.) growth and yield آماده دفاع مي‌باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز يكشنبه مورخ ۲۸ /۶ /۹۵ از ساعت ۱۱ در محل تالار عدل پيشنهاد گرديده است.
‌‌‌‌استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر عبدالكريم كاشي


بررسي كارايي فني و زيست محيطي مزارع پرورش ماهي در استان خوزستان
Investigating technical and environmental Efficiency of farms in Khuzestan province


تاریخ دفاع: 1395/06/28

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

بهناز ناظراني
Behnaz Nazerani


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم بهناز ناظراني (Behnaz Nazerani) داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «بررسي كارايي فني و زيست محيطي مزارع پرورش ماهي در استان خوزستان» Investigating technical and environmental Efficiency of farms in Khuzestan province روز يك شنبه مورخ ۹۵.۶.۲۸ از ساعت ۸‬ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر سعيد يزداني
استاد مشاور: آقاي دكتر حامد رفيعي


تأثير انواع سامانه‌هاي خاك ‌ورزي بر كيفيت خاك (مطالعه موردي: خاك ‌هاي زراعي منطقه كوهين)
Effect of tillage systems on soil quality (case study: agricultural soils of Koohin)


تاریخ دفاع: 1395/06/28

مکان برگزاری: تالار دكتر ثواقبي

رامين قهرمان پورنياري ‌
Ramin Gahramanpor Niari


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه آقاي رامين قهرمان پورنياري ‌دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته فيزيك و حفاظت خاك‌ خاك تحت عنوان «تأثير انواع سامانه‌هاي خاك ‌ورزي بر كيفيت خاك (مطالعه موردي: خاك ‌هاي زراعي منطقه كوهين)» روز يكشنبه مورخ ۲۸/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬ ‬ ساعت ۱۴ درمحل دفاع تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد.
دكتر منوچهر گرجي به عنوان استاد راهنما
دكتر محسن فرحبخش به عنوان استاد مشاوراول
‌دكتراحمدعلي پوربابائي به عنوان مشاور دوم


ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي آبياري براي ا ستفاده مؤثر از آب (مطالعه موردي: دشت مغان)
Performance evaluation of irrigation systems for efficient use of irrigation water (Case study: Mogh


تاریخ دفاع: 1395/06/27

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

ياسر حمدي احمد آبادي‌
Yaser Hamdi Ahmad Abad


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي ياسر حمدي احمد آبادي‌ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي آبياري وزهكشي تحت عنوان «ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي آبياري براي ا ستفاده مؤثر از آب (مطالعه موردي: دشت مغان) ‌» روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكترتيمور سهرابي به عنوان استاد راهنما اول
دكتر عبدالمجيد لياقت به عنوان استاد راهنما دوم
‌دكتر علي رسول زاده به عنوان استاد مشاور


تأثير سولفات آمونيوم بر رشد، انبارماني و ميزان مواد موثره گياه دارويي مرزه ( Satureja hortensis L. )
The Effect of Ammonium Sulphate on Growth, Storage and Active Substance of Summer Savory (Satureja


تاریخ دفاع: 1395/06/27

مکان برگزاری:  تالار عدل

سعيده محتشمي
Saeideh Mohtashami


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

‌طبق اعلام گروه علوم باغباني جلسه دفاع از رساله خانم سعيده محتشمي Saeideh Mohtashami داوطلب احراز دكتري رشته علوم باغباني تحت عنوان "‌ تأثير سولفات آمونيوم بر رشد، انبارماني و ميزان مواد موثره گياه دارويي مرزه ( Satureja hortensis L. ) رقم ساترن" The Effect of Ammonium Sulphate on Growth, Storage and Active Substance of Summer Savory (Satureja hortensis L. cv. Saturnروز شنبه مورخ ۲۷ /۶ /۹۵ ساعت ۱۵ بعدازظهر در محل تالار عدل برگزار خواهد شد.
۱- دكتر مصباح بابالار و دكتر ليلا تبريزي ... اساتيد محترم راهنما
2- دكتر وحيد روشن ... استاد محترم مشاور


ررسي اقتصادي الگوي كشت برنج در استان مازندران با تاكيد بر كشت رتون مدل pmp (مطالعه موردي شهرستان باب
(Economic investigation of Rice crop in Mazandaran Province Wite Emphasis on RATON crop PMP Model:


تاریخ دفاع: 1395/06/24

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

سميه حسين‌پور
Somayeh Hoosein pour


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم سميه حسين‌پور (Somayeh Hoosein pour) داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «بررسي اقتصادي الگوي كشت برنج در استان مازندران با تاكيد بر كشت رتون مدل pmp (مطالعه موردي شهرستان بابل )» (Economic investigation of Rice crop in Mazandaran Province Wite Emphasis on RATON crop PMP Model: case study of Babol county) ر وز چهارشنبه مورخ ۹۵/‫۶/‫۲۴ ‬ ‬ از ساعت ۸.۳۰‬ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر غلامرضا پيكاني
استاد مشاور: آقاي دكتر حامد رفيعي


بررسي آثار متغيرهاي كلان اقتصادي و سياست حمايتي بر رشد بخش كشاورزي در ايران
Effect of Macroeconomic Variables and Support PolicyOn the Growth of Agriculture Sector in Iran


تاریخ دفاع: 1395/06/21

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

حسين نوروزي
Hossein Nouruzi


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي حسين نوروزي (Hossein Nouruzi )داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «بررسي آثار متغيرهاي كلان اقتصادي و سياست حمايتي بر رشد بخش كشاورزي در ايران»(Effect of Macroeconomic Variables and Support PolicyOn the Growth of Agriculture Sector in Iran) روز يك شنبه مورخ ۹۵/‫۶/‫۲۱ ‬ ‬ از ساعت ۸/‫۳۰‬ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر سيد صفدر حسيني
استاد مشاور: خانم دكتر وحيده انصاري


توليد بيوپليمر پولولان توسط Aureobasidium pullulans از تفاله هويج
pullulan biopolymer production by aureobasidium pullulans from carrot dross


تاریخ دفاع: 1395/06/21

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

فاطمه مظفري
Fatemeh Mozaffari


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه خانم فاطمه مظفري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي گرايش زيست فناوري مواد غذايي تحت عنوان «توليد بيوپليمر پولولان توسط Aureobasidium pullulans از تفاله هويج""» روز يكشنبه مورخ ۹۵/۶/۲۱ ساعت ۱۰ درمحل. تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد.
دكتر فرامرز خدائيان به عنوان استاد راهنما
دكترمحمد جوان نيكخواه به عنوان استاد مشاوراول
دكتر زينب السادات ابراهيم زاده موسوي به عنوان استاد مشاوردوم


بررسي اثرات اقتصادي - زيست محيطي خشكسالي در كشاورزي استان كرمان
Investigating economic natural Effects of drought in Kerman`s Agriculture


تاریخ دفاع: 1395/06/21

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

علي اسكندري پور
Ali Eskandari Pour


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از رساله آقاي علي اسكندري پور( Ali Eskandari Pour) داوطلب احراز دكتري رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان:«بررسي اثرات اقتصادي - زيست محيطي خشكسالي در كشاورزي استان كرمان » (Investigating economic natural Effects of drought in Kerman`s Agriculture) روز يكشنبه مورخ ۲۱/‏۰۶/‏۹۵‬ از ساعت ۱۰ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد. استاد راهنما: آقاي دكتر سعيد يزداني اساتيد مشاور: آقايان دكترسيد صفدر حسيني، دكتر حبيب‌اله سلامي، دكتر غلامرضا پيكاني


طراحي باغ گياهشناسي با تأكيد بر رويكرد آموزشي و پژوهشي مطالعه موردي: كرج
Botanical Garden Design with an Educational and Research Approach Case Study: Karaj


تاریخ دفاع: 1395/06/20

مکان برگزاری: تالار عدل

مهربان مصطفي
Mihraban mustafa


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقاي دكتر بهروز جاني پور استاد راهنماي پايان نامه خانم مهربان مصطفي Mihraban mustafa دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مهندسي فضاي سبز تحت عنوان " طراحي باغ گياهشناسي با تأكيد بر رويكرد آموزشي و پژوهشي مطالعه موردي: كرج " Botanical Garden Design with an Educational and Research Approach Case Study: Karaj آماده دفاع مي‌باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز شنبه مورخ 20/ ۶/ ۹۵ از ساعت 10 صبح در محل تالار عدل پيشنهاد گرديده است.
‌‌‌‌اساتيد مشاور پايان نامه آقاي دكتر محسن كافي و خانم دكتر وحيده ناظري


مدلسازي فرآيند استخراج پلي فنل هاي موجود در پوست انار و خالص سازي الاجي تانن هاي آن
Modeling of pomegranate husk polyphenol extraction process and the purification its ellagitannins


تاریخ دفاع: 1395/06/20

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

رضا سامني
Reza Sameni


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي رضا سامني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي گرايش مهندسي صنايع غذايي تحت عنوان «مدلسازي فرآيند استخراج پلي فنل هاي موجود در پوست انار و خالص سازي الاجي تانن هاي آن"» روز شنبه مورخ ۹۵/۶/۲۰ ساعت ۱۰ درمحل. تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد.
دكتر سيد محمد ابراهيم زاده موسوي به عنوان استاد راهنما اول
دكتر حسين كياني به عنوان استاد راهنمادوم
دكترزهرا امام جمعه به عنوان استاد مشاور


تعيين ضوابط طراحي تيغه هاي جداكننده دريچه هاي كشويي موازي


تاریخ دفاع: 1395/06/20

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

ايمان خاكي بختياروند ‌


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي ايمان خاكي بختياروند ‌دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي سازه هاي آبي به شماره دانشجويي ۷۱۰۲۹۳۰۳۰ تحت عنوان «تعيين ضوابط طراحي تيغه هاي جداكننده دريچه هاي كشويي موازي ‌» روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكترصلاح كوچك زاده به عنوان استاد راهنما


مطالعه روزنه هاي جانبي لبه تيز و لبه پهن بيضي شكل در رژيم جريان زيربحراني ‌


تاریخ دفاع: 1395/06/20

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

فائزه رفيعي فر


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه خانم فائزه رفيعي فر ‌دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي سازه هاي آبي تحت عنوان «مطالعه روزنه هاي جانبي لبه تيز و لبه پهن بيضي شكل در رژيم جريان زيربحراني ‌» روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ساعت ۸:۳۰ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكترعليرضا وطن خواه به عنوان استاد راهنما


بررسي رابطه متقابل تنوع گونه هاي گياهي در دو توده خالص و آميخته بلوط ايراني با عوامل فيزيوگرافي و ب
Investigation on the in traction relationship of Spesies Diversity in pur and Mixed stands of the Ir


تاریخ دفاع: 1395/06/16

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

فهيمه علي دوست
Fahimeh Alidust


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر زاهدي اميري استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم فهيمه علي دوست دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته جنگل شناسي و اكولوژي جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :" بررسي رابطه متقابل تنوع گونه هاي گياهي در دو توده خالص و آميخته بلوط ايراني با عوامل فيزيوگرافي و برخي خصوصيات فيزيكي خاك (مطالعه موردي: نورآباد ممسني) " عنوان لاتين: "Investigation on the in traction relationship of Spesies Diversity in pur and Mixed stands of the Iranian oak physiographic factors and some physical properties of (soils) case study in Nourabad mamasami"روز سه شنبه مورخ 95/6/16 ساعت 10صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر كاظم بردبار


اثر حضور آفت دوم، كنه (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae ، در برهمكنش شكار-شكارگر: سفيدبالك‌
of second pest, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) on interaction of prey-predator: Trialeur


تاریخ دفاع: 1395/06/16

مکان برگزاری: 

سميرا حيدري


طبق اعلام گروه گياهپزشكي جلسه دفاع از رساله خانم سميرا حيدري داوطلب احراز دكتري رشته حشره شناسي كشاورزي گرايش اكولوژي و كنترل بيولوژيك تحت عنوان فارسي : " اثر حضور آفت دوم، كنه (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae ، در برهمكنش شكار-شكارگر: سفيدبالك‌گلخانه-كنه شكارگر (Acari: Phytoseiidae)Amblyseius swirskii " به انگليسي : "of second pest, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) on interaction of prey-predator: Trialeurodes vaporariorum -Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiida " راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 06/16 /۹۵ در محل تالار عدل گروه علوم باغباني پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
۱- آقاي دكتر حسين اللهياري ... - استاد راهنما
۲- خانم دكتر آزاده زاهدي گلپايگاني ... - استاد مشاور


بهينه سازي فرمولاسيون غذا - دارو (Medical Food) بر پايه ماست با ويژگي‌هاي كيفي مطلوب با استفاده از م
Formulation Optimization of Medical Foods with Desired Quality Properties Based on Yoghurt Using Gen


تاریخ دفاع: 1395/06/16

مکان برگزاری: تالار دانشجو گروه

هما بهمدي
Homa Behmadi


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله خانم هما بهمدي دانشجوي دوره دكتري رشته مهندسي صنايع غذايي تحت عنوان «بهينه سازي فرمولاسيون غذا - دارو (Medical Food) بر پايه ماست با ويژگي‌هاي كيفي مطلوب با استفاده از مدل سازيالگوريتم ژنتيك» روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ ساعت ۱۴ در محل تالار دانشجو گروه برگزار خواهد شد.
‌دكتر زهرا امام جمعه به عنوان استاد راهنما اول
دكتر محمدسعيد يارمند به عنوان استاد راهنما دوم


امكان استفاده از مازاد و مستعمل بنر تبليغاتي در ساخت چند سازه چوب پايه با پرس مسطح


تاریخ دفاع: 1395/06/16

مکان برگزاری: سالن مطهري

علي مؤذني


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر حميد زارع حسين آبادي استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي علي مؤذني دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع چوب جلسه دفاع تحت عنوان :« امكان استفاده از مازاد و مستعمل بنر تبليغاتي در ساخت چند سازه چوب پايه با پرس مسطح » درروز سه شنبه مورخ 95/6/16 ساعت 14-13 در محل سالن مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر ابراهيمي


تأثير سطوح آبياري و كود نيتروژن (اوره) بر عملكرد ارقام لوبيا قرمز
Study the response of two red kidney bean varieties ( Phaseolus vulgaris L.) to limited irrigation a


تاریخ دفاع: 1395/06/15

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

خيراله بياتي كميتكي
Kheirolla‌ Bayati Komitaki


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتر حسين مقدم و آقاي دكتر ناصر مجنون حسيني اساتيد راهنماي پايان‌نامه آقاي خيراله بياتي كميتكي (‌Kheirolla‌ Bayati Komitaki )دانشجوي ارشد زراعت تحت عنوا ن: ” تأثير سطوح آبياري و كود نيتروژن (اوره) بر عملكرد ارقام لوبيا قرمز ” و عنوان لاتين " Study the response of two red kidney bean varieties ( Phaseolus vulgaris L.) to limited irrigation and nitrogen ‌" آماده دفاع مي‌باشد. تاريخ دفاع از پايان‌نامه روز دو شنبه مورخ پانزدهم مرداد ماه نودوپنج ساعت ۱۰ صبح در محل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.
دكتر حسين مقدم ...استاد راهنما
دكتر ناصر مجنون حسيني ...استاد راهنماي دوم


مطالعه انتخابگري دو خاك با مينرالوژي متفاوت براي كاتيون‌ها در سيستم‌هاي تبادلي دو گانه و سه گانه و ب


تاریخ دفاع: 1395/06/15

مکان برگزاری: تالار دكتر ثواقبي

مريم خليلي راد


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع ازرساله خانم مريم خليلي راد دانشجوي دوره دكتري رشته شيمي و حاصلخيزي خاك تحت عنوان «مطالعه انتخابگري دو خاك با مينرالوژي متفاوت براي كاتيون‌ها در سيستم‌هاي تبادلي دو گانه و سه گانه و بررسي اثر تخليه ميكاي خاك از پتاسيم بر ضريب انتخابگري ونسلو " روز چهارشنبه مورخ ۲۴/‏۰۶/‏۹۵‬ ساعت دفاع ۱۰ صبح درمحل دفاع تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد.
دكتر حسن توفيقي به عنوان استاد راهنما
دكتر دكتر محسن فرحبخش به عنوان استاد مشاور


شناخت و تحليل مؤلفه‌هاي توسعه نظام‌هاي توليد تا مصرف در قطب‌هاي توليد گياهان دارويي ايران
Recognition and analysis of) (development components of production to consumption systems , in prod


تاریخ دفاع: 1395/06/14

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

معصومه سعادت زاده
Masomeh sadatzade


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از رساله خانم معصومه سعادت زاده (Masomeh sadatzade)د اوطلب احراز دكتري رشته توسعه كشاورزي تحت عنوان «شناخت و تحليل مؤلفه‌هاي توسعه نظام‌هاي توليد تا مصرف در قطب‌هاي توليد گياهان دارويي ايران» Recognition and analysis of) (development components of production to consumption systems , in production regions of medicinal plants, Iran روز يك شنبه مورخ ۹۵.۶.۱۴ از ساعت ۱۳.۳۰ بعدازظهر در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر هوشنگ ايرواني
اساتيد مشاور: آقايان دكتر حسين شعبانعلي فمي و دكترمجيد معصوميان


بررسي روش‌هاي ارزيابي كيفيت منابع آب سطحي در نوسانات اقليمي ‌


تاریخ دفاع: 1395/06/14

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

دنيا دزفولي


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه خانم دنيا دزفولي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي منابع آب تحت عنوان «بررسي روش‌هاي ارزيابي كيفيت منابع آب سطحي در نوسانات اقليمي ‌» روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ ساعت ۹ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكتر كيومرث ابراهيمي به عنوان استاد راهنما اول
‌دكتر شهاب عراقي نژاد به عنوان استاد راهنما دوم
دكتر عبدالحسين هورفر به عنوان استاد مشاور


مقايسه اثر سيليكات سديم و نانو ولاستونيت تركيب شده با اسيد بوريك در كاهش آبشوئي و بهبود مقاومت زيستي


تاریخ دفاع: 1395/06/13

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

مژگان غازان


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر رضا اولادي استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم مژگان غازان دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته حفاظت و اصلاح چوب به شماره دانشجوئي 720493031 جلسه دفاع تحت عنوان :« مقايسه اثر سيليكات سديم و نانو ولاستونيت تركيب شده با اسيد بوريك در كاهش آبشوئي و بهبود مقاومت زيستي چوب صنوبر( populus de ltoids)» در روز شنبه مورخ 95/6/13 ساعت 3-1در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكترداود افهامي سيسي


پيش بيني مدول الا ستيسيته چوب صنوبر با مقدار رطوبت مختلف با استفاده از آزمون اولتراسونيك
prediction of the modulus of elasiticity of poplar wood with various moisture content using ultrason


تاریخ دفاع: 1395/06/13

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

آذين اطلاعي
Azin Ettelaei


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكترمحمد لايقي استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم آذين اطلاعي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع چوب وكاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« پيش بيني مدول الا ستيسيته چوب صنوبر با مقدار رطوبت مختلف با استفاده از آزمون اولتراسونيك» در روز شنبه مورخ 95/6/13 ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكترقنبر ابراهيمي


بررسي و اثبات عملكرد ۳ ژن كانديد حساسيت VvPLL انگور تحت كنترل دو پروموتر مختلف در ايجاد حساسيت به سف
Evaluation and Performance of three VvPLL grapevine susceptibility candidate genes under two differe


تاریخ دفاع: 1395/06/10

مکان برگزاری: تالار عدل

پريسا حاجي احمد
Parisa Hajiahmad


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

احتراماً طبق گزارش آقاي دكتر علي عبادي استاد راهنماي پايان نامه خانم پريسا حاجي احمد Parisa Hajiahmad دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " بررسي و اثبات عملكرد ۳ ژن كانديد حساسيت VvPLL انگور تحت كنترل دو پروموتر مختلف در ايجاد حساسيت به سفيدك سطحي " "Evaluation and Performance of three VvPLL grapevine susceptibility candidate genes under two different promoters in susceptibility to powdery mildew" آماده دفاع مي‌باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز شنبه مورخ 16/ ۶/ ۹۵ از ساعت 13:30 صبح در محل تالار عدل پيشنهاد گرديده است.
‌‌استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر سيدعليرضا سلامي


بررسي تأثير ساعت شبانه روزي در حساسيت شته Aphis gossipii Glover. به ديازينون و بررسي علل فيزيولوژيك
"Study of the effect of circadian clock on the sensitivity of Aphis gossipii Glover exposed to diazi


تاریخ دفاع: 1395/06/10

مکان برگزاری: تالار مهدوي گروه خاكشناسي

فائزه باقري
Faezeh Bagheri


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق اعلام گروه گياهپزشكي جلسه دفاع از رساله خانم فائزه باقري داوطلب احراز دكتري رشته حشره شناسي كشاورزي گرايش فيزيولوژي و سم شناسي تحت عنوان فارسي : " بررسي تأثير ساعت شبانه روزي در حساسيت شته Aphis gossipii Glover. به ديازينون و بررسي علل فيزيولوژيك آن " به انگليسي : "Study of the effect of circadian clock on the sensitivity of Aphis gossipii Glover exposed to diazinon and the physiological reasons " راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 06/10 /۹۵ در محل تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
۱- آقايان دكتر خليل طالبي جهرمي و دكتر وحيد حسيني نوه ... - استادان راهنما
۲- آقايان دكتر حسين اللهياري و دكتر مهران حبيبي رضايي ... - استادان مشاور


حليل اثرات توسعه‌اي طرح تجهيز و نوسازي باغات انگور در استان همدان
Impact Evaluaction of Vineyard Consolidation in Hamedan province


تاریخ دفاع: 1395/06/10

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

شبنم سرور اميني
Shabnam SarvarAmini


گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

به پيشنهاد گروه ترويج و آموزش كشاورزي جلسه دفاع از رساله خانم شبنم سرور اميني (Shabnam SarvarAmini ) داوطلب احراز دكتري رشته توسعه كشاورزي تحت عنوان: «تحليل اثرات توسعه‌اي طرح تجهيز و نوسازي باغات انگور در استان همدان (Impact Evaluaction of Vineyard Consolidation in Hamedan province) روز سه شنبه مورخ ‬۹۵/‫۶/‫۱۶‬ ‬‬ ‫ ساعت ۹ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر علي اسدي استاد مشاور: آقاي دكتر خليل كلانتري


دوين راهبردهايي براي ساماندهي و بهبود نظام توليد و فرآوري چاي در استان گيلان
Formulating Strategies for Organizing and Improving Tea Production and Processing System in Gilan Pr


تاریخ دفاع: 1395/06/09

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

زهرا قارون
zahra gharoun


گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

به پيشنهاد گروه ترويج و آموزش كشاورزي جلسه دفاع از رساله خانم زهرا قارون د اوطلب احراز دكتري رشته توسعه كشاورزي تحت عنوان: «تدوين راهبردهايي براي ساماندهي و بهبود نظام توليد و فرآوري چاي در استان گيلان» روزسه شنبه مورخ ۹۵/۶/۹ از ساعت ۹ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكترخليل كلانتري
استاد مشاور: آقاي دكتر علي اسدي


بررسي اثر ايزوله پروتئين نخود و آنزيم ترانس گلوتاميناز بر خواص كيفي و رئولوژيكي و كيفي مافين بدون گل


تاریخ دفاع: 1395/06/09

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

ساناز شعباني‌


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه خانم ساناز شعباني‌ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي گرايش فنآوري مواد غذايي تحت عنوان «بررسي اثر ايزوله پروتئين نخود و آنزيم ترانس گلوتاميناز بر خواص كيفي و رئولوژيكي و كيفي مافين بدون گلوتن» روز سه شنبه مورخ ۹۵/۶/۹ ساعت ۱۰ درمحل. تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد.
دكتر محمد سعيد يارمند به عنوان استاد راهنما اول
دكتر حسين كياني به عنوان استاد راهنمادوم
دكترزهرا امام جمعه به عنوان استاد مشاوراول


اثر تنش خشكي بر رشد، ميزان مواد مؤثره و فعاليت برخي آنزيم ها در كلون هاي انتخابي ترخون (Artemisia dr
Effect of drought stress on growth, effective substances and some enzyme activities in selected t


تاریخ دفاع: 1395/06/08

مکان برگزاری:  تالار عدل

حسن موميوند
Hasan Mumivand


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق اعلام گروه علوم باغباني جلسه دفاع از رساله آقاي حسن موميوند داوطلب احراز دكتري رشته علوم باغباني تحت عنوان "ااثر تنش خشكي بر رشد، ميزان مواد مؤثره و فعاليت برخي آنزيم ها در كلون هاي انتخابي ترخون (Artemisia dracunculus L) " روز دوشنبه مورخ 8 /۶ /۹۵ ساعت ۱۰ صبح در محل تالار عدل برگزار خواهد شد. بدينوسيله از همكاران محترم مشروحه ذيل دعوت مي‌شود در جلسه مذكور شركت فرمايند: ۱- دكتر مصباح بابالار و دكتر ليلا تبريزي اساتيد محترم راهنما 2- دكتر مجيد شكرپور و دكتر جواد هاديان اساتيد محترم مشاور


«مطالعه و شناسايي ساختار هاپلوتيپي گاوميش هاي نژاد آذربايجاني»


تاریخ دفاع: 1395/06/07

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

محمدحسين فلاحي


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر حسين مرادي شهربابك استاد راهنماي پايان‌نامه آقاي محمدحسين فلاحي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي (اصلاح نژاد دام) جلسه دفاع تحت عنوان «مطالعه و شناسايي ساختار هاپلوتيپي گاوميش هاي نژاد آذربايجاني» در روز دو شنبه‌ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۸ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور. جناب آقايان دكتر محمد مرادي شهربابك و دكتر رستم عبداللهي


تعيين مشخصات هيروليكي و راندمان‌هاي پمپ در سرعت دوران‌هاي مختلف براي شرايط كاربردي


تاریخ دفاع: 1395/06/06

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

صابر كبيري


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي صابر كبيري ساماني‌ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي سازه‌هاي آبي‌ تحت عنوان «تعيين مشخصات هيروليكي و راندمان‌هاي پمپ در سرعت دوران‌هاي مختلف براي شرايط كاربردي ‌» روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۶ ساعت ۹ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكتر صلاح كوچك زاده به عنوان استاد راهنما


تدوين استراتژي‌هاي محاسباتي به منظور تلفيق داده‌هاي ترانسكريپتومي ( RNA-Seq ) در پيش بيني‌هاي مبتني


تاریخ دفاع: 1395/06/02

مکان برگزاری: تالار عدل

محمدحسين بناءبازي


گروه آموزشی علوم دامی

طبق اعلام گروه علوم دامي جلسه دفاع از رساله آقاي محمدحسين بناءبازي داوطلب احراز درجه دكتري رشته علوم دامي (ژنتيك و اصلاح نژاد دام) تحت عنوان (تدوين استراتژي‌هاي محاسباتي به منظور تلفيق داده‌هاي ترانسكريپتومي ( RNA-Seq ) در پيش بيني‌هاي مبتني بر ژنوم گاو شيري) رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ در محل تالار عدل برگزار خواهد شد.
-استاد (اساتيد) راهنما: جناب آقاي دكتر اردشير نجاتي جوارمي
- استاد (اساتيد) مشاور: جناب آقايان دكتر سيدرضا ميرائي اشتياني و دكتر مصطفي قادري زفره اي و دكتر ايخيده گودوين ايميومورين


ارزيابي فيتوشيميايي، فيزيولوژيكي و بيان برخي ژن‌هاي دخيل در مسير بيوسنتز متابوليت هاي ثانويه در مرزن
Assessments of phytochemical, physiological and evaluation of expression of some genes involved in s


تاریخ دفاع: 1395/06/01

مکان برگزاری: تالار عدل

محمدرضا مرشدلو
Mohammad Reza Morshedloo


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق اعلام گروه علوم باغباني جلسه دفاع از رساله آقاي محمدرضا مرشدلو داوطلب احراز دكتري رشته علوم باغباني تحت عنوان "ارزيابي فيتوشيميايي، فيزيولوژيكي و بيان برخي ژن‌هاي دخيل در مسير بيوسنتز متابوليت هاي ثانويه در مرزنجوش ( Origanum vulgare L) تحت شرايط تنش كم آبي" روز دوشنبه مورخ ۱ /۶ /۹۵ ساعت ۱۰ صبح در محل تالار عدل برگزار خواهد شد.
۱- دكتر سيدعليرضا سلامي و دكتر وحيده ناظري اساتيد محترم راهنما


بررسي امكان جداسازي فلزات سنگين مس و آرسنيك محلول با استفاده از رس مونت موريلونيت در آب آلوده


تاریخ دفاع: 1395/06/01

مکان برگزاری: كلاس 16

پريا درويشي


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقاي دكتر آرش جوانشير استاد راهنماي پايان نامه خانم پريا درويشي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بوم شناسي آبزيان شيلاتي جلسه دفاع تحت عنوان: « بررسي امكان جداسازي فلزات سنگين مس و آرسنيك محلول با استفاده از رس مونت موريلونيت در آب آلوده» در روز يكشنبه مورخ 95/5/24 ساعت 9صبح در محل كلاس 16 برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر كامران رضايي توابع


تبار زايي جنس (Nemacheilidae) Turcinoemacheilus در آبهاي داخلي ايران با استفاده صفات استخوان شناسي و
عنوان لاتين: "Phylogenetie of Iranian member of the genus turtcinoemacheilus (Nemacheilidae) using o


تاریخ دفاع: 1395/06/01

مکان برگزاری: كلاس 14

نسرين نيك مهر
Seyede Nasrin Nikmehr


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقايان دكتر سهيل ايگدري و دكتر هادي پورباقر اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم نسرين نيك مهر دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بوم شناسي آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :«تبار زايي جنس (Nemacheilidae) Turcinoemacheilus در آبهاي داخلي ايران با استفاده صفات استخوان شناسي و مولكولي » روز دوشنبه مورخ 95/6/1 ساعت 10 صبح در محل كلاس 14 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر حميد فرحمند


ارزيابي اثرات تغيير اقليم و تغيير كاربري اراضي بر شدت فراواني دبي هاي حداكثر (مطالعه موردي : حوزه آ


تاریخ دفاع: 1395/05/25

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

الهام رفيعي ساردويي


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقايان دكتر علي سلاجقه و دكتر عليرضا مقدم نيا اساتيد راهنماي مشترك رساله خانم الهام رفيعي ساردويي دانشجوي مقطع دكتري رشته علوم و مهندسي آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان: « ارزيابي اثرات تغيير اقليم و تغيير كاربري اراضي بر شدت فراواني دبي هاي حداكثر (مطالعه موردي : حوزه آبخيز قره سو كرمانشاه )» در روز دوشنبه مورخ ۹۵/5/25ساعت 11:45 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر آرش ملكيان و دكتر شهاب عراقي نژاد و دكتر شهرام خليقي سيگارودي


امكان سنجي حذف تدريجي سموم كشاورزي مالاتيون و ديازينون در ساختار تله رسوبگير


تاریخ دفاع: 1395/05/24

مکان برگزاری: كلاس 16

نوشين جعفر زاده


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقايان دكتر آرش جوانشير و دكتر هادي پورباقر اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه خانم نوشين جعفر زاده دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بوم شناسي آبزيان شيلاتي به شماره دانشجوئي ۷۲۰393087 جلسه دفاع تحت عنوان: « امكان سنجي حذف تدريجي سموم كشاورزي مالاتيون و ديازينون در ساختار تله رسوبگير» در روز يكشنبه مورخ 95/5/24 ساعت 10 صبح در محل كلاس 16 برگزار مي‌گردد.


طراحي الگوي راهبردي توليد شير و فرآورده‌هاي لبني ارگانيك
Designing a strategy for producing organic milk and dairy products


تاریخ دفاع: 1395/05/19

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

مهناز محمدزاده
Mahnaz Mohamadzadeh


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از رساله خانم مهناز محمدزاده نصيرآبادي داوطلب احراز دكتري رشته توسعه كشاورزي تحت عنوان: «طراحي الگوي راهبردي توليد شير و فرآورده‌هاي لبني ارگانيك» روز سه شنبه مورخ ۹۵.۵.۱۹ از ساعت ۹ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر حسين شعبانعلي فمي
استاد مشاور: آقايان دكتر ناصر مطيعي-دكتر محمدرضا سنجابي


مدل سازي رواناب - رسوب مبتني بر رويكرد پويايي سيستم و مقايسه آن با مدل SWAT( مطالعه موردي : حوزه آبخ


تاریخ دفاع: 1395/05/18

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

محمد رستمي خلج


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقايان دكتر علي سلاجقه و دكتر عليرضا مقدم نيا اساتيد راهنماي مشترك رساله آقاي محمد رستمي خلج دانشجوي مقطع دكتري رشته علوم و مهندسي آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان: « مدل سازي رواناب - رسوب مبتني بر رويكرد پويايي سيستم و مقايسه آن با مدل SWAT( مطالعه موردي : حوزه آبخيز كارده) » در روز دوشنبه مورخ ۹۵/5/18 ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر شهرام خليقي سيگارودي و سركار خانم دكتر مريم آذرخشي


غيير هزينه - منافع واحدهاي صنعتي گاو شيري پس از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها (مطالعه موردي:
The cost - benefit dairy plant after the implementation of the first phase of targeted subsidies law


تاریخ دفاع: 1395/05/17

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

نگار صادقيان
Negar Sadeghian


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم نگار صادقيان داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «تغيير هزينه - منافع واحدهاي صنعتي گاو شيري پس از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها (مطالعه موردي: استان تهران)» روز يك شنبه مورخ ۹۵/۵/۱۷ از ساعت ۱۰ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: دكتر حامد رفيعي
استاد مشاور: دكتر سيد صفدر حسيني


بررسي نقش اگروتوريسم در توسعه كشاورزي (مطالعه موردي شهرستان مرودشت)
The role of agrotourism in Agricultural Development (Case Study Shiraz city)


تاریخ دفاع: 1395/05/17

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

حميرا كاظمي
Homeira Kazemi


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم حميرا كاظمي داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «بررسي نقش اگروتوريسم در توسعه كشاورزي (مطالعه موردي شهرستان مرودشت)» روز يك شنبه مورخ ۹۵/۵/۱۷ از ساعت ۱۱/۳۰ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر ايرج صالح
استاد مشاور: آقاي دكتر حامد رفيعي


انتخاب مولدين ماده ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) بر اساس شاخص پاسخ به استرس و ارتبا
Selected female rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) based on the stress response and growth index of


تاریخ دفاع: 1395/05/12

مکان برگزاری: كلاس 15

احمد قبادخاني
A


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقاي دكتر محمدعلي نعمت الهي استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي احمد قبادخاني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته تكثير و پرورش آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :«انتخاب مولدين ماده ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) بر اساس شاخص پاسخ به استرس و ارتباط شاخص رشد با ماركز ريز ماهواره» روز سه شنبه مورخ 95/5/12 ساعت 9 صبح در محل كلاس 15 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر عليرضا ميرواقفي


ارزيابي فني و مالي روش هاي بهره برداري گرده بينه كوتاه و بلند با توجه به خسارت هاي وارد شده به توده


تاریخ دفاع: 1395/05/02

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

وحيد ريزوندي


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر مقداد جور غلامي استاد محترم راهنماي رساله آقاي وحيد ريزوندي دانشجوي مقطع دكتري رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان: «ارزيابي فني و مالي روش هاي بهره برداري گرده بينه كوتاه و بلند با توجه به خسارت هاي وارد شده به توده باقيمانده (مطالعه موردي بخش گرازبن جنگل خيرود)» روز شنبه مورخ ۹۵/5/۲ ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان: دكتر مجنونيان- دكتر زاهدي اميري


بررسي ويژگي هاي اكولوژيك و اكوتوكسيسيتي گونه Daphne mucronata در دو استان لرستان و چهارمحال بختياري


تاریخ دفاع: 1395/05/02

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

فرج الله ترنيان


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقاي دكتر حسين آذرنيوند و سركارخانم دكتر بي بي راضيه يزدان پرست اساتيد راهنماي مشترك رساله آقاي فرج الله ترنيان دانشجوي مقطع دكتري رشته علوم مرتع جلسه دفاع تحت عنوان: « بررسي ويژگي هاي اكولوژيك و اكوتوكسيسيتي گونه Daphne mucronata در دو استان لرستان و چهارمحال بختياري » در روز شنبه مورخ ۹۵/5/2ساعت 10-8 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر محمد علي زارع چاهوكي و دكتر محمد جعفري


طبقه بندي كمي ناهمواري ها و تعيين سايش انحلالي و بار محلول در حوضه هاي كارستي (مطالعه موردي : بخشي


تاریخ دفاع: 1395/04/28

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

عليرضا سپه وند


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقايان دكتر حسن احمدي و دكتر علي اكبر نظري ساماني اساتيد راهنماي مشترك رساله آقاي عليرضا سپه وند دانشجوي مقطع دكتري رشته علوم و مهندسي آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان: « طبقه بندي كمي ناهمواري ها و تعيين سايش انحلالي و بار محلول در حوضه هاي كارستي (مطالعه موردي : بخشي از حوضه هاي استان لرستان » در روز دوشنبه مورخ ۹۵/4/28 ساعت 10 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: سركار خانم دكتر سادات فيض نيا


مدل سازي رهايش كنترل شده انسولين خوراكي از نانوذرات حامل
modeling for controlled release of oral insulin from carrier nanoparticles


تاریخ دفاع: 1395/04/27

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني گروه علوم و صنایع غذایی

زهرا مهديزاده
Zahra Mhdizadeh


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله خانم زهرا مهديزاده برزكي دانشجوي دوره دكتري رشته مهندسي صنايع غذايي تحت عنوان" مدل سازي رهايش كنترل شده انسولين خوراكي از نانوذرات حامل" روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴:۳۰ درمحل. تالار شهيد سليماني گروه برگزار خواهد شد.
‌دكتر زهرا امام جمعه به عنوان استاد راهنما اول
دكتر مرتضي رفيعي تهراني به عنوان استاد راهنما دوم
‌دكتر علي اكبر موسوي موحدي به عنوان استاد مشاور


بررسي امكان درون پوشاني رنگ كانتاگزانتين طبيعي با نيوزوم و پرونيوزوم
Examine the possibility of natural canthaxanthin vesicles within the overlapping colors and Prvnyvzv


تاریخ دفاع: 1395/04/26

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني گروه علوم و صنایع غذایی

مریم رواقی
Maryam Ravaghi


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله خانم مريم رواقي‌ دانشجوي دوره دكتري رشته بيوتكنولوژي غذايي تحت عنوان «بررسي امكان درون پوشاني رنگ كانتاگزانتين طبيعي با نيوزوم و پرونيوزوم"» روزشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ ساعت ۱۰ درمحل. تالار شهيد سليماني گروه برگزار خواهد شد.
‌دكتر سيد هادي رضوي به عنوان استاد راهنما
دكتر سيدمحمدعلي ابراهيم زاده موسوي به عنوان استاد مشاور


مطالعه سيستماتيك گونه‌هاي جنس Colletotrichum در نواحي جنوبي درياي خزر


تاریخ دفاع: 1395/04/26

مکان برگزاری: سالن شهداي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي

علي عليزاده


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق اعلام گروه گياهپزشكي جلسه دفاع از رساله آقاي علي عليزاده داوطلب احراز دكتري رشته بيماري شناسي گياهي گرايش قارج شناسي و بيماري هاي قارچي گياهان عنوان: " مطالعه سيستماتيك گونه‌هاي جنس Colletotrichum در نواحي جنوبي درياي خزر " راس ساعت ۱۰/۳۰ روز شنبه مورخ ۰۴/۲۶ /۹۵ در محل سالن شهداي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي واقع در پشت رستوران برادران برگزار خواهد شد.
۱- آقاي دكتر محمد جوان نيكخواه ... - استاد راهنما
۲- آقايان دكتر رسول زارع و دكتر خليل بردي فتوحي فر ... - استادان مشاور


مطالعه اثر جايگزيني بخشي از نشاسته جيره با اسيدهاي چرب اشباع يا اسيدهاي چرب غير اشباع ضروري بر عملكر


تاریخ دفاع: 1395/04/20

مکان برگزاری: تالار مهدوي

بختيار بابايي


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر مهدي دهقان بنادكي استاد راهنماي پايان‌نامه آقاي بختيار بابايي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي (نشخواركنندگان) جلسه دفاع تحت عنوان «مطالعه اثر جايگزيني بخشي از نشاسته جيره با اسيدهاي چرب اشباع يا اسيدهاي چرب غير اشباع ضروري بر عملكرد توليدي، تخميرات شكمبه اي و فراسنجه هاي خوني در گاوهاي شيرده» در روز يكشنبه‌ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۰ ساعت ۹ صبح در محل تالار مهدوي برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور. جناب آقاي دكتر فرهنگ فاتحي


بيان و تغييرات ژن‌هاي سم زدا پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta Meyrik (Lepidoptera: Gelechiidae)


تاریخ دفاع: 1395/04/20

مکان برگزاری: تالار عدل گروه علوم باغباني

آيدين زيبايي
Aidin zibaee


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق اعلام گروه گياهپزشكي جلسه دفاع از رساله آقاي آيدين زيبايي داوطلب احراز دكتري رشته حشره شناسي كشاورزي گرايش فيزيولوژي و سم شناسي شماره دانشجويي عنوان: " بيان و تغييرات ژن‌هاي سم زدا پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta Meyrik (Lepidoptera: Gelechiidae) در پاسخ به آفتكش ها " راس ساعت ۱۴ يعد از ظهر روز يكشنبه مورخ ۰۴/۲۰ /۹۵ در محل تالار عدل گروه علوم باغباني پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
۱- آقاي دكتر ‌عليرضا بنداني ... - استاد راهنما
۲- آقاي دكتر قدرت اله صباحي ... - استاد مشاور


بررسي اثر تانن‌هاي استخراج شده از گونه‌هاي مختلف گياهي بر ساختار، محافظت شكمبه‌اي و هضم روده‌اي پروت


تاریخ دفاع: 1395/04/20

مکان برگزاری: تالار مهدوي

نرگس وحداني
Narges vahdani


گروه آموزشی علوم دامی

طبق اعلام گروه علوم دامي جلسه دفاع از رساله خانم نرگس وحداني داوطلب احراز درجه دكتري رشته علوم دامي (تغذيه دام-نشخواركنندگان)تحت عنوان (بررسي اثر تانن‌هاي استخراج شده از گونه‌هاي مختلف گياهي بر ساختار، محافظت شكمبه‌اي و هضم روده‌اي پروتئين كنجاله‌هاي سويا و كلزا و تاثير آن بر عملكرد توليدي گاوهاي هلشتاين) راس ساعت ۱۰/۳۰ صبح روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۰ در محل تالار مهدوي برگزار خواهد شد.
-استاد (اساتيد) راهنما: جناب آقايان دكتر مهدي دهقان بنادكي و دكتر كامران رضايزدي
- استاد (اساتيد) مشاور: سركار خانم دكتر فرحناز خليقي سيگارودي


مطالعه رفتارشناسي ماهي زبرا دانيو (Danio reiro) با بررسي اثر داروي گياهي همولاكس، در خنثي سازي علف ك


تاریخ دفاع: 1395/04/20

مکان برگزاری: كلاس 15

فاطمه قاسمي
Fatemeh Ghasemi


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقايان دكتر محمدعلي نعمت الهي و دكتر عليرضا ميرواقفي اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم فاطمه قاسمي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بوم شناسي آبزيان شيلاتي جلسه دفاع تحت عنوان :«مطالعه رفتارشناسي ماهي زبرا دانيو (Danio reiro) با بررسي اثر داروي گياهي همولاكس، در خنثي سازي علف كش رانداپ..» روز يكشنبه مورخ 95/4/20 ساعت 11/30 در محل كلاس 15 برگزار مي گردد.


ارزيابي رفتار هيدروليكي خاك با تأكيد بر نفوذ و ذخيره آبي در چند رويكرد مديريتي (مطالعه موردي: منطقه


تاریخ دفاع: 1395/04/14

مکان برگزاری: تالار دكتر ثواقبي

فرشته حقيقي


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع ازرساله خانم فرشته حقيقي فشي ‌دانشجوي دوره دكتري رشته فيزيك و حفاظت خاك‌ تحت عنوان «ارزيابي رفتار هيدروليكي خاك با تأكيد بر نفوذ و ذخيره آبي در چند رويكرد مديريتي (مطالعه موردي: منطقه كوهين)» روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ ساعت ۱۰ درمحل دفاع تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد.
دكتر منوچهر گرجي به عنوان استادراهنما
دكتر فرود شريفي به عنوان استادمشاور


توسعه يك سامانه ماشين بينايي به منظور درجه بندي كيفي مغز پسته


تاریخ دفاع: 1395/04/13

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي

حسين نوري


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي حسين نوري احمدآبادي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك بيوسيستم تحت عنوان «توسعه يك سامانه ماشين بينايي به منظور درجه بندي كيفي مغز پسته» روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳ ساعت ۸ درسالن اجتماعات گروه مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي برگزار خواهد شد.
دكتر محمود اميد به عنوان استاد راهنما
دكتر سيد سعيد محتسبي به عنوان استاد مشاور


طراحي و ساخت و ارزيابي پمپ خورشيدي فتوولتاييك براي آبياري مزارع كشاورزي‌


تاریخ دفاع: 1395/04/13

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي

بهار علي بيك‌


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه خانم بهار علي بيك‌ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك بيوسيستم تحت عنوان «طراحي و ساخت و ارزيابي پمپ خورشيدي فتوولتاييك براي آبياري مزارع كشاورزي‌» روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳ ساعت ۹:۳۰ درسالن اجتماعات گروه مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي برگزار خواهد شد.
دكتر محمود اميد به عنوان استاد راهنما
دكتر حسين موسي زاده به عنوان استاد مشاور


براورد معادل انرژي قابل سوخت وساز باسيلوس سوبتيليس در جوجه هاي گوشتي نر


تاریخ دفاع: 1395/04/13

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

مسعود درخشاني


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر مجتبي زاغري استاد راهنماي پايان‌نامه آقاي مسعود درخشاني ديبا دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي (تغذيه طيور) جلسه دفاع تحت عنوان «" براورد معادل انرژي قابل سوخت وساز باسيلوس سوبتيليس در جوجه هاي گوشتي نر» در روز يكشنبه‌ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳ ساعت ۹ صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور. جناب اقاي دكتر حسين مروج


توسعه يك مدل پوياي محاسبه بيلان منابع آب در سطح حوضه آبريز
Development of a basin-scale dynamic water balance model


تاریخ دفاع: 1395/04/13

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

بهنام رشيدي
Behnam Rashidi


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي بهنام رشيدي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي منابع آب تحت عنوان «توسعه يك مدل پوياي محاسبه بيلان منابع آب در سطح حوضه آبريز» روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ ساعت ۹ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكتر شهاب عراقي نژاد به عنوان استاد راهنما اول
دكتر كيومرث ابراهيمي به عنوان استاد راهنما دوم


طراحي مدل استقرار عمليات مناسب كشاورزي (GAP) در راستاي پايداري باغات مركبات استان مازندران


تاریخ دفاع: 1395/04/12

مکان برگزاری: سالن شماره يك (1)

فاطمه رزاقي


گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

به پيشنهاد گروه ترويج و آموزش كشاورزي جلسه دفاع از رساله فاطمه رزاقي بورخاني داوطلب احراز دكتري رشته ترويج كشاورزي تحت عنوان: « طراحي مدل استقرار عمليات مناسب كشاورزي (GAP) در راستاي پايداري باغات مركبات استان مازندران» روز شنبه مورخ 95/4/12 از ساعت 10 صبح در محل سالن شماره يك (1) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر احمد رضوانفر
استاد مشاور: آقايان دكتر سيدحميد موحدمحمدي،دكتر سيديوسف حجازي


اثر تغذيه كلسيم سرك بر عملكرد و سلامت دستگاه گوارش مرغ‌هاي مادر گوشتي


تاریخ دفاع: 1395/04/01

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

بهرام سنگ


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر مجتبي زاغري استاد راهنماي پايان‌نامه آقاي بهرام سنگ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي (تغذيه طيور) جلسه دفاع تحت عنوان «" اثر تغذيه كلسيم سرك بر عملكرد و سلامت دستگاه گوارش مرغ‌هاي مادر گوشتي» در روز سه شنبه‌ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ ساعت ۸ صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور. سركار خانم دكتر شيرين هنربخش


تعيين سهم جايگزيني متيونين گياهي به جاي DL-Met سنتتيك و اثرات مهم كوشاني آنها در جوجه‌هاي گوشتي


تاریخ دفاع: 1395/03/29

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

ساناز غلامرضا نيا


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر محمود شيوازاد استاد راهنماي پايان‌نامه خانم ساناز غلامرضا نيا دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي (تغذيه طيور) جلسه دفاع تحت عنوان «تعيين سهم جايگزيني متيونين گياهي به جاي DL-Met سنتتيك و اثرات مهم كوشاني آنها در جوجه‌هاي گوشتي» در روز شنبه‌ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ ساعت ۰۸/۳۰ صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور. جناب آقاي دكتر مجتبي زاغري


تعيين ميزان نياز كولين جوجه‌هاي نر گوشتي سويه راس در تغذيه با جيره بر پايه ذرت و سويا"


تاریخ دفاع: 1395/03/29

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

محيا پهلوان


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر محمود شيوازاد استاد راهنماي پايان‌نامه خانم محيا پهلوان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي (تغذيه طيور) جلسه دفاع تحت عنوان «تعيين ميزان نياز كولين جوجه‌هاي نر گوشتي سويه راس در تغذيه با جيره بر پايه ذرت و سويا"» در روز شنبه‌ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ ساعت ۰۹/۳۰ صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور. جناب آقاي دكتر مجتبي زاغري و سركار خانم دكتر شيرين هنربخش


تاثير آلودگي هوا بر ويژگي‌هاي آناتوميك، فيزيولوژيك و بيوشيميايي برگ چنار (Platanus orientalis) وكاج


تاریخ دفاع: 1395/03/29

مکان برگزاری: سالن اجتماعات شهيد مطهري

اسماعيل خسروپور


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقايان دكتر عطارد و دكتر شيرواني اساتيد محترم راهنماي رساله آقاي اسماعيل خسروپور دانشجوي مقطع دكتري رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان: « تاثير آلودگي هوا بر ويژگي‌هاي آناتوميك، فيزيولوژيك و بيوشيميايي برگ چنار (Platanus orientalis) وكاج تهران (Pinus eldarica) در شهر تهران» روز شنبه مورخ ۹۵/۳/۲۹ ساعت ۱۳:۳۰ بعداز ظهر در محل سالن اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر تورج اميني- دكتر ويلما بايرام زاده


حليل عوامل و تعيين برخي از آستانه هاي محيطي فرسايش خندقي (مطالعه موردي منطقه: قصر شيرين استان كرمانش


تاریخ دفاع: 1395/03/24

مکان برگزاری: تالار شهيد مطهري

خسرو شهبازي


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقايان دكتر علي سلاجقه و دكتر محمد جعفري اساتيد محترم راهنماي رساله آقاي خسرو شهبازي دانشجوي مقطع دكتري رشته آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان: «تحليل عوامل و تعيين برخي از آستانه هاي محيطي فرسايش خندقي (مطالعه موردي منطقه: قصر شيرين استان كرمانشاه)» روز دوشنبه مورخ ۹۵/3/۲4 ساعت 10 صبح در محل تالار شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان: دكتر حسن احمدي - دكتر علي اكبر نظري ساماني- دكتر محمد خسروشاهي


مقايسه اثر متيونين گياهي با DL-Methionine بر عملكرد، فراسنجه هاي خوني و پاسخ سيستم ايمني در جوجه‌هاي


تاریخ دفاع: 1395/03/23

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

اميد نوري


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر محمود شيوازاد استاد راهنماي پايان‌نامه آقاي اميد نوري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي (تغذيه طيور) جلسه دفاع تحت عنوان «مقايسه اثر متيونين گياهي با DL-Methionine بر عملكرد، فراسنجه هاي خوني و پاسخ سيستم ايمني در جوجه‌هاي گوشتي نر» در روز يك شنبه‌ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۳ ساعت ۰۸/۳۰ صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور. جناب آقايان دكتر حسين مروج و دكتر حسن مهرباني يگانه


ارزيابي پاسخ هاي مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي و الگوي بيان نسبي ژن هاي مرتبط با شوري ناشي از نمك NaCL در


تاریخ دفاع: 1395/03/17

مکان برگزاری: تالار عدل

مرضيه اتحادپور


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق اعلام گروه علوم باغباني جلسه دفاع از رساله خانم مرضيه اتحادپور داوطلب احراز دكتري رشته علوم باغباني تحت عنوان " ارزيابي پاسخ هاي مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي و الگوي بيان نسبي ژن هاي مرتبط با شوري ناشي از نمك NaCL در ژنوتيپ هاي مركبات " روز دوشنبه مورخ 3/17/ 95 در محل تالار عدل برگزار خواهد شد.
1- دكتر محمدرضا فتاحي مقدم و دكتر ذبيح اله زماني .... اساتيد محترم راهنما
2- دكتر بهروز گلعين و دكتر محمدرضا نقوي ... اساتيد محترم مشاور


توسعه سامانه پيش‌بيني بلندمدت هيدرولوژيكي براساس تركيب مدل‌هاي داده مبناء


تاریخ دفاع: 1395/03/16

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

فرشته مدرسي


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع ازرساله خانم فرشته مدرسي دانشجوي دوره دكتري رشته مهندسي منابع آب تحت عنوان «توسعه سامانه پيش‌بيني بلندمدت هيدرولوژيكي براساس تركيب مدل‌هاي داده مبناء» روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۶ ساعت ۱۴ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكترشهاب عراقي نژاد به عنوان استادراهنمااول
دكتركيومرث ابراهيمي به عنوان راهنما دوم


ارزيابي و مقايسه اقتصادي - اكولوژيكي دو نوع رويكرد مديريتي اكولوژيك محور و اجتماعي - اكولوژيك محور


تاریخ دفاع: 1395/03/11

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

ياسر قاسمي آريان


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقاي دكتر حسين آذرنيوند استاد محترم راهنماي رساله آقاي ياسر قاسمي آريان دانشجوي مقطع دكتري رشته بيابانزدايي جلسه دفاع تحت عنوان: «ارزيابي و مقايسه اقتصادي - اكولوژيكي دو نوع رويكرد مديريتي اكولوژيك محور و اجتماعي - اكولوژيك محور (پروژه ترسيب كربن منابع طبيعي)» در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۳/۱۱ ساعت ۱۱ در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: دكتر علي كياني راد


تأثير فناوري نگهداري آب زيرسطحي در خاك‌هاي شني بر رطوبت، شوري، دماي خاك و عملكرد گياه در مناطق خشك


تاریخ دفاع: 1395/03/09

مکان برگزاری: تالار دكتر ثواقبي

مهدي اميرپور


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع ازرساله آقاي مهدي اميرپور رباط دانشجوي دوره دكتري رشته فيزيك و حفاظت خاك تحت عنوان «تأثير فناوري نگهداري آب زيرسطحي در خاك‌هاي شني بر رطوبت، شوري، دماي خاك و عملكرد گياه در مناطق خشك» روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۹ ساعت ۱۴ در تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد.
دكتر مهدي شرفا به عنوان استاد راهنما
دكتر منوچهر گرجي به عنوان استاد مشاور اول
دكتر هرمزد نقوي به عنوان استاد مشاور دوم


مطالعه نقش نهاده آب در كارايي فني گندم كاران در استان البرز


تاریخ دفاع: 1395/02/29

مکان برگزاری: سالن ۱

نيلوفر گنجي


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم نيلوفر گنجي داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان" مطالعه نقش نهاده آب در كارايي فني گندم كاران در استان البرز" روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ از ساعت 11:30 در محل سالن ۱ برگزار خواهد شد.
۱- استاد راهنما: آقاي دكتر سعيد يزداني
۲- استاد مشاور: آقاي دكتر ايرج صالح


مطالعه مقاومت به خشكي و شوري چمن راي گراس (Lolium perenne) تحت تاثير ماده ديجوكسين، آبسيزيك اسيد و ن


تاریخ دفاع: 1395/02/29

مکان برگزاری: تالار شهداي پرديس

شهلا مهدوي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق اعلام گروه علوم باغباني جلسه دفاع از رساله خانم شهلا مهدوي داوطلب احراز دكتري رشته علوم باغباني تحت عنوان" مطالعه مقاومت به خشكي و شوري چمن راي گراس (Lolium perenne) تحت تاثير ماده ديجوكسين، آبسيزيك اسيد و نانو ذرات" روز چهارشنبه مورخ 2/29/ 95 در محل تالار شهداي پرديس برگزار خواهد شد.
1- دكتر محسن كافي ...... استاد محترم راهنما
2- دكتر اسماعيل فلاحي و دكتر مجيد شكرپور و دكتر ليلا تبريزي .....اساتيد محترم مشاور


بررسي رابطه بين تنوع زيستي، ساختار و عملكرد اكوسيستم در برخي مناطق رويشي حفاظت شده


تاریخ دفاع: 1395/02/28

مکان برگزاری: تالار دانشجو

پروانه عشوري


گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

طبق گزارش آقايان دكتر افشين دانه كار و دكتر عادل جليلي استاد محترم راهنماي رساله خانم پروانه عشوري دانشجوي مقطع دكتري رشته محيط زيست جلسه دفاع تحت عنوان: «بررسي رابطه بين تنوع زيستي، ساختار و عملكرد اكوسيستم در برخي مناطق رويشي حفاظت شده» روز سه شنبه مورخ ۹۵/۲/۲۸ ساعت ۱۱ صبح در محل تالار دانشجو برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان: دكتر محمد علي زارع چاهوكي - دكتر بهنام حمزه


مدلسازي كريدورهاي زيستگاهي خرس سياه بلوچي (Ursus thibetanus gedrosianus Blanford.1877) در ايران


تاریخ دفاع: 1395/02/27

مکان برگزاری: تالار شهيد مطهري

كامران الماسيه


گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

طبق گزارش آقاي دكتر محمد كابلي استاد محترم راهنماي رساله آقاي كامران الماسيه دانشجوي مقطع دكتري رشته محيط زيست جلسه دفاع تحت عنوان: «مدلسازي كريدورهاي زيستگاهي خرس سياه بلوچي (Ursus thibetanus gedrosianus Blanford.1877) در ايران» روز دوشنبه مورخ ۹۵/۲/۲۷ ساعت ۱۱/۳۰ صبح در تالار شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.


بهينه سازي توليد آنزيم فيتاز توسط Bacillus subtilis در سامانه تخمير غوطه وري


تاریخ دفاع: 1395/02/08

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

كريم راكي سليمي


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله آقاي كريم راكي سليمي دانشجوي دوره دكتري رشته بيوتكنولوژي غذايي تحت عنوان «بهينه سازي توليد آنزيم فيتاز توسط Bacillus subtilis در سامانه تخمير غوطه وري» روزچهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰ درمحل. تالار شهيد سليماني گروه برگزار خواهد شد. ب
دكتر محمد صفري به عنوان استاد راهنما اول
دكتر مريم هاشمي به عنوان استاد راهنما دوم


اثر نوع رقم و مقدار كود فسفري بر شكل‌هاي مختلف فسفر خاك و خصوصيات مورفولوژيكي ريشه گندم


تاریخ دفاع: 1395/02/06

مکان برگزاری: تالار دكتر ثواقبي

راضيه خليلي راد


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع ازرساله خانم راضيه خليلي راد دانشجوي دوره دكتري رشته شيمي و حاصلخيزي خاك تحت عنوان «اثر نوع رقم و مقدار كود فسفري بر شكل‌هاي مختلف فسفر خاك و خصوصيات مورفولوژيكي ريشه گندم» روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ساعت ۱۳:۳۰ درمحل دفاع تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد.
دكتر حسين ميرسيدحسيني به عنوان استادراهنما


اثر نوع رقم و مقدار كود فسفري بر شكل‌هاي مختلف فسفر خاك و خصوصيات مورفولوژيكي ريشه گندم


تاریخ دفاع: 1395/02/06

مکان برگزاری: تالار دكتر ثواقبي

راضيه خليلي راد


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع ازرساله خانم راضيه خليلي راد دانشجوي دوره دكتري رشته شيمي و حاصلخيزي خاك تحت عنوان «اثر نوع رقم و مقدار كود فسفري بر شكل‌هاي مختلف فسفر خاك و خصوصيات مورفولوژيكي ريشه گندم» روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ساعت ۱۳:۳۰ درمحل دفاع تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد.
دكتر حسين ميرسيدحسيني به عنوان استادراهنما


توليد برون‌تني رويان در سامانه همكشتي با سلول‌هاي اپيتليال جداً شده از قطعات مختلف اويداكت گوسفند


تاریخ دفاع: 1395/02/01

مکان برگزاری: تالار دانشجو

سعيد دشتي


گروه آموزشی علوم دامی

طبق اعلام گروه علوم دامي جلسه دفاع از رساله آقاي سعيد دشتي داوطلب احراز درجه دكتري رشته علوم دامي (فيزيولوژي دام) تحت عنوان (توليد برون‌تني رويان در سامانه همكشتي با سلول‌هاي اپيتليال جداً شده از قطعات مختلف اويداكت گوسفند) راس ساعت ۱۰ صبح روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ در محل تالار دانشجو برگزار خواهد شد.
-استاد (اساتيد) راهنما: جناب آقايان دكتر احمد زارع شحنه و دكتر حميد كهرام
- استاد (اساتيد) مشاور: جناب آقاي دكتر مهدي ژندي


ساخت و ارزيابي يك نمونه دستگاه بسته بندي محصول كلم مبتني بر سامانه كنترلي توسعه يافته SCADA


تاریخ دفاع: 1395/01/29

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

محمود سلطاني فيروز


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از رساله آقاي محمود سلطاني فيروز دانشجوي دوره دكتري رشته مكانيك ماشين‌هاي كشاورزي تحت عنوان «ساخت و ارزيابي يك نمونه دستگاه بسته بندي محصول كلم مبتني بر سامانه كنترلي توسعه يافته SCADA" روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ساعت ۹ درمحل سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد.
دكتررضا عليمرداني به عنوان استاد راهنما
دكترسيد سعيد محتسبي به عنوان استاد مشاوراول
دكتر حسين مبلي به عنوان استاد مشاوردوم


مطالعه خشكسالي هيدرولوژيك و ناحيه بندي كاهش جريان رودخانه (مطالعه موردي: حوزه آبخيز حبله رود)


تاریخ دفاع: 1394/12/24

مکان برگزاری: كلاس شماره ۱

فرزانه نصرالهي زاده


گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی

طبق گزارش جناب آقاي دكتر اميررضا كشتكار استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم فرزانه نصرالهي زاده دانشجوي كارشناسي ارشد رشته همزيستي با بيابان جلسه دفاع تحت عنوان: " مطالعه خشكسالي هيدرولوژيك و ناحيه بندي كاهش جريان رودخانه (مطالعه موردي: حوزه آبخيز حبله رود) " در روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱ در كلاس شماره ۱ برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي مهندس علي افضلي


اثر گرانول هاي جاذب اتيلن طي جابجايي در حفظ كيفيت برخي ارقام گل هاي شاخه بريده رز


تاریخ دفاع: 1394/11/28

مکان برگزاری: تالار شهداي پرديس

الميرا ربيعي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقايان دكتر عزيزاله خندان و دكتر بهروز جاني پور اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه خانم الميرا ربيعي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان "اثر گرانول هاي جاذب اتيلن طي جابجايي در حفظ كيفيت برخي ارقام گل هاي شاخه بريده رز" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز چهارشنبه مورخ 28/ 11/ 94 از ساعت 10 صبح در محل تالار شهداي پرديس پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پايان نامه آقاي مهندس احمد احمدي


بررسي اولويت منابع ماسه براساس پوشش گياهي،دانه بندي و سنگريزه سطحي (مطالعه موردي:ارگ دامغان)


تاریخ دفاع: 1394/11/25

مکان برگزاری: 

زينب واشقاني فراهاني


گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی

طبق گزارش جناب آقاي دكتر ناصر مشهدي استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم زينب واشقاني فراهاني دانشجوي كارشناسي ارشد رشته همزيستي با بيابان (ش.د 740192023) جلسه دفاع تحت عنوان:بررسي اولويت منابع ماسه براساس پوشش گياهي،دانه بندي و سنگريزه سطحي (مطالعه موردي:ارگ دامغان)در روز يكشنبه مورخ 25/11/94 ساعت 30/11در كلاس شماره 1 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: جناب آقاي دكتر حميدرضا ناصري
- داور (داوران) ممتحن: آقاي دكتر مجيد كريمپورريحان
نماينده تحصيلات تكميلي: آقاي دكتر اميررضا كشتكار


مدل سازي و بهينه سازي توليد كلزا با استفاده از سامانه استنتاج فازي- عصبي- ژنتيكي ، مطالعه موردي استا


تاریخ دفاع: 1394/11/18

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي

سيدهاشم موسوي اول


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از رساله آقاي سيدهاشم موسوي اول دانشجوي دوره دكتري رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان « مدل سازي و بهينه سازي توليد كلزا با استفاده از سامانه استنتاج فازي- عصبي- ژنتيكي ، مطالعه موردي استان مازندران روز يكشنبه مورخ 1394/11/18ساعت 8:15 درمحل سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي برگزار خواهد شد.
دكتر شاهين رفيعي به عنوان استاد راهنما
دكترسليمان حسين پور به عنوان استاد مشاوراول
دكترمحمد شريفي به عنوان استادمشاوردوم
دكتر مرتضي آغباشلوبه عنوان استادمشاورسوم


ررسي تاثير هدايت الكتريكي محلول غذايي بر مصرف آب و عناصر غذايي نشاهاي گوجه فرنگي گلخانه اي در كشت بد


تاریخ دفاع: 1394/11/18

مکان برگزاری: تالار دانشجو

سيدرضا سلطاني


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقايان دكتر مجتبي دلشاد و دكتر عبدالكريم كاشي اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه آقاي سيدرضا سلطاني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان "بررسي تاثير هدايت الكتريكي محلول غذايي بر مصرف آب و عناصر غذايي نشاهاي گوجه فرنگي گلخانه اي در كشت بدون خاك " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز يكشنبه مورخ 18/ 11/ 94 از ساعت 10 صبح در محل تالار دانشجو پيشنهاد گرديده است.


ارزيابي خصوصيات رويشي و زايشي برخي از ارقام و ژنوتيپ هاي آلو


تاریخ دفاع: 1394/11/17

مکان برگزاری: تالار مهدوي

زهرا فلاتي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقاي دكتر محمدرضا فتاحي مقدم استاد راهنماي پايان نامه خانم زهرا فلاتي كله سر دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان "ارزيابي خصوصيات رويشي و زايشي برخي از ارقام و ژنوتيپ هاي آلو" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز شنبه مورخ 17/ 11/ 94 از ساعت 8 صبح در محل تالار مهدوي پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر علي عبادي


مدلسازي رشد پروبيوتيك تحت تاثير پري بيوتيك در نوشيدني لبني تخميري مخلوط شده با آبميوه


تاریخ دفاع: 1394/11/14

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

پرنگ نيك مرام


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله خانم پرنگ نيك مرام دانشجوي دوره دكتري رشته مهندسي گرايش مهندسي صنايع غذايي تحت عنوان « مدلسازي رشد پروبيوتيك تحت تاثير پري بيوتيك در نوشيدني لبني تخميري مخلوط شده با آبميوه » روز چهارشنبه مورخ 1394/11/14ساعت 10:30 درمحل .تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد.بدينوسيله از جنابعالي دعوت به عمل مي‌آورد كه در اين جلسه شركت فرماييد.
دكتر سيد محمدعلي ابراهيم زاده موسوي به عنوان استاد راهنما اول
دكتر زهرا امام جمعه به عنوان استاد راهنما دوم
دكتر سيدهادي رضوي به عنوان استاد مشاور اول


بررسي تأثير نانو مكمل معدني بر توليد عسل، رشد جمعيت و افزايش پرورش نوزاد در كلني هاي زنبورعسل (Apis


تاریخ دفاع: 1394/11/14

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

وحيد قرباني


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقايان دكتر غلامعلي نهضتي و دكتر كامران رضا يزدي اسا تيد راهنماي مشترك پايان‏نامه آقاي وحيد قرباني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي ( پرورش زنبور عسل ) جلسه دفاع تحت عنوان« بررسي تأثير نانو مكمل معدني بر توليد عسل، رشد جمعيت و افزايش پرورش نوزاد در كلني هاي زنبورعسل (Apis mellifera) » در روز چهار شنبه‏ مورخ 1394/11/14 ساعت 10 صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‏گردد.


تحليل اكسرژي خط فرآوري پنير به روش فراپالايش: كارخانه پگاه آذربايجان غربي


تاریخ دفاع: 1394/11/13

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

فرشيد نصيري


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي فرشيد نصيري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك بيوسيستم تحت عنوان «تحليل اكسرژي خط فرآوري پنير به روش فراپالايش: كارخانه پگاه آذربايجان غربي» روز سه شنبه مورخ1394/11/13 ساعت 8 صبح درسالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد.
دكترمرتضي آغباشلو به عنوان استادراهنما
دكترشاهين رفيعي به عنوان استاد مشاور


بررسي عوامل انگيزشي موثر بر عملكرد يادگيري در ميان دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان


تاریخ دفاع: 1394/11/13

مکان برگزاری: سالن شماره يك (1)

زهرا موسوي


گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

به پيشنهاد گروه ترويج و آموزش كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه خانم زهرا موسوي قيداري داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته آموزش كشاورزي تحت عنوان: «بررسي عوامل انگيزشي موثر بر عملكرد يادگيري در ميان دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان» روز سه شنبه مورخ 13/11/94 از ساعت 10 صبح در محل سالن شماره يك (1) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر احمد رضوانفر
استاد مشاور: آقاي دكتر سيدمحمود حسيني


بررسي تاثير سه نوع بسته بندي بر زوال بذر پرايم شده و غير پرايم، سه گياه دانه روغني كنجد Sesamun ind


تاریخ دفاع: 1394/11/13

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

سپيده نيكو مرام


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتررضا توكل افشاري استاد راهنماي پايان‏نامه خانم سپيده نيكو مرام دانشجوي ارشد علوم وتكنولوژي بذر تحت عنوا ن: ” بررسي تاثير سه نوع بسته بندي بر زوال بذر پرايم شده و غير پرايم، سه گياه دانه روغني كنجد Sesamun indicum، كلزاBrassica napus ) و گلرنگ (Carthamus tinctorius، طيشرايط متفاوت انبارداري ” آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز سه شنبه مورخ 94/11/13از ساعت 13.30درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.
مشاور پايان نامه جناب آقاي مهندس مجتبي ميراب زاده


تحليل اكسرژي خط فرآوري شير با ماندگاري طولاني كارخانه پگاه آذربايجان غربي »


تاریخ دفاع: 1394/11/12

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

محمد مجرب صوفيان


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي محمد مجرب صوفيان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك بيوسيستم تحت عنوان «تحليل اكسرژي خط فرآوري شير با ماندگاري طولاني كارخانه پگاه آذربايجان غربي » روز دوشنبه مورخ1394/11/12 ساعت 8 صبح درسالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد.
دكترحسين مبلي به عنوان استاد راهنما
دكترمرتضي آغباشلو به عنوان استاد مشاور
دكتر حجت احمدي به عنوان استاد مشاور


طراحي فرآيندي تك مرحله اي براساس غشاي مايع براي استخراج اسيد هاي فنولي - توليد نانو ذرات ومدلسازي ره


تاریخ دفاع: 1394/11/12

مکان برگزاری: تالار دانشجو

هيمن نوربخش


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله آقاي هيمن نوربخش دانشجوي دوره دكتري رشته مهندسي گرايش مهندسي صنايع غذايي تحت عنوان «طراحي فرآيندي تك مرحله اي براساس غشاي مايع براي استخراج اسيد هاي فنولي - توليد نانو ذرات ومدلسازي رهايش هسته » روز دوشنبه مورخ 1394/11/12ساعت 14 درمحل .تالار دانشجو برگزار خواهد شد.
دكتر زهرا امام جمعه به عنوان استاد راهنما اول
دكتر اشكان مددلو به عنوان استاد راهنما دوم
دكتر سيدمحمد علي ابراهيم زاده موسوي به عنوان استاد مشاوراول
دكتر علي اكبر موسوي موحدي به عنوان استاد مشاوردوم


دستكاري آهنگ رهايش كافئين از هيدروژل حرارتي پروتئين هاي آب پنير


تاریخ دفاع: 1394/11/12

مکان برگزاری: تالار شهيدسليماني

حديثه زند


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه خانم حديثه زند رجبي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي گرايش علوم مواد غذايي به شماره دانشجويي 710692009 تحت عنوان «دستكاري آهنگ رهايش كافئين از هيدروژل حرارتي پروتئين هاي آب پنير » روز دوشنبه مورخ 94/11/12ساعت 9 درمحل .تالار شهيدسليماني برگزار خواهد شد.
دكتر اشكان مددلو به عنوان استاد راهنما


اثر مكمل چربي حاوي امگا – 6 بر بيان برخي از ژنهاي مسير ليپوژنز در بزهاي مهابادي


تاریخ دفاع: 1394/11/12

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

علي ايمان پور


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر مصطفي صادقي استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي علي ايمان پور دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي ( اصلاح نژاد دام ) جلسه دفاع تحت عنوان« اثر مكمل چربي حاوي امگا – 6 بر بيان برخي از ژنهاي مسير ليپوژنز در بزهاي مهابادي» در روز چهارشنبه‏ مورخ 1394/11/12 ساعت 10 صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور: جناب آقاي دكتر مهدي گنج خانلو


مديريت بهبود كارايي مصرف آب در توليد گندم در شهرستان رشتخوار


تاریخ دفاع: 1394/11/12

مکان برگزاری: سالن شماره يك (1)

نسرين اكبري


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه خانم نسرين اكبري داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته مديريت كشاورزي تحت عنوان: «مديريت بهبود كارايي مصرف آب در توليد گندم در شهرستان رشتخوار » روز دوشنبه مورخ 12/11/94 از ساعت 8:30 صبح در محل سالن شماره يك (1) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: خانم دكتر ژيلا دانشور عامري
استاد مشاور: آقاي دكتر ناصر مطيعي


مطالعه و ارزيابي حركت تيعه در خاك به روش المان محدود به منظور پيش بيني انرژي مصرفي عمليات خاك ورزي ح


تاریخ دفاع: 1394/11/12

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

بهمن فلاح نژاد


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي بهمن فلاح نژاد دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك بيوسيستم تحت عنوان « مطالعه و ارزيابي حركت تيعه در خاك به روش المان محدود به منظور پيش بيني انرژي مصرفي عمليات خاك ورزي حفاظتي » روز دوشنبه مورخ1394/11/12 ساعت 9 صبح درسالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد.
دكتررضا عليمرداني به عنوان استاد راهنما
دكترعلي حاجي احمد به عنوان استاد مشاور


ثر محلول هاي غذايي مختلف بر صفات كيفي و كمي و انبار ماني ارقام سيب (گالا، گراني اسميت و گلاب كهنز)


تاریخ دفاع: 1394/11/11

مکان برگزاری: تالار شهداي پرديس

پريا احمدي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقايان دكتر مصباح بابالار و دكتر عليرضا طلايي اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه خانم پريا احمدي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان "اثر محلول هاي غذايي مختلف بر صفات كيفي و كمي و انبار ماني ارقام سيب (گالا، گراني اسميت و گلاب كهنز) " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز يكشنبه مورخ 11 / 11/ 94 از ساعت 10 صبح در محل تالار شهداي پرديس پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پايان نامه آقاي دکتر محمدعلي عسكري


بهينه سازي عملكرد جمع كننده خورشيدي صفحه تخت با استفاده از نانوسيال به كمك الگوريتم ژنتيك


تاریخ دفاع: 1394/11/11

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

ميلاد مرادي


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي ميلاد مرادي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك بيوسيستم تحت عنوان «بهينه سازي عملكرد جمع كننده خورشيدي صفحه تخت با استفاده از نانوسيال به كمك الگوريتم ژنتيك » روز يكشنبه مورخ1394/11/11 ساعت 8:30 صبح درسالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد.
دكترمحمود اميد به عنوان استاد راهنما
دكتر سليمان حسين پور به عنوان استاد مشاور اول دكتر اسماعيل ميرزايي قلعه به عنوان استاد مشاور دوم


بررسي تاثير خشكسالي بر تغيير نظام هاي توليد دامي شهرستان كميجان(استان مركزي)


تاریخ دفاع: 1394/11/11

مکان برگزاری: سالن شماره يك (1)

سعيده عزيزي


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه خانم سعيده عزيزي داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته توسعه روستايي تحت عنوان: «بررسي تاثير خشكسالي بر تغيير نظام هاي توليد دامي شهرستان كميجان(استان مركزي)» روز يك شنبه مورخ 11/11/94 از ساعت 8:30 صبح در محل سالن شماره يك (1) برگزار خواهد شد.,
استاد راهنما: آقاي دكتر حسين شعبانعلي فمي
استاد مشاور: آقاي دكتر امير علم بيگي


بررسي تأثير خواص فيزيكي، شيميايي، زيستي و مديريتي خاك بر عملكرد باغات انار استان قم با استفاده از شب


تاریخ دفاع: 1394/11/11

مکان برگزاری: تالار دكتر ثواقبي

سيدعلي كمالي


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه آقاي سيدعلي كمالي نجات دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي فيزيك و حفاظت خاك تحت عنوان «بررسي تأثير خواص فيزيكي، شيميايي، زيستي و مديريتي خاك بر عملكرد باغات انار استان قم با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي » روز يكشنبه مورخ 1394/11/11ساعت:14 درمحل دفاع تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد.
دكتر منوچهر گرجي به عنوان استادراهنما
دكتر احمدعلي پورباباييبه عنوان استاد مشاور اول
دكتر محمود اميد به عنوان استاد مشاور دوم


مديريت ذخيره- بازيافت در سفره هاي آب زيرزميني


تاریخ دفاع: 1394/11/11

مکان برگزاری: 

ابوالفضل پوزن


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي ابوالفضل پوزن دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي منابع آب تحت عنوان «مديريت ذخيره- بازيافت در سفره هاي آب زيرزميني » روز يكشنبه مورخ1394/11/11 ساعت 13:30درتالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري و آباداني برگزار خواهد شد.
دكترمجيد خياط خلقي به عنوان استاد راهنما
دكترعبدالحسين هورفربه عنوان استاد مشاور


مقايسه كاربرد ژئوسينتتيك و اليافت مصنوعي بر كنترل آبشستگي موضعي بستر رسوبي ناشي از جت افقي


تاریخ دفاع: 1394/11/11

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري و آباداني

امين قاسمي


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي امين قاسمي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي سازه هاي آبي تحت عنوان «مقايسه كاربرد ژئوسينتتيك و اليافت مصنوعي بر كنترل آبشستگي موضعي بستر رسوبي ناشي از جت افقي» روز يكشنبه مورخ1394/11/11 ساعت 10 درتالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري و آباداني برگزار خواهد شد.
دكترمحمدحسين اميد به عنوان استاد راهنما اول
دكترعلي رئيسي استبرق به عنوان استاد راهنما دوم


اثر سيستئين در رقيق كننده بر پايه LDL بر كيفيت اسپرم بز بعد از انجماد


تاریخ دفاع: 1394/11/11

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

جواد قربانزاده


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر سعيد زين الديني استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي جواد قربانزاده سوار دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي ( فيزيولوژي دام ) جلسه دفاع تحت عنوان«اثر سيستئين در رقيق كننده بر پايه LDL بر كيفيت اسپرم بز بعد از انجماد » در روز يك شنبه‏ مورخ 1394/11/11 ساعت 11 صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور: جناب آقاي دكتر مهدي ژندي


بررسي نقش سد استقلال ميناب در توسعه كشاورزي شهرستان ميناب استان هرمزگان


تاریخ دفاع: 1394/11/10

مکان برگزاری: سالن شماره يك (1)

نجمه مرادي


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه خانم نجمه مرادي داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته مديريت كشاورزي تحت عنوان: «بررسي نقش سد استقلال ميناب در توسعه كشاورزي شهرستان ميناب استان هرمزگان» روز شنبه مورخ 10/11/94 از ساعت 8:30 صبح در محل سالن شماره يك (1) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر خليل كلانتري
استاد مشاور: خانم دكتر ژيلا دانشور عامري


سنتز و بررسي خواص رزين زيست پايه اپوكسي تانن در ساخت تخته خرده از كاه گندم


تاریخ دفاع: 1394/11/10

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

شايسته جهانشاهي


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقايان دكتر علي عبدالخاني + دكتر كاظم دوست حسيني اساتيد محترم راهنماي رساله خانم شايسته جهانشاهي دانشجوي مقطع دكتري رشته علوم و صنايع چوب وكاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« سنتز و بررسي خواص رزين زيست پايه اپوكسي تانن در ساخت تخته خرده از كاه گندم » درروز شنبه مورخ 94/11/10 ساعت 15-13 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر عليرضا شاكري + پروفسور آنتونيوپيزي


مديريت مصرف آب در مزارع ذرت استان البرز»


تاریخ دفاع: 1394/11/10

مکان برگزاری: سالن شماره يك (1)

محمد جلالي نسب


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي محمد جلالي نسب داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته مديريت كشاورزي تحت عنوان: «مديريت مصرف آب در مزارع ذرت استان البرز» روز شنبه مورخ 10/11/94 از ساعت 10 صبح در محل سالن شماره يك (1) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: خانم دكتر ژيلا دانشور عامري
استاد مشاور: آقاي دكتر خليل كلانتري


بررسي سرين پروتئازها و بازدارنده هاي آنها در زنبورهاي عسل آلوده به نوزما


تاریخ دفاع: 1394/11/07

مکان برگزاری: تالار عدل

محمد افراسيابي


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر غلامعلي نهضتي پا قلعه و سركار خانم دكتر صديقه نبيان اساتيد راهنماي مشترك پايان‏نامه آقاي محمد افراسيابي دوقزلو دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( پرورش زنبور عسل ) جلسه دفاع تحت عنوان« بررسي سرين پروتئازها و بازدارنده هاي آنها در زنبورهاي عسل آلوده به نوزما » در روز چهارشنبه‏ مورخ 1394/11/7 ساعت 10 صبح در محل تالار عدل برگزار مي‏گردد. خواهشمند است به نحو مقتضي اطلاع رساني فرماييد.


ساختار فيزيوگرافيك استان البرز و بررسي رابطه آن با خصوصيات ژئوپدولوژيك


تاریخ دفاع: 1394/11/07

مکان برگزاری: تالار دكتر ثواقبي

پيام دولتي


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه آقاي پيام دولتي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي پيدايش ورده بندي وارزيابي خاك تحت عنوان «ساختار فيزيوگرافيك استان البرز و بررسي رابطه آن با خصوصيات ژئوپدولوژيك » روز چهارشنبه مورخ 1394/11/07 ساعت:8:30 صبح درمحل دفاع تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد.
دكتر احمد حيدري به عنوان استادراهنما


بررسي فون كنه هاي خاكزي خانواده Ascidae ، elicharidae , از راسته ميان­استيگمايان در استان چهارمحال


تاریخ دفاع: 1394/11/06

مکان برگزاری: تالار مهدوي گروه خاكشناسي

مستانه محسني


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقاي دكتر عليرضا صبوري راهنماي پايان‏نامه خانم مستانه محسني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي تحت عنوا ن: " بررسي فون كنه هاي خاكزي خانواده Ascidae ، elicharidae , از راسته ميان­استيگمايان در استان چهارمحال و بختياري Blattisociidae " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز سه شنبه مورخ 6 /11 / 94 از ساعت10 در محل تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.


ارزيابي اثرات ژنتيكي ناشي از بازسازي ذخاير بر روي تنوع ژنتيكي ماهي سفيد با استفاده از نشانگر ريز ماه


تاریخ دفاع: 1394/11/06

مکان برگزاری: كلاس 15

حسين حقيقي


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقاي دكتر حميد فرحمند استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي حسين حقيقي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بوم شناسي آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :« ارزيابي اثرات ژنتيكي ناشي از بازسازي ذخاير بر روي تنوع ژنتيكي ماهي سفيد با استفاده از نشانگر ريز ماهواره» روز سه شنبه مورخ 94/11/6 ساعت 10/30 صبح در محل كلاس 15 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر هادي پورباقر


ارزش گذاري اقتصادي ترسيب كربن و تبيين ارزش آموزش جوامع محلي در مديريت مشاركتي سرزمين منطقه مورد مطال


تاریخ دفاع: 1394/11/05

مکان برگزاری: سالن مطالعات شهيد مطهري

مائده نصري


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقايان دكتر مهدي قرباني و دكتر محمد جعفري استاتيد محترم راهنماي پايان نامه خانم مائده نصري دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت مناطق بياباني جلسه دفاع تحت عنوان :« ارزش گذاري اقتصادي ترسيب كربن و تبيين ارزش آموزش جوامع محلي در مديريت مشاركتي سرزمين منطقه مورد مطالعه شهرستان ملارد » در روز دوشنبه مورخ 94/11/5 ساعت 11 صبح در محل سالن مطالعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: دكتر حسين آذرنيوند + دكتر حامد رفيعي


بررسي دلايل استقرار و عدم استقرار مناسب پوشش گياهي پس از آتريپلكس كاري در منطقه اخترآباد شهريار


تاریخ دفاع: 1394/11/05

مکان برگزاری: سالن شهيد مطهري

مريم حج فروش


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقاي دكتر علي طويلي استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم مريم حج فروش دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته مرتعداري جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي دلايل استقرار و عدم استقرار مناسب پوشش گياهي پس از آتريپلكس كاري در منطقه اخترآباد شهريار » در روز دوشنبه مورخ 94/11/5 ساعت 14 در محل سالن شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: دكتر محمد جعفري + دكتر حسين اندامي


مطالعه و امكان سنجي برآورد كمترين هزينه و نشر آلاينده هاي زيست محيطي سامانه يكپارچه مديريت پسماند ش


تاریخ دفاع: 1394/10/29

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

سجاد نصرالهي


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي سجاد نصرالهي سروآغاجي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان «ًمطالعه و امكان سنجي برآورد كمترين هزينه و نشر آلاينده هاي زيست محيطي سامانه يكپارچه مديريت پسماند شهري با استفاده از تكنيك هاي تحقيق در عمليات و الگوريتم هاي هوشمند » روزسه شنبه مورخ1394/10/29 ساعت 8 صبح درسالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد.
دكتر رضا عليمرداني به عنوان استاد راهنما
دكترمحمد شريفي به عنوان استاد مشاور اول
دكترمحمدرضا تقي زاده يزدي به عنوان استاد مشاور دوم


توسعه ، پياده سازي و ارزيابي سيستم كنترل مبتني بر پردازش تصوير و منطق فازي براي فرايند خشك شدن سيب د


تاریخ دفاع: 1394/10/27

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي

ناهيد عقيلي ناطق


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از رساله خانم ناهيد عقيلي ناطق دانشجوي دوره دكتري رشته مكانيك ماشين هاي كشاورزي تحت عنوان «توسعه ، پياده سازي و ارزيابي سيستم كنترل مبتني بر پردازش تصوير و منطق فازي براي فرايند خشك شدن سيب درخشك كن لايه نازك هيبريدي(هواي داغ- مايكرويو) روز يكشنبه مورخ 1394/10/27ساعت 11 درمحل سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي برگزار خواهد شد.
دكترشاهين رفيعي به عنوان استاد راهنما
دكترسليمان حسين پور به عنوان استاد مشاور
دكتر محمود اميد به عنوان استاد مشاور
دكتر سيد سعيد محتسبي به عنوان استاد مشاور


مدل سازي و بهينه سازي مصرف انرژي و ارزيابي چرخه زندگي توليد و فرآوري چاي در استان گيلان


تاریخ دفاع: 1394/10/27

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

مهرناز شرافت


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه خانم مهرناز شرافت دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان "مدل سازي و بهينه سازي مصرف انرژي و ارزيابي چرخه زندگي توليد و فرآوري چاي در استان گيلان" روزيكشنبه مورخ 94/10/27 ساعت 9صبح درسالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد.
دكترحسين مبلي به عنوان استاد راهنما
دكترمجيد خانعلي به عنوان استاد مشاور


مقايسه سمپاش بوم دار پشت تراكتوري هوا-كمك با سمپاش بوم دار رايج در ايران


تاریخ دفاع: 1394/10/27

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

جواد خاكسار


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي جواد خاكسار دهقي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان «مقايسه سمپاش بوم دار پشت تراكتوري هوا-كمك با سمپاش بوم دار رايج در ايران » روزيكشنبه مورخ 94/10/27 ساعت 8 صبح درسالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد. ب
دكتر حسين مبلي به عنوان استاد راهنما
دكتر اسداله اكرم به عنوان استاد مشاوراول
دكتر محمد حسين عباسپور فرد به عنوان استاد مشاوردوم


مطالعه تاثير فراواني آللي جايگاه هاي ژني موثر بر صفت كمي (QTL allele frequency) بر صحت و دقت ارزيابي


تاریخ دفاع: 1394/10/27

مکان برگزاری: تالار عدل

پوريا داودي


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر اردشير نجاتي استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي پوريا داودي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( اصلاح نژاد دام ) جلسه دفاع تحت عنوان« مطالعه تاثير فراواني آللي جايگاه هاي ژني موثر بر صفت كمي (QTL allele frequency) بر صحت و دقت ارزيابي هاي ژنوميك» در روز يك ‏شنبه مورخ 1394/10/27 ساعت 10 صبح در محل تالار عدل برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور:جناب آقاي دكتر رستم عبداللهي


مطالعه تاثير فراواني آللي جايگاه هاي ژني موثر بر صفت كمي (QTL allele frequency) بر صحت و دقت ارزيابي


تاریخ دفاع: 1394/10/27

مکان برگزاری: تالار عدل

پوريا داودي


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر اردشير نجاتي استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي پوريا داودي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( اصلاح نژاد دام ) جلسه دفاع تحت عنوان« مطالعه تاثير فراواني آللي جايگاه هاي ژني موثر بر صفت كمي (QTL allele frequency) بر صحت و دقت ارزيابي هاي ژنوميك» در روز يك ‏شنبه مورخ 1394/10/27 ساعت 10 صبح در محل تالار عدل برگزار مي‏گردد. خ
- استاد ( اساتيد) مشاور:جناب آقاي دكتر رستم عبداللهي


بررسي رابطه بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران


تاریخ دفاع: 1394/10/14

مکان برگزاری: سالن شماره يك (1)

ستاره حاجي عابديني


گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

به پيشنهاد گروه ترويج و آموزش كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه خانم ستاره حاجي عابديني داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته آموزش كشاورزي تحت عنوان: «بررسي رابطه بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران » روز دوشنبه مورخ 14/10/94 از ساعت 10 صبح در محل سالن شماره يك (1) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر سيدحميد موحدمحمدي
استاد مشاور: آقاي دكتر احمد رضوانفر


ارزيابي توانمندي گياهان مرتعي در پالايش خاكهاي آلوده به فلزات سنگين سرب و روي (مطالعه موردي: بخشي از


تاریخ دفاع: 1394/10/14

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

مهدي معمري


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقايان دكتر محمد جعفري و دكتر علي طويلي اساتيد محترم راهنماي مشترك رساله آقاي مهدي معمري دانشجوي مقطع دكتري رشته علوم مرتع جلسه دفاع تحت عنوان : « ارزيابي توانمندي گياهان مرتعي در پالايش خاكهاي آلوده به فلزات سنگين سرب و روي (مطالعه موردي: بخشي از اراضي اطراف شركت ملي سرب و روي در ايران - زنجان) » درروز دو شنبه مورخ 94/10/14ساعت 13/30 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
استاد (اساتيد ) مشاور : آقايان دكتر بابك متشرع زاده و دكتر محمد علي زارع چاهوكي


تحليل عيوب الكتروموتور و پمپ گريز از مركز چند مرحله اي با استفاده از پارامترهاي جريان، ولتاژ و گرما


تاریخ دفاع: 1394/10/06

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

طاهر كردي


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي طاهر كردي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك بيوسيستم تحت عنوان «تحليل عيوب الكتروموتور و پمپ گريز از مركز چند مرحله اي با استفاده از پارامترهاي جريان، ولتاژ و گرما به كمك ماشين بردار پشتيبان (SVM) » روزيكشنبه مورخ 94/10/06 ساعت 9صبح درسالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد.
دكتر اسداله اكرم به عنوان استاد راهنما
دكتر حجت احمدي به عنوان استاد مشاور


نقش آشنايي Familiarity در روابط درون گروهي و رفتار كاوشگري كنه هاي شكارگر Neoseiulus californicus و


تاریخ دفاع: 1394/10/06

مکان برگزاری: تالار دانشجو

پريسا جليلي


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش خانم دكتر آزاده زاهدي گلپايگاني استاد راهنماي پايان‏نامه خانم پريسا جليلي زنوزي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي تحت عنوا ن: " نقش آشنايي Familiarity در روابط درون گروهي و رفتار كاوشگري كنه هاي شكارگر Neoseiulus californicus و Amblyseius swrsku " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز سه شنبه مورخ 6 /11 / 94 از ساعت 30: 13 در محل تالار دانشجو واقع طبقه دوم ساختمان قديم اقتصاد و ترويج پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.
- استاد مشاور : آقاي دكتر عليرضا صبوري


اثر تراكم كشت و زمان برداشت بر ويژگي هاي رشد و خصوصيات كمي و كيفي استويا (Stevia rebaudiana Bertoni)


تاریخ دفاع: 1394/10/02

مکان برگزاری: 

عليرضا زواري


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش خانم دكتر ليلا تبريزي استاد راهنماي پايان نامه آقاي عليرضا زواري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان "اثر تراكم كشت و زمان برداشت بر ويژگي هاي رشد و خصوصيات كمي و كيفي استويا (Stevia rebaudiana Bertoni) " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز چهارشنبه مورخ 2 / 10/ 1394 از ساعت10 صبح در محل تالار شهداي پرديس پيشنهاد گرديده است. استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر داراب يزداني


اثر تراكم كشت و زمان برداشت بر ويژگي هاي رشد و خصوصيات كمي و كيفي استويا (Stevia rebaudiana Bertoni)


تاریخ دفاع: 1394/10/02

مکان برگزاری: تالار شهداي پرديس

عليرضا زواري


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش خانم دكتر ليلا تبريزي استاد راهنماي پايان نامه آقاي عليرضا زواري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان "اثر تراكم كشت و زمان برداشت بر ويژگي هاي رشد و خصوصيات كمي و كيفي استويا (Stevia rebaudiana Bertoni) "آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز چهارشنبه مورخ 2 / 10/ 1394 از ساعت10 صبح در محل تالار شهداي پرديس پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر داراب يزداني


تعيين محلول غذايي پايه براي هلو رقم آلبرتا


تاریخ دفاع: 1394/09/22

مکان برگزاری: تالار دانشجو

مهسا رحماني


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقايان دكتر ذبيح اله زماني و دكتر عليرضا طلايي اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه خانم مهسا رحماني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان "تعيين محلول غذايي پايه براي هلو رقم آلبرتا" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز يكشنبه مورخ 22/ 9/ 1394 از ساعت 10:30 صبح در محل تالار دانشجو پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر مصباح بابالار


بررسي سازوكارهاي مديريت كاهش ضايعات محصول خرما جيرفت


تاریخ دفاع: 1394/09/08

مکان برگزاری:  سالن شماره 1(يك)

رضا سالار كريمي


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد مديريت وتوسعه كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه رضا سالار كريمي داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته مديريت كشاورزي تحت عنوان: «بررسي سازوكارهاي مديريت كاهش ضايعات محصول خرما جيرفت» روز يكشنبه مورخ 8/9/94 از ساعت 11 در محل سالن شماره 1(يك) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما:خانم دكتر ژيلا دانشور عامري
استاد مشاور: آقاي دكترهوشنگ ايرواني


ررسي فعاليت زيستي پپتيد هاي مشتق شده از پروتئين بادام كوهي (Amygdalus coparia توسط پروتئازهاي مختلف


تاریخ دفاع: 1394/09/01

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

مژگان ميرزاپور


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله خانم مژگان ميرزاپور دانشجوي دوره دكتري رشته مهندسي گرايش علوم مواد غذايي تحت عنوان « بررسي فعاليت زيستي پپتيد هاي مشتق شده از پروتئين بادام كوهي (Amygdalus coparia توسط پروتئازهاي مختلف » روز يكشنبه مورخ 1394/09/01ساعت 14 درمحل .تالار شهيدسليماني برگزار خواهد شد.ب
دكتر كرامت اله رضايي تيره شبانكاره به عنوان استاد راهنما
دكتر علي اكبر موسوي موحدي به عنوان استاد مشاور


طراحي، ساخت و ارزيابي تحليل اكسرژي يك خشك كن دوار سيني دار آزمايشگاهي براي ميوه (مطالعه موردي : سيب)


تاریخ دفاع: 1394/08/30

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي

حميد قاسم خاني


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي جلسه دفاع از رساله آقاي حميد قاسم خاني دانشجوي دوره دكتري رشته مكانيك ماشين هاي كشاورزي تحت عنوان «طراحي، ساخت و ارزيابي تحليل اكسرژي يك خشك كن دوار سيني دار آزمايشگاهي براي ميوه (مطالعه موردي : سيب)روز شنبه مورخ30/08/94 ساعت11 درمحل .سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي برگزار خواهد شد.
-دكتر عليرضا كيهاني به عنوان استاد راهنمااول
-دكترشاهين رفيعي به عنوان استاد راهنما دوم
-دكترمرتضي آغباشلو به عنوان استادمشاور


ارائه بسته مديريت زنجيره تامين سبز در فرآيند توليد و عرضه روغن مايع خوراكي : مطالعه موردي شركت روغن


تاریخ دفاع: 1394/08/30

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي

نرگس بنائيان


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از رساله خانم نرگس بنائيان دانشجوي دوره دكتري رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان «ارائه بسته مديريت زنجيره تامين سبز در فرآيند توليد و عرضه روغن مايع خوراكي : مطالعه موردي شركت روغن كشي خرمشهر روز شنبه مورخ94/08/30 ساعت 13 درمحل .سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي برگزار خواهد شد.
دكترحسين مبلي به عنوان استاد راهنما
دكترمحمود اميد به عنوان استادمشاور


تاثیر تيمار قبل و پس از برداشت گاما آمينوبوتيريك اسيد (GABA) بر سرمازدگي پس از برداشت گل شاخه بريده


تاریخ دفاع: 1394/08/27

مکان برگزاری: 

مرتضي سليماني اقدم


طبق اعلام گروه علوم باغباني جلسه دفاع از رساله آقاي مرتضي سليماني اقدم داوطلب احراز دكتري رشته علوم باغباني تحت عنوان" تاثير تيمار قبل و پس از برداشت گاما آمينوبوتيريك اسيد (GABA) بر سرمازدگي پس از برداشت گل شاخه بريده آنتوريوم " راس ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 8/27/ 94 در محل تالار دانشجو برگزار خواهد شد.
1- دكتر روح انگيز نادري و دكتر محمدعلي عسكري ... اساتيد محترم مشترك
راهنما 2- دكتر مصباح بابالار ... استاد محترم مشاور


بررسي تاثير تخمير لاكتيكي بر ميزان آكريل آميد و ويژگي هاي فيزيكوشيميايي نان سنگگ و نان حجيم


تاریخ دفاع: 1394/08/26

مکان برگزاری: تالار شهيدسليماني

فرناز دستمالچي


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله خانم فرناز دستمالچي دانشجوي دوره دكتري رشته مهندسي گرايش بيوتكنولوژي مواد غذايي تحت عنوان « بررسي تاثير تخمير لاكتيكي بر ميزان آكريل آميد و ويژگي هاي فيزيكوشيميايي نان سنگگ و نان حجيم » روز شنبه مورخ 1394/08/30ساعت 10 درمحل .تالار شهيدسليماني برگزار خواهد شد.
. دكترسيد هادي رضوي به عنوان استاد راهنمااول
دكتر محسن لبافي مزرعه شاهي استاد راهنما دوم
دكتر محمد فرجي به عنوان استادمشاور


ارزيابي مورفولوژيكي، مولكولي، سيتولوژيكي و تكثير درون شيشه اي برخي گونه هاي مارچوبه بومي ايران


تاریخ دفاع: 1394/08/13

مکان برگزاری: تالار زراعت

سيدجواد موسوي زاده


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق اعلام گروه علوم باغباني جلسه دفاع از رساله آقاي سيدجواد موسوي زاده داوطلب احراز دكتري رشته علوم باغباني تحت عنوان" ارزيابي مورفولوژيكي، مولكولي، سيتولوژيكي و تكثير درون شيشه اي برخي گونه هاي مارچوبه بومي ايران" راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 13 /8 / 94 در محل تالار زراعت برگزار خواهد شد.
1- دكتر محمدرضا حسندخت ........استاد محترم راهنما
2- دكتر عبدالكريم كاشي ........ استاد محترم مشاور


بررسي برخي پاسخ هاي Fusarium graminearum درمقابل Pseudomonas fluorescens و تاثير برخي آلاينده هاي را


تاریخ دفاع: 1394/08/09

مکان برگزاری: jتالاار شهداي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي

حديث شهبازي


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق اعلام گروه گياهپزشكي جلسه دفاع از رساله خانم حديث شهبازي داوطلب احراز دكتري رشته بيماري شناسي گياهي گرايش كنترل بيولوژيك بيماري هاي گياهي عنوان : "بررسي برخي پاسخ هاي Fusarium graminearum درمقابل Pseudomonas fluorescens و تاثير برخي آلاينده هاي رايج كشاورزي بر اين برهمكنش" راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 9 /8 / 94 در محل تالار شهداي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقاي دكتر كيوان بهبودي ....... - استاد راهنما
2-آقايان دكتر محمد جوان نيكخواه و دكترمسعود احمدزاده ........ - استادان مشاور


ررسي توليد اكتوئين درتعدادي از باكتري هاي پروبيوتيك گياهي و نقش آن در افزايش كارآئي ‍Pseudomonas flu


تاریخ دفاع: 1394/08/06

مکان برگزاری: تالار شهداي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي

ارغوان كمالي


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق اعلام گروه گياهپزشكي جلسه دفاع از رساله خانم ارغوان كمالي داوطلب احراز دكتري رشته بيماري شناسي گياهي گرايش كنترل بيولوژيك بيماري هاي گياهي باعنوان : " " بررسي توليد اكتوئين درتعدادي از باكتري هاي پروبيوتيك گياهي و نقش آن در افزايش كارآئي ‍Pseudomonas fluorescens UTPF5 " راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 6 /8 / 94 در محل تالار شهداي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقاي دكتر مسعود احمدزاده ....... - استاد راهنما
2-خانم دكتر اكرم صادقي ....... - استاد مشاور


امكان تداخل در بيولوژي سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera:Scutelleridae با خاموشي تعداد


تاریخ دفاع: 1394/08/03

مکان برگزاری: سالن شهداي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي

اعظم اميري


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق اعلام گروه گياهپزشكي جلسه دفاع از رساله خانم اعظم اميري داوطلب احراز دكتري رشته حشره شناسي كشاورزي گرايش فيزيولوژي و سم شناسي با عنوان : "امكان تداخل در بيولوژي سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera:Scutelleridae با خاموشي تعدادي از ژنهاي موثر با استفاده از تكنيك RNAi " راس ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 3/ 8/ 94 در محل سالن شهداي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقاي دكتر عليرضا بنداني ....... - استاد راهنما
2-آقاي دكتر مرتضي اللهياري ....... - استاد مشاور


اولويت بندي بهينه ايستگاه هاي پيشنهادي پايش آلودگي در شهر اراك با استفاده از مدل PROMETTEII و ANFIS


تاریخ دفاع: 1394/07/25

مکان برگزاری: كلاس 12 شيلات

سيد حسين سيد خرمي


گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

طبق گزارش خانم دكتر شراره پورابراهيم و آقاي دكتر مظاهر معين الديني اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه آقاي سيد حسين سيد خرمي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته محيط زيست جلسه دفاع تحت عنوان :« اولويت بندي بهينه ايستگاه هاي پيشنهادي پايش آلودگي در شهر اراك با استفاده از مدل PROMETTEII و ANFIS» روز سه شنبه مورخ 94/7/25 ساعت 15/30 بعدازظهر در محل كلاس 12 شيلات برگزار مي گردد.
خواهشمند است به نحو مقتضي اطلاع رساني فرماييد. - استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر مهرداد هادي پور


استخراج پكتين از پوست نارنج و بررسي خواص فيزيكوشيميايي و كاري آن


تاریخ دفاع: 1394/06/31

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

سيد سعيد حسيني


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي سيد سعيد حسيني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد گرايش فنآوري تبديل مواد غذايي تحت عنوان"استخراج پكتين از پوست نارنج و بررسي خواص فيزيكوشيميايي و كاري آن" روز سه شنبه مورخ1394.06.31 ساعت 10در محل تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد.


ارائه مدل چابكي زنجيره توزيع تعاوني كمباين داران استان فارس با رويكرد مدل سازي تفسيري ساختاري


تاریخ دفاع: 1394/06/30

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

نجمه توكلي


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه خانم نجمه توكلي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان "ارائه مدل چابكي زنجيره توزيع تعاوني كمباين داران استان فارس با رويكرد مدل سازي تفسيري ساختاري" روزدو شنبه مورخ 94/06/30 ساعت 11درمحل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد


مطالعه آلل هاي ناسازگاري در ارقام و ژنوتيپ هاي زردآلو به روش PCR


تاریخ دفاع: 1394/06/29

مکان برگزاری: تالار عدل

مريم عبادي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقايان دكتر محمدرضا فتاحي مقدم و دكتر ذبيح اله زماني اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه خانم مريم عبادي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان "مطالعه آلل هاي ناسازگاري در ارقام و ژنوتيپ هاي زردآلو به روش PCR" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز يكشنبه مورخ 29/ 6 / 1394 از ساعت 13:30 در محل تالار عدل پيشنهاد گرديده است.


مطالعه قابليت كاربرد انواع و سطوح مختلف مواد آلي در فناوري تكثير و پرورش كرم خاكي


تاریخ دفاع: 1394/06/29

مکان برگزاری: الار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

نعمت ديندارلو


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه آقاي نعمت ديندارلودانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك ، تحت عنوان " مطالعه قابليت كاربرد انواع و سطوح مختلف مواد آلي در فناوري تكثير و پرورش كرم خاكي روز يكشنبه مورخ 1394.6.29ساعت 15در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد


مطالعه تركيبات و خصوصيات ژل رويال توليدي روزهاي 2، 3 و 4 بعد از پيوند لارو زنبور عسل


تاریخ دفاع: 1394/06/28

مکان برگزاری: سالن شهداي پرديس

آيداسادات صدرالديني


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر غلامعلي نهضتي و سركار خانم دكتر فاطمه غازياني اساتيد راهنماي مشترك پايان‏ نامه خانم ايداسادات صدرالديني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( پرورش زنبور عسل ) جلسه دفاع تحت عنوان« مطالعه تركيبات و خصوصيات ژل رويال توليدي روزهاي 2، 3 و 4 بعد از پيوند لارو زنبور عسل» در روز ‏شنبه مورخ 1394/6/28 ساعت 9 صبح در محل سالن شهداي پرديس برگزار مي‏گردد.


مطالعه نواحي كد كننده ژن BMP15 در گوسفندان نژاد لري بختياري، افشاري و آميخته هاي آنها با رومانف


تاریخ دفاع: 1394/06/28

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

الهام ضامني


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر مصطفي صادقي استاد راهنماي پايان‏ نامه خانم الهام ضامني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( ژنتيك و اصلاح نژاد ) جلسه دفاع تحت عنوان« مطالعه نواحي كد كننده ژن BMP15 در گوسفندان نژاد لري بختياري، افشاري و آميخته هاي آنها با رومانف » در روز ‏شنبه مورخ 1394/6/28 ساعت 13/30 بعازظهر در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور:جناب آقاي دكتر اردشير نجاتي


بررسي بيولوژي توليد مثل گياه دارويي دم شير


تاریخ دفاع: 1394/06/25

مکان برگزاری: تالار عدل

آيدين شكاري


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش خانم دكتر وحيده ناظري استاد راهنماي پايان نامه آقاي آيدين شكاري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " بررسي بيولوژي توليد مثل گياه دارويي دم شير" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز چهارشنبه مورخ 25/ 6 / 1394 از ساعت 8 صبح در محل تالار عدل پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر مجيد شكرپور


بررسي تاثير اقتصادي شبكه هاي آبياري وزهكشي دراستان خوزستان


تاریخ دفاع: 1394/06/25

مکان برگزاری: سالن شماره2

سيده فاطمه مديحي


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي سيده فاطمه مديحي داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «بررسي تاثير اقتصادي شبكه هاي آبياري وزهكشي دراستان خوزستان » روز چهارشنبه مورخ 25/6/94 از ساعت 10 در محل سالن شماره2 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر سعيد يزداني
استاد مشاور: آقاي دكتر ايرج صالح


تاثير زمان برداشت بر نگهداري برخي ارقام زردآلو(Prunus armeniaca L.)


تاریخ دفاع: 1394/06/24

مکان برگزاری: تالار عدل

مهدي شجاعي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقاي دكتر سيامك كلانتري استاد راهنماي پايان نامه آقاي مهدي شجاعي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " تاثير زمان برداشت بر نگهداري برخي ارقام زردآلو(Prunus armeniaca L.) " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز سه شنبه مورخ 24 / 6 / 1394 از ساعت 11 صبح در محل تالار عدل پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر مهدي طاهري


حليل آثار راهبردي انتقال آب كشاورزي به بخش صنعت وطراحي الگويي براي ساماندهي آن دراستان يزد


تاریخ دفاع: 1394/06/24

مکان برگزاری: سالن شماره 1(يك)

طاهره شرقي


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد مديريت وتوسعه كشاورزي جلسه دفاع از رساله طاهره شرقي داوطلب احراز دكتري توسعه كشاورزي تحت عنوان: «تحليل آثار راهبردي انتقال آب كشاورزي به بخش صنعت وطراحي الگويي براي ساماندهي آن دراستان يزد » روز سه شنبه مورخ 24/6/94 از ساعت 10 در محل سالن شماره 1(يك) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما:آقاي دكتر خليل كلانتري
اساتيد مشاور :آقايان دكتر علي اسدي ودكتر محمود جمعه پور


ررسي راهبرد واردات كالاهاي كشاورزي ايران


تاریخ دفاع: 1394/06/24

مکان برگزاری: سالن شماره2

مهدي باستاني


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي مهدي باستاني داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «بررسي راهبرد واردات كالاهاي كشاورزي ايران » روز چهارشنبه مورخ 25/6/94 از ساعت 30/8 در محل سالن شماره2 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر حبيب اله سلامي
استاد مشاور: آقاي دكتر سيد صفدرحسيني


بررسي شيوه هاي جلب مشاركتهاي مردمي درفرايند پسماند روستايي شهرستان گرگان


تاریخ دفاع: 1394/06/23

مکان برگزاری: سالن شماره 1(يك)

حسين زينتي فخرآباد


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

احتراماً به پيشنهاد مديريت وتوسعه كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه حسين زينتي فخرآباد داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته توسعه روستايي تحت عنوان: «بررسي شيوه هاي جلب مشاركتهاي مردمي درفرايند پسماند روستايي شهرستان گرگان » روز دوشنبه مورخ 23/6/94 از ساعت30/8 در محل سالن شماره 1(يك) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما:آقاي دكتر خليل كلانتري
استاد مشاور: آقاي دكتر ناصر مطيعي


بررسي سازوكارهاي بهبودگردشگري روستايي شهرستان ري


تاریخ دفاع: 1394/06/23

مکان برگزاری: شماره 1(يك)

رسول پوراكبري


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

احتراماً به پيشنهاد مديريت وتوسعه كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه رسول پوراكبري داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته توسعه روستايي تحت عنوان: «» روز دوشنبه مورخ 23/6/94 از ساعت30/9در محل سالن شماره 1(يك) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما:آقايان دكترعلي اسدي دكتر خليل كلانتري


اثر اندازه گلدان و خصوصيات فيزيكي بستر كشت بر كارايي مصرف آب و عناصر غذايي نشاي گوجه فرنگي گلخانه اي


تاریخ دفاع: 1394/06/22

مکان برگزاری: تالار عدل

حسين شيخي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقايان دكتر مجتبي دلشاد و دكتر عبدالكريم كاشي اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه آقاي حسين شيخي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان" اثر اندازه گلدان و خصوصيات فيزيكي بستر كشت بر كارايي مصرف آب و عناصر غذايي نشاي گوجه فرنگي گلخانه اي" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز يكشنبه مورخ 22/ 6 / 1394 از ساعت 13:30 در محل تالار عدل پيشنهاد گرديده است.


ررسي ساختار بازار و كارايي اقتصادي زنجيره تامين روغن نباتي در ايران


تاریخ دفاع: 1394/06/22

مکان برگزاری: سالن شماره 1 (يك)

مسعود فهرستي ثاني


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از رساله آقاي مسعود فهرستي ثاني داوطلب احراز دكتري رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «بررسي ساختار بازار و كارايي اقتصادي زنجيره تامين روغن نباتي در ايران» روز يكشنبه مورخ 22/6/94 از ساعت 30/8 در محل سالن شماره 1 (يك) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر اميرحسين چيذري
استاد مشاور: آقايان دكتر سيدصفدر حسيني، دكتر حبيب اله سلامي


ررسي آثار سياست هاي تجاري - مالياتي بر فرسايش خاك در ايران


تاریخ دفاع: 1394/06/22

مکان برگزاری: سالن شماره 1

ميلاد اميني زاده


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي ميلاد اميني زاده داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «بررسي آثار سياست هاي تجاري - مالياتي بر فرسايش خاك در ايران» روز يكشنبه مورخ 22/6/94 از ساعت 11 در محل سالن شماره 1 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر سيدصفدر حسيني
استاد مشاور: آقاي دكتر سعيد يزداني
داور: خانم دكتر وحيده انصاري
نماينده تحصيلات تكميلي: آقاي دكتر سيداحمدرضا پيش بين


ستفاده از داده هاي حاصل از نمونه برداري به روش 3p در تهيه جدول حجم يك عامله (تاريف) و تخمين حجم چوب


تاریخ دفاع: 1394/06/22

مکان برگزاری: تالار شهيد مطهري

شيرين وركوهي


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر نميرانيان استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم شيرين وركوهي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان :« استفاده از داده هاي حاصل از نمونه برداري به روش 3p در تهيه جدول حجم يك عامله (تاريف) و تخمين حجم چوب صنعتي و غير صنعتي (مطالعه موردي: بخش گرازبن جنگل خيرود) " روز يكشنبه مورخ 22/6/94 ساعت 9 صبح در محل تالار شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر جورغلامي


تاثير گلازني و تغييرات فصل بر مقاومت كششي ريشه درختان بلوط ايراني (مطالعه موردي: جنگل هاي ديناره كوه


تاریخ دفاع: 1394/06/22

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

اسماء محمدراد


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر عبدي استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم اسماء محمدراد دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :« تاثير گلازني و تغييرات فصل بر مقاومت كششي ريشه درختان بلوط ايراني (مطالعه موردي: جنگل هاي ديناره كوه استان ايلام)» روز يكشنبه مورخ 22/6/94 ساعت 14:30 بعدازظهر در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر مجنونيان


مدل سازي تابش خورشيدي كل در ايران با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي


تاریخ دفاع: 1394/06/21

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

محمد عزيزي


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي محمد عزيزي دره چي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان "مدل سازي تابش خورشيدي كل در ايران با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي" روز شنبه مورخ 94/06/21 ساعت 10 درمحل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد


مدل سازي و بررسي آزمايشگاهي فرآيند خشك شدن بستر سيالي جريان قالبي ذرت


تاریخ دفاع: 1394/06/21

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

عسگر خاكپور


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي عسگر خاكپور گيگلو دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيك بيوسيستم تحت عنوان "مدل سازي و بررسي آزمايشگاهي فرآيند خشك شدن بستر سيالي جريان قالبي ذرت " روز شنبه مورخ 94/06/21 ساعت 11 درمحل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد


برآورد زمان – هزينه پروژه توليد مرغ گوشتي با استفاده از فنون مديريت و كنترل پروژه


تاریخ دفاع: 1394/06/18

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

عرفان خسرواني مقدم


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي عرفان خسرواني مقدم دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان "برآورد زمان – هزينه پروژه توليد مرغ گوشتي با استفاده از فنون مديريت و كنترل پروژه " روزچهار شنبه مورخ 94/06/18 ساعت 11 درمحل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد


هيدروليز پروتئين‌‌‌‌هاي ماهي كيلكاي معمولي(Clupeonella caltriventris caspia )، به كمك آنزيم‌هاي موجو


تاریخ دفاع: 1394/06/18

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

وحيد همتي


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي وحيد همتي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد گرايش فناوري تبديل مواد غذايي تحت عنوان"هيدروليز پروتئين‌‌‌‌هاي ماهي كيلكاي معمولي(Clupeonella caltriventris caspia )، به كمك آنزيم‌هاي موجود در عصاره هاي كيوي و ساقه ي زيرزميني زنجبيل و بررسي خصوصيات كاركردي آن ها " روز چهارشنبه مورخ1394.06.18 ساعت 10در محل تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد


قايسه سامانه هاي آبياري (زير سطحي، باراني و تركيبي) بر خصوصيات رشدي چمن ورزشي


تاریخ دفاع: 1394/06/17

مکان برگزاری: تالار مهدوي

امين سميعي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقاي دكتر محسن كافي استاد راهنماي پايان نامه آقاي امين سميعي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " مقايسه سامانه هاي آبياري (زير سطحي، باراني و تركيبي) بر خصوصيات رشدي چمن ورزشي " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز سه شنبه مورخ 17/ 6 / 1394 از ساعت 10 صبح در محل تالار مهدوي پيشنهاد گرديده است.
اساتيد مشاور پايان نامه آقايان دكتر عبدالمجيد لياقت و دكتر مجيد شكرپور


مطالعه اثرات زه آب بازيافتي زمين هاي چمن فوتبال و تنش خشكي بر شاخص هاي رشدي چمن لوليوم پرنه رقم گرس


تاریخ دفاع: 1394/06/17

مکان برگزاری: تالار مهدوي

كريم نوري


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقاي دكتر محسن كافي استاد راهنماي پايان نامه آقاي كريم نوري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " مطالعه اثرات زه آب بازيافتي زمين هاي چمن فوتبال و تنش خشكي بر شاخص هاي رشدي چمن لوليوم پرنه رقم گرس لند " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز سه شنبه مورخ 17/ 6 / 1394 از ساعت 8 صبح در محل تالار مهدوي پيشنهاد گرديده است.
اساتيد مشاور پايان نامه آقايان دكتر مجيد شكرپور و دكتر عبدالمجيد لياقت


مطالعه نقش عنصر نيتروژن و جيبرليك اسيد در توپياري گل داوودي


تاریخ دفاع: 1394/06/17

مکان برگزاری: تالار مهدوي

فاطمه جمالي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقايان دكتر بهروز جاني پور و دكتر احمد خليقي اساتيد راهنماي پايان نامه خانم فاطمه جمالي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان"مطالعه نقش عنصر نيتروژن و جيبرليك اسيد در توپياري گل داوودي" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز سه شنبه مورخ 17/ 6 / 1394 از ساعت 10 صبح در محل تالار مهدوي پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر عزيزاله خندان


مطالعه پارامترهاي مقاومتي يك خاك رسي (كائولينيت) آلوده با مواد آلي


تاریخ دفاع: 1394/06/16

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

ايمان بيت اله پور


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري وآباداني جلسه دفاع از رساله آقاي ايمان بيت اله پور دانشجوي دوره دكتري رشته سازه هاي آبي تحت عنوان" مطالعه پارامترهاي مقاومتي يك خاك رسي (كائولينيت) آلوده با مواد آلي " روز دوشنبه مورخ 1394/06/16ساعت 10 درمحل تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد


ررسي اثرات كاشت وتيپ رشديبر صفات مورفولوژيك وعملكرد دانه در لاين هاي اميد بخش لوبيا


تاریخ دفاع: 1394/06/16

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

يوسف سده


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقايان دكترناصرمجنون حسيني و دكتر حسن زينالي خانقاه استادان راهنماي پايان‏ نامه آقاي يوسف سده دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته زراعت تحت عنوا ن: ”بررسي اثرات كاشت وتيپ رشديبر صفات مورفولوژيك وعملكرد دانه در لاين هاي اميد بخش لوبيا” آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز دوشنبه مورخ 94/06/16از ساعت 10 درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.


بررسي تاثير ميدان مغناطيسي بر روي استقرار گياهچه و عملكرد ارقام سويا در سيستم‌هاي خاك‌ورزي


تاریخ دفاع: 1394/06/16

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

محسن جمالي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتر محمد رضا جهانسوز استاد راهنماي پايان‏ نامه آقاي محسن جمالي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته زراعت تحت عنوا ن: ”بررسي تاثير ميدان مغناطيسي بر روي استقرار گياهچه و عملكرد ارقام سويا در سيستم‌هاي خاك‌ورزي” آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع روز دوشنبه مورخ 16/6/94ساعت11 صبح درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.
-اقاي دكتررضاتوكل افشاري بعنوان استاد مشاور


اثر تيمارهاي مختلف پرايميگ بر جوانه زني يك ژنوتيپ منو ژرم چغندر قند تحت تاثير ميدانهاي الكترو مغنا


تاریخ دفاع: 1394/06/16

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

ابوذر اسدي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتر ناصرمجنون حسيني و آقاي دكتر محمد عبدالهيان استادان راهنماي پايان‏ نامه آقاي ابوذر اسدي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته زراعت تحت عنوا ن: ” اثر تيمارهاي مختلف پرايميگ بر جوانه زني يك ژنوتيپ منو ژرم چغندر قند تحت تاثير ميدانهاي الكترو مغنا طيسي ” آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز دوشنبه مورخ 94/06/16از ساعت 9صبح درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.
اقاي دكتر رضا توكل افشاري بعنوان استاد مشاور


بهينه سازي شرايط استخراج صمغ از ميوه گياه كورديا ميكس به روش مافوق صوت و بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميا


تاریخ دفاع: 1394/06/16

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

شقايق كشاني


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه خانم شقايق كشاني دخت دانشجوي دوره كارشناسي ارشد گرايش فنآوري تبديل مواد غذايي تحت عنوان"بهينه سازي شرايط استخراج صمغ از ميوه گياه كورديا ميكس به روش مافوق صوت و بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي " روز دو شنبه مورخ1394.06.16 ساعت 9در محل تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد.


فرمولاسيون سوسيس كم چرب بوقلمون حاوي پري بيوتيك


تاریخ دفاع: 1394/06/16

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

فرشته محمودي


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه خانم فرشته محمودي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد گرايش فناوري تبديل مواد غذايي تحت عنوان"فرمولاسيون سوسيس كم چرب بوقلمون حاوي پري بيوتيك " روز دوشنبه مورخ1394.06.16 ساعت 11:30در محل تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد


بررسي تأثير نوسانات اقليمي بر كيفيت منابع آب سطحي


تاریخ دفاع: 1394/06/16

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

حسين دهبان


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي حسين دهبان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي منابع آب تحت عنوان "بررسي تأثير نوسانات اقليمي بر كيفيت منابع آب سطحيروز دوشنبه مورخ 94/06/16ساعت 10:30 در محل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد


برآورد قابليت انتشار گرمايي در خاك با روش حل معكوس و توسه توابع انتقالي


تاریخ دفاع: 1394/06/16

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

نجمه هاشمي


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه خانم نجمه هاشمي كراچي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته هواشناسي كشاورزي تحت عنوان "برآورد قابليت انتشار گرمايي در خاك با روش حل معكوس و توسه توابع انتقالي"روز دوشنبه مورخ 94/06/16ساعت 8:30 در محل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد


بررسي تغييرات فصلي بار مجاز آلودگي رودخانه ( نيترات)


تاریخ دفاع: 1394/06/16

مکان برگزاری: الار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

سميه مقيمي نژاد


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه خانم سميه مقيمي نژاد دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي منابع آب تحت عنوان"بررسي تغييرات فصلي بار مجاز آلودگي رودخانه ( نيترات)"روز دوشنبه مورخ 94/06/16ساعت 8:30 در محل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد.


ارزيابي اثر انتقال آب بين حوضه اي بر ارزش اقتصادي منابع آب )


تاریخ دفاع: 1394/06/16

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

محمدعلي اسماعيلي


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي محمدعلي اسماعيلي موخر فردوئي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته منابع آب تحت عنوان "ارزيابي اثر انتقال آب بين حوضه اي بر ارزش اقتصادي منابع آب )" روزدوشنبه مورخ 94/06/16ساعت 13:30 در محل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد


اثر تنش شوري بر ويژگي هاي مورفوفيزيولوژيك نونهال گياه مورد (Myrtus communis.L ) و تاثير اسيد ساليسيل


تاریخ دفاع: 1394/06/15

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

ارسلان شكرچيان


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر اعتماد استاد راهنماي محترم رساله آقاي ارسلان شكرچيان دانشجوي مقطع دكتري رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان :« اثر تنش شوري بر ويژگي هاي مورفوفيزيولوژيك نونهال گياه مورد (Myrtus communis.L ) و تاثير اسيد ساليسيليك در كاهش اثر تنش » درروز يكشنبه مورخ 15/6/94 ساعت 15 بعداز ظهردر محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكترمحمدرضا بي همتا+ دكتر محمد حسن عصاره


پياده سازي و توسعه يك سامانه پايش و تشخيص برخي عيوب رادياتور سيستم خنك كاري با تلفيق تكنيك هاي گرمان


تاریخ دفاع: 1394/06/15

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

امين طاهري گراوند


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از رساله آقاي امين طاهري گراوند دانشجوي دوره دكتري رشته مكانيك ماشين هاي كشاورزي تحت عنوان" پياده سازي و توسعه يك سامانه پايش و تشخيص برخي عيوب رادياتور سيستم خنك كاري با تلفيق تكنيك هاي گرمانگاري و هوش مصنوعي" روزيكشنبه مورخ 1394.6.15ساعت 8 درمحل سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد


تجزيه ژنتيكي صفات مهم زراعي در گندم


تاریخ دفاع: 1394/06/15

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

بهمن خواهاني نمين


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتر محمد رضا بي همتا استاد راهنماي پايان‏ نامه آقاي بهمن خواهاني نمين دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته اصلاح نباتات تحت عنوا ن: ”تجزيه ژنتيكي صفات مهم زراعي در گندم” آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز يكشنبه مورخ 94/06/15 از ساعت 11 درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.
اقاي دكتر بهنام ناصريان بعنوان استاد مشاور


ياده سازي و توسعه يك سامانه پايش و تشخيص برخي عيوب رادياتور سيستم خنك كاري با تلفيق تكنيك هاي گرمانگ


تاریخ دفاع: 1394/06/15

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

امين طاهري گراوند


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از رساله آقاي امين طاهري گراوند دانشجوي دوره دكتري رشته مكانيك ماشين هاي كشاورزي حت عنوان" پياده سازي و توسعه يك سامانه پايش و تشخيص برخي عيوب رادياتور سيستم خنك كاري با تلفيق تكنيك هاي گرمانگاري و هوش مصنوعي" روزيكشنبه مورخ 1394.6.15ساعت 8 درمحل سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد.


مطالعه تكوين ساختارهاي اسكلتي و بينايي ماهي كلمه خزري (Rutilus caspicus) در طي دوره اوليه رشدي


تاریخ دفاع: 1394/06/15

مکان برگزاری: كلاس 13

شقايق حسن پور


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقاي دكتر سهيل ايگدري استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم شقايق حسن پور دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته تكثير و پرورش آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :« مطالعه تكوين ساختارهاي اسكلتي و بينايي ماهي كلمه خزري (Rutilus caspicus) در طي دوره اوليه رشدي» روز يكشنبه مورخ 15/6/94 ساعت 11 صبح در محل كلاس 13 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر باقر مجازي اميري


اثر ميزبان Myzus persicae و Apis fabie بر ويژگي هاي توليد مثلي پشه شته خوار"Aphidoletes aphidimyza


تاریخ دفاع: 1394/06/14

مکان برگزاری: تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي

نگين السادات سري


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقاي دكتر حسين اللهياري استاد راهنماي پايان‏نامه خانم نگين السادات سري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي تحت عنوا ن: " اثر ميزبان Myzus persicae و Apis fabie بر ويژگي هاي توليد مثلي پشه شته خوار"Aphidoletes aphidimyza آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز شنبه مورخ 14 /6/ 94 از ساعت 10 صبح در محل تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.


مطالعه اثر دماي نگهداري بر تكامل جوانه هاي رويشي و زايشي بنه زعفران


تاریخ دفاع: 1394/06/14

مکان برگزاری: تالار عدل

فريد آراسته


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقاي دكتر سيامك كلانتري و خانم دكتر روح انگيز نادري اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه آقاي فريد آراسته دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " مطالعه اثر دماي نگهداري بر تكامل جوانه هاي رويشي و زايشي بنه زعفران " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز شنبه مورخ 14 / 6 / 1394 از ساعت 13:30 در محل تالار عدل پيشنهاد گرديده است.


مدل توزيع بهينه آب در شبكه هاي آبياري در شرايط مختلف كمبود آب (مطالعه موردي: شبكه آبياري شهيد چمران


تاریخ دفاع: 1394/06/14

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

احسان حياتي پور


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي احسان حياتي پوردانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته سازه هاي آبي تحت عنوان "مدل توزيع بهينه آب در شبكه هاي آبياري در شرايط مختلف كمبود آب (مطالعه موردي: شبكه آبياري شهيد چمران اهواز)" روزشنبه مورخ 94/06/14 ساعت 10 در محل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد


امكان سنجي توليد نوشيدني سلامت بخش بر پايه عصاره ي طبيعي استخراج شده از چغندر قرمز


تاریخ دفاع: 1394/06/14

مکان برگزاری: الار شهيد سليماني

الهه استوار


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه خانم الهه استوار دانشجوي دوره كارشناسي ارشد گرايش مواد غذايي تحت عنوان امكان سنجي توليد نوشيدني سلامت بخش بر پايه عصاره ي طبيعي استخراج شده از چغندر قرمز روز شنبه مورخ1394.06.14 ساعت 10در محل تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد.


مطالعه انرژي مصرفي و ارزيابي چرخه زندگي در توليد كود كامل ماكرو


تاریخ دفاع: 1394/06/14

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

سعيد شاهواروقي


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي سعيد شاهواروقي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان "مطالعه انرژي مصرفي و ارزيابي چرخه زندگي در توليد كود كامل ماكرو" روز شنبه مورخ 94/06/14 ساعت 9 درمحل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد


پهنه بندي آلاينده SO2 و در نيروگاه سيكل تركيبي منتظر قائم با استفاده از GISNOx


تاریخ دفاع: 1394/06/14

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

حيدر الكريطي


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي حيدر الكريطي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيك ماشين هاي كشاورزي تحت عنوان "پهنه بندي آلاينده SO2 و در نيروگاه سيكل تركيبي منتظر قائم با استفاده از GISNOx " روز شنبه مورخ 94/06/14 ساعت 10 درمحل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد.


اثير ماشك گل خوشه اي به صورت كشت اول، كود سبز و سطوح كود نيتروژن بر عملكرد كمي و كيفي ذرت علوفه اي


تاریخ دفاع: 1394/06/11

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

ميثم طاهري


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكترحسين مقدم استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي ميثم طاهري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته زراعت تحت عنوا ن: ”«تاثير ماشك گل خوشه اي به صورت كشت اول، كود سبز و سطوح كود نيتروژن بر عملكرد كمي و كيفي ذرت علوفه اي» آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز چهارشنبه مورخ 94/06/11 از ساعت 13/30 درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.


فيلوژني جنس هاي كپور ماهيان (Cyprinidae) ايران با استفاده از صفات استخوان شناسي


تاریخ دفاع: 1394/06/11

مکان برگزاری: كلاس 13

پريا جليلي


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقاي دكتر سهيل ايگدري استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم پريا جليلي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بوم شناسي آبزيان شيلاتي جلسه دفاع تحت عنوان :« فيلوژني جنس هاي كپور ماهيان (Cyprinidae) ايران با استفاده از صفات استخوان شناسي» روز چهار شنبه مورخ 11/6/94 ساعت 10:30 صبح در محل كلاس 13 برگزار مي گردد


تاثير روش هاي مختلف خاكورزي بر نظام زراعي نخود گندم در اقاليم مختلف ديم استان كرمانشاه


تاریخ دفاع: 1394/06/11

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات

حميد رضا چغازردي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق اعلام گروه زراعت واصلاح نباتات جلسه دفاع از رساله آقاي حميد رضا چغازردي داوطلب احراز دكتري رشته زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي تحت عنوان : « تاثير روش هاي مختلف خاكورزي بر نظام زراعي نخود گندم در اقاليم مختلف ديم استان كرمانشاه » روزچهار شنبه يازدهم شهريور ماه نودوچهارساعت 9صبح در محل سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقاي دكتر محمدرضا جهانسوز.........- استاد راهنما
2- آقايان دكتر علي احمدي ودكتر منوچهرگرجي ........- استادان مشاور


بررسي تاثير حشره­كش­هاي آبامكتين، استاميپريد و ايندوكساكارب بر برخي خصوصيات زيستي سن شكارگر( Nesidio


تاریخ دفاع: 1394/06/10

مکان برگزاری: تالار مهدوي گروه خاكشناسي

جواد خوشابي


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقاي دكتر قدرت اله صباحي استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي جواد خوشابي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي تحت عنوا ن: " بررسي تاثير حشره­كش­هاي آبامكتين، استاميپريد و ايندوكساكارب بر برخي خصوصيات زيستي سن شكارگر( Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemiptera: Miridae " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز سه شنبه مورخ 10 /6/ 94 از ساعت 13:30 در محل تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور :آقاي دكتر عليرضا بنداني


برهمكنش بين اسانس پرتقال با كنه­كش­هاي­ اسپيروديكلوفن و پروپارژيت روي كنه تارتن دو لكه­اي (‏Koch(Aca


تاریخ دفاع: 1394/06/10

مکان برگزاری: تالار مهدوي گروه خاكشناسي

سيد ابراهيم شفيعي


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقاي دكتر خليل طالبي جهرمي استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي سيد ابراهيم شفيعي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي تحت عنوا ن: " برهمكنش بين اسانس پرتقال با كنه­كش­هاي­ اسپيروديكلوفن و پروپارژيت روي كنه تارتن دو لكه­اي (‏Koch(Acari:Tetranychidae Tetranychus urticae " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز سه شنبه مورخ 10 /6/ 94 از ساعت 10 صبح در محل تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور :آقاي دكتر قدرت اله صباحي


عنوان بررسي اثر پيش تيمارهاي فيزيكي و شيميايي بركيفيت خيار در چاشني ماست سبزي


تاریخ دفاع: 1394/06/09

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

فرزانه كريمي


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه خانم فرزانه كريمي زارچي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد گرايش فنآوري تبديل مواد غذايي تحت عنوان بررسي اثر پيش تيمارهاي فيزيكي و شيميايي بركيفيت خيار در چاشني ماست سبزي " روز دوشنبه مورخ1394.06.9 ساعت 10در محل تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد.


رزيابي اكوتيپ هاي مختلف آويشن دنايي (Thymus daenensis subsp) در رويشگاه طبيعي و تحت شرايط كم آبي در


تاریخ دفاع: 1394/06/09

مکان برگزاری: تالار مهدوي

جلال خورشيدي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق اعلام گروه علوم باغباني جلسه دفاع از رساله آقاي جلال خورشيدي داوطلب احراز دكتري رشته علوم باغباني تحت عنوان" ارزيابي اكوتيپ هاي مختلف آويشن دنايي (Thymus daenensis subsp) در رويشگاه طبيعي و تحت شرايط كم آبي در مزرعه " راس ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 9 /6 / 94 در محل تالار مهدوي برگزار خواهد شد. ,br> ب 1- دكتر مجيد شكرپور و دكتر وحيده ناظري ........اساتيد محترم راهنما


بررسي فون مگس هاي بالا خانواده Bombylioidea در جنوب استان كرمان


تاریخ دفاع: 1394/06/09

مکان برگزاری: تالار مهدوي گروه خاكشناسي

سجاد مقبلي


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقايان دكتر جاماسب نوذري و دكتر بابك قرالي استاد راهنماي پايان‏ نامه آقاي سجاد مقبلي هنزايي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي تحت عنوا ن: " بررسي فون مگس هاي بالا خانواده Bombylioidea در جنوب استان كرمان " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز دوشنبه مورخ 9 /6/ 94 از ساعت 10 صبح در محل تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.


مطالعه برخي از شاخص هاي فيزيولوژي رشد چمن پوآ (Poa pratensis L) تحت تنش خشكي، كاربرد كند كننده هاي ر


تاریخ دفاع: 1394/06/09

مکان برگزاری: تالار دانشجو

جواد رضاپورفرد


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق اعلام گروه علوم باغباني جلسه دفاع از رساله آقاي جواد رضاپورفرد داوطلب احراز دكتري رشته علوم باغباني تحت عنوان" مطالعه برخي از شاخص هاي فيزيولوژي رشد چمن پوآ (Poa pratensis L) تحت تنش خشكي، كاربرد كند كننده هاي رشد و نيتريك اكسيد " راس ساعت10 روز سه شنبه مورخ 10 /6 / 94 در محل تالار دانشجو برگزار خواهد شد.
1- دكتر محسن كافي .......... استاد محترم راهنما
2- دكتر روح انگيز نادري ..........استاد محترم مشاور


فون كنه­هاي خانوادهAmeroseiidae (Acari: Mesostigmata) در استان چهارمحال و بختياري


تاریخ دفاع: 1394/06/08

مکان برگزاری: الار مهدوي گروه خاكشناسي

ارسلان خليلي مقدم


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقاي دكتر عليرضا صبوري استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي ارسلان خليلي مقدم دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي تحت عنوا ن: " فون كنه­هاي خانوادهAmeroseiidae (Acari: Mesostigmata) در استان چهارمحال و بختياري" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز يكشنبه مورخ 8 /6/ 94 از ساعت 10 صبح در محل تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.


كاوش ژنوميكي نشانه هاي انتخاب در نژادهاي مختلف گاوميش ايراني


تاریخ دفاع: 1394/06/08

مکان برگزاری: تالار عدل

مهدي مخبر


گروه آموزشی علوم دامی

طبق اعلام گروه علوم دامي جلسه دفاع از رساله آقاي مهدي مخبر داوطلب احراز درجه دكتري رشته علوم دامي (ژنتيك و اصلاح نژاد ) تحت عنوان ( كاوش ژنوميكي نشانه هاي انتخاب در نژادهاي مختلف گاوميش ايراني ) راس ساعت 8 صبح روز يك شنبه مورخ 1394/6/8 در محل تالار عدل برگزار خواهد شد.
-استاد ( اساتيد) راهنما: جناب آقايان دكتر محمد مرادي و دكتر مصطفي صادقي
- استاد ( اساتيد) مشاور: جناب آقاي دكتر حسين مرادي


فايلو ژئوگرافي جنس Cyprinion (Pisces,Cyprinidoe) در ايران


تاریخ دفاع: 1394/06/08

مکان برگزاری: سالن شهيد مطهري

منوچهر نصري


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقاي دكتر سهيل ايگدري استاد محترم راهنماي رساله آقاي منوچهر نصري دانشجوي دوره دكتري رشته تكثير و پرورش آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :« فايلو ژئوگرافي جنس Cyprinion (Pisces,Cyprinidoe) در ايران » روز يكشنبه مورخ 8/6/94 ساعت 10 صبح در محل سالن شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر حميد فرحمند


ارزيابي اثر باسيلوس سوبتيليس و ليشني فرميس بر عملكرد مرغ هاي مادر گوشتي


تاریخ دفاع: 1394/06/07

مکان برگزاری: تالار مهدوي

بابك اسفند ياري


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر مجتبي زاغري استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي بابك اسفند ياري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( تغذيه طيور) جلسه دفاع تحت عنوان« ارزيابي اثر باسيلوس سوبتيليس و ليشني فرميس بر عملكرد مرغ هاي مادر گوشتي » در روز ‏شنبه مورخ 1394/6/7 ساعت 9 صبح در محل تالار مهدوي برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور:جناب آقاي دكتر محمود شيوازاد


بررسي تنوع ساختاري درختان خشكيده در جنگلهاي زاگرس مركزي با استفاده از روش نزديك ترين همسايه (مطالعه


تاریخ دفاع: 1394/06/07

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

ساسان خاني


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر نميرانيان استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي ساسان خاني دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي تنوع ساختاري درختان خشكيده در جنگلهاي زاگرس مركزي با استفاده از روش نزديك ترين همسايه (مطالعه موردي : منطقه سامان عرفي پرك در منطقه قلعه خرم آّباد » درروز شنبه مورخ 7/6/94 ساعت 8 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر پدرام عطارد


مدلسازي روابط بين سفيد بالك گلخانهEncarsia formosa . Trialeurodes vaporariorum و Amblyseius swirskii


تاریخ دفاع: 1394/05/31

مکان برگزاری: تالار مهدوي

رويا فرهادي


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق اعلام گروه گياهپزشكي جلسه دفاع از رساله خانم رويا فرهادي داوطلب احراز دكتري رشته حشره شناسي كشاورزي گرايش اكولوژي و كنترل بيولوژيك عنوان : " مدلسازي روابط بين سفيد بالك گلخانهEncarsia formosa . Trialeurodes vaporariorum و Amblyseius swirskii روي گياه خيار" راس ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 31 /05/ 94 در محل تالار مهدوي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقاي دكتر حسين اللهياري ......... - استاد راهنما
2-آقاي دكتر سين چي .........- استاد مشاور


ررسي خواص رئولوژيكي و حسي ماست همزده ي ميوه اي فراسودمند حاوي موسيلاژ قدومه شيرازي ( Alyssum homoloc


تاریخ دفاع: 1394/05/27

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

معين حسنعلي زاده


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي معين حسنعلي زاده دانشجوي دوره كارشناسي ارشد گرايش علوم مواد غذايي تحت عنوان" بررسي خواص رئولوژيكي و حسي ماست همزده ي ميوه اي فراسودمند حاوي موسيلاژ قدومه شيرازي ( Alyssum homolocarpum) " روز سه شنبه مورخ1394.05.27 ساعت 10در محل تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد


اثرات فيزيولوژيك نانو ذره ي نقره بر تغييرات تكامل جنيني تاس ماهي ايراني ( Acipenser persicus)


تاریخ دفاع: 1394/05/27

مکان برگزاری: كلاس 13

سپيده كهن سال


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقاي دكتر باقر مجازي اميري استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم سپيده كهن سال نودهي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته تكثير و پرورش آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :« اثرات فيزيولوژيك نانو ذره ي نقره بر تغييرات تكامل جنيني تاس ماهي ايراني ( Acipenser persicus)» درروز سه شنبه مورخ 27/5/94 ساعت 11صبح در محل كلاس 13 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر بهرام فلاحتكار + آقاي دكتر غلامرضا رفيعي


اران ربايي و آب شويي عناصر از تاج پوشش و افق هاي آلي خاك در جنگل آميخته راش و جنگلكاري پيسه آ در منط


تاریخ دفاع: 1394/05/24

مکان برگزاری: الار اجتماعات شهيد مطهري

محمدتقي احمدي


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقايان دكتر زاهدي اميري و دكتر عطارد اساتيد محترم راهنماي مشترك رساله آقاي محمدتقي احمدي دانشجوي دوره دكتري رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان :« باران ربايي و آب شويي عناصر از تاج پوشش و افق هاي آلي خاك در جنگل آميخته راش و جنگلكاري پيسه آ در منطقه (لاجيم- مازندران)» روز شنبه مورخ 24/5/94 ساعت 2 بعدازظهر در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان : دكتر سيد محمد حجتي- دكتر توماس گرانت پيپكر


توليد نانوذرات ضد ميكروبي كيتوزان از ضايعات ميگو و بكارگيري آن در پوشش خوراكي به منظور افزايش مدت زم


تاریخ دفاع: 1394/05/19

مکان برگزاری: تالارشهيد سليماني

مرجان نوري


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله خانم مرجان نوري دانشجوي دوره دكتري رشته بيوتكنولوژي مواد غذايي تحت عنوان "توليد نانوذرات ضد ميكروبي كيتوزان از ضايعات ميگو و بكارگيري آن در پوشش خوراكي به منظور افزايش مدت زمان ماندگاري ميگو سرد و منجمد "روز دوشنبه مورخ 1394.5.19 ساعت13:30 درمحل تالارشهيد سليماني برگزار خواهد شد.


توليد، تعيين خصوصيات و خالص سازي پپتيدهاي زيست فعال از پروتئين هاي ضايعات گوجه فرنگي با استفاده از


تاریخ دفاع: 1394/05/19

مکان برگزاری: تالارشهيد سليماني

علي مويدي


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله آقاي علي مويدي دانشجوي دوره دكتري رشته بيوتكنولوژي مواد غذايي تحت عنوان " توليد، تعيين خصوصيات و خالص سازي پپتيدهاي زيست فعال از پروتئين هاي ضايعات گوجه فرنگي با استفاده از سامانه تخميري "روز دوشنبه مورخ 1394.5.19 ساعت10درمحل تالارشهيد سليماني برگزار خواهد شد


ثر برخي مواد شوينده آنيوني و شوينده هاي پركاربرد بر چگونگي توانائي تنظيم اسمزي بچه ماهيان سفيد درياي


تاریخ دفاع: 1394/05/19

مکان برگزاری: كلاس 13

حكيمه ابدالي


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقاي دكتر باقر مجازي اميري استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم حكيمه ابدالي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته تكثير و پرورش آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :« اثر برخي مواد شوينده آنيوني و شوينده هاي پركاربرد بر چگونگي توانائي تنظيم اسمزي بچه ماهيان سفيد درياي خزر » درروز دوشنبه مورخ 19/5/94 ساعت 10 صبح در محل كلاس 13 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر هادي پورباقر


بررسي كارايي مالچ هاي رزيني ، معدني ، پليمري و بيوپليمري جهت تثبيت تپه هاي ماسه اي و امكان سنجي جايگ


تاریخ دفاع: 1394/05/19

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

سلمان زارع


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقاي دكتر محمد جعفري و آقاي دكتر حسن احمدي اساتيد راهنماي محترم رساله آقاي سلمان زارع دانشجوي مقطع دكتري رشته بيابان زدائي جلسه دفاع تحت عنوان :« « بررسي كارايي مالچ هاي رزيني ، معدني ، پليمري و بيوپليمري جهت تثبيت تپه هاي ماسه اي و امكان سنجي جايگزيني آنها با مالچ نفتي » درروز دوشنبه مورخ 19/5/94 ساعت 10 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر حسن روحي پور و دكتر علي طويلي


بررسي فون دو زيرخانواده Paederinae و Col:Staphylinidae) Staphylininae) در مناطق غربي استان مازندران


تاریخ دفاع: 1394/05/18

مکان برگزاری: تالار مهدوي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي

محمد تبادكاني


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق اعلام گروه گياهپزشكي جلسه دفاع از رساله آقاي محمد تبادكاني داوطلب احراز دكتري رشته حشره شناسي كشاورزي گرايش بيوسيستماتيك حشرات عنوان : " بررسي فون دو زيرخانواده Paederinae و Col:Staphylinidae) Staphylininae) در مناطق غربي استان مازندران و بررسي اثر حضور پدرين بر برخي خصوصيات زيستي گونه Paederus Fuscipes Curtis " راس ساعت10 صبح روز يكشنبه مورخ 18 /05/ 94 در محل تالار مهدوي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقاي دكتر جاماسب نوذري ....... - استاد راهنما 2-آقاي دكتر وحيد حسيني نوه .......- استاد مشاور


طراحي شبكه جاده جنگلي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و GIS


تاریخ دفاع: 1394/05/18

مکان برگزاری: تالار شهيد مطهري

مينا جوانمرد


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقايان دكتر احسان عبدي و دكتر مهدي قطعي اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم مينا جوانمرد دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :« طراحي شبكه جاده جنگلي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و GIS » روز يكشنبه مورخ 18/5/94 ساعت 10 صبح در محل تالار شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر باريس مجنونيان


بررسي اثرات آسيب شناسي بافتي سم ديازينون (تحت كشنده) بر جنين ماهي سفيد دريايي خزر (Rutilus frisii ku


تاریخ دفاع: 1394/05/14

مکان برگزاری: كلاس 13

مريم موسوي


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقاي دكتر باقر مجازي اميري استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم مريم موسوي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته تكثير و پرورش آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي اثرات آسيب شناسي بافتي سم ديازينون (تحت كشنده) بر جنين ماهي سفيد دريايي خزر (Rutilus frisii kutum) » روز چهارشنبه مورخ 14/5/94 ساعت 10 صبح در محل كلاس 13 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر غلامرضا رفيعي


فرمولاسيون و بهينه سازي فرآيند خشك كن پاششي در توليد پودر مخلوط عصاره خرما و شير بدون چربي


تاریخ دفاع: 1394/05/12

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

حسن رضاقلي


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي حسن رضاقلي چمسورك دانشجوي دوره كارشناسي ارشد گرايش فنآوري تبديل مواد غذايي تحت عنوان "فرمولاسيون و بهينه سازي فرآيند خشك كن پاششي در توليد پودر مخلوط عصاره خرما و شير بدون چربي " روز دوشنبه مورخ1394.05.12 ساعت 10در محل تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد


الويت بندي اثرات اجتماعي - اقتصادي بياباني شدن در راستاي جلب مشاركت جوامع محلي ( مطالعه موردي: شهرس


تاریخ دفاع: 1394/05/11

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

زهرا اسلاميان


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش سركار خانم دكتر مصباح زاده و آقاي دكتر مهدي قرباني اساتيد محترم راهنماي پايان نامه خانم زهرا اسلاميان دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بيابان زدايي جلسه دفاع تحت عنوان :«: الويت بندي اثرات اجتماعي - اقتصادي بياباني شدن در راستاي جلب مشاركت جوامع محلي ( مطالعه موردي: شهرستان كاشان » درروز يكشنبه مورخ 11/5/94 ساعت 14 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر حامد رفيعي


مطالعه برخي واكنش هاي بيوشيميايي، فيزيولوژيكي و مكانيزم هاي سازگاري به تنش خشكي در گياه بابونه آلمان


تاریخ دفاع: 1394/05/07

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات

حسين نظرلي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق اعلام گروه زراعت و اصلاح نباتات جلسه دفاع از رساله آقاي حسين نظرلي داوطلب احراز دكتري رشته زراعت گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي تحت عنوان : " مطالعه برخي واكنش هاي بيوشيميايي، فيزيولوژيكي و مكانيزم هاي سازگاري به تنش خشكي در گياه بابونه آلماني (Matricaria chamomilla) " راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 7 / 5 /94 در محل سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1-آقاي دكتر علي احمدي ........ - استاد راهنما
2- آقاي دكتر جواد هاديان ......... - استاد مشاور


ارزيابي تأثير استراتژي برون سپاري داخلي بر توان رقابتي توليد كنندگان مبلمان چوبي در ايران


تاریخ دفاع: 1394/05/07

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

نعمت اله محبي


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر مجيد عزيزي استاد راهنماي محترم رساله آقاي نعمت اله محبي دانشجوي مقطع دكتري رشته علوم و صنايع چوب وكاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« :« ارزيابي تأثير استراتژي برون سپاري داخلي بر توان رقابتي توليد كنندگان مبلمان چوبي در ايران » درروز چهارشنبه مورخ 7/5/94 ساعت 11 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر مهدي فائزي پور + دكتر محسن ضيايي


مطالعه آزمايشگاهي جريان و حمل املاح وابسته به چگالي در محيط هاي متخلخل درز و شكاف دار


تاریخ دفاع: 1394/04/30

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

مرضيه مالمير


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري وآباداني جلسه دفاع از رساله خانم مرضيه مالمير دانشجوي دوره دكتري رشته مهندسي منابع آب تحت عنوان" مطالعه آزمايشگاهي جريان و حمل املاح وابسته به چگالي در محيط هاي متخلخل درز و شكاف دار " روزسه شنبه مورخ 1394/04/30 ساعت 10درمحل تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد


ارزيابي اثرات پساب كارگاههاي پرورش ماهي قزل آلا بر اكوسيستم رودخانه گاماسياب با استفاده از نمايه هاي


تاریخ دفاع: 1394/04/23

مکان برگزاری: كلاس 12 ساختمان شيلات

ليما طيبي


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقايان دكتر هادي پورباقر و دكتر حميد فرحمند اساتيد محترم راهنماي مشترك رساله خانم ليما طيبي دانشجوي دوره دكتري رشته تكثير و پرورش آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :« ارزيابي اثرات پساب كارگاههاي پرورش ماهي قزل آلا بر اكوسيستم رودخانه گاماسياب با استفاده از نمايه هاي اكولوژيك و نشانگرهاي ژنتيك بي مهرگان آبزي» روز سه شنبه مورخ 23/4/94 ساعت 10 صبح در محل كلاس 12 ساختمان شيلات برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان : دكتر غلامرضا رفيعي- دكتر عليرضا ميرواقفي


برآورد شاخص سطح برگ در جنگلهاي زاگرس با داده هاي ماهواره لندست 8 ( مطالعه موردي : جنگلهاي منطقه مري


تاریخ دفاع: 1394/04/21

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

ناصح ميري


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقايان دكتر درويش صفت و دكتر ضرغاماساتيد محترم راهنماي پايان نامه آقاي ناصح ميري دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان :« برآورد شاخص سطح برگ در جنگلهاي زاگرس با داده هاي ماهواره لندست 8 ( مطالعه موردي : جنگلهاي منطقه مريوان) » درروز يكشنبه مورخ 21/4/94 ساعت10 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر زاهد شاكري


ارتباط بين قيمت انرژي و قيمت محصولات كشاورزي در جهان و چگونگي انتقال آن به داخل كشور


تاریخ دفاع: 1394/04/14

مکان برگزاری: سالن شماره 1

نازيلا محتشمي


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع پايان نامه خانم نازيلا محتشمي داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان " ارتباط بين قيمت انرژي و قيمت محصولات كشاورزي در جهان و چگونگي انتقال آن به داخل كشور " روز يكشنبه مورخ ۱۴/۴/9۴ از ساعت ۹ درمحل سالن شماره 1 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر حبيب اله سلامي
استاد مشاور: آقاي دكتر اميرحسين چيذري


طراحي موقعيت نقاط نمونه برداري براي پايش كيفيت آب سطحي در مقياس حوزه آبخيز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز


تاریخ دفاع: 1394/04/14

مکان برگزاری: تالار شهيد مطهري

حسين عليلو


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقايان دكتر محسن محسني ساروي و دكتر عليرضا مقدم نيا اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه آقاي حسين عليلو دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان :« طراحي موقعيت نقاط نمونه برداري براي پايش كيفيت آب سطحي در مقياس حوزه آبخيز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز خوي)» روز يكشنبه مورخ 14/4/94 ساعت 10 صبح در محل تالار شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر علي سلاجقه


اثر برنامه خشك كردن چوب صنوبر بر مقاومت هاي مكانيكي چوب سازه اي لايه اي Glulam ساخته شده از آن


تاریخ دفاع: 1394/04/14

مکان برگزاری: كلاس 7 ساختمان آموزش

حميد ابراهيمي


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقايان دكتر محمدلايقي و دكتر اصغر طارميان اساتيد محترم راهنماي پايان نامه آقاي حميد ابراهيمي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع چوب جلسه دفاع تحت عنوان :« اثر برنامه خشك كردن چوب صنوبر بر مقاومت هاي مكانيكي چوب سازه اي لايه اي Glulam ساخته شده از آن » درروز يكشنبه مورخ 14/4/94 ساعت12 در محل كلاس 7 ساختمان آموزش برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر حميد زارع حسين آبادي


بررسي اثرات نانو ذرات نقره بر توان تنظيم اسمزي بچه ماهيان سفيد درياي خزرRutilus frisii kutum


تاریخ دفاع: 1394/04/14

مکان برگزاری: كلاس 12 ساختمان شيلات

فاطمه فداكار


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقاي دكتر باقر مجازي اميري استاد محترم راهنماي رساله خانم فاطمه فداكار ماسوله دانشجوي دوره دكتري رشته تكثير و پرورش آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي اثرات نانو ذرات نقره بر توان تنظيم اسمزي بچه ماهيان سفيد درياي خزرRutilus frisii kutum» روز يكشنبه مورخ 14/4/94 ساعت 11 صبح در محل كلاس 12 ساختمان شيلات برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان : دكتر عليرضا ميرواقفي- دكتر حسين غفوري- Dr.Steffen S. Mddsen


ارزيابي و مقايسه ارگونوميكي تراكتور الكتريكي هيبريدي به كمك پانل هاي خورشيدي با تراكتورهاي متداول


تاریخ دفاع: 1394/04/10

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

نازيلا كهنسال


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه خانم نازيلا كهنسال واجاري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان "ارزيابي و مقايسه ارگونوميكي تراكتور الكتريكي هيبريدي به كمك پانل هاي خورشيدي با تراكتورهاي متداول " روز چهارشنبه مورخ 94/04/10 ساعت 9 درمحل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد


طراحي فرآيند استخراج آبي روغن از بادام كوهي و مقايسه شاخص هاي كيفي روغن استخراج شده در چند روش پيشرف


تاریخ دفاع: 1394/04/10

مکان برگزاری: تالارشهيد سليماني

محمد بلوردي


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله آقاي محمد بلوردي دانشجوي دوره دكتري رشته مهندسي صنايع غذايي تحت عنوان " طراحي فرآيند استخراج آبي روغن از بادام كوهي و مقايسه شاخص هاي كيفي روغن استخراج شده در چند روش پيشرفته استخراج"روز چهارشنبه مورخ 1394.4.10 ساعت 9 درمحل تالارشهيد سليماني برگزار خواهد شد.


تأثير تغيير ميزان انرژي و مواد مغذي جيره در كاهش تنش گرمايي مرغان تخمگذار تجاري


تاریخ دفاع: 1394/04/10

مکان برگزاری: تالار مهدوي

مهدي بي نظير


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر محمود شيوازاد استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي مهدي بي نظير دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( تغذيه طيور) جلسه دفاع تحت عنوان« تأثير تغيير ميزان انرژي و مواد مغذي جيره در كاهش تنش گرمايي مرغان تخمگذار تجاري » در روز چهار ‏شنبه مورخ 10/4/1394 ساعت 9 صبح در محل تالار مهدوي برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور:جناب آقاي دكتر مجتبي زاغري


مدلسازي خواص كاربردي چوب صنوبر براي صنايع مصرف كننده بر پايه روشهاي ارزيابي غير مخرب


تاریخ دفاع: 1394/04/09

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

ابراهيم لشكربلوكي


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر كامبيز پورطهماسي استاد راهنماي رساله آقاي ابراهيم لشكربلوكي دانشجوي مقطع دكتري رشته علوم و صنايع چوب وكاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« مدلسازي خواص كاربردي چوب صنوبر براي صنايع مصرف كننده بر پايه روشهاي ارزيابي غير مخرب» درروز سه شنبه مورخ 9/4/94 ساعت 8 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر رضا اولادي + دكتر محسن كلاگري


امكان سنجش ساخت كاغذ آب گريز با پوشش دهر الياف سلولزي با استفاده از روش LBL


تاریخ دفاع: 1394/04/09

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

باقر اشرفي راد


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر محمد آزادفلاح استاد راهنماي پايان نامه آقاي باقر اشرفي راد دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع خميروكاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« امكان سنجش ساخت كاغذ آب گريز با پوشش دهر الياف سلولزي با استفاده از روش LBL » درروز سه شنبه مورخ 9/4/94 ساعت10 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: سركار خانم دكتر سهيلا ايزديار + آقاي دكتر مهدي رحماني نيا


بهينه سازي مصرف انرژي در تسطيح اراضي به كمكGIS و الگوريتم هاي ژنتيك و بهينه سازي حركت ذرات (PSO)


تاریخ دفاع: 1394/04/08

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

ايشام الزعبي


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از رساله آقاي ايشام الزعبي دانشجوي دوره دكتري رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان"بهينه سازي مصرف انرژي در تسطيح اراضي به كمكGIS و الگوريتم هاي ژنتيك و بهينه سازي حركت ذرات (PSO)" روز دوشنبه مورخ 1394/04/08ساعت10 درمحل سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد.


برآورد نسبت بار بستر به بار معلق در حوزه هاي آبخيز كوچك مناطق خشك مطالعه موردي: سمنان


تاریخ دفاع: 1394/04/08

مکان برگزاری: كلاس 2

سيده فاطمه پيش قدم


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش سركار خانم دكتر سادات فيض نيا استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم سيده فاطمه پيش قدم وظيفه دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان :« برآورد نسبت بار بستر به بار معلق در حوزه هاي آبخيز كوچك مناطق خشك مطالعه موردي: سمنان » درروز دوشنبه مورخ 8/4/94 ساعت 10 صبح در محل كلاس 2 برگزار مي گردد.
. - استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر حسن احمدي و دكتر سيد علي اصغر هاشمي


تأثير ارتفاع از سطح دريا بر برخي از ويژگي هاي آناتومي چوب گونه زبان گنجشك


تاریخ دفاع: 1394/04/08

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

زهرا لمترعلي


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر اولادي استاد راهنماي پايان نامه خانم زهرا لمترعلي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بيولوژي و آناتومي چوب جلسه دفاع تحت عنوان :« تأثير ارتفاع از سطح دريا بر برخي از ويژگي هاي آناتومي چوب گونه زبان گنجشك » درروز دوشنبه مورخ 8/4/94 ساعت 8 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر كامبيز پورطهماسي


بررسي اثر گونه چوبي بر عملكرد خشك كن خورشيدي نيمه گلخانه اي در فصول مختلف سال


تاریخ دفاع: 1394/04/03

مکان برگزاری:  سالن مطهري

الناز طريق پور


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر طارميان استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم الناز طريق پور دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيولوژي و آناتومي چوب جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي اثر گونه چوبي بر عملكرد خشك كن خورشيدي نيمه گلخانه اي در فصول مختلف سال» روز چهار شنبه مورخ 3/4/94 ساعت 5/1 بعد از ظهر در محل سالن مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر محمد مهدي فائزي پور


بررسي اثر گونه چوبي بر مقاومت به سايش و ضريب اصطحكاك كفپوش هاي ترموود در فضاي باز


تاریخ دفاع: 1394/04/03

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

صفر قرباني


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقايان دكتر طارميان و دكتر پورطهماسي اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه آقاي صفر قرباني دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بيولوژي و آناتومي چوب جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي اثر گونه چوبي بر مقاومت به سايش و ضريب اصطحكاك كفپوش هاي ترموود در فضاي باز » درروز چهارشنبه مورخ 3/4/94 ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر ابراهيم آقارفيعي


بررسي اثر ويژگي هاي آوندي بر رفتار خشك شدن چوب هاي پهن برگ در كوره (مطالعه موردي: گونه هاي راش (Pagu


تاریخ دفاع: 1394/04/02

مکان برگزاری: سالن مطهري

مرجان ابراهيمي


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر طارميان استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم مرجان ابراهيمي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيولوژي و آناتومي چوب جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي اثر ويژگي هاي آوندي بر رفتار خشك شدن چوب هاي پهن برگ در كوره (مطالعه موردي: گونه هاي راش (Pagus orientolis) و بلوط بلند بازو(quercus castaneaefollo)» روز سه شنبه مورخ 2/4/94 ساعت 12-10 در محل سالن مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر رضا اولادي


اثر تغييرات آناتومي چوب راش ايران (Fagus orientalis ) بر ويژگي هاي خشك شدن آن در خشك كن خورشيدي نيم


تاریخ دفاع: 1394/04/02

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

جلال برمكي


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقايان دكتر طارميان و دكتر اولادي اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه آقاي جلال برمكي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بيولوژي و آناتومي چوب جلسه دفاع تحت عنوان :« اثر تغييرات آناتومي چوب راش ايران (Fagus orientalis ) بر ويژگي هاي خشك شدن آن در خشك كن خورشيدي نيم گلخانه اي » درروز سه شنبه مورخ 2/4/94 ساعت 30: 13 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر مهدي فائزي پور


بررسي تأثير توأم سطوح مختلف انرژي و محدوديت خوراك روي عملكرد و بروز آسيت در جوجه هاي گوشتي


تاریخ دفاع: 1394/04/02

مکان برگزاری: تالار مهدوي

بهزاد صديقي


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر محمود شيوازاد استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي بهزاد صديقي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( تغذيه طيور) جلسه دفاع تحت عنوان« بررسي تأثير توأم سطوح مختلف انرژي و محدوديت خوراك روي عملكرد و بروز آسيت در جوجه هاي گوشتي » در روز سه ‏شنبه مورخ 2/4/1394 ساعت 10 صبح در محل تالار مهدوي برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور:جناب آقاي دكتر مجتبي زاغري


مقايسه ذخيره كربن در مراتع طبيعي و دست كاشت (مطالعه موردي: اخترآباد)


تاریخ دفاع: 1394/04/01

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

افشين صادقي راد


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقايان دكتر حسين آذرنيوند و دكتر علي طويلي اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه آقاي افشين صادقي راد دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته مرتعداري جلسه دفاع تحت عنوان :« مقايسه ذخيره كربن در مراتع طبيعي و دست كاشت (مطالعه موردي: اخترآباد) » درروز دوشنبه مورخ 1/4/94 ساعت 12در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر محمدجعفري و دكتر محمدعلي زارع چاهوكي


طرح بومي سازي دستگاه برداشت سيب زميني به روش مهندسي معكوس


تاریخ دفاع: 1394/03/31

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

رضا يوسفيان


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع ازپايان نامه آقاي رضا يوسفيان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيك بيوسيستم تحت عنوان طرح بومي سازي دستگاه برداشت سيب زميني به روش مهندسي معكوس روزيكشنبه مورخ94/3/31 ساعت 8:30 در محل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد.


مقايسه بارش شبيه سازي شده توسط مدلهاي آماري و مدل اقليم منطقه اي RegCM3 در مقياسهاي زماني مختلف (مط


تاریخ دفاع: 1394/03/27

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

صديقه لوك زاده


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري وآباداني جلسه دفاع از رساله خانم صديقه لوك زاده دانشجوي دوره دكتري رشته هواشناسي كشاورزي تحت عنوان" مقايسه بارش شبيه سازي شده توسط مدلهاي آماري و مدل اقليم منطقه اي RegCM3 در مقياسهاي زماني مختلف (مطالعه موردي شمال غرب ايران) " روز چهارشنبه مورخ 1394/03/27 ساعت 14 درمحل تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد


بررسي عملكرد سيستم بيودراف بر بيوفيلم جلبكي در حذف نيتروژن، فسفر و كربن كل از فاضلاب خام شهري، دامدا


تاریخ دفاع: 1394/03/27

مکان برگزاری: تالار شهيد مطهري

امير ماني ورنوسفادراني


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقاي دكتر آرش جوانشير استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي امير ماني ورنوسفادراني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بوم شناسي آبزيان شيلاتي جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي عملكرد سيستم بيودراف بر بيوفيلم جلبكي در حذف نيتروژن، فسفر و كربن كل از فاضلاب خام شهري، دامداري و پساب صنايع لبني» روز چهار شنبه مورخ 27/3/94 ساعت 13:30 ظهر در محل تالار شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر غلامرضا رفيعي- دكتر حسين عبدالحي


بررسي تكوين برخي از آنزيم هاي گوارشي و بيان ژن پپسينوژن در مرحله لاروي ماهي صبيتي


تاریخ دفاع: 1394/03/27

مکان برگزاری: تالار شهيد مطهري

سميرا ناظم رعايا


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقاي دكتر محمدعلي نعمت الهي و خانم دكتر راضيه يزدان پرست اساتيد محترم راهنماي مشترك رساله خانم سميرا ناظم رعايا دانشجوي دوره دكتري رشته تكثير و پرورش آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي تكوين برخي از آنزيم هاي گوارشي و بيان ژن پپسينوژن در مرحله لاروي ماهي صبيتي» روز چهارشنبه مورخ 27/3/94 ساعت 8:30 صبح در محل تالار شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان : دكتر حميد فرحمند- دكتر قدرت اله ميرزاده


ارزيابي كنترل نماتد گره ريشه Meloidogyne javanica توسط برخي گياهان تله نماتد


تاریخ دفاع: 1394/03/27

مکان برگزاری: تالار عدل گروه علوم باغباني پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

سميرا محلي


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقاي دكتر رامين حيدري استاد راهنماي پايان‏ نامه خانم سميرا محلي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيماري شناسي گياهي تحت عنوا ن : " ارزيابي كنترل نماتد گره ريشه Meloidogyne javanica توسط برخي گياهان تله نماتد" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز چهارشنبه مورخ 27 /03 / 94 از ساعت 10 صبح درمحل تالار عدل گروه علوم باغباني پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور : خانم دكتر زهرا تنها معافي


مقايسه قابليت استفاده بيولوژيكي منگنز و ويتامينK3 به شكلهاي نانو و ميكرو در تغذيه طيور


تاریخ دفاع: 1394/03/26

مکان برگزاری: تالار مهدوي

ليلا لطفي


گروه آموزشی علوم دامی

طبق اعلام گروه علوم دامي جلسه دفاع از رساله خانم ليلا لطفي داوطلب احراز درجه دكتري رشته علوم دامي ( تغذيه طيور ) تحت عنوان ( مقايسه قابليت استفاده بيولوژيكي منگنز و ويتامينK3 به شكلهاي نانو و ميكرو در تغذيه طيور ) راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 26/3/1394 در محل تالار مهدوي برگزار خواهد شد.
-استاد ( اساتيد) راهنما: جناب آقايان دكتر مجتبي زاغري و دكتر سعيد زين الديني
- استاد ( اساتيد) مشاور: جناب آقايان دكتر محمود شيوازاد و دكتر داريوش داودي


بررسي تغييرات كاربري اراضي و لندفرم درسواحل جنوبي ايران با استفاده ازسنجش از دور و سيستم اطلاعات جغر


تاریخ دفاع: 1394/03/26

مکان برگزاری: كلاس شماره 1

علي كوروش نيا


گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی

طبق گزارش آقاي دكتر ناصر مشهدي استاد راهنماي پايان نامه آقاي علي كوروش نيا دانشجوي كارشناسي ارشد رشته همزيستي با بيابان جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي تغييرات كاربري اراضي و لندفرم درسواحل جنوبي ايران با استفاده ازسنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيائي مطالعه موردي شهرستان كنگان)» در روز سه شنبه مورخ 26/3/94ساعت 30/13در كلاس شماره 1 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر جهانگيرفقهي


تبيين وتحليل مولفه هاي اشتغال پذيري دانشجويان دانشكده هاي كشاورزي ايران


تاریخ دفاع: 1394/03/25

مکان برگزاری: سالن شماره يك (1)

حسام الدين غلامي


گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

به پيشنهاد گروه ترويج و آموزش كشاورزي جلسه دفاع از رساله آقاي حسام الدين غلامي داوطلب احراز دكتري رشته آموزش كشاورزي تحت عنوان: «تبيين وتحليل مولفه هاي اشتغال پذيري دانشجويان دانشكده هاي كشاورزي ايران» روز دوشنبه مورخ 25/3/94 از ساعت 10صبح در محل سالن شماره يك (1) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر سيديوسف حجازي
استاد مشاور: آقايان دكتر احمد رضوانفر، سيدمحمود حسيني


توسعه سامانه پشتيباني تصميم بر پايه داده هاي هواشناسي (دما و رطوبت) و مدل هاي خيسي سطح برگ جهت پيش آ


تاریخ دفاع: 1394/03/25

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

وحيد ورشاويان


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري وآباداني جلسه دفاع از رساله آقاي وحيد ورشاويان دانشجوي دوره دكتري رشته هواشناسي كشاورزي تحت عنوان"توسعه سامانه پشتيباني تصميم بر پايه داده هاي هواشناسي (دما و رطوبت) و مدل هاي خيسي سطح برگ جهت پيش آگاهي شيوع بيماري بلايت (Blight) سيب زميني " روزدوشنبه مورخ 1394/03/25 ساعت 14 درمحل تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد


بررسي ساختار بازارهاي مرتبط شير و چگونگي شكل گيري قيمت در ايران


تاریخ دفاع: 1394/03/20

مکان برگزاری: سالن 1

زينب شكوهي


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از رساله خانم زينب شكوهي داوطلب احراز دوره دكتري رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «بررسي ساختار بازارهاي مرتبط شير و چگونگي شكل گيري قيمت در ايران » روز چهارشنبه مورخ 20/3/94 از ساعت 9 در محل سالن 1 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر اميرحسين چيذري
استاد مشاور: اقايان دكتر حبيب اله سلامي، دكتر سيدصفدر حسيني


بررسي روند تغييرات مكاني و زماني پارامترهاي كيفي آب (مطالعه موردي: سراب حوضه دز)


تاریخ دفاع: 1394/03/12

مکان برگزاری:  تالار شهيد مطهري

نريمان محمودي


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقاي دكتر علي سلاجقه استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي نريمان محمودي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي روند تغييرات مكاني و زماني پارامترهاي كيفي آب (مطالعه موردي: سراب حوضه دز)» روز سه شنبه مورخ 12/3/94 ساعت 11:30 در محل تالار شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان : دكتر محسن محسني ساروي- دكتر خالد اوسطي


بررسي اثر صمغ فارسي و افشره پروتئين آب پنير بر خصوصيات كف كنندگي و پايداري خامه ي قنادي شيرين


تاریخ دفاع: 1394/03/09

مکان برگزاری: تالار شهيدسليماني

پريسا نيك منش


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه خانم پريسا نيك منش دانشجوي دوره كارشناسي ارشد گرايش فنآوري تبديل مواد غذايي تحت عنوان "بررسي اثر صمغ فارسي و افشره پروتئين آب پنير بر خصوصيات كف كنندگي و پايداري خامه ي قنادي شيرين " "روز شنبه مورخ1394.03.09ساعت 11در محل تالار شهيدسليماني برگزار خواهد شد


مدلسازي سامانه نوين تصميم يار چند معياره فازي به منظور ارزيابي تناسب اراضي و بهينه سازي آن با استفاد


تاریخ دفاع: 1394/03/06

مکان برگزاری: تالار دكتر ثواقبي

علي كشاورزي


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از رساله آقاي علي كشاورزي دانشجوي دوره دكتري رشته پيدايش، رده بندي و ارزيابي اراضي، تحت عنوان " مدلسازي سامانه نوين تصميم يار چند معياره فازي به منظور ارزيابي تناسب اراضي و بهينه سازي آن با استفاده از الگوريتم ژنتيك در بخشي از اراضي قزوين"روزچهارشنبه مورخ1394.3.6ساعت 10 در محل دفاع تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد.


ارزيابي عملكرد مدل‌هاي نفوذ ارائه شده در آبياري جويچه اي با جريان موجي


تاریخ دفاع: 1394/03/02

مکان برگزاری:  تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

صادق قزاقي


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي صادق قزاقي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته آبياري و زهكشي تحت عنوان" ارزيابي عملكرد مدل‌هاي نفوذ ارائه شده در آبياري جويچه اي با جريان موجي" روزشنبه مورخ 1394.03.02 ساعت 9 درمحل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد.


سينتيك بازيابي فسفر در خاك هاي آهكي و برآورد فسفر باقيمانده قابل استفاده با زمان


تاریخ دفاع: 1394/02/29

مکان برگزاری: تالار دكتر ثواقبي

مصطفي شيرمردي


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از رساله آقاي مصطفي شيرمردي دانشجوي دوره دكتري رشته شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه، تحت عنوان " سينتيك بازيابي فسفر در خاك هاي آهكي و برآورد فسفر باقيمانده قابل استفاده با زمان "روزسه شنبه مورخ1394.02.29ساعت 10 در محل دفاع تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد


بررسي آفلاتوكسين زادايي از پسته با استفاده از دانك كفير


تاریخ دفاع: 1394/02/22

مکان برگزاری: تالارشهيد سليماني

فرزانه انصاري


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله خانم فرزانه انصاري دانشجوي دوره دكتري رشته بيوتكنولوژي موادغذايي تحت عنوان "بررسي آفلاتوكسين زادايي از پسته با استفاده از دانك كفير"روز دوشنبه مورخ 1394.02.28 ساعت 15:30 درمحل تالارشهيد سليماني برگزار خواهد شد.


بررسي برهمكنش دي اكسيدكربن و كادميوم بر جذب كادميوم و برخي پاسخ هاي فيزيولوژيكي و تغذيه­اي گندم و سو


تاریخ دفاع: 1394/02/22

مکان برگزاری: تالار دكتر ثواقبي

گلاره خانبلوكي


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از رساله خانم گلاره خانبلوكي دانشجوي دوره دكتري رشته شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه، تحت عنوان"بررسي برهمكنش دي اكسيدكربن و كادميوم بر جذب كادميوم و برخي پاسخ هاي فيزيولوژيكي و تغذيه­اي گندم و سورگوم"روزدوشنبه مورخ1394.02.28ساعت 14 در محل دفاع تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد.


طراحي، پياده سازي و ارزيابي سامانه استنتاج فازي كنترل خودكار برخي شاخص هاي كيفيت آب در يك سيستم آبزي


تاریخ دفاع: 1394/02/20

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

مهدي سعادت فرد


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از رساله آقاي مهدي سعادت فرد دانشجوي دوره دكتري رشته مكانيك ماشين هاي كشاورزي تحت عنوان" طراحي، پياده سازي و ارزيابي سامانه استنتاج فازي كنترل خودكار برخي شاخص هاي كيفيت آب در يك سيستم آبزي پروري در فضاي بسته" روز يكشنبه مورخ 1394/2/20ساعت9 درمحل سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد.


اثر سم مالاتيون بر بافت آبشش، كبد و شكستگي DNA در ماهي قزل آلاي رنگين كمان


تاریخ دفاع: 1394/02/15

مکان برگزاری: 

حامد غفاري فارساني


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقايان دكتر حميد فرحمند و دكتر هادي پورباقر اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه آقاي حامد غفاري فارساني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته تكثير و پرورش آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :« اثر سم مالاتيون بر بافت آبشش، كبد و شكستگي DNA در ماهي قزل آلاي رنگين كمان » روز سه شنبه مورخ 15/2/94 ساعت 14:30 ظهر در محل تالار شهيد مطهري برگزار مي گردد.


تعيين شاخص هاي اقتصادي، انرژي و زيست محيطي در كشت چند محصول (چغندرقند، گندم و نخود) در استان آذربايج


تاریخ دفاع: 1394/01/23

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

بهمن رحيميان


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع ازپايان نامه آقاي بهمن رحيميان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان" تعيين شاخص هاي اقتصادي، انرژي و زيست محيطي در كشت چند محصول (چغندرقند، گندم و نخود) در استان آذربايجان غربي (شهرستان بوكان) به كمك تكنيك هاي هوش محاسباتي" روزيكشنبه مورخ94/1/23 ساعت 9:15 در محل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد


پياده سازي و ارزيابي يك سامانه هوايي دورسنجي براي تشخيص خسارت هاي وارد به مزارع نيشكر در ايران (مطال


تاریخ دفاع: 1393/12/18

مکان برگزاری: 

سيدمجتبي فارغ


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از رساله آقاي سيدمجتبي فارغ دانشجوي دوره دكتري رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان :پياده سازي و ارزيابي يك سامانه هوايي دورسنجي براي تشخيص خسارت هاي وارد به مزارع نيشكر در ايران (مطالعه موردي : اراضي دمدزكارون) روزدوشنبه مورخ 1393.12.18ساعت8:30 درمحل سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد.


ارائه راهبرد مكان يابي مراكز خدمات مكانيزاسيون كشاورزي با استفاده ازمدل هاي پوششي، چند معياره و تخص


تاریخ دفاع: 1393/12/12

مکان برگزاری:  سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

مرتضي زنگنه


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از رساله آقاي مرتضي زنگنه دانشجوي دوره دكتري رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان ارائه راهبرد مكان يابي مراكز خدمات مكانيزاسيون كشاورزي با استفاده ازمدل هاي پوششي، چند معياره و تخصيصي"" روزسه شنبه مورخ 1393.12.12ساعت15:30درمحل سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد


ارزيابي خطرات طبيعي مخروط افكنه با پهنه بندي سيلاب رسوب و جابجايي كانال اصلي (مطالعه موردي : مخروط ا


تاریخ دفاع: 1393/12/03

مکان برگزاری: كلاس 2 آموزش

نگار درويشي


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش سركار خانم دكتر سادات فيض نيا داور محترم راهنماي پايان نامه خانم نگار درويشي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان :« ارزيابي خطرات طبيعي مخروط افكنه با پهنه بندي سيلاب رسوب و جابجايي كانال اصلي (مطالعه موردي : مخروط افكنه كردان) » درروز يكشنبه مورخ 3/12/93 ساعت 13:30در محل كلاس 2 آموزش برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر علي اكبر نظري ساماني و مهندس سيد داود سيدعليخاني


واكاوي عوامل موثر در بهبود رفتارهاي حفاظت محيط زيست در ميان گلخانه داران جنوب استان كرمان


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: سالن شماره يك (1)

علي مشايخي زاده


گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

به پيشنهاد گروه ترويج و آموزش كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي علي مشايخي زاده داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته ترويج كشاورزي تحت عنوان: «واكاوي عوامل موثر در بهبود رفتارهاي حفاظت محيط زيست در ميان گلخانه داران جنوب استان كرمان» روز چهارشنبه مورخ 29/11/93 از ساعت 30/8 صبح در سالن شماره يك (1) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر سيديوسف حجازي
استاد مشاور: آقاي دكتر سيدمحمود حسيني


اثر لاكتوباسيلوس ، مخمر و ريز جلبك بر كاهش ميزان آكريل آميد در پنكيك (كوكو)سيب زميني


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: تالارشهيد سليماني

گلاره موسوي نژاد


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله خانم گلاره موسوي نژاد دانشجوي دوره دكتري رشته بيوتكنولوژي مواد غذايي تحت عنوان "اثر لاكتوباسيلوس ، مخمر و ريز جلبك بر كاهش ميزان آكريل آميد در پنكيك (كوكو)سيب زميني "روز چهارشنبه مورخ 1393.11.29 ساعت 10 درمحل تالارشهيد سليماني برگزار خواهد شد.


تنوع ژنتيكي جمعيتهاي دو گونه سفيد بالك، پارازيتوئيدها و مطالعه اي بر همزيستهاي ثانويه آنها


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: تالار شهداي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي

سميه فتاح الحسيني


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق اعلام گروه گياهپزشكي جلسه دفاع از رساله خانم سميه فتاح الحسيني داوطلب احراز دكتري رشته حشره شناسي كشاورزي گرايش اكولوژي و كنترل بيولوژيك عنوان : " تنوع ژنتيكي جمعيتهاي دو گونه سفيد بالك، پارازيتوئيدها و مطالعه اي بر همزيستهاي ثانويه آنها " راس ساعت10 صبح روز چهارشنبه مورخ 29 /11/ 93 در محل تالار شهداي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقايان دكتر حسين اللهياري و دكتر جواد كريمي ........ - استادان راهنما


ارزيابي هزينه هاي اقتصادي - زيست محيطي انتقال آب سد اكباتان به شهرستان همدان


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: سالن 2

علي محمد جعفري


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از رساله آقاي علي محمد جعفري داوطلب احراز دكتري رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «ارزيابي هزينه هاي اقتصادي - زيست محيطي انتقال آب سد اكباتان به شهرستان همدان» روز چهارشنبه مورخ 29/11/93 از ساعت 10 در محل سالن 2 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقايان دكترايرج صالح، دكتر سعيد يزداني
استاد مشاور: اقاي دكتر سيدصفدر حسيني


تأثير كود گاوي بر پاسخ هاي تغذيه اي و فيزيولوژيكي گياه گندم به سميت بور و جذب و واجذب آن در چند خاك


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری:  تالار دكتر ثواقبي

سيدعلي غفاري نژاد


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از رساله آقاي سيدعلي غفاري نژاد دانشجوي دوره دكتري رشته شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه، تحت عنوان " تأثير كود گاوي بر پاسخ هاي تغذيه اي و فيزيولوژيكي گياه گندم به سميت بور و جذب و واجذب آن در چند خاك آهكي"روزچهار شنبه مورخ1393.11.29ساعت 14:30 در محل دفاع تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد


ارزيابي تنوع مورفولوژيك، فيتوشيميايي و تاثير زمان هاي مختلف كاشت بر عملكرد و برخي تركيبات شيميايي خر


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: تالار مهدوي

فهيمه لكناهور


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش خانم دكتر وحيده ناظري و آقاي دكتر محمدرضا حسندخت اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه خانم فهيمه لكناهور دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " ارزيابي تنوع مورفولوژيك، فيتوشيميايي و تاثير زمان هاي مختلف كاشت بر عملكرد و برخي تركيبات شيميايي خرفه (Portulaoca oleracea L) " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز چهارشنبه مورخ 29 / 11/ 1393 از ساعت 8 صبح در محل تالار مهدوي پيشنهاد گرديده است.


بررسي روند تغييرات كميت وكيفيت آبهاي زيرزميني با استفاده از زمين آمار(مطالعه موردي دشت راور)


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری:  كلاس شماره 1

مارال باباخاني


گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی

طبق گزارش آقايان دكتر غلامرضا زهتابيان و دكتر اميررضا كشتكار اساتيد مشترك راهنماي پايان نامه خانم مارال باباخاني دانشجوي كارشناسي ارشد رشته همزيستي با بيابان جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي روند تغييرات كميت وكيفيت آبهاي زيرزميني با استفاده از زمين آمار(مطالعه موردي دشت راور) در روز چهارشنبه مورخ 29/11/93 ساعت 30/13در كلاس شماره 1 برگزار مي گردد.
. - استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر حسن خسروي و دكترموسي حسيني


برآورد ميزان حساسيت تبخير تعرق نسبت به تغيير اقليم در ناحيه رويشي زاگرس شمالي


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

آوازه دولتشاهي


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر عطارد استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم آوازه دولتشاهي دانشجوي دوره ارشد رشته جنگل شناسي و اكولوژي جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :«برآورد ميزان حساسيت تبخير تعرق نسبت به تغيير اقليم در ناحيه رويشي زاگرس شمالي» روز چهارشنبه مورخ 29/11/93 ساعت 15 بعدازظهر در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
. - استاد (اساتيد) مشاور: آقايان: دكتر زاهدي اميري و Dr.Molly Covaleri


بررسي نقش دانش، نگرش و انگيزه در كارآفريني زنان روستايي استان ايلام


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: سالن شماره يك (1)

فرنگيس زارعي


گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

به پيشنهاد گروه ترويج و آموزش كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه خانم فرنگيس زارعي داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته ترويج كشاورزي تحت عنوان: «بررسي نقش دانش، نگرش و انگيزه در كارآفريني زنان روستايي استان ايلام» روز چهارشنبه مورخ 29/11/93 از ساعت 10 صبح در محل سالن شماره يك (1) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر يوسف حجازي
استاد مشاور: آقاي دكتر امير علم بيگي


ارزيابي روش هاي مختلف كم ابياري بر رشد وعملكرد سيب زميني


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات

خالد سليمي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق اعلام گروه زراعت واصلاح نباتات جلسه دفاع از رساله آقاي خالد سليمي داوطلب احراز دكتري رشته زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي تحت عنوان : « ارزيابي روش هاي مختلف كم ابياري بر رشد وعملكرد سيب زميني » "راس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 29 /11 /93 در محل سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقايان دكتر ناصرمجنون حسيني و دكتر سيدمحمدباقر حسيني ...... - استادان راهنما
2-آقاي دكتر عادل سي وسه مرده ...... - استاد مشاور


مدل سازي تخريب حرارتي آنتوسيانين ها در آب ميوه هاي قرمز در خشك كن پاششي با استفاده از ديناميك سيالات


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: تالارشهيد سليماني

سيده شيما يوسفي


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله خانم سيده شيما يوسفي دانشجوي دوره دكتري رشته مهندسي صنايع غذايي تحت عنوان "مدل سازي تخريب حرارتي آنتوسيانين ها در آب ميوه هاي قرمز در خشك كن پاششي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي"روز چهارشنبه مورخ 1393.11.29 ساعت 14 درمحل تالارشهيد سليماني برگزار خواهد شد.


مطالعه­ يآبشويي زيستي كانسنگ­هاي سولفيدي (كالكوپيريت و اسفالريت) به كمك قارچهاي ساپروفيتي


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

مهسا احتشام زاده


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه خانم مهسا احتشام زاده، دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك ، تحت عنوان " مطالعه­ يآبشويي زيستي كانسنگ­هاي سولفيدي (كالكوپيريت و اسفالريت) به كمك قارچهاي ساپروفيتي" روزچهارشنبه مورخ 1393.11.29ساعت 8:30در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد


ارزيابي مورفولوژيكي نتاج حاصل از تلاقي ارقام نرم دانه و تجاري انار


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: كلاس 1 گروه علوم باغباني

وحيد جوكار


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقاي دكتر ذبيح اله زماني استاد راهنماي پايان نامه آقاي وحيد جوكار دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " ارزيابي مورفولوژيكي نتاج حاصل از تلاقي ارقام نرم دانه و تجاري انار " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز چهارشنبه مورخ 29 / 11/ 1393 از ساعت 13 در محل كلاس 1 گروه علوم باغباني پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر محمدرضا فتاحي مقدم


لقاي پلي پلوئيدي در آويشن (Thymus. sp) و بررسي سيتوژنتيكي آويشن هاي ايران


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

سمانه طالبي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكترولي اله محمدي ودكتر عليرضا عباسي اساتيد راهنماي پايان‏ نامه خانم سمانه طالبي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته اصلاح نباتات تحت عنوا ن: «القاي پلي پلوئيدي در آويشن (Thymus. sp) و بررسي سيتوژنتيكي آويشن هاي ايران» آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز چهارشنبه مورخ 93/11/29 از ساعت 11درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.
مشاور آقاي دكتر قاسم كريم زاده


تاثير ميزان نيتروژن بر تغييرات مكاني ترسيب كربن در عمق هاي مختلف خاك جنگلي در دو توده خالص و آميخته


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: سالن كنفرانس جنگل

معين فرهناك لنگرودي


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر زاهدي اميري استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي معين فرهناك لنگرودي دانشجوي دوره ارشد رشته جنگل شناسي و اكولوژي جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :«تاثير ميزان نيتروژن بر تغييرات مكاني ترسيب كربن در عمق هاي مختلف خاك جنگلي در دو توده خالص و آميخته راش (مطالعه موردي: جنگل خيرود)» روز چهارشنبه مورخ 29/11/93 ساعت 10 صبح در محل سالن كنفرانس جنگل برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر وحيد اعتماد


شناخت شيوه هاي استفاده ي محلي از جنگل هاي زاگرس به منظور دستيابي به مولفه هاي اوليه ي مديريت جوامع م


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

احمد بازگير


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقايان دكتر نميرانيان و دكتر عواطفي همت اساتيد محترم راهنماي پايان نامه آقاي احمد بازگير دانشجوي دوره ارشد رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان :«شناخت شيوه هاي استفاده ي محلي از جنگل هاي زاگرس به منظور دستيابي به مولفه هاي اوليه ي مديريت جوامع محلي بر منابع جنگلي (مطالعه موردي: كاكاشرف خرم آباد)» روز چهارشنبه مورخ 29/11/93 ساعت 8 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد


نقش كانيهاي رس در نگهداشت مواد آلي محلول در خاك


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

بهروز رحيم زاده


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه بهروز رحيم زاده ،دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك، تحت عنوان " نقش كانيهاي رس در نگهداشت مواد آلي محلول در خاك" روزچهارشنبه مورخ 1393.11.29ساعت 10 در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد.


بررسي تنوع ژنتيكي ميان جمعيت هاي كفچه مار( Naja axiana (Nilson & Anden,198 در ايران با استفاده از نش


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: تالار شهيد مطهري

محبوبه شورابي


گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

طبق گزارش آقايان دكتر محمد كابلي و دكتر اسكندر رستگار پوياني اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم محبوبه شورابي دانشجوي دوره ارشد رشته محيط زيست جلسه دفاع تحت عنوان :«بررسي تنوع ژنتيكي ميان جمعيت هاي كفچه مار( Naja axiana (Nilson & Anden,198 در ايران با استفاده از نشانگر MtDNA » روز چهارشنبه مورخ 29/11/93 ساعت 11:30 صبح در محل تالار شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر افشين عليزاده


ارزيابي همزيستي محلب (Cerasus mahaleh) با قارچ هاي آرسكولار براي توليد نهال ميكوريزي مطالعه موردي رو


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

نگين آرمند


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقايان دكتر شيرواني و دكتر محمد متيني زاده اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم نگين آرمند دانشجوي دوره ارشد رشته جنگل شناسي و اكولوژي جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :«ارزيابي همزيستي محلب (Cerasus mahaleh) با قارچ هاي آرسكولار براي توليد نهال ميكوريزي مطالعه موردي رويشگاه چهارطاق اردل استان چهارمحال و بختياري» روز چهارشنبه مورخ 29/11/93 ساعت 14 بعدازظهر در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
. - استاد (اساتيد) مشاور: آقاي مهندس مصطفي خوشنويس


تنوع گونه هاي درختي و درختچه اي در ارتباط با عوامل فيزيوگرافي و برخي از خواص فيزيكي خاك جنگل (مطالعه


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: كلاس 14 شيلات

وحيد مصرزاده


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر قوام الدين زاهدي اميري استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي وحيد مصرزاده دانشجوي دوره ارشد رشته جنگل شناسي و اكولوژي جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :«تنوع گونه هاي درختي و درختچه اي در ارتباط با عوامل فيزيوگرافي و برخي از خواص فيزيكي خاك جنگل (مطالعه موردي: بخش گرازبن جنگل خيرود كنار)» روز چهارشنبه مورخ 29/11/93 ساعت 13 بعدازظهر در محل كلاس 14 شيلات برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر اعتماد


ارتباط چندشكلي ژن گيرنده هورمون گرلين(GHSR) با صفات رشد و ابعاد بدن و پارامترهاي خوني در گوسفند نژاد


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

مهدي عباسي


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقايان دكتر حسن مهرباني يگانه و دكتر حسين مرادي شهربابك اساتيد راهنماي پايان‏ نامه مهدي عباسي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( ژنتيك و اصلاح نژاد) جلسه دفاع تحت عنوان« ارتباط چندشكلي ژن گيرنده هورمون گرلين(GHSR) با صفات رشد و ابعاد بدن و پارامترهاي خوني در گوسفند نژاد لري بختياري، زل و شال» در روز چهار ‏شنبه مورخ 29/11/1393 ساعت10 صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‏گردد.


كاربرد روش فراكتالي در تعيين مقياس بهينه هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومرفولوژي ( GIUH )


تاریخ دفاع: 1393/11/29

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

مهديه سنجري


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقاي دكتر علي سلاجقه داور محترم راهنماي پايان نامه خانم مهديه سنجري دانشجوي مقطع دكتري رشته آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان :« كاربرد روش فراكتالي در تعيين مقياس بهينه هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومرفولوژي ( GIUH )» درروز چهارشنبه مورخ 29/11/93 ساعت 10 الي 12محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر آرش ملكيان و دكتر سيد محمد صادق موحد


مطالعه­ توانايي باكتري­هاي ريزوسفري دو گياه لويي (Typha sp.) و اسپارگانيوم (Sparaganium sp.) در رنگ


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

معصومه نيكخواه


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه خانم معصومه نيكخواه دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك ، تحت عنوان " مطالعه­ي توانايي باكتري­هاي ريزوسفري دو گياه لويي (Typha sp.) و اسپارگانيوم (Sparaganium sp.) در رنگ زدايي برخي از رنگ­هاي آزو" روزسه شنبه مورخ 1393.11.28ساعت 8:30در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد


ارزيابي اثرات پوسته هاي زيستي بر خصوصيات فيزيكي، شيميايي و زيستي خاك در منطقه جلفا


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

مريم باخوش


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه خانم مريم باخوش دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته فيزيك و حفاظت خاك، تحت عنوان "ارزيابي اثرات پوسته هاي زيستي بر خصوصيات فيزيكي، شيميايي و زيستي خاك در منطقه جلفا" روز سه شنبه مورخ 1393.11.28ساعت 11:30 صبح در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد


توليد ماست سيمبيوتيك با استفاده از فيبر و پكتين استخراج شده از بالنگ


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری:  تالار شهيد سليماني

مريم علينقي


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه خانم مريم علينقي پورنجف آبادي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيوتكنولوژي موادغذايي تحت عنوان " توليد ماست سيمبيوتيك با استفاده از فيبر و پكتين استخراج شده از بالنگ "روزسه شنبه مورخ1393.11.28ساعت 8:30در محل تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد


مكان يابي عرصه هاي پخش سيلاب با استفاده از مدل سلسله مراتبي فازي(مطالعه موردي: جنوب دشت كاشان)


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: كلاس شماره 1

زهرا فيضي


گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی

طبق گزارش آقاي دكتر اميررضا كشتكار وآقاي دكتر آرش ملكيان اساتيد مشترك راهنماي پايان نامه خانم زهرا فيضي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته همزيستي با بيابان گروه آموزشي مديريت مناطق بياباني اين مركز، جلسه دفاع تحت عنوان :« مكان يابي عرصه هاي پخش سيلاب با استفاده از مدل سلسله مراتبي فازي(مطالعه موردي: جنوب دشت كاشان) در روز سه شنبه مورخ 28/11/93 ساعت 10 در كلاس شماره 1 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: خانم دكتر هدي قاسميه


شناسايي مواد نانو ساختار مطلوب جهت كاربرد در باتري هاي ليتيوم يوني به منظور افزايش بازدهي در راستاي


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: كلاس 15 ساختمان شيلات

زهرا پاداش برمچي


گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

طبق گزارش آقاي دكتر اميرحسين حميديان استاد محترم رساله خانم زهرا پاداش برمچي دانشجوي دوره دكتري رشته محيط زيست جلسه دفاع تحت عنوان :«شناسايي مواد نانو ساختار مطلوب جهت كاربرد در باتري هاي ليتيوم يوني به منظور افزايش بازدهي در راستاي كاهش آلودگي محيط زيست» روز سه شنبه مورخ 28/11/93 ساعت 11 صبح در محل كلاس 15 ساختمان شيلات برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان: دكتر نعمت اله خراساني، دكتر محمود كاظم زاده


مطالعه تهيه و مقايسه ليگنوسولفونات تهيه شده از مايع پخت سياه سودا ومايع پخت مصرف شده سولفيت خنثي


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه چوب

الهه اميري


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر علي عبدالخاني استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم الهه اميري دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع خمير و كاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« مطالعه تهيه و مقايسه ليگنوسولفونات تهيه شده از مايع پخت سياه سودا ومايع پخت مصرف شده سولفيت خنثي» درروز سه شنبه مورخ 28/11/93 ساعت 15:30 در محل سالن كنفرانس گروه چوب برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر عقيل شريف زاده


بقاياي علفكش هاي سولفونيل اوره نيكوسولفورون، ريم سولفورون، فورام سولفورون و اولتيما مصرف شده در ذرت


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي

سعيد شهبازي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق اعلام گروه زراعت واصلاح نباتات جلسه دفاع از رساله آقاي سعيد شهبازي داوطلب احراز دكتري رشته علوم علف هاي هرز تحت عنوان : " «بقاياي علفكش هاي سولفونيل اوره نيكوسولفورون، ريم سولفورون، فورام سولفورون و اولتيما مصرف شده در ذرت به كمك روش هاي زيست سنجي و آزمايشگاهي» "راس ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 28 /11 /93 در محل سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقاي دكتر حسن عليزاده ......... - استادان راهنما
2- آقاي دكتر خليل طالبي جهرمي .......... - استادان مشاور


ارزيابي ريسك اعتباري متقاضيان تسهيلات كشاورزي :مورد مطالعه بانك كشاورزي


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری:  سالن 1

ابراهيم انسان


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي ابراهيم انسان داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «ارزيابي ريسك اعتباري متقاضيان تسهيلات كشاورزي :مورد مطالعه بانك كشاورزي » روز سه شنبه مورخ 28/11/93 از ساعت 11 در محل سالن 1 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر حبيب اله سلامي
استاد مشاور: آقاي دكترسعيد يزداني


بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي چندسازه توليد شده از خمير باگاس به همراه پلي لاكتيك اسيد با استفاده از ا


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

مريم اله دادي


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقايان دكتر سحاب حجازي و دكتر مهدي جنوبي اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم مريم اله دادي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع خمير وكاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي چندسازه توليد شده از خمير باگاس به همراه پلي لاكتيك اسيد با استفاده از اكسترودردو مارپيچ » درروز سه شنبه مورخ 28/11/93 ساعت 13:30 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر علي عبدالخاني و سركار خانم دكتر لعيا جمالي راد


بررسي انعطاف پذيري ريختي ناشي از فاكتورهاي محيطي شوري، دما، كدورت و تغذيه ...


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه جنگلداري

فيروزه پارسازاده


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقايان دكتر سهيل ايگدري و دكتر غلامرضا رفيعي اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم فيروزه پارسازاده دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بوم شناسي آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي انعطاف پذيري ريختي ناشي از فاكتورهاي محيطي شوري، دما، كدورت و تغذيه ... » روز سه شنبه مورخ 28/11/93 ساعت 10 صبح در محل سالن كنفرانس گروه جنگلداري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر هادي پورباقر


اثر پوشش خوراكي كيتوزان- مرزن جوش بر خصوصيات كيفي و زمان ماندگاري ...


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: تالار شهيد مطهري

مرضيه كي شمس


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقايان دكتر سيد ولي حسيني و دكتر محمدعلي نعمت الهي اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم مرضيه كي شمس دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته فرآوري محصولات شيلاتي جلسه دفاع تحت عنوان :« اثر پوشش خوراكي كيتوزان- مرزن جوش بر خصوصيات كيفي و زمان ماندگاري ... » روز سه شنبه مورخ 28/11/93 ساعت 8 صبح در محل تالار شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر غلامرضا رفيعي


بررسي حساسيت رسوبات درياچه مهارلو به فرسايش بادي و تهديد هاي احتمالي براي شهرستانهاي اطراف


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: كلاس 9 آموزش

محسن كاظمي


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش سركار خانم دكتر سادات فيض نيا استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي محسن كاظمي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بيابان زدايي جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي حساسيت رسوبات درياچه مهارلو به فرسايش بادي و تهديد هاي احتمالي براي شهرستانهاي اطراف » درروز سه شنبه مورخ 28/11/93 ساعت 8:30 در محل كلاس 9 آموزش برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر حسن خسروي و مهندس سيد حميد مصباح


مطالعه تاثير سيستم هاي حاصلخيزي خاك بر رشد و اسانس آويشن دنايي


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات

اميرحسين آقا احمدي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق اعلام گروه زراعت واصلاح نباتات جلسه دفاع از رساله آقاي اميرحسين آقا احمدي داوطلب احراز دكتري رشته زراعت تحت عنوان : "« مطالعه تاثير سيستم هاي حاصلخيزي خاك بر رشد و اسانس آويشن دنايي» "راس ساعت 13:30صبح روز سه شنبه مورخ 28 /11 /93 در محل سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقايان دكترحسين مقدم ودكتر فرزاد نجفي ........ - استادان راهنما
2- آقايان دكتر داريوش مظاهري ودكتراحمد علي پوربابايي ....... - استادان مشاور


بيونانو كامپوزيت هادي تهيه شده از كربوكسي متيل سلولز / ابريشم تقويت شده به وسيله نانو اكسيد گرافن


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

مريم دليري سوسفي


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقايان دكتر علي عبدالخاني و دكتر قنبر ابراهيمي اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم مريم دليري سوسفي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع چوب جلسه دفاع تحت عنوان :« بيونانو كامپوزيت هادي تهيه شده از كربوكسي متيل سلولز / ابريشم تقويت شده به وسيله نانو اكسيد گرافن » درروز سه شنبه مورخ 28/11/93 ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.


اثر تغيير كاربري و توسعه شهري بر توليد رواناب(مطالعه موردي: شهر زنجان)


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: كلاس 7 آموزش

فاطمه عينلو


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقاي دكتر علي سلاجقه استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم فاطمه عينلو دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان :« اثر تغيير كاربري و توسعه شهري بر توليد رواناب(مطالعه موردي: شهر زنجان) » درروز سه شنبه مورخ 28/11/93 ساعت 11:30 در محل كلاس 7 آموزش برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر آرش ملكيان و دكتر محسن احدنژاد


تهيه گاه شناسي پهناي حلقه هاي رشد درختان ارس در ارتفاعات رشته كوههاي بزداغي خراسان شمالي و تعيين فاك


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

سپيده نامور


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر كامبيز پورطهماسي استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم سپيده نامور دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بيولوژي و آناتومي چوب جلسه دفاع تحت عنوان :« تهيه گاه شناسي پهناي حلقه هاي رشد درختان ارس در ارتفاعات رشته كوههاي بزداغي خراسان شمالي و تعيين فاكتورهاي اقليمي موثر برآن » درروز سه شنبه مورخ 28/11/93 ساعت 11:30 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: دكتر رضا اولادي


بكارگيري بسترهاي مختلف نشست باكتريايي و تنظيم نسبت هاي مختلف CIN ورودي به سازگان پرورشي...


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: كلاس 12

راهيل حسيني فر


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقاي دكتر رفيعي استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم راهيل حسيني فر دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته تكثير و پرورش آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :« بكارگيري بسترهاي مختلف نشست باكتريايي و تنظيم نسبت هاي مختلف CIN ورودي به سازگان پرورشي... » روز سه شنبه مورخ 28/11/93 ساعت 13:30 ظهر در محل كلاس 12 برگزار مي گردد.
. - استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر احمد علي پوربابايي


توليد ماست سيمبيوتيك با استفاده از فيبر و پكتين استخراج شده از بالنگ


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

مريم علينقي پورنجف آبادي


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه خانم مريم علينقي پورنجف آبادي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيوتكنولوژي موادغذايي تحت عنوان " توليد ماست سيمبيوتيك با استفاده از فيبر و پكتين استخراج شده از بالنگ "روزسه شنبه مورخ1393.11.28ساعت 8:30در محل تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد.


تاثير نوع داده هاي ورودي مدلWEPP در برآورد فرسايش و رسوب در حوزه ي آبخيز سد درود زن


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: كلاس 13شيلات

زهرا نصيري


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقاي دكتر علي اكبر نظري ساماني داور محترم راهنماي پايان نامه خانم زهرا نصيري دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان :« تاثير نوع داده هاي ورودي مدلWEPP در برآورد فرسايش و رسوب در حوزه ي آبخيز سد درود زن » درروز سه شنبه مورخ 28/11/93 ساعت 12در محل كلاس 13شيلات برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر جواد بذرافشان


ارزيابي بلند مدت صدمه به درختان باقي مانده در اثر عمليات چوبكشي (مطالعه موردي: طرح جنگلداري شهرستان


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری:  كلاس 13

ابراهيم سرايلو


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر جورغلامي استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي ابراهيم سرايلو دانشجوي دوره ارشد رشته مهندسي جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :«ارزيابي بلند مدت صدمه به درختان باقي مانده در اثر عمليات چوبكشي (مطالعه موردي: طرح جنگلداري شهرستان علي آباد كتول)» روز سه شنبه مورخ 28/11/93 ساعت 11 صبح در محل كلاس 13 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر باريس مجنونيان


بررسي امكان شناسايي گونه هاي درختي در تصاوير ماهواره GeoEye (مطالعه موردي: پارك جنگلي سي سنگان)


تاریخ دفاع: 1393/11/28

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

دانش كريمي


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر درويش صفت استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي دانش كريمي دانشجوي دوره ارشد رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان :«بررسي امكان شناسايي گونه هاي درختي در تصاوير ماهواره GeoEye (مطالعه موردي: پارك جنگلي سي سنگان)» روز سه شنبه مورخ 28/11/93 ساعت 12:30 ظهر در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان: دكتر وحيد اعتماد- دكتر نعمت اله كريمي


برآورد ميزان حساسيت تبخير تعرق نسبت به تغيير اقليم در ناحيه رويشي زاگرس جنوبي


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: سالن كنفرانس جنگل

فريبا رستمي


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر عطارد استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم فريبا رستمي دانشجوي دوره ارشد رشته جنگل شناسي و اكولوژي جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :«برآورد ميزان حساسيت تبخير تعرق نسبت به تغيير اقليم در ناحيه رويشي زاگرس جنوبي» روز دوشنبه مورخ 27/11/93 ساعت 15 بعدازظهر در محل سالن كنفرانس جنگل برگزار مي گردد.
. - استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر زاهدي اميري-Dr.Molly Cavaleri


مطالعه الگوي بيان برخي ژن هاي مرتبط با مقاومت به بيماري آتشك گلابي


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: تالار شهداي پرديس

ميثم رضايي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقاي دكتر سيدعليرضا سلامي استاد راهنماي پايان نامه آقاي ميثم رضايي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " مطالعه الگوي بيان برخي ژن هاي مرتبط با مقاومت به بيماري آتشك گلابي" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز دوشنبه مورخ 27/ 11/ 1393 از ساعت 9 صبح در محل تالار شهداي پرديس پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر حميد عبدالهي


توليد پوشش خوراكي با استفاده از شيره درخت بنه (Pistacia Atlantica) و بررسي اثر نانوذرات بر خواص ر


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

احمد كرمي نيا


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي احمد كرمي نيا دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع غذايي تحت عنوان " توليد پوشش خوراكي با استفاده از شيره درخت بنه (Pistacia Atlantica) و بررسي اثر نانوذرات بر خواص رئولوژيكي و مكانيكي آن"روزدوشنبه مورخ1393.11.27ساعت 14در محل تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد


بررسي فون كنه هاي بالا خانواده( Oppioidea Sellnick ,1937(Acari:Oribatida در استان البرز و مطالعه جوا


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: تالار مهدوي گروه خاكشناسي

مريم كشاورز جمشيديان


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق اعلام گروه گياهپزشكي جلسه دفاع از رساله خانم مريم كشاورز جمشيديان داوطلب احراز دكتري رشته حشره شناسي كشاورزي گرايش بيوسيستماتيك كنه‌ها تحت عنوان : " بررسي فون كنه هاي بالا خانواده( Oppioidea Sellnick ,1937(Acari:Oribatida در استان البرز و مطالعه جوامع كنه هاي اريباتيد در مناطق آلوده به فلزات سنگين حومه شهر زنجان" راس ساعت10 صبح روز دوشنبه مورخ 27 /11/ 93 در محل تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقايان دكتر عليرضا صبوري و دكتر محمد علي اكرمي ........ - استادان راهنما
2-آقاي دكتر امير حسين حميديان ......... - استاد مشاور


ارزيابي زيست فراهمي فسفر توسط باكتريهاي مختلف خاكزي و ورمي كمپوست در دوخاك آهكي ( مطالعه موردي: بادر


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

يونس محمدي خاجلو


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه آقاي يونس محمدي خاجلو دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشتهبيولوژي و بيوتكنولوژي خاك، تحت عنوان "ارزيابي زيست فراهمي فسفر توسط باكتريهاي مختلف خاكزي و ورمي كمپوست در دوخاك آهكي ( مطالعه موردي: بادرود كاشان)روز دوشنبه مورخ 1393.11.27 ساعت 14:30 درمحل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد.


توسعه الگوريتم كرم شب تاب چند هدفه در بهينه سازي بهره برداري از سامانه مخازن


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

آيرين گروسي نژاد


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه خانم آيرين گروسي نژاد دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته منابع آب تحت عنوان" توسعه الگوريتم كرم شب تاب چند هدفه در بهينه سازي بهره برداري از سامانه مخازن" روزدوشنبه مورخ 1393.11.27ساعت 11 درمحل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد


بررسي امكان پرورش آزمايشگاهي زالوي طبي ...


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: كلاس 13

علي جديد فرد


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقاي دكتر مهرداد فرهنگي استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي علي جديد فرد دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته تكثير و پرورش آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي امكان پرورش آزمايشگاهي زالوي طبي ... » روز دوشنبه مورخ 27/11/93 ساعت 10 صبح در محل كلاس 13 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر سهيل ايگدري


عكس العمل هاي رشد دو اكتيپ آويشن دنايي Thymusdaesis در شرايط محيطي متفاوت


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات

مجيد توليت ابوالحسني


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق اعلام گروه زراعت واصلاح نباتات جلسه دفاع از رساله آقاي مجيد توليت ابوالحسني داوطلب احراز دكتري رشته زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي تحت عنوان : "عكس العمل هاي رشد دو اكتيپ آويشن دنايي Thymusdaesis در شرايط محيطي متفاوت"راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 93/11/27 در محل سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقايان دكتر رضا توكل افشار ودكتر محمدرضا جهانسوز ....... - استادان راهنما
2- آقايان دكتر فرزاد نجفي ودكترحسنعلي نقدي بادي ....... - استادان مشاور


انتخاب ژنوتيپ هاي هموزيگوت مقاوم به ريزومانيا با استفاده از نشانگرهاي مولكولي و ارزيابي مزرعه اي در


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

محمد سبزه زاري


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكترحسن زينالي و دكتر پيمان نوروزي استادان راهنماي پايان‏ نامه آقاي محمد سبزه زاري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته اصلاح نباتات تحت عنوا ن: ”انتخاب ژنوتيپ هاي هموزيگوت مقاوم به ريزومانيا با استفاده از نشانگرهاي مولكولي و ارزيابي مزرعه اي در چغندر قند آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز دوشنبه مورخ 93/11/27 از ساعت 10 درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است


امكان سنجي ساخت و ارتقاء كاغذ ضد چربي با استفاده از پليمرهاي زيستي ، نانو ذرات و مواد موثره گياهي


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

فائقه السادات مرتضوي مقدم


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر محمد آزاد فلاح استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم فائقه السادات مرتضوي مقدم دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع خمير و كاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« امكان سنجي ساخت و ارتقاء كاغذ ضد چربي با استفاده از پليمرهاي زيستي ، نانو ذرات و مواد موثره گياهي» درروز دوشنبه مورخ 27/11/93 ساعت 14:30 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: دكتر سوسن رسولي و دكتر اردشير قادري


بررسي اثرات توسعه اي طرح بهسازي مسكن روستايي در شهرستان بابل


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: سالن 1

فاطمه محمدنژاد


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي و باستناد مجوز 21/11/1393 معاون محترم آموزشي و پژوهشي پرديس جلسه دفاع از پايان نامه خانم فاطمه محمدنژاد شش پلي داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته توسعه روستايي تحت عنوان: «بررسي اثرات توسعه اي طرح بهسازي مسكن روستايي در شهرستان بابل» روز دوشنبه مورخ 27/11/93 از ساعت 11 در محل سالن 1 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقايان دكتر علي اسدي ، دكتر حسين شعبانعلي فمي


عكس العمل جوانه زني بذر گياه Agropyron desertorum به تنش خشكي و دماي پايين تحت تاثير تيمارهاي بذري و


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

محبوبه خواجه


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتر فرزاد شريف زاده استاد راهنماي پايان‏ نامه خانم محبوبه خواجه دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم وتكنولوژي بذر تحت عنوا ن: ”«عكس العمل جوانه زني بذر گياه Agropyron desertorum به تنش خشكي و دماي پايين تحت تاثير تيمارهاي بذري و شرايط نگهداري »آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز دوشنبه مورخ 93/11/27 از ساعت 13:30 درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.


تأثير شرايط فارياب و ديم ونوع كود(زيستي و شيميايي) بر رشد و توليد متابوليت هاي ثانويه مرزه خوزستان


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي

احمد نوش كام


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق اعلام گروه زراعت واصلاح نباتات جلسه دفاع از رساله آقاي احمد نوش كام داوطلب احراز دكتري رشته زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي تحت عنوان : " تأثير شرايط فارياب و ديم ونوع كود(زيستي و شيميايي) بر رشد و توليد متابوليت هاي ثانويه مرزه خوزستاني(Satureja khuzistanica Jamzad)"راس ساعت 11صبح روز دوشنبه مورخ 27 /11 /93 در محل سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقايان دكتر ناصر مجنون حسيني ودكتر جواد هاديان ...... - استادان راهنما
2- آقايان دكتر محمدرضا جهانسوز ودكتر كاظم خاوازي ....... - استادان مشاور


تاثير تيمارهاي بذري و شرايط نگهداري بر بهبود جوانه زني بذر گياه Stipa barbataدر مواجهه با تنش خشك


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

فرزانه فوقاني


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتر فرزاد شريف زاده استاد راهنماي پايان‏نامه خانم فرزانه فوقاني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم وتكنولوژي بذر تحت عنوا ن: «تاثير تيمارهاي بذري و شرايط نگهداري بر بهبود جوانه زني بذر گياه Stipa barbataدر مواجهه با تنش خشكي و دماي پائين»آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز دوشنبه مورخ 93/11/27 از ساعت 14:30درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.


بررسي كمي و كيفي زادآوري توده هاي جنگلي بعد از ده سال اجراي طرح جنگلداري جنگل بابل كنار ساري


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: كلاس 10

مهرداد ملكشاهي


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر اعتماد استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي مهرداد ملكشاهي بندپي دانشجوي دوره ارشد رشته جنگل شناسي و اكولوژي جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :«بررسي كمي و كيفي زادآوري توده هاي جنگلي بعد از ده سال اجراي طرح جنگلداري جنگل بابل كنار ساري» روز دوشنبه مورخ 27/11/93 ساعت 10 صبح در محل كلاس 10 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر مروي مهاجر0 دكتر زبيري


سنجش بيوشيميايي و مولكولي گياهان تراريخت توتون(Nicotiana tabacum)


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

فهيمه سادات ميرعطايي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتر زينالي ودكتر عليرضا عباسي اساتيد راهنماي پايان‏ نامه خانم فهيمه سادات ميرعطايي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته اصلاح نباتات تحت عنوا ن: « سنجش بيوشيميايي و مولكولي گياهان تراريخت توتون(Nicotiana tabacum)»آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز دوشنبه مورخ 93/11/27 از ساعت 11 درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.


بررسي علل تغييرات كمي و كيفي آب زيرزمين (مطالعه موردي : منطقه فيض آباد ومه ولات


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: كلاس 4 آموزش

هانيه نجف زاده


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقاي دكتر غلامرضا زهتابيان استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم هانيه نجف زاده دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بيابان زدايي جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي علل تغييرات كمي و كيفي آب زيرزمين (مطالعه موردي : منطقه فيض آباد ومه ولات » درروز دوشنبه مورخ 27/11/93 ساعت 13:30 در محل كلاس 4 آموزش برگزار مي گردد.
. - استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر علي گلكاريان و دكتر حسن خسروي


بررسي روند شوري زايي آب و خاك در دشت گرمسار


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: كلاس 11

افسانه قهرماني


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقاي دكتر غلامرضا زهتابيان استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم افسانه قهرماني دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بيابان زدايي جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي روند شوري زايي آب و خاك در دشت گرمسار » درروز دوشنبه مورخ 27/11/93 ساعت 10 صبح در محل كلاس 11 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر حسن خسروي


تاثير كوبيدگي خاك مسيرهاي چوبكشي بر رشد نهال درختان جنگلي


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری:  تالار اجتماعات شهيد مطهري

الهه السادات حسيني علا


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر مقداد جورغلامي استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم الهه السادات حسيني علا دانشجوي دوره ارشد رشته مهندسي جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :«تاثير كوبيدگي خاك مسيرهاي چوبكشي بر رشد نهال درختان جنگلي» روز دوشنبه مورخ 27/11/93 ساعت 11:30 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان: دكتر زاهدي اميري دكتر اعتماد


امكان سنجي بهترين مناطق براي احداث بادشكن (مطالعه موردي: اراضي كشاورزي منطقه سمنان)


تاریخ دفاع: 1393/11/27

مکان برگزاری: 7 آموزش

محمدرضا علي محمدي نافچي


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقايان دكتر غلامرضا زهتابيان و دكتر علي اكبر نظري ساماني داوران محترم راهنماي مشترك پايان نامه آقاي محمدرضا علي محمدي نافچي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بيابان زدايي جلسه دفاع تحت عنوان :« امكان سنجي بهترين مناطق براي احداث بادشكن (مطالعه موردي: اراضي كشاورزي منطقه سمنان) » درروز دوشنبه مورخ 27/11/93 ساعت 15 در محل كلاس 7 آموزش برگزار مي گردد.
. - استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر حسن خسروي


كاربرد برنامه ريزي خطي در بهينه سازي محلول غذايي توليد نشاء گوجه فرنگي گلخانه اي


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری: تالار عدل

فاطمه اشجعي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقايان دكتر مجتبي دلشاد و دكتر حسين لساني اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه خانم فاطمه اشجعي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " كاربرد برنامه ريزي خطي در بهينه سازي محلول غذايي توليد نشاء گوجه فرنگي گلخانه اي " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز يكشنبه مورخ 26/ 11/ 1393 از ساعت 10:30 در محل تالار عدل پيشنهاد گرديده است.


مطالعه ارتباط چند شكلي اگزون 1 ژن كانديد GDF9 با صفت چند قلوزايي در نژادهاي رومانف، لري بختياري، كرم


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

حامد رضائي


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر محمد مرادي شهربابك استاد راهنماي پايان‏ نامه آقاي حامد رضائي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( ژنتيك و اصلاح نژاد) جلسه دفاع تحت عنوان« مطالعه ارتباط چند شكلي اگزون 1 ژن كانديد GDF9 با صفت چند قلوزايي در نژادهاي رومانف، لري بختياري، كرماني و آميخته مربوطه » در روزيك ‏شنبه مورخ 26/11/1393 ساعت30/13 بعدازظهردرمحل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور:جناب آقاي دكتر حسين مرادي شهربابك


بررسي سرعت انتقال سرب در خاك­هاي شور و سديمي


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

حميدرضا بابايي


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه آقاي درزي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته فيزيك و حفاظت خاك، تحت عنوان "بررسي سرعت انتقال سرب در خاك­هاي شور و سديمي روز يكشنبه مورخ 1393.11.26ساعت 8:30در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد.


مطالعه انرژي مصرفي، تحليل اقتصادي و ارزيابي چرخه زيستي در توليد ذرت بذري هيبريد


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

هادي اسلامي


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي هادي اسلامي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان "مطالعه انرژي مصرفي، تحليل اقتصادي و ارزيابي چرخه زيستي در توليد ذرت بذري هيبريد" روز يكشنبه مورخ 93.11.26 ساعت 8:15در محل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد


عوامل موثر بر ميزان حمايت دولت از بخش كشاورزي ايران


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری: سالن 1

سيد مهدي مير


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي سيد مهدي مير داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «عوامل موثر بر ميزان حمايت دولت از بخش كشاورزي ايران» روز يكشنبه مورخ 26/11/93 از ساعت 11 در محل سالن 1 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر سيد صفدر حسيني
استاد مشاور: آقاي دكتر حبيب الله سلامي


مدلسازي و مديريت جامع حوزه آبخيز با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي ( مطالعه موردي حوزه آبخيز دره فازي


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری: كلاس شماره 1

بهناز آصف جاه


طبق گزارش آقاي دكتر اميررضا كشتكار استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم بهناز آصف جاه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته همزيستي با بيابان جلسه دفاع تحت عنوان :« مدلسازي و مديريت جامع حوزه آبخيز با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي ( مطالعه موردي حوزه آبخيز دره فازي سروستان ،فارس )» در روز يكشنبه مورخ 26/11/93 ساعت 10 در كلاس شماره 1 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر يوسف عرفاني فرد


بررسي تعيين تغييرات رنگ و بو در تخته خرده حاصل از باگاس


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

زهره عرازنيا


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر يحيي همزه و دكتر مهدي جنوبي اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع خمير و كاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي تعيين تغييرات رنگ و بو در تخته خرده حاصل از باگاس» درروز يكشنبه مورخ 26/11/93 ساعت 15 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
. - استاد (اساتيد) مشاور: آقاي مهندس علي فتحي


بهبود ويژگي هاي كاغذهاي دي الكتريك آغشته به روغن با استفاده از دي سيان دي آميدو نانو فيبر سلولزي اصل


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

حميد خدابنده لو


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر محمدآزاد فلاح استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي حميد خدابنده لو دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع خمير و كاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« بهبود ويژگي هاي كاغذهاي دي الكتريك آغشته به روغن با استفاده از دي سيان دي آميدو نانو فيبر سلولزي اصلاح شده » درروز يكشنبه مورخ 26/11/93 ساعت 12 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر امير عباس شايگاني اكمل


تحليل سازه يك مبل استيل با استفاده از روش اجزاء محدود


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری:  تالار اجتماعات شهيد مطهري

آتوسا همتي


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر محمد لايقي استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم آتوسا همتي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع چوب جلسه دفاع تحت عنوان :« تحليل سازه يك مبل استيل با استفاده از روش اجزاء محدود» درروز يكشنبه مورخ 26/11/93 ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد


شناسايي برخي مكا نيسم هاي دخيل در تحمل به شوري در گياه Aeluropus


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات

امين ابراهيمي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق اعلام گروه زراعت واصلاح نباتات جلسه دفاع از رساله آقاي امين ابراهيمي داوطلب احراز دكتري رشته اصلاح نباتات گرايش ژنتيك مولكولي ومهندسي ژنتيك تحت عنوان : " « شناسايي برخي مكا نيسم هاي دخيل در تحمل به شوري در گياه Aeluropus »"راس ساعت 13.30 روز يكشنبه مورخ 26 /11 /93 در محل سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد. ب
. 1- آقايان دكتر رضا معالي اميري ودكترقربانعلي نعمت زاده .... - استادان راهنما 2- آقاي دكترهوشنگ عليزاده ..... - استاد مشاور


ارزيابي واكنش هاي فيزيو لوژيكي و شيميايي ارقام كلزا بهاره نسبت به تنش شوري


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

معصومه حيدرنواز


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتركاظم پوستيني استاد راهنماي پايان‏ نامه دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته زراعت تحت عنوا ن: ”ارزيابي واكنش هاي فيزيو لوژيكي و شيميايي ارقام كلزا بهاره نسبت به تنش شوري آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز يكشنبه مورخ 93/11/26ساعت 14 درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است


اثر افزودن عصاره رزماري در محيط رقيق كننده بر پارامترهاي كيفي اسپرم خروس بعد از انجماد


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری:  تالار مهدوي

هانيه شفيق


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش سركار خانم دكتر ملك شاكري و آقاي دكتر سعيد زين الديني اساتيد راهنماي پايان‏نامه خانم هانيه شفيق دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( فيزيولوژي دام) جلسه دفاع تحت عنوان« اثر افزودن عصاره رزماري در محيط رقيق كننده بر پارامترهاي كيفي اسپرم خروس بعد از انجماد » در روزيك ‏شنبه مورخ 26/11/1393 ساعت30/8 صبح در محل تالار مهدوي برگزار مي‏گردد.
. - استاد ( اساتيد) مشاور:جناب آقاي دكتر حميد كهرام


مقايسه راندمان كود نيتروژن و عملكرد برنج در سيستم هاي كشت سنتي و مكانيزه


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری:  سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

مرتضي قاسمي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقايان دكتر محمدرضا جهانسوز ودكترحسين مقدم اساتيدراهنماي پايان‏ نامه آقاي مرتضي قاسمي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته زراعت تحت عنوا ن: ”مقايسه راندمان كود نيتروژن و عملكرد برنج در سيستم هاي كشت سنتي و مكانيزه آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز يكشنبه مورخ 93/11/26از ساعت 11 درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.
مشاور آقاي دكتربهمن اميري لاريجاني


بررسي صفات فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و مولكولي لاين هاي ايزوژن حاصل از تلاقي ارقام گندم و نورستار و پي


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

محسن حسيني


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتر رضا معالي اميري و دكترسيروس محفوظي اساتيد راهنماي پايان‏ نامه آقاي محسن حسيني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته اصلاح نباتات تحت عنوا ن: «بررسي صفات فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و مولكولي لاين هاي ايزوژن حاصل از تلاقي ارقام گندم و نورستار و پيشتاز »آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز يكشنبه مورخ 93/11/26از ساعت 11درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.


سينتيك جذب نيترات در خاك، كائولينايت و مواد آلي


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری:  تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

مصطفي مارزي


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه آقاي مصطفي مارزي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه، تحت عنوان "سينتيك جذب نيترات در خاك، كائولينايت و مواد آلي" روز سه شنبه مورخ 1393.11.28ساعت 14 صبح در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد.


بررسي رفتار ترك لكه در مراحل نموي مختلف كفشدوزك شكارگر Hippodamia variegata Goeze روي شته جاليز Aph


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری: تالار مهدوي گروه خاكشناسي

محبوبه گل فشاني


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقاي دكتر حسين اللهياري استاد راهنماي پايان‏نامه خانم محبوبه گل فشاني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي تحت عنوا ن: " بررسي رفتار ترك لكه در مراحل نموي مختلف كفشدوزك شكارگر Hippodamia variegata Goeze روي شته جاليز Aphis gossypii " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز سه شنبه مورخ 26 /11/ 93 از ساعت 10 صبح درمحل تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور : آقاي دكتر آرش راسخ


بيولوژي خواب و جوانه زني بذر گياه دارويي كما Ferula ovina


تاریخ دفاع: 1393/11/26

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

مجيد فصيح


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتررضا توكل افشاري استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي مجيد فصيح دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم وتكنولوژي بذر تحت عنوا ن:« بيولوژي خواب و جوانه زني بذر گياه دارويي كما Ferula ovina »آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز يكشنبه مورخ 93/11/26 از ساعت9:30 درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است


بررسي و محاسبه ميانگين موجودي و تعداد در هكتار در نمونه برداري منظم تصادفي و نمونه برداري مونه بندي


تاریخ دفاع: 1393/11/25

مکان برگزاری: سالن اجتماعات شهيد مطهري

الهام ولي زاده


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقايان دكتر نميرانيان و دكتر محمود زبيري اساتيد محترم پايان نامه خانم الهام ولي زاده دانشجوي دوره ارشد رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان :«بررسي و محاسبه ميانگين موجودي و تعداد در هكتار در نمونه برداري منظم تصادفي و نمونه برداري مونه بندي در سطح پارسل (مطالعه موردي: بخش گرازبن خيرودكنار)» روز شنبه مورخ 25/11/93 ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.


ررسي تغييرات ساختار جنگل در نتيجه چراي دام با استفاده از مدل سازي سيسترهاي اجتماعي و تحليل شبكه (مطا


تاریخ دفاع: 1393/11/25

مکان برگزاری: سالن اجتماعات شهيد مطهري

الهه علي بابائي عمران


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقايان دكتر محمدرضا مروي مهاجر و دكتر مهدي قرباني اساتيد محترم راهنماي پايان نامه خانم الهه علي بابائي عمران دانشجوي دوره ارشد رشته جنگل شناسي و اكولوژي جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :«بررسي تغييرات ساختار جنگل در نتيجه چراي دام با استفاده از مدل سازي سيسترهاي اجتماعي و تحليل شبكه (مطالعه موردي: منطقه كجور در شمال ايران)» روز شنبه مورخ 25/11/93 ساعت 8 صبح در محل سالن اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر محمد عواطفي همت


بررسي اثر كاربرد ورمي كمپوست در بسترهاي كشت مختلف بر رشد و برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي نشاء كلم


تاریخ دفاع: 1393/11/25

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

ندا محمدي


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه خانم ندا محمدي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه ، تحت عنوان " بررسي اثر كاربرد ورمي كمپوست در بسترهاي كشت مختلف بر رشد و برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي نشاء كلم روز شنبه مورخ 1393.11.25 درساعت 10محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد.


تأثير آزولا، ورمي كمپوست و ساقه ذرت بر حركت و نگهداشت روي در خاك آلوده به اين عنصر


تاریخ دفاع: 1393/11/25

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

عادله جاويد


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه خانم عادله جاويد دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته فيزيك و حفاظت خاك، تحت عنوان " تأثير آزولا، ورمي كمپوست و ساقه ذرت بر حركت و نگهداشت روي در خاك آلوده به اين عنصر" روز شنبه مورخ 1393.11.25ساعت 11:30در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد


بررسي تحمل گياه وتيورگراس به شرايط شوري


تاریخ دفاع: 1393/11/25

مکان برگزاری: كلاس شماره 1

زهرا نورائي


گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی

طبق گزارش آقاي دكتر حميدرضا ناصري استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم زهرا نورائي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته همزيستي با بيابان جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي تحمل گياه وتيورگراس به شرايط شوري» درروزشنبه مورخ 25/11/93 ساعت 30/10در كلاس شماره 1 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر اميررضا كشتكارو آقاي مهندس علي تايا


تحليل وضعيت كيفيت زندگي روستاهاي شهرستان سنندج


تاریخ دفاع: 1393/11/25

مکان برگزاری: سالن (1) دانشكده

بابك مرادي


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي بابك مرادي داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته توسعه روستايي تحت عنوان: «تحليل وضعيت كيفيت زندگي روستاهاي شهرستان سنندج» روز شنبه مورخ 25/11/93 از ساعت 30/8 صبح در محل سالن (1) دانشكده برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر ناصر مطيعي
استاد مشاور: آقاي دكتر خليل كلانتري


بررسي نقش جنگل هاي مانگرو در معيشت روستاييان در استان هرمزگان


تاریخ دفاع: 1393/11/25

مکان برگزاری:  سالن 1

ميلاد دهقان پور


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي ميلاد دهقان پور تل گردويي داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته توسعه روستايي تحت عنوان: «بررسي نقش جنگل هاي مانگرو در معيشت روستاييان در استان هرمزگان» روز شنبه مورخ 25/11/93 از ساعت 30/9 در محل سالن 1 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر ناصر مطيعي
استاد مشاور: آقاي دكتر افشين دانه كار


بازسازي حلقه درختي دوره هاي خشك دوقرن اخير در چند رويشگاه جنگلي ايران


تاریخ دفاع: 1393/11/25

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

مهدي نادي


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري وآباداني جلسه دفاع از رساله آقاي مهدي نادي دانشجوي دوره دكتري رشته هواشناسي كشاورزي تحت عنوان "بازسازي حلقه درختي دوره هاي خشك دوقرن اخير در چند رويشگاه جنگلي ايران " روزشنبه مورخ 1393.11.25 ساعت 9 درمحل تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد.


بررسي چالش هاي قانوني موجود در حفاظت از جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي: استان چهارمحال وبختياري)


تاریخ دفاع: 1393/11/25

مکان برگزاری:  تالار اجتماعات شهيد مطهري

حبيب ميرهاشمي


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقايان دكتر نصرت الله ضرغام و دكتر محسن صفري اساتيد محترم راهنماي پايان نامه آقاي حبيب ميرهاشمي دانشجوي دوره ارشد رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان :«بررسي چالش هاي قانوني موجود در حفاظت از جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي: استان چهارمحال وبختياري)» روز شنبه مورخ 25/11/93 ساعت 14 بعدازظهر در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان: دكتر تقي شامخي- دكتر محمد عواطفي همت


اثر نانو كامپوزيت مونت موريلونيت-گلوتن گندم غني شده با عصاره آويشن و پوست سيب زميني ...


تاریخ دفاع: 1393/11/22

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه جنگلداري

نگار گلچين


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقاي دكتر سيد ولي حسيني استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم ورامين دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته فرآوري محصولات شيلاتي جلسه دفاع تحت عنوان :« اثر نانو كامپوزيت مونت موريلونيت-گلوتن گندم غني شده با عصاره آويشن و پوست سيب زميني ...» روز دوشنبه مورخ 20/11/93 ساعت 10صبح در محل سالن كنفرانس گروه جنگلداري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر محمد آزادفلاح


مقايسه تاثير پروبيوتيك پديوكوكوس اسيد لاكتيكي و محرك ايمني بتاگلوكان....


تاریخ دفاع: 1393/11/21

مکان برگزاری:  كلاس 15

ليلا اكبرصفت بركادهي


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقايان دكتر عليرضا ميرواقفي و دكتر غلامرضا رفيعي اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم ليلا اكبرصفت بركادهي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته تكثير و پرورش آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :« مقايسه تاثير پروبيوتيك پديوكوكوس اسيد لاكتيكي و محرك ايمني بتاگلوكان.... » روز سه شنبه مورخ 21/11/93 ساعت 14:30 بعدازظهر در محل كلاس 15 برگزار مي گردد.


مطالعه پيوستگي در سطح ژنوم صفات مرتبط با توليد پشم در نژادهاي زل و لري بختياري


تاریخ دفاع: 1393/11/21

مکان برگزاری: سالن شهداي پرديس

مهديه راستي فر


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر اردشير نجاتي جوارمي استاد راهنماي پايان‏نامه خانم مهديه راستي فر دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( ژنتيك و اصلاح نژاد) جلسه دفاع تحت عنوان« مطالعه پيوستگي در سطح ژنوم صفات مرتبط با توليد پشم در نژادهاي زل و لري بختياري » در روز سه ‏شنبه مورخ 21/11/1393 ساعت11 صبح در محل سالن شهداي پرديس برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور:جناب آقاي دكتر محمد حسين مرادي عضو محترم هيات علمي دانشگاه اراك


مكان يابي QTL هاي تحمل خشكي و شوري درجو


تاریخ دفاع: 1393/11/21

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات

حميدرضا نيكخواه


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق اعلام گروه زراعت واصلاح نباتات جلسه دفاع از رساله آقاي حميدرضا نيكخواه داوطلب احراز دكتري رشته اصلاح نباتات گرايش ژنتيك بيومتري تحت عنوان : " مكان يابي QTL هاي تحمل خشكي و شوري درجو "راس ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 21 /93/11 در محل سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقايان دكتر محمدرضا نقوي ودكتر ولي اله محمدي ....... - استادان راهنما
2- آقاي دكترحسن سلطانلو ........ - استاد مشاور


مطالعه اثر گوانيدينو استيك اسيد (GAA) روي عملكرد مرغ هاي مادر گوشتي در مرحله پاياني چرخه توليد


تاریخ دفاع: 1393/11/21

مکان برگزاری: تالار مهدوي

ابوالفضل محسني


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر مجتبي زاغري استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي ابوالفضل محسني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( تغذيه طيور) جلسه دفاع تحت عنوان« مطالعه اثر گوانيدينو استيك اسيد (GAA) روي عملكرد مرغ هاي مادر گوشتي در مرحله پاياني چرخه توليد » در روز سه ‏شنبه مورخ 21/11/1393 ساعت30/13 بعدازظهر در محل تالار مهدوي برگزار مي‏گردد.
. - استاد ( اساتيد) مشاور:جناب آقاي دكتر حسين مروج


مطالعه اثر تغذيه ي آهن و نيتروژن در صفات كيفي، كمي و انبار ماني سيب رقم گالا در كشت متراكم V شكل


تاریخ دفاع: 1393/11/21

مکان برگزاری: تالار عدل

خديجه جليلي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقايان دكتر مصباح بابالار و دكتر عليرضا طلايي اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه خانم خديجه جليلي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " مطالعه اثر تغذيه ي آهن و نيتروژن در صفات كيفي، كمي و انبار ماني سيب رقم گالا در كشت متراكم V شكل " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز سه شنبه مورخ 21/ 11/ 1393 از ساعت 13:30 در محل تالار عدل پيشنهاد گرديده است. استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر محمدعلي عسكري


جانمايي و پهنه بندي كمربند سبز شهركرج با استفاده از ارزيابي چند معياره مكاني


تاریخ دفاع: 1393/11/21

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

رقيه قبادي


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقايان دكتر نميرانيان و دكتر دانه كار اساتيد محترم پايان نامه خانم رقيه قبادي باراندوزي دانشجوي دوره ارشد رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان :«جانمايي و پهنه بندي كمربند سبز شهركرج با استفاده از ارزيابي چند معياره مكاني» روز سه شنبه مورخ 21/11/93 ساعت 11:30 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.


ساخت و ارزيابي نانو كامپوزيت زيستي آنتي باكتريال حاصل از پلي لاكتيك اسيد ( PLA ) تقويت شده با نانوال


تاریخ دفاع: 1393/11/21

مکان برگزاری:  تالار اجتماعات شهيد مطهري

جابر حسين زاده


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر علي عبدالخاني استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي جابر حسين زاده دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع خمير و كاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« ساخت و ارزيابي نانو كامپوزيت زيستي آنتي باكتريال حاصل از پلي لاكتيك اسيد ( PLA ) تقويت شده با نانوالياف سلولزي ( CNF) اصلاح شده » درروز سه شنبه مورخ 21/11/93 ساعت 8:30 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر حسين اسماعيلي و دكتر عليرضا عشوري


ساخت و ارزيابي نانو كامپوزيت زيستي آنتي باكتريال حاصل از پلي لاكتيك اسيد ( PLA ) تقويت شده با نانوال


تاریخ دفاع: 1393/11/21

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

جابر حسين زاده


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر علي عبدالخاني استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي جابر حسين زاده دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع خمير و كاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« ساخت و ارزيابي نانو كامپوزيت زيستي آنتي باكتريال حاصل از پلي لاكتيك اسيد ( PLA ) تقويت شده با نانوالياف سلولزي ( CNF) اصلاح شده » درروز سه شنبه مورخ 21/11/93 ساعت 8:30 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر حسين اسمعيلي و دكتر عليرضا عشوري


اثرات دوره هاي گرسنگي و تغذيه مجدد بر كيفيت لاشه ماهي قزل آلاي رنگين كمان...


تاریخ دفاع: 1393/11/21

مکان برگزاری: تالار شهيد مطهري

حجت عبدالهي


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقايان دكتر سيد ولي حسيني و دكترعليرضا ميرواقفي اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه آقاي حجت عبدالهي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته فرآوري محصولات شيلاتي جلسه دفاع تحت عنوان :« اثرات دوره هاي گرسنگي و تغذيه مجدد بر كيفيت لاشه ماهي قزل آلاي رنگين كمان... » روز سه شنبه مورخ 21/11/93 ساعت 13:30 در محل تالار شهيد مطهري برگزار مي گردد.


تهيه نانو كامپوزيت نشاسته، رس و كربنات كلسيم براي كنترل فساد ميكروبي


تاریخ دفاع: 1393/11/21

مکان برگزاری: تالار شهيد مطهري

عليرضا بهرامي راد


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقاي دكتر عليرضا ميرواقفي استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي عليرضا بهرامي راد دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته فرآوري محصولات شيلاتي جلسه دفاع تحت عنوان :« تهيه نانو كامپوزيت نشاسته، رس و كربنات كلسيم براي كنترل فساد ميكروبي» روز سه شنبه مورخ 21/11/93 ساعت 15:30 در محل تالار شهيد مطهري برگزار مي گردد.
. - استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر مهدي جنوبي- دكتر سيد ولي حسيني


بررسي اثر نوع پوشش بر كارآيي پوشينه دار كردن تركيبات آنتوسيانيني عصاره زرشك سياه بي دانه


تاریخ دفاع: 1393/11/20

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

مريم ميرزايي


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه خانم مريم ميرزايي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع غذايي تحت عنوان " بررسي اثر نوع پوشش بر كارآيي پوشينه دار كردن تركيبات آنتوسيانيني عصاره زرشك سياه بي دانه "روزدو شنبه مورخ 1393.11.20ساعت 10 در محل تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد.


مطالعه­ ي برخي از خصوصيات زيستي خاك ناشي از كاربرد بيوچار


تاریخ دفاع: 1393/11/20

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

مژگان لطفي


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه خانم مژگان لطفي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك ، تحت عنوان " مطالعه­ ي برخي از خصوصيات زيستي خاك ناشي از كاربرد بيوچار" روزدو شنبه مورخ 1393.11.20ساعت 14:30در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد


ارزيابي آسيب پذيري آب زيرزميني با استفاده از روشهاي تركيبي دراستيك اصلاح شده ، رگرسيون لجستيك و تحلي


تاریخ دفاع: 1393/11/20

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

بهرام بختياري عنايت


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقاي دكتر آرش ملكيان استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي بهرام بختياري عنايت دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان :« ارزيابي آسيب پذيري آب زيرزميني با استفاده از روشهاي تركيبي دراستيك اصلاح شده ، رگرسيون لجستيك و تحليل سلسله مراتبي - دراستيك (مطالعه موردي: دشت هشتگرد)» در روز دوشنبه مورخ 20/11/93 ساعت 12:30 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر علي سلاجقه


اثر دزهاي كاهش يافته علفكش هاي نيكوسولفورون، فورام سولفورون و بنتازون در كنترل علفهاي هرز ذرت در سيس


تاریخ دفاع: 1393/11/20

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

امين اسوار


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكترحسن عليزاده وآقاي دكترمحمدرضا جهانسوزاساتيدراهنماي پايان‏ نامه آقاي امين اسوارداشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته شناسايي ومبارزه با علفهاي هرز تحت عنوا ن: اثر دزهاي كاهش يافته علفكش هاي نيكوسولفورون، فورام سولفورون و بنتازون در كنترل علفهاي هرز ذرت در سيستم هاي خاك ورزي حفاظتي و مرسوم آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز دوشنبه مورخ 93/11/20 از ساعت8 درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.
- مشاور آقاي دكترمحمدرضا شيري


شبيه سازي گسترش آتش با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: پارك ملي گلستان)


تاریخ دفاع: 1393/11/20

مکان برگزاری: سالن اجتماعات شهيد مطهري

رقيه جهدي جعفرآباد


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر درويش صفت استاد محترم رساله خانم رقيه جهدي جعفرآباد دانشجوي دوره دكتري رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان :«شبيه سازي گسترش آتش با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: پارك ملي گلستان)» روز دوشنبه مورخ 20/11/93 ساعت 14 بعدازظهر در محل سالن اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر اعتماد- دكتر ميرابوالفضل مصطفوي


بررسي كاهش آلودگي نيترات و فسفر در زه آب با استفاده از انواع بيوفيلترها


تاریخ دفاع: 1393/11/20

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

سحر صفايي


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه خانم سحر صفايي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته آبياري و زهكشي تحت عنوان" بررسي كاهش آلودگي نيترات و فسفر در زه آب با استفاده از انواع بيوفيلترها " روزدوشنبه مورخ 1393.11.20ساعت 15درمحل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شدبد


تعيين الگوي بهينه كشت براي دستيابي به مديريت اكولوژيك توليد محصولات زراعي، (مطالعه موردي) دشت مشهد


تاریخ دفاع: 1393/11/20

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات

احسان نعمت الهي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق اعلام گروه زراعت واصلاح نباتات جلسه دفاع از رساله آقاي احسان نعمت الهي داوطلب احراز دكتري رشته زراعت گرايش اكولويي گياهان زراعي تحت عنوان : " «تعيين الگوي بهينه كشت براي دستيابي به مديريت اكولوژيك توليد محصولات زراعي، (مطالعه موردي) دشت مشهد"راس ساعت 11صبح روز دوشنبه مورخ 93/11/20در محل سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقايان دكتر محمدرضا جهانسوز و دكترجواد وفابخش ..... - استادان راهنما
2- آقاي دكتر فرزاد شريف زاده ..... - استادان مشاور


بررسي تاثير سطوح رطوبتي خاك بر ريزوم­زايي پيزر و مقاومت احتمالي آن(Scirpus maritimus) به علف­كش بن­س


تاریخ دفاع: 1393/11/20

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

معصومه خجسته فر


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتر حسن عليزاده استاد راهنماي پايان‏نامه خانم معصومه خجسته فردانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته شناسايي ومبارزه با علف هاي هرز تحت عنوا ن: بررسي تاثير سطوح رطوبتي خاك بر ريزوم­زايي پيزر و مقاومت احتمالي آن(Scirpus maritimus) به علف­كش بن­سولفورون­متيل (لونداكس)آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز دوشنبه مورخ 93/11/20از ساعت 9صبح درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.
-مشاور آقاي دكتر بيژن يعقوبي


مدلسازي و تحليل شبكه تصدي گري منابع آب در حوزه آبخيز ( مطالعه موردي : حوزه آبخيزرزين در استان كرمانش


تاریخ دفاع: 1393/11/20

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

فاطمه سالاري


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقايان دكتر مهدي قرباني و دكتر آرش ملكيان اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم فاطمه سالاري دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان :« مدلسازي و تحليل شبكه تصدي گري منابع آب در حوزه آبخيز ( مطالعه موردي : حوزه آبخيزرزين در استان كرمانشاه » درروز دوشنبه مورخ 20/11/93 ساعت 11 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر هدايت فهمي


بررسي پتانسيل پالايش خاك آلوده به هيدروكربن­هاي نفتي توسط نهال گياه سپستان(Cordia myxa L.)


تاریخ دفاع: 1393/11/19

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

كيوان ولي زاده راد


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه آقاي كيوان ولي زاده راد دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه ، تحت عنوان " بررسي پتانسيل پالايش خاك آلوده به هيدروكربن­هاي نفتي توسط نهال گياه سپستان(Cordia myxa L.) روز يكشنبه مورخ 1393.11.19ساعت 13:30در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد


اثر تيمارهاي قبل و پس از برداشت ساليسيليك اسيد و پوتريسين بر برخي ويژگي هاي پس از برداشت گل شاخه بري


تاریخ دفاع: 1393/11/19

مکان برگزاری: تالار شهداي پرديس

داود عطايي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش خانم دكتر روح انگيز نادري استاد راهنماي پايان نامه آقاي داود عطايي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " اثر تيمارهاي قبل و پس از برداشت ساليسيليك اسيد و پوتريسين بر برخي ويژگي هاي پس از برداشت گل شاخه بريده ليزيانتوس" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز يكشنبه مورخ 19/ 11/ 1393 از ساعت 10 در محل تالار شهداي پرديس پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر عزيزاله خندان


توسعه مدل رايانه اي تصميم يار براي انتخاب ماشين هاي كشاورزي بر اساس بهينه سازي هزينه ها


تاریخ دفاع: 1393/11/19

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

مهدي خاني


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از رساله آقاي مهدي خاني دانشجوي دوره دكتري رشته مكانيزاسيونكشاورزي تحت عنوان "توسعه مدل رايانه اي تصميم يار براي انتخاب ماشين هاي كشاورزي بر اساس بهينه سازي هزينه ها"روز يكشنبه مورخ 1393.11.19ساعت16 درمحل سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد


مقايسه عملكرد Amblyseius swirskii Athias - Henriot و Neoseiulus californicus McGregor در سامانه هاي


تاریخ دفاع: 1393/11/19

مکان برگزاری: تالار مهدوي گروه خاكشناسي

فرشته كرمي


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش خانم دكترآزاده زاهدي گلپايگاني استاد راهنماي پايان‏نامه خانم فرشته كرمي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي تحت عنوا ن: " مقايسه عملكرد Amblyseius swirskii Athias - Henriot و Neoseiulus californicus McGregor در سامانه هاي يك شكارگر و دو شكار درحضور فرم سبز و فرم قرمز Tetranychus urticae Koch " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز يك شنبه مورخ 19 /11/ 93 از ساعت 10صبح درمحل تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور : آقاي دكتر عليرضا صبوري


ارزيابي توان اكولوژيك و اثرهاي محيط زيستي توسعه در مناطق حفاظت شده با استفاده از مدل تخريب و رويكرد


تاریخ دفاع: 1393/11/19

مکان برگزاری: سالن اجتماعات شهيد مطهري

ايمان شيرمحمدي


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقايان دكتر نصرت اله ضرغام و دكتر مجيد مخدوم اساتيد محترم پايان نامه آقاي ايمان شيرمحمدي دانشجوي دوره ارشد رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان :«ارزيابي توان اكولوژيك و اثرهاي محيط زيستي توسعه در مناطق حفاظت شده با استفاده از مدل تخريب و رويكرد برنامه ريزي اكوتوريسم و جنگل كاري (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده كركس- شهرستان نطنز)» روز يكشنبه مورخ 19/11/93 ساعت 15 بعدازظهر در محل سالن اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر علي جهاني- دكتر وحيد اعتماد


ارزيابي كمي و كيفي بره موم در زمانهاي مختلف برداشت از كلني زنبورعسل (Apis mellifera )


تاریخ دفاع: 1393/11/19

مکان برگزاری: تالار عدل

لعيا پورآزادي


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر غلامعلي نهضتي و سركار خانم دكتر فاطمه غازياني اساتيد راهنماي پايان‏نامه خانم لعيا پورآزادي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( پرورش زنبور عسل) جلسه دفاع تحت عنوان«ارزيابي كمي و كيفي بره موم در زمانهاي مختلف برداشت از كلني زنبورعسل (Apis mellifera )» در روز يك ‏شنبه مورخ 19/11/1393 ساعت11 صبح در محل تالار عدل برگزار مي‏گردد.


پيش بيني توالي اتصال يك عامل رونويسي از خانواده انگشت روي C2H2 در پروموتر ژن هاي هدفش در گياه برنج ت


تاریخ دفاع: 1393/11/19

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

فروغ شاه منصوري


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتر عبدالهادي حسين زاده ودكتر مسعود سلطاني اساتيد راهنماي پايان‏ نامه خانم فروغ شاه منصوري دانشجوي كارشناسي ارشد بيو تكنولوزي كشاورزي تحت عنوان: ”« پيش بيني توالي اتصال يك عامل رونويسي از خانواده انگشت روي C2H2 در پروموتر ژن هاي هدفش در گياه برنج تحت تنش خشكي»آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز يكشنبه مورخ 93/11/19از ساعت8درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است. - مشاور آقاي دكترمحمدرضا نقوي


انتقال ژن At.hpt به كلزا


تاریخ دفاع: 1393/11/19

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

فايزه سياه منصوري


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتر عليرضا عباسي وآقاي دكترحسن زينالي اساتيدراهنماي پايان‏نامه خانم فايزه سياه منصوري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيوتكنولوژي تحت عنوا ن: ”انتقال ژن At.hpt به كلزا آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز يكشنبه مورخ 93/11/19از ساعت 9 درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است


اثر بسته بندي در اتمسفر تعديل يافته (MAP) بر انبار ماني و خصوصيات كيفي ميوه انجير تازه برداشت شده رق


تاریخ دفاع: 1393/11/19

مکان برگزاری: تالار مهدوي

زينب شمس الديني


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقايان دكتر يونس مستوفي و دكتر سيامك كلانتري اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه خانم زينب شمس الديني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " اثر بسته بندي در اتمسفر تعديل يافته (MAP) بر انبار ماني و خصوصيات كيفي ميوه انجير تازه برداشت شده رقم زرد پوست پيازي" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز يكشنبه مورخ 19/ 11/ 1393 از ساعت 13 در محل تالار مهدوي پيشنهاد گرديده است. استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر عليرضا طلايي


بررسي مولكولي كيفيت پروتئين ذخيره اي دانه در لوبيا هاي سفيد قرمز و چيتي


تاریخ دفاع: 1393/11/19

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

اسماء راحمي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقايان دكتر محمدرضا نقوي ودكتر عبدالهادي حسين زاده اساتيد راهنماي پايان‏ نامه اسماء راحمي اردكاني ارشد بيوتكنولوژي كشاورزي تحت عنوا ن: ”بررسي مولكولي كيفيت پروتئين ذخيره اي دانه در لوبيا هاي سفيد قرمز و چيتي آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز يكشنبه مورخ 93/11/12 از ساعت 8صبح درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.


نقش خصوصيات كاني شناسي نانو رس ها در تثبيت فسفر در خاك هاي اندي سول


تاریخ دفاع: 1393/11/18

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

فاطمه محتشم


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه خانم فاطمه محتشم دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك ،تحت عنوان " نقش خصوصيات كاني شناسي نانو رس ها در تثبيت فسفر در خاك هاي اندي سول" روز شنبه مورخ 1393.11.18ساعت 11:30 در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد.


ارزيابي تناسب اراضي براي كشاورزي در منطقه هشتگرد با استفاده از GIS وRS


تاریخ دفاع: 1393/11/18

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

اميرحسين اسماعيلي شهير


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه آقاي اميرحسين اسماعيلي شهير دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك ، تحت عنوان " ارزيابي تناسب اراضي براي كشاورزي در منطقه هشتگرد با استفاده از GIS وRS روز شنبه مورخ 1393.11.18ساعت 14در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد.


ارزيابي تناسب اراضي براي كشاورزي با به كارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي، سنجش از دور و تحليل سلسله مر


تاریخ دفاع: 1393/11/18

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

چمران طاقتي حسين پور


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه آقاي چمران طاقتي حسين پور، دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك ، تحت عنوان " ارزيابي تناسب اراضي براي كشاورزي با به كارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي، سنجش از دور و تحليل سلسله مراتبي در بخشي از اراضي هشتگرد" روز شنبه مورخ 1393.11.18ساعت 8:30 در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد


كاربرد فرآيند تحليل شبكه در ارزيابي چند معياره تناسب اراضي


تاریخ دفاع: 1393/11/18

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

سينا عظيمي


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه آقاي سينا عظيمي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك ، تحت عنوان " كاربرد فرآيند تحليل شبكه در ارزيابي چند معياره تناسب اراضي" روز شنبه مورخ 1393.11.18ساعت 10 در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد.


مطالعه مراحل نمو جوانه هاي گل و تاثيربرخي از تنظيم كننده هاي رشد و عناصر غذايي بر كاهش آسيب يخبندان


تاریخ دفاع: 1393/11/18

مکان برگزاری: تالار زراعت

فاطمه نكونام


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق اعلام گروه علوم باغباني جلسه دفاع از رساله خانم فاطمه نكونام داوطلب احراز دكتري رشته علوم باغباني تحت عنوان" مطالعه مراحل نمو جوانه هاي گل و تاثيربرخي از تنظيم كننده هاي رشد و عناصر غذايي بر كاهش آسيب يخبندان در مرحله گلدهي زردآلو Prunus armeniaca " راس ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 18 /11 / 93 در محل تالار زراعت برگزار خواهد شد.
1- دكتر محمدرضا فتاحي مقدم و دكتر ذبيح اله زماني ...... اساتيد محترم راهنما
2- دكتر مهدي مريدي ..... استاد محترم مشاور


غربالگري اكتينوميست هاي بدست آمده از ريزوسفر خيار گلخانه اي براي كنترل بيولوژيك بيماري پوسيدگي اسكلر


تاریخ دفاع: 1393/11/18

مکان برگزاری: سالن شهداي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي

ساناز عيني


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقاي دكتر كيوان بهبودي استاد راهنماي پايان‏نامه خانم ساناز عيني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيماري شناسي گياهي تحت عنوا ن : " غربالگري اكتينوميست هاي بدست آمده از ريزوسفر خيار گلخانه اي براي كنترل بيولوژيك بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز شنبه مورخ 18 /11/ 93 از ساعت 14/30 بعد ازظهر درمحل سالن شهداي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور : آقاي دكتر احمد علي پوربابايي


طراحي مدل پويايي مديريت پايدار اكوسيستم هاي مرتعي در مراتع استان سمنان


تاریخ دفاع: 1393/11/18

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

اسماعيل عليزاده


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقاي دكتر حسين آذرنيوند و دكترمحمدعلي زارع چاهوكي اساتيد محترم راهنماي مشترك رساله آقاي اسماعيل عليزاده دانشجوي مقطع دكتري رشته مرتعداري جلسه دفاع تحت عنوان :« طراحي مدل پويايي مديريت پايدار اكوسيستم هاي مرتعي در مراتع استان سمنان» در روز شنبه مورخ 18/11/13:30 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر علي كياني راد و دكتر مهدي فرحپور


معيارها و شاخص هاي مديريت پايدار براي ارزيابي و پايش جنگلهاي نيمه خشك ايران (مطالعه موردي: منطقه باغ


تاریخ دفاع: 1393/11/18

مکان برگزاری: سالن اجتماعات شهيد مطهري

غلامحسين مرادي


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقايان دكتر فقهي و دكتر زبيري اساتيد محترم رساله آقاي غلامحسين مرادي دانشجوي دوره دكتري رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان :«معيارها و شاخص هاي مديريت پايدار براي ارزيابي و پايش جنگلهاي نيمه خشك ايران (مطالعه موردي: منطقه باغ شادي يزد)» روز شنبه مورخ 18/11/93 ساعت 11:30 در محل سالن اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: Dr.Gordon M.Hickey


بررسي پاسخ به تنش خشكي ژنوتيپ هاي لوبيا (Phaseolus vulgaris L) در مرحله جوانه زني


تاریخ دفاع: 1393/11/18

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

مريم حيدري


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكترعليرضا طالعي استاد راهنماي پايان‏نامه خانم مريم حيدري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته زراعت تحت عنوا ن: ”بررسي پاسخ به تنش خشكي ژنوتيپ هاي لوبيا (Phaseolus vulgaris L) در مرحله جوانه زني” آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز شنبه مورخ 93/11/18از ساعت 10 درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.
مشاور پايان نامه آقاي دكترعليرضا عباسي


مطالعه پاسخ توده هاي مختلف هندوانه به سطوح مختلف تنش خشكي در مرحله دانهالي


تاریخ دفاع: 1393/11/18

مکان برگزاری: تالار شهداي پرديس

زهرا محمدزاده


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش خانم دكتر فروزنده سلطاني استاد راهنماي پايان نامه خانم زهرا محمدزاده دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان "مطالعه پاسخ توده هاي مختلف هندوانه به سطوح مختلف تنش خشكي در مرحله دانهالي " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز شنبه مورخ 18/ 11/ 1393 از ساعت 13:30 در محل تالار شهداي پرديس پيشنهاد گرديده است.


اثر هيدروكلوئيدهاي مختلف بر معلق سازي دانه ريحان در نوشيدنيهاي فراسودمند


تاریخ دفاع: 1393/11/15

مکان برگزاری: تالار شهيدسليماني

عباس خالقي


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي عباس خالقي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته ،مهندسي صنايع غذايي تحت عنوان " اثر هيدروكلوئيدهاي مختلف بر معلق سازي دانه ريحان در نوشيدنيهاي فراسودمند "روزچهارشنبه مورخ1393.11.15ساعت 11در محل تالار شهيدسليماني برگزار خواهد شد


بررسي تغييرات مكاني خصوصيات خاك با استفاده از روش هاي زمين آماري در منطقه هشتگرد


تاریخ دفاع: 1393/11/15

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

راضيه عبدالهي


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه خانم راضيه عبدالهي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك، تحت عنوان "بررسي تغييرات مكاني خصوصيات خاك با استفاده از روش هاي زمين آماري در منطقه هشتگرد" روز چهارشنبه مورخ 1393.11.15ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد


تجزيه باكتريايي علف­كش نيكوسولفورون در يك خاك زراعي


تاریخ دفاع: 1393/11/15

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

آمنه سليماني


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه خانم آمنه سليماني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك، تحت عنوان "تجزيه باكتريايي علف­كش نيكوسولفورون در يك خاك زراعي" روزچهار شنبه مورخ 1393.11.15ساعت 14 در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد.


طالعه تأثير تخمير جيره غذايي بر رشد و سطح پروتئين همولنف در كلني هاي زنبورعسل (Apis mellifera)


تاریخ دفاع: 1393/11/15

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

اسمعيل غفوري


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقايان دكتر غلامعلي نهضتي و دكتر كامران رضايزدي اساتيد راهنماي پايان‏ نامه آقاي اسمعيل غفوري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( پرورش زنبور عسل) جلسه دفاع تحت عنوان«مطالعه تأثير تخمير جيره غذايي بر رشد و سطح پروتئين همولنف در كلني هاي زنبورعسل (Apis mellifera)» در روزچهار ‏شنبه مورخ 15/11/1393 ساعت 10 صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور: سركار خانم دكتر فاطمه غازياني


تحليل اثرات اقتصادي تعاوني هاي پره در استان مازندران


تاریخ دفاع: 1393/11/15

مکان برگزاری: سالن شماره 2

انديشه رياحي


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع پايان نامه خانم انديشه رياحي داوطلب احرازكارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان " تحليل اثرات اقتصادي تعاوني هاي پره در استان مازندران " روز چهارشنبه مورخ 15/11/93 ازساعت 10درمحل سالن شماره 2 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما : آقاي دكتر سعيد يزداني
استاد مشاور: آقاي دكتر غلامرضا پيكاني ماچياني


مديريت بهره برداري تلفيقي از كانال و آب بندان در آبياري اراضي شاليزاري


تاریخ دفاع: 1393/11/15

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

مونا ديهول


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه خانم مونا ديهول دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته آبياري و زهكشي تحت عنوان" مديريت بهره برداري تلفيقي از كانال و آب بندان در آبياري اراضي شاليزاري" روزچهارشنبه مورخ 1393.11.15ساعت 13:30 درمحل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد


بررسي تغييرات مكاني خصوصيات خاك با استفاده از روش هاي زمين آماري در منطقه هشتگرد


تاریخ دفاع: 1393/11/15

مکان برگزاری:  تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

راضيه عبدالهي


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه خانم راضيه عبدالهي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك، تحت عنوان "بررسي تغييرات مكاني خصوصيات خاك با استفاده از روش هاي زمين آماري در منطقه هشتگرد" روز چهارشنبه مورخ 1393.11.15ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد.


بررسي تحمل به پسابش در مراحل مختلف رشد و نمو بذر كرچكا


تاریخ دفاع: 1393/11/15

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

كامليا شاه حسيني


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتررضا توكل افشار ي استاد راهنماي پايان‏نامه كامليا شاه حسيني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم وتكنولوژي بذر تحت عنوا ن: ”بررسي تحمل به پسابش در مراحل مختلف رشد و نمو بذر كرچكا” آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز چهارشنبه مورخ 93/11/15 از ساعت 9 صبح درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.
-دكتر كرامت الله رضايي بعنوان مشاور


واكاوي تعيين كننده هاي سازو كارهاي انطباقي كشاورزان با تغيير اقليم در شهرستان خاش


تاریخ دفاع: 1393/11/14

مکان برگزاری: سالن شماره 1

مرتضي هادوي


گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

به پيشنهاد گروه ترويج وآموزش كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي مرتضي هادوي داوطلب احراز مقطع كارشناسي ارشد رشته ترويج كشاورزي تحت عنوان " واكاوي تعيين كننده هاي سازو كارهاي انطباقي كشاورزان با تغيير اقليم در شهرستان خاش "روز سه شنبه مورخ 14/11/93 ازساعت 10درمحل سالن شماره 1 برگزار خواهد شد.,br> استاد راهنما:دكتر سيدمحمود حسيني
استاد مشاور:دكتر سيديوسف حجازي


ريز درون پوشاني نانوذرات زئين در پكتين و امكان سنجي استفاده از نانو ذرات در تهيه امولسيون هاي پيكرين


تاریخ دفاع: 1393/11/14

مکان برگزاری: تالار شهيدسليماني

سحر سلطاني


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه خانم سحر سلطاني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته ،علوم مواد غذايي به شماره دانشجويي710691008 تحت عنوان " ريز درون پوشاني نانوذرات زئين در پكتين و امكان سنجي استفاده از نانو ذرات در تهيه امولسيون هاي پيكرينگ "روزسه شنبه مورخ1393.11.14ساعت 10در محل تالار شهيدسليماني برگزار خواهد شد.


بررسي ژئومتريك- مورفومتريك زنبور پارازيتوئيدHabrobracon hebetor (Hymenoptera:Braconidae) در استان­


تاریخ دفاع: 1393/11/14

مکان برگزاری: تالار مهدوي گروه خاكشناسي

فاطمه رنگرز


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقايان دكتر جاماسب نوذري ودكتر وحيد حسيني نوه استادان راهنماي پايان‏ نامه خانم فاطمه رنگرز دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي تحت عنوا ن: " بررسي ژئومتريك- مورفومتريك زنبور پارازيتوئيدHabrobracon hebetor (Hymenoptera:Braconidae) در استان­هاي فارس، ايلام و آذربايجان غربي " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز سه شنبه مورخ 14 /11/ 93 از ساعت 8 صبح درمحل تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور : آقاي دكتر سيد حسين گلدانساز


مهار آميلاز گوارشي لارو شب پره هندي(Plodia interpunctella (Lep:Pyralidae به وسيله مهار كننده آكاربوز


تاریخ دفاع: 1393/11/14

مکان برگزاری: تالار مهدوي

ابوالفضل معصوم زاده


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقايان دكتر وحيد حسيني نوه ودكتر سيد حسين گلدانساز استادان راهنماي پايان‏ نامه آقاي ابوالفضل معصوم زاده دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي تحت عنوا ن: " مهار آميلاز گوارشي لارو شب پره هندي(Plodia interpunctella (Lep:Pyralidae به وسيله مهار كننده آكاربوز و اثر آن بر شايستگي زنبور پارازيتوئيد ( Habrobracon hebetor (Hym: Braconidae " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز سه شنبه مورخ 14 /11/ 93 از ساعت 10 صبح درمحل تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است
استاد مشاور : آقاي دكتر حسين اللهياري


مطالعه اثر كاربرد ورمي واش بعنوان يك آفت­كش طبيعي در مقايسه با آفت­كش پروپال


تاریخ دفاع: 1393/11/14

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

زهرا آقامحمدي


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه خانم زهرا آقامحمدي، دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك، تحت عنوان "مطالعه اثر كاربرد ورمي واش بعنوان يك آفت­كش طبيعي در مقايسه با آفت­كش پروپال" روز سه شنبه مورخ 1393.11.14ساعت 10 در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد


بررسي فون نماتدهاي انگل گياهي دربرخي مراتع استان آذربايجان غربي


تاریخ دفاع: 1393/11/14

مکان برگزاری: تالار عدل گروه علوم باغباني

بهروز گل حسن


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقاي دكتر رامين حيدري استاد راهنماي پايان‏ نامه آقاي بهروز گل حسن دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيماري شناسي گياهي تحت عنوا ن: " بررسي فون نماتدهاي انگل گياهي دربرخي مراتع استان آذربايجان غربي " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز سه شنبه مورخ 14 /11/ 93 از ساعت 13/30 بعد ازظهر درمحل تالار عدل گروه علوم باغباني پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.


نحوه تنظيم بيان برخي ژنها دخيل در بيوسنتز مورفين در برخي گونه هاي جنس papaver


تاریخ دفاع: 1393/11/14

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات

مهدي رضايي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق اعلام گروه زراعت واصلاح نباتات جلسه دفاع از رساله آقاي مهدي رضايي داوطلب احراز دكتري رشته اصلاح نباتات گرايش ژنتيك مولكولي ومهندسي ژنتيك تحت عنوان : « نحوه تنظيم بيان برخي ژنها دخيل در بيوسنتز مورفين در برخي گونه هاي جنس papaver » راس ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 93/10/14 در محل سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقايان دكتر محمدرضا نقوي ودكتر عبدالهادي حسين زاده ...... - استادان راهنما 2- آقاي دكتر عليرضا عباسي ....... - استادان مشاور


امكان سنجي كاربرد روغن بادام كوهي به عنوان روغن سرخ كردني


تاریخ دفاع: 1393/11/14

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

جواد مجيديان


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي جواد مجيديان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم مواد غذايي تحت عنوان " امكان سنجي كاربرد روغن بادام كوهي به عنوان روغن سرخ كردني "روزسه شنبه مورخ1393.11.14ساعت 11در محل تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد


بررسي نقش نهشته هاي معدني و معدنكاري در گسترش آلودگي و تخريب خاك و گياه ( مطالعه موردي : معدن سرب و


تاریخ دفاع: 1393/11/13

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

محمد جواد قانعي بافقي


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش سركار خانم دكتر سادات فيض نيا و آقاي دكتر محمد رضا مختاري اساتيد محترم راهنماي مشترك رساله آقاي محمد جواد قانعي بافقي دانشجوي مقطع دكتري رشته بيابان زدايي جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي نقش نهشته هاي معدني و معدنكاري در گسترش آلودگي و تخريب خاك و گياه ( مطالعه موردي : معدن سرب و روي كوشك - بافق» در روز دوشنبه مورخ 13/11/93 ساعت 9 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر محمد جعفري+ دكتر علي طويلي


تعيين ضريف Kc و بررسي اثر تنش خشكي و شوري در گونه هاي Zizyphus spina-Christi,Tamarix aphylla,Atriple


تاریخ دفاع: 1393/11/13

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

عبدالرسول زارعي


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقايان دكتر محمد جعفري ودكتر علي طويلي اساتيد راهنماي مشترك رساله آقاي عبدالرسول زارعي دانشجوي مقطع دكتري رشته بيابان زدايي جلسه دفاع تحت عنوان :« تعيين ضريف Kc و بررسي اثر تنش خشكي و شوري در گونه هاي Zizyphus spina-Christi,Tamarix aphylla,Atriplex lentiformis و Acacia Victoria به منظور انتخاب گياه مناسب جهت احياء مناطق خشك (مطالعه موردي : گربايگان فسا)» دوشنبه مورخ 13/11/93 ساعت 30/10در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر غلامرضا زهتابيان + دكتر حسين آذرنيوند


اثر جايگزيني سيلاژ ذرت يا تفاله چغندر قند بر عملكرد و متابوليت هاي شكمبه­اي گوساله­هاي نر هلشتاين


تاریخ دفاع: 1393/11/13

مکان برگزاری: تالار عدل

مسعود رشيدي مقدم


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر مهدي گنج خانلو استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي مسعود رشيدي مقدم دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( تغذيه نشخواركنندگان) جلسه دفاع تحت عنوان« اثر جايگزيني سيلاژ ذرت يا تفاله چغندر قند بر عملكرد و متابوليت هاي شكمبه­اي گوساله­هاي نر هلشتاين» در روز دو ‏شنبه مورخ 13/11/1393 ساعت 30/13 بعداز ظهر در محل تالار عدل برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور: جناب آقاي دكتر ابوالفضل زالي


تحليل مولفه هاي مديريتي توانمند سازي زنبورداران استان البرز


تاریخ دفاع: 1393/11/13

مکان برگزاری: سالن شماره 1

مينا مرادي سراب


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه خانم مينا مرادي سراب داوطلب احراز مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت كشاورزي تحت عنوان " تحليل مولفه هاي مديريتي توانمند سازي زنبورداران استان البرز "روز دوشنبه مورخ 13/11/93 ازساعت 10درمحل سالن شماره 1 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما : آقاي دكتر هوشنگ ايرواني
استاد مشاور: آقاي دكتر حسين شعبانعلي فمي


بررسي عوامل موثر بر توسعه و پايدارسازي كشت گل و گياهان زينتي در شهرستان محلات


تاریخ دفاع: 1393/11/13

مکان برگزاری:  سالن شماره 1

علي اميري


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي علي اميري داوطلب احراز مقطع كارشناسي ارشد رشته توسعه روستايي تحت عنوان " بررسي عوامل موثر بر توسعه و پايدارسازي كشت گل و گياهان زينتي در شهرستان محلات "روز دوشنبه مورخ 13/11/93 ازساعت 8 صبح درمحل سالن شماره 1 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما : آقاي دكتر هوشنگ ايرواني
استاد مشاور: آقاي دكتر خليل كلانتري


بهسازي خاكهاي حاوي مواد آلي با افزودن سيمان


تاریخ دفاع: 1393/11/13

مکان برگزاری:  تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

مهدي خطيبي


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي مهدي خطيبي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته سازه هاي آبي تحت عنوان"بهسازي خاكهاي حاوي مواد آلي با افزودن سيمان" روزدوشنبه مورخ 1393.11.13 ساعت 15 درمحل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد


مطالعه نظري و آزمايشگاهي سرريز جانبي مايل لبه پهن در رژيم جريان زيربحراني


تاریخ دفاع: 1393/11/13

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

مهديه عظيمي


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه خانم مهديه عظيمي اوه مرتضي پاشا دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته سازه هاي آبي تحت عنوان" مطالعه نظري و آزمايشگاهي سرريز جانبي مايل لبه پهن در رژيم جريان زيربحراني" روزدوشنبه مورخ 1393.11.13 ساعت 11 درمحل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد.


مطالعه نظري و آزمايشگاهي سرريز جانبي لبه پهن ذوزنقه اي در رژيم جريان زيربحراني


تاریخ دفاع: 1393/11/13

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

فائزه ولايتي


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه خانم فائزه ولايتي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته سازه هاي آبي تحت عنوان" مطالعه نظري و آزمايشگاهي سرريز جانبي لبه پهن ذوزنقه اي در رژيم جريان زيربحراني" روزدوشنبه مورخ 1393.11.13ساعت 10 درمحل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد


بررسي اثر كيفيت آب منفذي بر خواص تورمي يك خاك متورم شونده در چرخه هاي تر و خشك


تاریخ دفاع: 1393/11/13

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

امين سلطاني


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي امين سلطاني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته سازه هاي آبي تحت عنوان" بررسي اثر كيفيت آب منفذي بر خواص تورمي يك خاك متورم شونده در چرخه هاي تر و خشك" روزدوشنبه مورخ 1393.11.13 ساعت 14 درمحل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد.


توليد پروتئين پروانسولين در گياه با استفاده از ناقل دوتايي pEAQ


تاریخ دفاع: 1393/11/13

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

مهناز خيرالهي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقايان دكتر هوشنگ عليزاده ودكتر علي اكبرشاه نجات بوشهري اساتيدراهنماي پايان‏ نامه خانم مهناز خيرالهي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيوتكنولوژي كشاورزي تحت عنوا ن: « توليد پروتئين پروانسولين در گياه با استفاده از ناقل دوتايي pEAQ»آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز دوشنبه مورخ 93/11/13از ساعت 8/30درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است


مقايسه كارايي فني واحدهاي پرورش مرغ گوشتي و تخمگذار استان البرز به كمك تحليل پوششي داده و مدلسازي شا


تاریخ دفاع: 1393/11/12

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

سجاد زند


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي سجاد زند دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان "مقايسه كارايي فني واحدهاي پرورش مرغ گوشتي و تخمگذار استان البرز به كمك تحليل پوششي داده و مدلسازي شاخص هاي انرژي ، اقتصادي و زيست محيطي آنها با تكنيك هاي هوش محاسباتي" روز يكشنبه مورخ 93.11.12 ساعت 9 در محل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد


ارزيابي كمي اثر تغيير پذيري اقليمي و فعاليت هاي انساني بر رواناب


تاریخ دفاع: 1393/11/12

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

حميد رضا قره چايي


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقاي دكتر عليرضا مقدم نيا استاد محترم پايان نامه آقاي حميد رضا قره چايي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان :« ارزيابي كمي اثر تغيير پذيري اقليمي و فعاليت هاي انساني بر رواناب» در روز يكشنبه مورخ 12/11/93 ساعت 11:30 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر آرش ملكيان + خانم دكتر آزاده احمدي


مطالعه اثر كاربرد بيوچار و ورمي­كمپوست بر محتواي فسفر قابل دسترس خاك


تاریخ دفاع: 1393/11/12

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

مهدي بهشتي


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه آقاي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك ،تحت عنوان "مطالعه اثر كاربرد بيوچار و ورمي­كمپوست بر محتواي فسفر قابل دسترس خاك" روز يكشنبه مورخ 1393.11.12ساعت 13:30 صبح در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد..


توليد آنتي ژن IpaD از باكتري شيگلا در گياه توتون Nicotiana tabacum


تاریخ دفاع: 1393/11/12

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

شهرام شكريان


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكترهوشنگ عليزاده استاد راهنماي پايان‏ نامه آقاي شهرام شكريان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيوتكنولوژي كشاورزي تحت عنوا ن: ”توليد آنتي ژن IpaD از باكتري شيگلا در گياه توتون Nicotiana tabacum آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز يكشنبه مورخ 93/11/12 از ساعت 10 درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.


بررسي راندمان جذب كادميوم توسط گياه ذرت تحت شرايط تنش آبي و شوري و آلودگي فاضلاب


تاریخ دفاع: 1393/11/12

مکان برگزاری:  تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

الهام فتحي


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه خانم الهام فتحي دره نيجه دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته آبياري و زهكشي تحت عنوان" بررسي راندمان جذب كادميوم توسط گياه ذرت تحت شرايط تنش آبي و شوري و آلودگي فاضلاب " روزيكشنبه مورخ 1393.11.12ساعت 15 درمحل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد..


امكان سنجي كاربرد بر خط يك سامانه بيني الكترونيك براي تشخيص هجوم حشرات در نخود


تاریخ دفاع: 1393/11/12

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

شاهو رحماني


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي شاهو رحماني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيك ماشين هاي كشاورزي تحت عنوان " امكان سنجي كاربرد بر خط يك سامانه بيني الكترونيك براي تشخيص هجوم حشرات در نخود " روز يكشنبه مورخ 93.11.12 ساعت 8 در محل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد


آزمون عملكرد مدل هاي تيغه اي موازي در آبگيرها


تاریخ دفاع: 1393/11/11

مکان برگزاری:  تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك

محمد مهرزاد خسمخي


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي محمد مهرزاد خسمخي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته سازه هاي آبي تحت عنوان" آزمون عملكرد مدل هاي تيغه اي موازي در آبگيرها " روزشنبه مورخ 1393.11.11ساعت 13:30درمحل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.


مطالعه آناتومي جوان چوب و چوب بالغ چوب صنوبر اشباع شده با تانن ميموزا پس از مجاورت با قارچ رنگين كما


تاریخ دفاع: 1393/11/11

مکان برگزاری:  تالار اجتماعات شهيد مطهري

الهه خوش تراش


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقايان دكتر علي نقي كريمي و دكتر علي اكبر عنايتي اساتيد محترم راهنماي پايان نامه خانم الهه خوش تراش دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بيولوژي و آناتومي چوب جلسه دفاع تحت عنوان :« مطالعه آناتومي جوان چوب و چوب بالغ چوب صنوبر اشباع شده با تانن ميموزا پس از مجاورت با قارچ رنگين كمان » در روز شنبه مورخ 11/11/93 ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور :خانم دكتر آيسونا طلائي


مقايسه كاربرد علف كش هاي پس رويشي در تلفيق با بستر بذر زود هنگام، در مديريت علف هاي هرز مزارع سيب ز


تاریخ دفاع: 1393/11/11

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

حسين حاجي آبايي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكترحميد رحيميان مشهدي و آقاي دكتر حسن عليزاده استاد راهنماي پايان‏ نامه حسين حاجي آبايي ارشد شناسايي ومبارزه با علف هاي هرز تحت عنوا ن: ”مقايسه كاربرد علف كش هاي پس رويشي در تلفيق با بستر بذر زود هنگام، در مديريت علف هاي هرز مزارع سيب زميني آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز شنبه مورخ 93/11/11 از ساعت 9 صبح درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است
. داور : آقاي دكتر ناصرمجنون حسيني، مشاور پايان نامه آقاي دكتر مصطفي اويسي


مطالعه برخي پاسخ هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي نخود كابلي و دسي به تنش سرما


تاریخ دفاع: 1393/11/11

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

ياسين خالديان


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقايان دكتر رضا معالي اميري و دكتر عليرضا طالعي اساتيدراهنماي پايان‏ نامه آقاي ياسين خالديان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته اصلاح نباتات تحت عنوا ن: ”مطالعه برخي پاسخ هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي نخود كابلي و دسي به تنش سرما»آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز شنبه مورخ 93/11/11از ساعت 10 درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است


بررسي امكان استفاده از باطله معدن زغال سنگ به عنوان اصلاح كننده بستر كاشت با استفاده از تيمارهاي زيس


تاریخ دفاع: 1393/11/08

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك

الهه احمديان


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه خانم الهه احمديان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه، ، تحت عنوان "بررسي امكان استفاده از باطله معدن زغال سنگ به عنوان اصلاح كننده بستر كاشت با استفاده از تيمارهاي زيستي" روز چهارشنبه مورخ 1393.11.8ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبي گروه مهندسي علوم خاك برگزار خواهد شد


بررسي نوع و ميزان خسارت برف بر توده هاي جنگلي راش (مطالعه موردي: كلاردشت، لنگا)


تاریخ دفاع: 1393/11/08

مکان برگزاری: كلاس 12

محمد اسحق نيموري


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقايان دكتر مروي مهاجر و دكتر خسرو ثاقب طالبي اساتيد محترم راهنماي پايان نامه آقاي محمد اسحق نيموري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته جنگل شناسي و اكولوژي جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :«بررسي نوع و ميزان خسارت برف بر توده هاي جنگلي راش (مطالعه موردي: كلاردشت، لنگا)» روز چهارشنبه مورخ 8/11/93 ساعت 9 صبح در محل كلاس 12 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان : دكتر قوام الدين زاهدي اميري


بررسي حساسيت ارقام مختلف گندم به( Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera :Bostrichidae


تاریخ دفاع: 1393/11/08

مکان برگزاری: تالار مهدوي گروه خاكشناسي

اكبر يعقوبيان


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقايان دكتر وحيد حسيني نوه ودكتر حسين اللهياري استادان راهنماي پايان‏ نامه آقاي اكبر يعقوبيان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي تحت عنوا ن: بررسي حساسيت ارقام مختلف گندم به( Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera :Bostrichidae "" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز چهار شنبه مورخ 08 /11/ 93 از ساعت 8 صبح درمحل تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.


فيلوژني سگ ماهيان جويباري جنس (Nemacheilidae) Oxynoemacheilus در آب هاي داخلي ايران با استفاده از صف


تاریخ دفاع: 1393/11/08

مکان برگزاری: كلاس 14

پروين مفاخري


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقايان دكتر سهيل ايگدري و دكتر حميد فرحمند اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم پروين مفاخري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بوم شناسي آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :« فيلوژني سگ ماهيان جويباري جنس (Nemacheilidae) Oxynoemacheilus در آب هاي داخلي ايران با استفاده از صفات ريختي (ريختي و استخوان شناسي)" » روز چهارشنبه مورخ 8/11/93 ساعت 10صبح در محل كلاس 14 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر سيد حامد موسوي ثابت


تعيين ارزش غذايي، تجزيه پذيري شكمبه‏اي و قابليت هضم روده‏اي يونجه سيلو شده با تانن استخراج شده از پو


تاریخ دفاع: 1393/11/08

مکان برگزاری: تالار عدل

فاطمه رفيعي رودپشتي


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقايان دكتر مهدي دهقان بنادكي و دكتر كامران رضايزدي اساتيد راهنماي پايان‏ نامه خانم فاطمه رفيعي رودپشتي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( تغذيه دام) جلسه دفاع تحت عنوان« تعيين ارزش غذايي، تجزيه پذيري شكمبه‏اي و قابليت هضم روده‏اي يونجه سيلو شده با تانن استخراج شده از پوسته گردو، پوسته پسته و برگ اكاليپتوس بايا بدون اسيدفرميك » در روز چهار ‏شنبه مورخ 08/11/1393 ساعت 10 صبح در محل تالار عدل برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور: سركار خانم فاطمه غازياني


ارزيابي خطر ، آسيب پذيري و ريسك خشكسالي (مطالعه موردي : استان سمنان )


تاریخ دفاع: 1393/11/08

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

محمد نصرالهي


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقايان دكتر عليرضا مقدم نيا و دكتر حسن خسروي اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه آقاي محمد نصرالهي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بيابان زدايي جلسه دفاع تحت عنوان :« ارزيابي خطر ، آسيب پذيري و ريسك خشكسالي (مطالعه موردي : استان سمنان )» در روز چهارشنبه مورخ 8/11/93 ساعت 9:30 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر آرش ملكيان


بهينه سازي متغيرهاي فرآيند رنگبري خميركاغذ بازيافتي جوهرزدايي شده( مطالعه موردي : شركت محصولات كاغذ


تاریخ دفاع: 1393/11/07

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

حامد شريفي طاسكوه


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر يحيي همزه استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي حامد شريفي طاسكوه دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع خمير و كاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« بهينه سازي متغيرهاي فرآيند رنگبري خميركاغذ بازيافتي جوهرزدايي شده( مطالعه موردي : شركت محصولات كاغذي لطيف) » در روز سه شنبه مورخ 7/11/93 ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد. خواهشمند است به نحو مقتضي اطلاع رساني فرماييد. - استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر شادمان پورموسي


بررسي تغييرات ويژگي هاي خاك و پوشش گياهي ناشي از تأثير هيدروژل با گذشت زمان (مطالعه موردي: منطقه اشت


تاریخ دفاع: 1393/11/07

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

حديث فيضي


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقاي دكتر محمد جعفري و دكتر علي طويلي اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم حديث فيضي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته مرتعداري جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي تغييرات ويژگي هاي خاك و پوشش گياهي ناشي از تأثير هيدروژل با گذشت زمان (مطالعه موردي: منطقه اشتهارد )» در روز سه شنبه مورخ 7/11/93 ساعت 8 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.


بررسي اثرات تاريخ كاشت، تراكم وسطوح كود فسفر برعملكرد واجزاي- عملكرد لوبيا چيتي(Phaseolus vulgaris)


تاریخ دفاع: 1393/11/06

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

مجتبي رستم پور


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكترناصرمجنون حسيني و آقاي دكتر حسين مقدم اساتيد راهنماي پايان‏ نامه آقاي مجتبي رستم پور دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته زراعت تحت عنوا ن: ”بررسي اثرات تاريخ كاشت، تراكم وسطوح كود فسفر برعملكرد واجزاي- عملكرد لوبيا چيتي(Phaseolus vulgaris) آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز دوشنبه مورخ 93/11/6از ساعت 9 صبح در سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.


اثر حضور كنه شكارگر Amblyseius swirskii و Phytoseiulus Persimilis روي تاخير تخمگذري در فرم قرمز و ف


تاریخ دفاع: 1393/11/06

مکان برگزاری: تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي

سپيده عسكريه


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش خانم دكتر آزاده زاهدي گلپايگاني استاد راهنماي پايان‏ نامه خانم سپيده عسكريه يزدي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي تحت عنوا ن: " اثر حضور كنه شكارگر Amblyseius swirskii و Phytoseiulus Persimilis روي تاخير تخمگذري در فرم قرمز و فرم سبز كنه تارتن Tetranychus urticae koch " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز دوشنبه مورخ 06 /11/ 93 از ساعت 10 صبح درمحل تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور : آقاي دكتر عليرضا صبوري


ارزيابي ميزان تاثير نانو ذرات در رزين هاي پليمري طبيعي و سنتزي و مالچ هاي گياهي بر استقرار پوشش گي


تاریخ دفاع: 1393/11/06

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

ناديا كمالي


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقاي دكتر حسين آذرنيوند داور محترم راهنماي رساله خانم ناديا كمالي دانشجوي مقطع دكتري رشته مرتعداري به شماره دانشجوئي 720189002 جلسه دفاع تحت عنوان :« ارزيابي ميزان تاثير نانو ذرات در رزين هاي پليمري طبيعي و سنتزي و مالچ هاي گياهي بر استقرار پوشش گياهي » در روز دوشنبه مورخ 6/11/93 ساعت 30/13 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر شروين احمدي + دكتر محمد علي زارع چاهوكي


بررسي تغييرات فصلي مقاومت كششي ريشه گونه بلوط ايراني


تاریخ دفاع: 1393/11/06

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

سيده مرضيه كاظمي شيخ شباني


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر احسان عبدي استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم سيده مرضيه كاظمي شيخ شباني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :«بررسي تغييرات فصلي مقاومت كششي ريشه گونه بلوط ايراني » روز دوشنبه مورخ 6/11/93 ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان : دكتر مجنونيان


اثر هيستوپاتولوژيك سم سايپرمترين بر كبد، كليه، آبشش و خون سياه ماهي (Capoeta damascina,valenciennes,


تاریخ دفاع: 1393/11/06

مکان برگزاری: كلاس 14

فهيمه صفوي


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقايان دكتر هادي پورباقر و دكتر آرش جوانشير اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم فهيمه صفوي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بوم شناسي آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :«اثر هيستوپاتولوژيك سم سايپرمترين بر كبد، كليه، آبشش و خون سياه ماهي (Capoeta damascina,valenciennes,1842) » روز دوشنبه مورخ 6/11/93 ساعت 10صبح در محل كلاس 14 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر سهيل ايگدري


توسعه يك مدل رياضي بارش - رواناب با مقياس ميانه و با مبناي هيدروليكي براي ارزيابي اثر مقياس در مدلسا


تاریخ دفاع: 1393/11/05

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

اصغر عزيزيان قطار


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري وآباداني جلسه دفاع از رساله آقاي اصغر عزيزيان قطار دانشجوي دوره دكتري رشته سازه هاي آبي تحت عنوان توسعه يك مدل رياضي بارش - رواناب با مقياس ميانه و با مبناي هيدروليكي براي ارزيابي اثر مقياس در مدلسازي روزيكشنبه مورخ 93/11/05 ساعت 13:30 درمحل تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد


طراحي و توسعه سامانه ناوبري كور براي روبات هاي برون جاده اي


تاریخ دفاع: 1393/11/05

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

حميد جعفربيگلو


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي حميد جعفربيگلو دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيك ماشين هاي كشاورزي تحت عنوان "طراحي و توسعه سامانه ناوبري كور براي روبات هاي برون جاده اي" روز يكشنبه مورخ93.11.5 ساعت9در محل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد


تعيين چرخه حيات توليد نان - مطالعه موردي: شهرري، تهران


تاریخ دفاع: 1393/11/05

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

محيا ابوال شيخي


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه خانم محيا ابوال شيخي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان " تعيين چرخه حيات توليد نان - مطالعه موردي: شهرري، تهران " روز يكشنبه مورخ 93.11.5 ساعت 8 در محل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد


تنوع ژنتيكي لوبياي معمولي ( Phaseolus vulgaris L ) تحت شرايط نرمال و تنش خشكي


تاریخ دفاع: 1393/11/05

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

فاطمه قراجه داغي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتر محمدرضا بي همتا استاد راهنماي پايان‏نامه خانم فاطمه قراجه داغي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته اصلاح نباتات تحت عنوا ن: ”تنوع ژنتيكي لوبياي معمولي ( Phaseolus vulgaris L ) تحت شرايط نرمال و تنش خشكي” آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز يكشنبه مورخ 93/11/5 از ساعت 10 درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است. - مشاور آقاي دكترسيدعلي پيغمبري


ارزيابي مولكولي و مورفولوژيك برخي نمونه هاي ايراني و خارجي شاهدانه


تاریخ دفاع: 1393/11/04

مکان برگزاری: تالار عدل

ليلا رياحي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقايان دكتر مجيد شكرپور و دكتر عزيزاله خندان اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه خانم ليلا رياحي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " ارزيابي مولكولي و مورفولوژيك برخي نمونه هاي ايراني و خارجي شاهدانه " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز شنبه مورخ 4 / 11/ 1393 از ساعت 12-10 در محل تالار عدل پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر سيدعليرضا سلامي


شبيه‌سازي 3 بعدي الگوي جريان و رسوب در تقاطع آبراهه‌ها با استفاده از نرم افزار Flow-3D)


تاریخ دفاع: 1393/11/04

مکان برگزاری:  تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

مرضيه سروري


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه خانم مرضيه سروري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته سازه هاي آبي تحت عنوان" شبيه‌سازي 3 بعدي الگوي جريان و رسوب در تقاطع آبراهه‌ها با استفاده از نرم افزار Flow-3D) " روزشنبه مورخ 1393.11.4ساعت 14درمحل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد..


تعيين ضرايب اثر دما و زمان براي خواص مكانيكي ماده مركب آرد باگاس -پلي پروپيلن تجاري


تاریخ دفاع: 1393/11/04

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

فروغ دستوريان جمناني


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقاي دكتر محمد لايقي و دكتر قنبر ابراهيمي اساتيد محترم راهنماي مشترك رساله خانم فروغ دستوريان جمناني دانشجوي مقطع دكتري رشته علوم وصنايع چوب و كاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« تعيين ضرايب اثر دما و زمان براي خواص مكانيكي ماده مركب آرد باگاس -پلي پروپيلن تجاري» در روز شنبه مورخ 4/11/93 ساعت 14 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر مهدي تجويدي + دكتر سيد مجيد ذبيح زاده


ارزيابي تنوع ژنتيكي وتحمل به تنش خشكي درژنوتيپ هاي نخود(Cicer arietinum)


تاریخ دفاع: 1393/11/04

مکان برگزاری:  سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

مريم رضايي نيا


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكترمحمدرضا بي همتا و آقاي دكتر سيد علي پيغمبري اساتيد راهنماي پايان‏ نامه خانم مريم رضايي نيا دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته اصلاح نباتات تحت عنوا ن: ”ارزيابي تنوع ژنتيكي وتحمل به تنش خشكي درژنوتيپ هاي نخود(Cicer arietinum) آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز شنبه مورخ 93/11/4از ساعت 11درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.
داور : آقاي دكتر عليرضا طالعي و استاد مشاور آقاي دكتر عليرضا عباسي


امكان سنجي ارزيابي پايداري سرزمين با استفاده از تلفيق تحليل شبكه و تحليل عملكرد چشم انداز منطقه كلات


تاریخ دفاع: 1393/11/04

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

خديجه رحيمي بالكانلو


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقايان دكتر مهدي قرباني و دكتر محمد جعفري اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم خديجه رحيمي بالكانلو دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بيابان زدايي جلسه دفاع تحت عنوان :« امكان سنجي ارزيابي پايداري سرزمين با استفاده از تلفيق تحليل شبكه و تحليل عملكرد چشم انداز منطقه كلاته رودبار استان سمنان» درروز شنبه مورخ 4/11/93 ساعت 9 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر علي طويلي


رابطه بين شاخص هاي تنوع زيستي و شاخص مناسب ريستگاهي (مطالعه موردي رودخانه خيرودكنار)


تاریخ دفاع: 1393/11/04

مکان برگزاری: كلاس 14

سعيد شهبازي ناصرآباد


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقايان دكتر سهيل ايگدري و دكتر هادي پورباقر اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه آقاي سعيد شهبازي ناصرآباد دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بوم شناسي آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :«رابطه بين شاخص هاي تنوع زيستي و شاخص مناسب ريستگاهي (مطالعه موردي رودخانه خيرودكنار)» روز شنبه مورخ 4/11/93 ساعت 10 صبح در محل كلاس 14 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر افشين دانه كار


برآورد معادله پيش بيني انرژي قابل متابوليسم براساس ارقام پر مصرف گندم ايراني عمل آوري شده به روش تخم


تاریخ دفاع: 1393/11/04

مکان برگزاری: تالار مهدوي

بهروز بهرام نژاد


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر حسين مروج استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي بهروز بهرام نژاد دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( تغذيه دام-تغذيه طيور) جلسه دفاع تحت عنوان« برآورد معادله پيش بيني انرژي قابل متابوليسم براساس ارقام پر مصرف گندم ايراني عمل آوري شده به روش تخمير » در روز ‏شنبه مورخ 04/11/1393 ساعت 10 صبح در محل تالار مهدوي برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور: جناب آقاي دكتر مجتبي زاغري


بررسي تاثير قطع غذادهي قبل از كشتار بر خواص خوراكي وتغذيه اي سه نوع فيش فينگر حاصل از كپور معمولي(Cy


تاریخ دفاع: 1393/11/04

مکان برگزاری: تالار شهيد مطهري

عاطفه تختي


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقايان دكتر سيد ولي حسيني و دكتر مهرداد فرهنگي اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم عاطفه تختي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته فرآوري محصولات شيلاتي جلسه دفاع تحت عنوان :«بررسي تاثير قطع غذادهي قبل از كشتار بر خواص خوراكي وتغذيه اي سه نوع فيش فينگر حاصل از كپور معمولي(Cyprinus carpio) و قزل آلاي رنگين كمان(Oncorhynchus mykiss) "» روز شنبه مورخ 4/11/93 ساعت 30/11 در محل تالار شهيد مطهري برگزار مي گردد


مقايسه باران ربايي توده هاي دست كاشت زربين و طبيعي بلند مازو در آزادشهر گرگان (مطالعه موردي: طرح جنگ


تاریخ دفاع: 1393/11/01

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

عبدالرضا طهماسبي


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقاي دكتر عطارد استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي عبدالرضا طهماسبي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته جنگل شناسي و اكولوژي جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :«مقايسه باران ربايي توده هاي دست كاشت زربين و طبيعي بلند مازو در آزادشهر گرگان (مطالعه موردي: طرح جنگلداري كوهميان) » روز چهارشنبه مورخ 1/11/93 ساعت 11 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر اعتماد


بر همكنش بين آفت كش آميتراز با برخي از حشره كش هاي گروه فسفره و نئونيكوتينوئيدي روي شته (Aphis goss


تاریخ دفاع: 1393/11/01

مکان برگزاری: تالار مهدوي گروه خاكشناسي

امين شجاعي


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقاي دكتر خليل طالبي جهرمي استاد راهنماي پايان‏ نامه آقاي امين شجاعي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي تحت عنوا ن: " بر همكنش بين آفت كش آميتراز با برخي از حشره كش هاي گروه فسفره و نئونيكوتينوئيدي روي شته (Aphis gossypii (Hem.:Aphididae " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه چهارشنبه مورخ 01 /11/ 93 از ساعت 10 صبح درمحل تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.
استادان مشاور : آقايان دكتر قدرت اله صباحي و دكتر وحيد حسيني نوه


توليد نان بربري غني شده با امگا-3 به وسيله دانه بزرك و بررسي خواص نان و رئولوژيك خمير


تاریخ دفاع: 1393/10/29

مکان برگزاری: تالارشهيد سليماني گروه صنايع غذايي

امين صغير


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي امين صغيردانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته ، فنآوري تبديل مواد غذايي تحت عنوان "توليد نان بربري غني شده با امگا-3 به وسيله دانه بزرك و بررسي خواص نان و رئولوژيك خميرروزدوشنبه مورخ1393.10.29 ساعت 14درمحل تالارشهيد سليماني گروه صنايع غذايي برگزار خواهد شد


تاثير محيط كشت وتنظيم كننده هاي رشد بركشت درون شيشه اي استويا


تاریخ دفاع: 1393/10/29

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

زهرا عبدي ليايي


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكترمنصور اميدي استاد راهنماي پايان‏نامه خانم زهرا عبدي ليايي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته اصلاح نباتات تحت عنوا ن: ”تاثير محيط كشت وتنظيم كننده هاي رشد بركشت درون شيشه اي استويا” آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه روز دوشنبه مورخ 93/10/29 از ساعت8/30 درمحل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.


بررسي تنوع كلوني در برخي از ژنوتيپ هاي انار با استفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگرهاي مولكولي


تاریخ دفاع: 1393/10/29

مکان برگزاری: كلاس يك گروه باغباني

ميثم مددي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقايان دكتر ذبيح اله زماني و دكتر محمدرضا فتاحي مقدم اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه آقاي ميثم مددي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان "بررسي تنوع كلوني در برخي از ژنوتيپ هاي انار با استفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگرهاي مولكولي " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز دوشنبه مورخ 29/ 10/ 1393 از ساعت 12-10 در محل كلاس يك گروه باغباني پيشنهاد گرديده است. استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر سيدعليرضا سلامي


بررسي اثربخشي نانوكامپوزيت كيتوزان- رس در حذف فلزات سنگين از پساب صنعتي


تاریخ دفاع: 1393/10/29

مکان برگزاری: تالار شهيد مطهري

زينب رحيمي زاده


گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

طبق گزارش آقايان دكتر اميرحسين حميديان و دكتر سيد ولي حسيني اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم زينب رحيمي زاده دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته محيط زيست جلسه دفاع تحت عنوان : « بررسي اثربخشي نانوكامپوزيت كيتوزان- رس در حذف فلزات سنگين از پساب صنعتي»روز دوشنبه مورخ 29/10/93 ساعت10 صبح در محل تالار شهيد مطهري برگزار مي گردد.


كمي سازي خواص فيزيكي بسترهاي تركيبي با استفاده از خصوصيات اجزاء و مقايسه چند بستر پرورش نشاء گوجه فر


تاریخ دفاع: 1393/10/28

مکان برگزاری: تالار عدل

حسين مزاري منقابي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقايان دكتر مجتبي دلشاد و دكتر عبدالكريم كاشي اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه آقاي حسين مزاري منقابي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان "كمي سازي خواص فيزيكي بسترهاي تركيبي با استفاده از خصوصيات اجزاء و مقايسه چند بستر پرورش نشاء گوجه فرنگي گلخانه اي " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز يكشنبه مورخ 28/ 10/ 1393 از ساعت 13:30 در محل تالار عدل پيشنهاد گرديده است.


هيدروليك دريچه هاي كشويي موازي در كانال هاي روباز


تاریخ دفاع: 1393/10/28

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

محمد بي جن خان


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري وآباداني جلسه دفاع از رساله آقاي محمد بي جن خان دانشجوي دوره دكتري رشته سازه هاي آبي تحت عنوان هيدروليك دريچه هاي كشويي موازي در كانال هاي روباز " روزيكشنبه مورخ93/10/28 ساعت13:30 درمحل تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد


تاثير غلظت هاي مختلف اسيد جيبرليك و بور روي عارضه تركيدگي ميوه برخي از ارقام تجارتي انار (Punica gra


تاریخ دفاع: 1393/10/28

مکان برگزاری: تالار عدل

احسان سپاسي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقايان دكتر محمدعلي عسكري و دكتر عليرضا طلايي اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه آقاي احسان سپاسي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان "تاثير غلظت هاي مختلف اسيد جيبرليك و بور روي عارضه تركيدگي ميوه برخي از ارقام تجارتي انار (Punica granatum L) " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز يكشنبه مورخ 28/ 10/ 1393 از ساعت 12-10 در محل تالار عدل پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر مصباح بابالار


بررسي ارزيابي اثرات زيست محيطي توليد شير پاستوريزه به روش چرخه حيات، مطالعه موردي: شركت لبنياتي شبنم


تاریخ دفاع: 1393/10/28

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

عيسي محمدي


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي عيسي محمدي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان "بررسي ارزيابي اثرات زيست محيطي توليد شير پاستوريزه به روش چرخه حيات، مطالعه موردي: شركت لبنياتي شبنم كلاله" روز يكشنبه مورخ 93.10.28 ساعت 8 در محل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد.


مطالعه اثرات مخلوط برخي از گياهان دارويي اشتها آور بر عملكرد رشد، فراسنجه هاي خوني و قابليت هضم گوسا


تاریخ دفاع: 1393/10/28

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات

صادق سهرابي فر


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقايان دكتر كامران رضايزدي و دكتر مهدي دهقان بنادكي اساتيد راهنماي مشترك پايان‏ نامه آقاي صادق سهرابي فر دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( تغذيه نشخواركنندگان) جلسه دفاع تحت عنوان« مطالعه اثرات مخلوط برخي از گياهان دارويي اشتها آور بر عملكرد رشد، فراسنجه هاي خوني و قابليت هضم گوساله هاي شيرخوار هلشتاين » در روز يك ‏شنبه مورخ 28/10/1393 ساعت 10 صبح در محل سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات برگزار مي‏گردد.


اثرات اسيدهاي چرب امگا-3 از منبع گياهي يا روغن ماهي بر حساسيت به انسولين و بيان برخي از ژن هاي دخيل


تاریخ دفاع: 1393/10/28

مکان برگزاری: تالار عدل

مهدي امين دلدار


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقايان دكتر مهدي دهقان بنادكي و دكتر مهدي گنج خانلو استاتيد راهنماي مشترك پايان‏ نامه آقاي مهدي امين دلدار دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( تغذيه نشخواركنندگان) جلسه دفاع تحت عنوان« » در روز يك ‏شنبه مورخ28/10/1393 ساعت 9 صبح در محل تالار عدل برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور: جناب آقاي دكتر مصطفي صادقي


كاربرد ماشين بردار پشتيبان و الگوريتم ژنتيك در عيب يابي دنده كمك تراكتور مسي فرگوسن 285 با استفاده ا


تاریخ دفاع: 1393/10/28

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

محمد ملائي


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي محمد ملائي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيك ماشين هاي كشاورزي تحت عنوان "كاربرد ماشين بردار پشتيبان و الگوريتم ژنتيك در عيب يابي دنده كمك تراكتور مسي فرگوسن 285 با استفاده از داده هاي ارتعاشي" روز يكشنبه مورخ 93.10.28 ساعت 9 در محل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد.


بررسي تاثير ميزان مسئوليت اچتماعي سازمان بر روي عملكرد كاركنان ميداني سازمان ترويج كشاورزي استان ته


تاریخ دفاع: 1393/10/24

مکان برگزاری: سالن شماره 1

سيده سميه بطحائي


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت وتوسعه كشاورزي جلسه دفاع پايان نامه خانم سيد سميه بطحائي داوطلب احرازكارشناسي ارشد رشته ترويج كشاورزي تحت عنوان :بررسي تاثير ميزان مسئوليت اچتماعي سازمان بر روي عملكرد كاركنان ميداني سازمان ترويج كشاورزي استان تهران روز چهارشنبه 24/10/93 ازساعت 10درمحل سالن شماره 1 برگزار خواهد شد
استاد راهنما -آقايان دكتر احمد رضوانفروامير علم بيگي


عملكرد ابنولين وبيان ژنهاي مسير بيوسنتز آن درژنوتيپ هاي كاسني


تاریخ دفاع: 1393/10/24

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات

هادي شوريده


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق اعلام گروه زراعت واصلاح نباتات جلسه دفاع از رساله آقاي هادي شوريده داوطلب احراز دكتري رشته زراعت واصلاح نباتات گرايش ژنتيك بيومتري تحت عنوان : " عملكرد ابنولين وبيان ژنهاي مسير بيوسنتز آن درژنوتيپ هاي كاسني"راس ساعت 8/30 صبح روز چهارشنبه مورخ 24 /10 /93 در محل سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
1- آقايان دكتر سيد علي پيغمبري ودكتر منصور اميدي ........ - استادان راهنما
2- آقايان دكتر محمدرضا نقوي ودكتر اسعد معروفي ........ - استادان مشاور


بررسي تنوع زيستي نماتدهاي سيستي غلات در مزارع گندم استان هاي البرز و قزوين


تاریخ دفاع: 1393/10/24

مکان برگزاری: تالار عدل گروه علوم باغباني

فرشته شاه ويسي


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقاي دكتر رامين حيدري استاد راهنماي پايان‏نامه خانم فرشته شاه ويسي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بيماري شناسي گياهي تحت عنوا ن: " بررسي تنوع زيستي نماتدهاي سيستي غلات در مزارع گندم استان هاي البرز و قزوين " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان‏نامه چهارشنبه مورخ 24 /10 / 93 از ساعت 10 صبح درمحل تالار عدل گروه علوم باغباني پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور : خانم دكتر زهرا تنها معافي


تاثير جدايي زيستگاهي بر جريان ژن در پايكاي (Ochotona rufescens) با رويكرد ژنتيك - سيماي سرزمين


تاریخ دفاع: 1393/10/24

مکان برگزاری: 

اوليا قلي خليلي پور


گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

طبق گزارش آقايان دكتر افشين عليزاده و دكتر حميد رضا رضايي اساتيد محترم راهنماي رساله آقاي اوليا قلي خليلي پور دانشجوي مقطع دكتري رشته محيط زيست جلسه دفاع تحت عنوان :«»روز چهارشنبه مورخ 24/10/93 ساعت 12 ظهر در سالن مطهري برگزار مي گردد.
. - استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر محمد كابلي- دكتر سهراب اشرفي


تحليل مولفه هاي مديريت بهينه كشت برنج در شهرستان ميانه


تاریخ دفاع: 1393/10/22

مکان برگزاری: سالن شماره 1

شايسته جعفري


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت وتوسعه كشاورزي جلسه دفاع پايان نامه خانم شايسته جعفري داوطلب احرازكارشناسي ارشد رشته مديريت كشاورزي تحت عنوان :تحليل مولفه هاي مديريت بهينه كشت برنج در شهرستان ميانه روز دو شنبه مورخ 22/10/93 ازساعت 30/8 درمحل سالن شماره 1 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما -آقاي دكترهوشنگ ايرواني
استاد مشاور- آقاي دكتر خليل كلانتري


مديريت مصرف نهادهاي كودوسم در سبزي وصيفي جات در استان البرز


تاریخ دفاع: 1393/10/22

مکان برگزاری: سالن شماره 1

زهره سيفي


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت وتوسعه كشاورزي جلسه دفاع پايان نامه خانم زهره سيفي داوطلب احرازكارشناسي ارشد رشته مديريت كشاورزي تحت عنوان :مديريت مصرف نهادهاي كودوسم در سبزي وصيفي جات در استان البرز روز دو شنبه مورخ 22/10/93 ازساعت 10درمحل سالن شماره 1 برگزار خواهد شد
استاد راهنما -خانم دكتر ژيلا دانشورعامري
استاد مشاور- آقاي دكتر مطيعي


تأثير تغيير ميزان انرژي و مواد مغذي جيره بر كاهش استرس گرمايي در جوجه هاي گوشتي تجاري


تاریخ دفاع: 1393/10/22

مکان برگزاری: تالار عدل

علي الفتي


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر محمود شيوازاد استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي علي الفتي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( تغذيه دام-تغذيه طيور) جلسه دفاع تحت عنوان« تأثير تغيير ميزان انرژي و مواد مغذي جيره بر كاهش استرس گرمايي در جوجه هاي گوشتي تجاري » در روز دو ‏شنبه مورخ 22/10/1393 ساعت 10 صبح در محل تالار عدل برگزار مي‏گردد.
. - استاد ( اساتيد) مشاور: جناب آقاي دكتر حسين مروج


بررسي تاثير كاربرد پليمر فراجاذب آب و مواد اصلاح كننده بر خصوصيات خاك و استقرار پوشش گياهي در مناطق


تاریخ دفاع: 1393/10/22

مکان برگزاری: سالن مطهري

الهام السادات ابريشم


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقايان دكترمحمد جعفري ودكتر علي طويلي اساتيد محترم راهنماي مشترك رساله خانم الهام السادات ابريشم دانشجوي مقطع دكتري رشته بيابان زدايي جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي تاثير كاربرد پليمر فراجاذب آب و مواد اصلاح كننده بر خصوصيات خاك و استقرار پوشش گياهي در مناطق خشك (مطالعه موردي :شهرستان گناباد)» در روز دوشنبه مورخ 22/10/93 ساعت 10 صبح در محل سالن مطهري برگزار مي گردد.
استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر محمدعلي زارع چاهوكي + دكتر احمد ربيعي


مطالعه رابطه مورفولوژي سس ماهي كورا (Barbus lacerta) و مطلوبيت زيستگاه در حوضه رودخانه سفيدرود


تاریخ دفاع: 1393/10/22

مکان برگزاری: كلاس 14

مظاهر زماني فرادنبه


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقايان دكتر سهيل ايگدري و دكتر هادي پورباقر اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه آقاي مظاهر زماني فرادنبه دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بوم شناسي آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :«مطالعه رابطه مورفولوژي سس ماهي كورا (Barbus lacerta) و مطلوبيت زيستگاه در حوضه رودخانه سفيدرود» روز دوشنبه مورخ 22/10/93 ساعت 10 صبح در محل كلاس 14 برگزار مي گردد.


اثر تغذيه سطوح مختلف لسيتين بر پاسخ سامانه ايمني در جوجه خروس گوشتي


تاریخ دفاع: 1393/10/21

مکان برگزاری: تالار عدل

هانيه السادات بني كمال


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر مهدي ژندي و سركار خانم دكتر ملك شاكري استاتيد راهنماي مشترك پايان‏ نامه خانم هانيه السادات بني كمال دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( فيزيولوژي دام ) جلسه دفاع تحت عنوان« اثر تغذيه سطوح مختلف لسيتين بر پاسخ سامانه ايمني در جوجه خروس گوشتي » در روز يك ‏شنبه مورخ 21/10/1393 ساعت 10 صبح در محل تالار عدل برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور: جناب آقاي دكتر حسين مروج


پهنه بندي فعاليت پرنده نگري درياچه بزنگان با استفاده از تجزيه و تحليل چند معياره فازي راهبردي


تاریخ دفاع: 1393/10/20

مکان برگزاری: تالار عدل

مصطفي بيگلر فدافن


گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

طبق گزارش آقاي دكتر افشين دانه كار خانم دكتر شراره پورابراهيم اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه آقاي مصطفي بيگلر فدافن دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته محيط زيست جلسه دفاع تحت عنوان :«پهنه بندي فعاليت پرنده نگري درياچه بزنگان با استفاده از تجزيه و تحليل چند معياره فازي راهبردي»روز شنبه مورخ 20/10/93 ساعت10 صبح در محل تالار عدل برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: دكتر افشين دانه كار


وسعه راهكارهاي انعطاف‌پذير مديريت منابع و مصارف آب در تطبيق با تغيير اقليم


تاریخ دفاع: 1393/10/20

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

پريساسادات آشفته


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري وآباداني جلسه دفاع از رساله خانم پريساسادات آشفته دانشجوي دوره دكتري رشته منابع آب تحت عنوان " توسعه راهكارهاي انعطاف‌پذير مديريت منابع و مصارف آب در تطبيق با تغيير اقليم " روزشنبه مورخ 93/10/20 ساعت 9 درمحل تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد


ژلاسيون سرد ميكروژل ها و نانوفيبريل هاي پروتئين هاي آب پنير


تاریخ دفاع: 1393/10/16

مکان برگزاری: تالار شهداي پرديس

تكتم فرجامي


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه خانم تكتم فرجامي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته ، علوم مواد غذايي تحت عنوان "ژلاسيون سرد ميكروژل ها و نانوفيبريل هاي پروتئين هاي آب پنير " روزسه شنبه مورخ1393.10.16ساعت 10در محل تالار شهداي پرديس برگزار خواهد شد


تعيين نياز آرژنين مرغ مادر گوشتي در انتهاي دوره توليد و ارزش جايگزيني گوانيدينواستيك اسيد


تاریخ دفاع: 1393/10/16

مکان برگزاری: تالار عدل

ليدا اسمعيلي نيا


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر مجتبي زاغري استاد راهنماي پايان‏نامه خانم ليدا اسمعيلي نيا دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( تغذيه دام--تغذيه طيور ) جلسه دفاع تحت عنوان « تعيين نياز آرژنين مرغ مادر گوشتي در انتهاي دوره توليد و ارزش جايگزيني گوانيدينواستيك اسيد » در روز سه ‏شنبه مورخ 16/10/1393 ساعت 10 صبح در محل تالار عدل برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور: جناب آقاي دكتر سيد ناصر موسوي


طراحي الگوي بهره مندي پايه اي از جنگل در استان لرستان


تاریخ دفاع: 1393/10/10

مکان برگزاری: سالن شماره 1

مهدي رحيميان چم كبود


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت وتوسعه كشاورزي جلسه دفاع از رساله اقاي مهدي رحيميان چم كبود داوطلب احراز دكتري رشته توسعه كشاورزي تحت عنوان : "طراحي الگوي بهره مندي پايه اي از جنگل در استان لرستان " روز چهارشنبه مورخه 10/10/93 ازساعت 10 درمحل سالن شماره 1 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر هوشنگ ايرواني
استاد مشاور:آقاي دكتر خليل كلانتري، آقاي دكتر وحيد اعتماد


بررسي امكان كاربرد روغن هسته انار در سس سالاد


تاریخ دفاع: 1393/10/09

مکان برگزاری: تالار مهدوي

منصور غفارپور


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبقاطلاعگروهعلومومهندسيصنايعغذاييجلسه دفاع از پايان نامه آقاي منصور غفارپور دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته ،علوم مواد غذايي تحت عنوان" بررسي امكان كاربرد روغن هسته انار در سس سالاد"روزسه شنبه مورخ1393.10.9ساعت 9در محل تالار مهدوي برگزار خواهد شد


بهينه سازي نسبت هاي سوخت ديسترول در تراكتور MF399 با استفاده از الگوريتم بهينه يابي جفت گيري زنبور


تاریخ دفاع: 1393/10/07

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

زينب شعباني


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از رساله خانم زينب شعباني دانشجوي دوره دكتري رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان" بهينه سازي نسبت هاي سوخت ديسترول در تراكتور MF399 با استفاده از الگوريتم بهينه يابي جفت گيري زنبور عسل" روز يكشنبه مورخ 1393.10.14 ساعت 8:30 در محل سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد.


ايجاد گياه توتون تراريخت مقاوم به ويروس واي سيب زميني با استفاده از خاموشي ژن با واسطه آر ان اي


تاریخ دفاع: 1393/10/06

مکان برگزاری: تالار مهدوي

هادي خاطري


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق اعلام گروه گياهپزشكي جلسه دفاع از رساله آقاي هادي خاطري داوطلب احراز دكتري رشته بيماري شناسي گياهي تحت عنوان" ايجاد گياه توتون تراريخت مقاوم به ويروس واي سيب زميني با استفاده از خاموشي ژن با واسطه آر ان اي " راس ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 6 /10 / 93 در محل تالار مهدوي برگزار خواهد شد.
1- دكتر غلامحسين مصاحبي و دكتر اشتفان وينتر ........... اساتيد محترم راهنما
2- دكتر مينا كوهي و دكتر اكبر ديزجي ........... اساتيد محترم مشاور


مديريت ريسك در باغات ميوه شهرستان كرج


تاریخ دفاع: 1393/10/06

مکان برگزاری: سالن شماره 1

مهسا رضايي


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

طبق اطلاع گروه مديريت وتوسعه كشاورزي جلسه دفاع پايان نامه خانم مهسا رضايي داوطلب احرازكارشناسي ارشد رشته مديريت كشاورزي تحت عنوان "مديريت ريسك در باغات ميوه شهرستان كرج "روز شنبه مورخ 6/10/93 ازساعت 9 درمحل سالن شماره 1 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما:دكتر ژيلا دانشور عامري
استاد مشاور: دكتر ناصر مطيعي


بررسي نقش فناوري اطلاعات در توانمند سازي تعاوني هاي روستايي براي ارائه خدمات موثر در استان البرز


تاریخ دفاع: 1393/10/06

مکان برگزاری: سالن شماره 1

عليرضا جوانمرد ي


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت وتوسعه كشاورزي جلسه دفاع پايان نامه اقاي عليرضا جوانمرد ي داوطلب احرازكارشناسي ارشد رشته توسعه روستايي تحت عنوان "بررسي نقش فناوري اطلاعات در توانمند سازي تعاوني هاي روستايي براي ارائه خدمات موثر در استان البرز "روز شنبه مورخ 6/10/93 ازساعت 10 درمحل سالن شماره 1 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما :آقاي دكترهوشنگ ايرواني
استاد مشاور:خانم دكتر ژيلا دانشورعامري


مطالعه اثر سطوح مختلف نيتروژن بر رشد و توليد طالبي پيوندي و غير پيوندي


تاریخ دفاع: 1393/09/29

مکان برگزاری: تالار مهدوي

مجيد اسمعيلي


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقايان دكتر رضا صالحي محمدي و دكتر محمدرضا طاهري اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه آقاي مجيد اسمعيلي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان "مطالعه اثر سطوح مختلف نيتروژن بر رشد و توليد طالبي پيوندي و غير پيوندي " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز شنبه مورخ 29 / 9/ 1393 از ساعت 12-10 در محل تالار مهدوي پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر مصباح بابالار


بررسي سازوكارهاي ساماندهي بازارچه هاي هفتگي در شهرستان بابلسر


تاریخ دفاع: 1393/09/26

مکان برگزاری: سالن شماره (1) دانشكده اقتصاد وتوسعه

فاطمه عادل مشهد سري


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه خانم فاطمه عادل مشهد سري داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته توسعه روستايي تحت عنوان: «بررسي سازوكارهاي ساماندهي بازارچه هاي هفتگي در شهرستان بابلسر» روز دوشنبه مورخ 26/9/93 از ساعت 30/8 صبح در محل سالن (1) دانشكده برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر خليل كلانتري,br> استاد مشاور: آقاي دكتر علي اسدي


چگونگي تشكيل چوب كششي و چوب نرمال در مقياس ديواره سلولي در گونه سپيدار (Populus alba)


تاریخ دفاع: 1393/09/26

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

رئوفه عابديني


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقايان دكترپورطهماسي و Prof. Bruno Clair اساتيد محترم راهنماي مشترك رساله خانم رئوفه عابديني دانشجوي مقطع دكتري رشته علوم و صنايع چوب و كاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« چگونگي تشكيل چوب كششي و چوب نرمال در مقياس ديواره سلولي در گونه سپيدار (Populus alba)» در روزچهار شنبه مورخ 26/9/93 ساعت 30/11 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: Prof. Oliver Arnould + دكتر اصغر طارميان


برآورد معادله پيش بيني انرژي قابل متابوليسم براساس ارقام پر مصرف جو ايراني عمل آوري شده به روش تخمير


تاریخ دفاع: 1393/09/25

مکان برگزاری: سالن شهداي پرديس

حسن عباسي نژاد دهقان


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقاي دكتر حسين مروج استاد راهنماي پايان‏نامه آقاي حسن عباسي نژاد دهقان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم دامي ( تغذيه دام-تغذيه طيور ) جلسه دفاع تحت عنوان « برآورد معادله پيش بيني انرژي قابل متابوليسم براساس ارقام پر مصرف جو ايراني عمل آوري شده به روش تخمير » در روز سه ‏شنبه مورخ 25/9/1393 ساعت 14 بعدازظهر در محل سالن شهداي پرديس برگزار مي‏گردد.
- استاد ( اساتيد) مشاور: جناب آقاي دكتر محمود شيوازاد


اثرات اقتصادي كاربرد فن آوري نوين آبياري دراستان كرمان (مطالعه موردي محصولات پسته وگندم )


تاریخ دفاع: 1393/09/19

مکان برگزاری: سالن شماره (1) دانشكده اقتصاد وتوسعه

حسين ابوترابي اناري


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه از دفاع پايان نامه آقاي حسين ابوترابي اناري داوطلب احرازكارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان "اثرات اقصادي كاربرد فن آوري نوين آبياري دراستان كرمان (مطالعه موردي محصولات پسته وگندم ) "روز چهارشنبه مورخ 19/9/93 ازساعت8:30 درسالن شماره 1 برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر سعيد يزداني
استاد مشاور: خانم دكتر وحيده انصاري


پياده سازي سامانه تصميم يار چند معياره فازي به منظور اولويت بندي و انتخاب مناطق مناسب توسعه برخي انر


تاریخ دفاع: 1393/09/16

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

عباس عساكره


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از رساله آقاي عباس عساكره دانشجوي دوره دكتري رشته مكانيزاسيون كشاورزي تحت عنوان "پياده سازي سامانه تصميم يار چند معياره فازي به منظور اولويت بندي و انتخاب مناطق مناسب توسعه برخي انرژي هاي تجديد پذير در منطقه شعيبه با استفاده از GIS" روزيكشنبه مورخ93/9/16 ساعت 9در محل سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد.


تاثیر محرك های شیمیایی بر كیفیت پیری پس از برداشت و برخی تركیبات سولفوره فراسودمند در كلم بروكلی رق


تاریخ دفاع: 1393/09/08

مکان برگزاری: تالار زراعت

آزاده اسفندیاری


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق اعلام گروه علوم باغبانی جلسه دفاع از رساله خانم آزاده اسفندیاری داوطلب احراز دكتری رشته علوم باغبانی تحت عنوان" تاثیر محرك های شیمیایی بر كیفیت پیری پس از برداشت و برخی تركیبات سولفوره فراسودمند در كلم بروكلی رقم لیبرتی " راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 8 /9/ 93 در محل تالار زراعت برگزار خواهد شد.
1- دكتر مصباح بابالار ...... استاد محترم راهنما .
2- دكتر یونس مستوفی و دكتر جواد هاشمی ....... اساتید محترم مشاور


بهینه سازی تولید نشاء بر رشد و عملكرد گیاه عروسك پشت پرده (Physalis peruviana L) با كاربرد ورمی كمپو


تاریخ دفاع: 1393/09/05

مکان برگزاری: كلاس یك گروه باغبانی

حسین محمدی


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش خانم دكتر لیلا تبریزی و آقای دكتر رضا صالحی محمدی اساتید راهنمای مشترك پايان نامه آقای حسین محمدی دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان "بهینه سازی تولید نشاء بر رشد و عملكرد گیاه عروسك پشت پرده (Physalis peruviana L) با كاربرد ورمی كمپوست در تراكم های مختلف كشت " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز چهارشنبه مورخ 5/ 9/ 1393 از ساعت 13:30 در محل كلاس یك گروه باغبانی پیشنهاد گرديده است


بررسی امكان تكثیر برخی گیاهان دارویی - صنعتی مرتع با استفاده از قسمتهای مختلف گیاه به منظور اهلی ساز


تاریخ دفاع: 1393/09/03

مکان برگزاری: كلاس 2

مائده تروند


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقایان دكتر علی طویلی و دكتر محمد جعفری اساتید محترم راهنمای مشترك پایان نامه خانم مائده تروند دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد رشته مرتعداری جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسی امكان تكثیر برخی گیاهان دارویی - صنعتی مرتع با استفاده از قسمتهای مختلف گیاه به منظور اهلی سازی» درروز دوشنبه مورخ 3/9/93 ساعت 30/11در محل كلاس 2برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقای دكتر حسین آذرنیوند


طراحی ، ساخت و ارزیابی سامانه صوتی در حال حركت برای اندازه گیری بر خط رطوبت خاك در مخزن خاكً


تاریخ دفاع: 1393/09/02

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي

الهام ميثمي اصل


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از رساله خانم الهام ميثمي اصل دانشجوي دوره دكتري رشته مكانيك ماشين هاي كشاورزي تحت عنوان "طراحی ، ساخت و ارزیابی سامانه صوتی در حال حركت برای اندازه گیری بر خط رطوبت خاك در مخزن خاكً " روزيكشنبه مورخ 1393.9.2 ساعت 15در محل سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي برگزار خواهد شد.


شناسایی بیوانفورماتیكی جایگاه اتصال عوامل رونویسی در برخی ژنهای كاندیدا در دامهای اهلی


تاریخ دفاع: 1393/08/26

مکان برگزاری: تالار مهدوی

آیدا نیك بخش


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقایان دكتر حسین مرادی شهر بابك و اردشیر نجاتی جوارمی اساتید راهنمای مشترك پایان‏نامه خانم آیدا نیك بخش دانشجوی دوره كارشناسی ارشد رشته علوم دامی ( ژنتیك و اصلاح نژاد ) جلسه دفاع تحت عنوان « شناسایی بیوانفورماتیكی جایگاه اتصال عوامل رونویسی در برخی ژنهای كاندیدا در دامهای اهلی » در روز دو ‏شنبه مورخ 26/8/1393 ساعت 14 بعدازظهر در محل تالار مهدوی برگزار می‏گردد.


پیاده سازی، ساخت و ارزیابی سامانه تشخیص زعفران اصلی از نوع تقلبی مبتنی بر فناوری زبان الكترونیك و بی


تاریخ دفاع: 1393/08/25

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسی ماشينهای كشاورزی

كبري حيدربيگي


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهای كشاورزی جلسه دفاع از رساله خانم كبري حيدربيگي دانشجوي دوره دكتری رشته مكانيك ماشين هاي كشاورزي تحت عنوان " پیاده سازی، ساخت و ارزیابی سامانه تشخیص زعفران اصلی از نوع تقلبی مبتنی بر فناوری زبان الكترونیك و بینی الكترونیكً " روزیكشنبه مورخ 1393.8.25 ساعت 8:30در محل سالن اجتماعات گروه مهندسی ماشينهای كشاورزی برگزار خواهد شد


تشخيص عيوب بال بيرينگ براساس روش شبكه هاي عصبي موجكي (شبكه هاي موجي)


تاریخ دفاع: 1393/08/25

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

اشكان شكريان


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي اشكان شكريان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مكانيك ماشين هاي كشاورزي تحت عنوان "تشخيص عيوب بال بيرينگ براساس روش شبكه هاي عصبي موجكي (شبكه هاي موجي)" روز يكشنبه مورخ93.8.25 ساعت10در محل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد


تأثير تغيير كاربري جنگل بلوط به باغ انگور ديم بر برخي از ويژگيهاي فيزيكي، شيميايي و زيستي خاك در شيب


تاریخ دفاع: 1393/08/24

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبی گروه مهندسی علوم خاك

امير نيكبخش


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه آقای امير نيكبخش دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته فيزيك و حفاظت خاك، تحت عنوان "تأثير تغيير كاربري جنگل بلوط به باغ انگور ديم بر برخي از ويژگيهاي فيزيكي، شيميايي و زيستي خاك در شيب هاي مختلف در آذربايجان غربي" روز شنبه مورخ 1393.8.24ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبی گروه مهندسی علوم خاك برگزار خواهد شد.


مطالعه ساختار ژنتيكي جمعيتهای قارچ Bipolaris oryzae عامل لكه قهوهاي برنج در ايران


تاریخ دفاع: 1393/08/07

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزی ومنابع طبيعی

عبدالله احمدپور


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق اعلام گروه گياهپزشكی جلسه دفاع از رساله آقاي عبدالله احمدپور داوطلب احراز دكتری رشته بيماري شناسي گياهي گرایش قارج شناسي و بيماريهاي قارچي تحت عنوان : " مطالعه ساختار ژنتيكي جمعيتهای قارچ Bipolaris oryzae عامل لكه قهوهاي برنج در ايران"راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 07 /08 /93 در محل سالن اجتماعات گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزی ومنابع طبيعی برگزار خواهد شد.
1- آقای دكتر محمد جوان نیكخواه ............. - استاد راهنما
2- آقايان دكتر محمدرضا نقوی ودكتر فریدون پاداشت دهكایی........ - استادان مشاور


ارائه مدل اداره ی مراتع در حوزه ی آبخیز طالقان میانی با تاكید بر مسائل فنی


تاریخ دفاع: 1393/08/05

مکان برگزاری: تالار همایش های شهدای پردیس

مهدخت اله مرادی


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقای دكتر حسین ارزانی استاد محترم راهنمای پایان نامه خانم مهدخت اله مرادی دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته مرتعداری جلسه دفاع تحت عنوان :«ارائه مدل اداره ی مراتع در حوزه ی آبخیز طالقان میانی با تاكید بر مسائل فنی» روز دوشنبه مورخ 5/8/93 ساعت 10 صبح در محل تالار همایش های شهدای پردیس برگزار مي گردد. ,br> - استاد (اساتید) مشاور: آقایان : دكتر علی طویلی


استفاده از آبهای نامتعارف در احیا یا تخریب خاك مناطق خشك (مطالعه موردی:زابل)


تاریخ دفاع: 1393/08/05

مکان برگزاری: كلاس 3

سعید شجاعی


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقایان دكتر غلامرضا زهتابیان و دكتر محمد جعفری اساتید محترم راهنمای مشترك پایان نامه آقای سعید شجاعی دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد رشته بیابانزدایی جلسه دفاع تحت عنوان :« استفاده از آبهای نامتعارف در احیا یا تخریب خاك مناطق خشك (مطالعه موردی:زابل)» درروز دوشنبه مورخ 5/8/93 ساعت 12-10 در محل كلاس 3 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقای دكتر حسن خسروی


تأثیر داروی پیوگلیتازون (لیگاند اگزوژنوس گیرنده­های گامای فعال كننده تكثیر پروكسیزوم­ها) بر عملكرد ت


تاریخ دفاع: 1393/07/30

مکان برگزاری: سالن شهدای پردیس

علیرضا یوسفی


گروه آموزشی علوم دامی

طبق اعلام گروه علوم دامی جلسه دفاع از رساله آقای علیرضا یوسفی داوطلب احراز درجه دكتری رشته علوم دامی ( فیزیولوژی دام ) تحت عنوان ( تأثیر داروی پیوگلیتازون (لیگاند اگزوژنوس گیرنده­های گامای فعال كننده تكثیر پروكسیزوم­ها) بر عملكرد تولیدمثل گاوهای شیری ) راس ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 30/7/1393 در محل سالن شهدای پردیس برگزار خواهد شد.
-استاد ( اساتید) راهنما: جناب آقایان دكتر احمد زارع شحنه و دكتر حمید كهرام.
- استاد ( اساتید) مشاور: سركار خانم دكتر فاطمه غازیانی و آقای دكتر محمد جواد ضمیری


طراحی، شبیه سازی و ساخت دیفرانسیل لغزشی محدود با قابلیت تغییر گشتاور به طور پیوسته و خودكار از صفر


تاریخ دفاع: 1393/07/14

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسی ماشينهای كشاورزی

مجيد يعقوبي


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهای كشاورزی جلسه دفاع از رساله آقای مجيد يعقوبي دانشجوي دوره دكتری رشته مكانيك ماشين هاي كشاورزي تحت عنوان "طراحی، شبیه سازی و ساخت دیفرانسیل لغزشی محدود با قابلیت تغییر گشتاور به طور پیوسته و خودكار از صفر تا 100 درجه " روزدو شنبه مورخ 1393.7.14 ساعت 11:15در محل سالن اجتماعات گروه مهندسی ماشينهای كشاورزی برگزار خواهد شد.


اثرات تفرج بر ویژگی های جنگل شناسی پارك جنگلی بلوران كوهدشت


تاریخ دفاع: 1393/07/09

مکان برگزاری: محل كنفرانس جنگل

كورش نظرپور فرد


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقایان دكتر اعتماد و دكتر مجید مخدوم اساتید محترم راهنمای مشترك پایان نامه آقای كورش نظرپور فرد دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته جنگل شناسی و اكولوژی جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :«اثرات تفرج بر ویژگی های جنگل شناسی پارك جنگلی بلوران كوهدشت » روز شنبه مورخ 29/6/93 ساعت 12:30 ظهر در محل كنفرانس جنگل برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقای دكتر منوچهرنمیرانیان


بهبود جوانه زنی و القای مقاومت به شوری توسط دو روش زیستی و غیر زیستی در بذر گیاه كلزا (Brassica nap


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات

یاسین محمدی


گروه آموزشی علوم دامی

احتراما طبق گزارش آقای دكتر فرزاد شریف زاده استاد راهنمای پايان نامه آقای یاسین محمدی دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم و تكنولوژی بذر تحت عنوان " بهبود جوانه زنی و القای مقاومت به شوری توسط دو روش زیستی و غیر زیستی در بذر گیاه كلزا (Brassica napus L) " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز دوشنبه مورخ 31/ 6 / 93 از ساعت14 بعداز ظهر در محل سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات پیشنهاد گرديده است.


بررسی برخی صفات اكوفیزیولوژیكی دو گونه علف هرز پوشینگ دندانی (علف برنجی) در مزارع نیشكر


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری:  سالن كنفرانس گروه زراعت

عباس ابراهیمی


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقایان دكتر حمید رحیمیان مشهدی و آقای دكتر مصطفی اویسی اساتید راهنمای مشترك پايان نامه آقای عباس ابراهیمی دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز تحت عنوان " بررسی برخی صفات اكوفیزیولوژیكی دو گونه علف هرز پوشینگ دندانی (علف برنجی) در مزارع نیشكر " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز دوشنبه مورخ 31/06/93 از ساعت 9 صبح در محل سالن كنفرانس گروه زراعت پیشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پایان نامه آقای دكتر اسكندر زند


مقایسه سودمندی انواع ماتریس های روابط خویشاوندی در استراتژی تخصیص جفت ها از نظر كنترل همخونی و پیشرف


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامی

وحید نیكونژادفرد


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقایان دكتر حسن مهربانی یگانه و دكتر عباس پاكدل اساتید راهنمای مشترك پایان‏نامه آقای وحید نیكونژادفرد دانشجوی دوره كارشناسی ارشد رشته علوم دامی ( ژنتیك و اصلاح نژاد )جلسه دفاع تحت عنوان « مقایسه سودمندی انواع ماتریس های روابط خویشاوندی در استراتژی تخصیص جفت ها از نظر كنترل همخونی و پیشرفت ژنتیكی در جمعیت طیور » در روز دو ‏شنبه مورخ 31/6/1393 ساعت 14 بعداز ظهر در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامی برگزار می‏گردد


مطالعه اثر محلول پاشی برگی آهن و تغذیه خاكی نیترات آمونیوم بر عملكرد و كیفیت پس از برداشت سیب (رقم ف


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: تالار شهدای پردیس

مینا محبی


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقایان دكتر مصباح بابالار و دكتر علیرضا طلایی اساتید راهنمای مشترك پايان نامه خانم مینا محبی دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " مطالعه اثر محلول پاشی برگی آهن و تغذیه خاكی نیترات آمونیوم بر عملكرد و كیفیت پس از برداشت سیب (رقم فوجی) در كشت متراكم Y شكل " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز دوشنبه مورخ 31 / 6/ 1393 از ساعت 10 صبح در محل تالار شهدای پردیس پیشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پایان نامه آقای دكتر محمدعلی عسكری


مطالعه چند شكلی اگزون 3 ژن PRP و در 3 اكوتیپ شتر ایرانی یزدی، بندری، خوزستانی به روش Pcr-sscp و توال


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: تالار عدل

هادی مقبلی


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقایان دكتر محمد مرادی و دكتر حسین مرادی اساتید راهنمای مشترك پایان‏ نامه آقای هادی مقبلی دانشجوی دوره كارشناسی ارشد رشته علوم دامی ( ژنتیك و اصلاح نژاد ) جلسه دفاع تحت عنوان « مطالعه چند شكلی اگزون 3 ژن PRP و در 3 اكوتیپ شتر ایرانی یزدی، بندری، خوزستانی به روش Pcr-sscp و توالی یابی » در روز دو ‏شنبه مورخ 31/6/1393 ساعت 13 بعدازظهر در محل تالار عدل برگزار می‏گردد.
- استاد ( اساتید) مشاور: جناب آقای دكتر سید رضا میرائی اشتیانی


مطالعه سیستم كشت عمودی متحرك منطبق با الگوی تابش خورشید و اثرات تیمارهای ارتفاعی و تغذیه ای در كشت ژ


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: كلاس یك گروه باغبانی

مصطفی دینی


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقای دكتر محسن كافی استاد راهنمای پايان نامه آقای مصطفی دینی دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان "مطالعه سیستم كشت عمودی متحرك منطبق با الگوی تابش خورشید و اثرات تیمارهای ارتفاعی و تغذیه ای در كشت ژربرا Gerbera jamesonii " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز دوشنبه مورخ 31 / 6/ 1393 از ساعت 14:30 در محل دفاع كلاس یك گروه باغبانی پیشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پایان نامه آقای دكتر مصباح بابالار


بررسی سازوكارهای مدیریت باغات در منطقه آزاد تجاری ارس


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: سالن (1) دانشكده اقتصاد و توسعه

مجید حسن پور


گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

به پیشنهاد گروه مدیریت و توسعه كشاورزی جلسه دفاع از پایان نامه آقای مجید حسن پور داوطلب احراز كارشناسی ارشد رشته مدیریت روستایی تحت عنوان: «بررسی سازوكارهای مدیریت باغات در منطقه آزاد تجاری ارس» روز دوشنبه مورخ 31/6/93 از ساعت 30/8 صبح در محل سالن (1) دانشكده برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: خانم دكتر ژیلا دانشور عامری
استاد مشاور: آقای دكتر هوشنگ ایروانی


مطالعه آزمايشگاهی و مدلسازی فرآيند زيست پالايی آلودگی های نفتی در سفره های آب زيرزمينی


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني

سميه جنت رستمي


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري وآباداني جلسه دفاع از رساله خانم سميه جنت رستمي دانشجوي دوره دكتري رشته منابع آب تحت عنوان " مطالعه آزمايشگاهی و مدلسازی فرآيند زيست پالايی آلودگی های نفتی در سفره های آب زيرزمينی " روز دو شنبه مورخ 1393.6.31ساعت 14 درمحل تالار دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياري وآباداني برگزار خواهد شد


كاهش نفوذپذیری خاكهای دانه ای (ماسه) به وسیله ترسیب كلسیت در منافذ آن


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياری وآبادانی

علي روشندل پور


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسی آبياری و آبادانی جلسه دفاع از پايان نامه آقای علي روشندل پور دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته سازه هاي آبي تحت عنوان"كاهش نفوذپذیری خاكهای دانه ای (ماسه) به وسیله ترسیب كلسیت در منافذ آن" روزدوشنبه مورخ1393.6.31ساعت 10صبح در محل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياری وآبادانی برگزار خواهد شد.


بررسي كارايي مدل EPM در برآورد رسوب در حوضه آبخيز گرگانرود، استان گلستان


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر ثواقبی گروه مهندسی علوم خاك

شيرين مرادي


گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع از پايان نامه خانم شيرين مرادي دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته فيزيك و حفاظت خاك، تحت عنوان " بررسي كارايي مدل EPM در برآورد رسوب در حوضه آبخيز گرگانرود، استان گلستان" روز دوشنبه مورخ 1393.6.31ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات دكتر ثواقبی گروه مهندسی علوم خاك برگزار خواهد شد.


بررسی پتانسیل پروبیوتیكی پنیر یواف فتا بوسیله افزودن كشتهای آغازگر همراه و تغییرات فیزیكوشیمیایی ،


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: تالار دانشجو

علي اكبريان موغاري


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسی علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله آقای علي اكبريان موغاري دانشجوي دوره دكتری رشته فنآوري تبديل مواد غذايي تحت عنوان "بررسی پتانسیل پروبیوتیكی پنیر یواف فتا بوسیله افزودن كشتهای آغازگر همراه و تغییرات فیزیكوشیمیایی ، رئولوژی ، میكروبی و حسی آن در طی فرآیند و نگهداری " روز دوشنبه مورخ1393.6.31 ساعت 15:30در محل تالار دانشجو برگزار خواهد شد.


بررسی ارتباط بین كسب دانش و تمایل به كارآفرینی در بین دامپروران استان ایلام


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: سالن شماره (1) دانشكده اقتصاد وتوسعه

محمد جواد فتاحی


گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

به پیشنهاد گروه ترویج و آموزش كشاورزی جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد جواد فتاحی داوطلب احراز كارشناسی ارشد رشته ترویج كشاورزی تحت عنوان: «بررسی ارتباط بین كسب دانش و تمایل به كارآفرینی در بین دامپروران استان ایلام» روز دوشنبه مورخ 31/6/93 از ساعت 8:30 صبح در محل سالن شماره (1) دانشكده برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقای دكتر سید محمود حسینی
استاد مشاور: آقای دكتر امیر علم بیگی


بررسی نقش سرمایه اجتماعی در شناسایی فرصت های كارآفرینی در بین جوانان روستایی استان ایلام


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: سالن شماره (1) دانشكده اقتصاد وتوسعه

محمدرضا صیدی


گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

به پیشنهاد گروه ترویج و آموزش كشاورزی جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا صیدی داوطلب احراز كارشناسی ارشد رشته ترویج كشاورزی تحت عنوان: «بررسی نقش سرمایه اجتماعی در شناسایی فرصت های كارآفرینی در بین جوانان روستایی استان ایلام» روز دوشنبه مورخ 31/6/93 از ساعت 10 صبح در محل سالن شماره (1) دانشكده برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقای دكتر سیدحمید موحدمحمدی
استاد مشاور: آقای دكتر امیر علم بیگی


بررسی تغییرات كمی و كیفی جاده های جنگلی با استفاده از GIS (مطالعه موردی :حوزه آبخیز 45 مازندران 138


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: سالن كنفرانس جنگل

علی بناگر


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقایان دكتر مجنونیان و دكتر احسان عبدی اساتید محترم راهنمای پایان نامه آقای علی بناگر دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد رشته مهندسی جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسی تغییرات كمی و كیفی جاده های جنگلی با استفاده از GIS (مطالعه موردی :حوزه آبخیز 45 مازندران 1383-1346 ) » در روز دوشنبه مورخ 31/6/93 ساعت 11 صبح در محل سالن كنفرانس جنگل برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقایان دكتر میرابوالفضل مصطفوی + مهندس پیمان بكتاش


بررسی دانه بندی و مرفومتری تپه های ماسه ای ریگ جن با استفاده از تحلیل ویژگی های باد و مرفولوژی تپه ه


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری:  كلاس 3

صغری فتاحی


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقایان دكتر علی اكبر نظری سامانی و دكتر حسن احمدی اساتید محترم راهنمای مشترك پایان نامه خانم صغری فتاحی دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد رشته مدیریت مناطق خشك و بیابانی جلسه دفاع تحت عنوان :«بررسی دانه بندی و مرفومتری تپه های ماسه ای ریگ جن با استفاده از تحلیل ویژگی های باد و مرفولوژی تپه های ماسه ای » روز دوشنبه مورخ 31/6/93 ساعت 13 در محل كلاس 3 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقای دكتر حمید رضا عباسی


بررسی اثر آبیاری با آبهای نامتعارف بربرخی ویژگی های فیزیكی و شیمیایی خاك (مطالعه موردی: دشت قمرود اس


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: كلاس 2

مینا ارست


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقایان دكتر غلامرضا زهتابیان و دكتر محمد جعفری اساتید محترم راهنمای مشترك پایان نامه خانم مینا ارست دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد رشته بیابانزدایی جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسی اثر آبیاری با آبهای نامتعارف بربرخی ویژگی های فیزیكی و شیمیایی خاك (مطالعه موردی: دشت قمرود استان قم » روز دوشنبه مورخ 31/6/93 ساعت 11 در محل كلاس 2 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقای دكتر حسن خسروی


مدل سازی انسجام سازمانی وتحلیل شبكه در ساماندهی مدیریت مشاركتی ماهیان خاویاری


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: كلاس 15

امین الهیاری


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقایان دكتر غلامرضا رفیعی و دكتر مهدی قربانی اساتید محترم راهنمای مشترك پایان نامه آقای امین الهیاری دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته تكثیر و پرورش آبزیان جلسه دفاع تحت عنوان :«مدل سازی انسجام سازمانی وتحلیل شبكه در ساماندهی مدیریت مشاركتی ماهیان خاویاری » روز دوشنبه مورخ 31/6/93 ساعت 13 بعدازظهر در محل كلاس 15 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقای دكتر محمود بهمنی


بررسی مقایسه غلظت فلزات سنگین در گیاهان زراعی آبیاری شده با آب و پساب تصفیه شده (مطالعه موردی: تصفیه


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: كلاس 2

فرزانه احراری


گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

طبق گزارش آقای دكتر امیرحسین حمیدیان استاد محترم راهنمای پایان نامه خانم فرزانه احراری دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته محیط زیست جلسه دفاع تحت عنوان :«بررسی مقایسه غلظت فلزات سنگین در گیاهان زراعی آبیاری شده با آب و پساب تصفیه شده (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بیرجند)» روز دوشنبه مورخ 31/6/93 ساعت 20/14 بعدازظهر در محل كلاس 2 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقای دكتر محمدعلی زارع چاهوكی


تغییرات مكانی سرب و كادمیوم برگ درختان و خاك گونه كاج تهران در پارك با استفاده از روش زمین آمار(مطا


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهید مطهری

مرضیه قاسمی یوسف آباد


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقایان دكتر زاهدی امیری و دكتر اعتماد اساتید محترم راهنمای مشترك پایان نامه خانم مرضیه قاسمی یوسف آباد دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد رشته جنگل شناسی و اكولوژی جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :« تغییرات مكانی سرب و كادمیوم برگ درختان و خاك گونه كاج تهران در پارك با استفاده از روش زمین آمار(مطالعه موردی : پارك انقلاب در منطقه پتروشیمی شیراز » در روز دوشنبه مورخ 31/6/93 ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات شهید مطهری برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقای دكتر سید كاظم بردبار


اولویت بندی نیازهای تعمیر و نگهداری جاده های جنگلی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاری


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهید مطهری

فاطمه اژدری


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقای دكتر احسان عبدی استاد محترم راهنمای پایان نامه خانم فاطمه اژدری دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد رشته مهندسی جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :« اولویت بندی نیازهای تعمیر و نگهداری جاده های جنگلی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاری » در روز دوشنبه مورخ 31/6/93 ساعت 30: 13 در محل تالار اجتماعات شهید مطهری برگزار مي گردد.


بررسی اثرات خصوصیات فیزیكو شیمیایی خاك بر میزان جذب فلزات سنگین توسط برخی گیاهان مرتعی در محدوده كار


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری:  كلاس 2

محمد حسین محمودی


گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

طبق گزارش آقای دكتر امیرحسین حمیدیان استاد محترم راهنمای پایان نامه آقای محمد حسین محمودی میمند دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته محیط زیست جلسه دفاع تحت عنوان :«بررسی اثرات خصوصیات فیزیك و شیمیایی خاك بر میزان جذب فلزات سنگین توسط برخی گیاهان مرتعی در محدوده كارخانه ذوب مس خاتون آباد، استان كرمان» روز دوشنبه مورخ 31/6/93 ساعت 13 بعدازظهر در محل كلاس 2 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقای دكتر محمد رضا دوستی


ساخت LVL و PSL از پالونیا و صنوبر با چسب حاوی نانورس در مقیاس آزمایشگاهی و ارزیابی خواص فیزیكی و مكا


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: كلاس 7

محمد تقی رضایی


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقایان دكتر محمد مهدی فائزی پور ودكتر قنبر ابراهیمی اساتید محترم راهنمای مشترك پایان نامه آقای محمد تقی رضایی دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد رشته صنایع چوب جلسه دفاع تحت عنوان :«ساخت LVL و PSL از پالونیا و صنوبر با چسب حاوی نانورس در مقیاس آزمایشگاهی و ارزیابی خواص فیزیكی و مكانیكی آنها » در روز دوشنبه مورخ 31/6/93 ساعت 9 صبح در محل كلاس 7 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقای دكتر تقی طبرسا


ورود نسبت های مختلف كربن به نیتروژن در سازگان مدار بسته پرورش ماهی كپور نقره ای و اثرات آن بر نمایه


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهید مطهری

پیمان پژمان مهر


گروه آموزشی مهندسی شیلات

طبق گزارش آقای دكتر غلامرضا رفیعی استاد محترم راهنمای پایان نامه آقای پیمان پژمان مهر دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته تكثیر و پرورش آبزیان جلسه دفاع تحت عنوان :«ورود نسبت های مختلف كربن به نیتروژن در سازگان مدار بسته پرورش ماهی كپور نقره ای و اثرات آن بر نمایه های رشد ماهی» روز دوشنبه مورخ 31/6/93 ساعت 30/15 بعدازظهر در محل تالار اجتماعات شهید مطهری برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقایان : دكتر باقر مجازی امیری- دكتر حمید فرحمند


زون بندی پارك ملی ساحلی- دریای بوجاق با كاربرد ارزیابی چند معیاره مكانی فازی


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه جنگل

زهرا گل محمدی


گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

طبق گزارش آقایان دكتر افشین دانه كار و دكتر افشین علیزاده اساتید محترم راهنمای مشترك پایان نامه خانم زهرا گل محمدی دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته محیط زیست جلسه دفاع تحت عنوان :«زون بندی پارك ملی ساحلی- دریای بوجاق با كاربرد ارزیابی چند معیاره مكانی فازی» روز دوشنبه مورخ 31/6/93 ساعت 30/13 بعدازظهر در محل سالن كنفرانس گروه جنگل برگزار مي گردد.


بررسی ژئومتريك مورفومتريك و ژنتيكی مگس زيتون در استان هاي زنجان ، قزوين و گيلان


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: ساختمان قدیم اقتصاد و ترویج پرديس كشاورزی ومنابع طبيعی

میترا معزی پور


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق اعلام گروه گياهپزشكی جلسه دفاع از رساله خانم میترا معزی پور داوطلب احراز دكتری رشته حشره شناسی كشاورزی گرایش بيوسيستماتيك حشرات تحت عنوان :” بررسی ژئومتريك مورفومتريك و ژنتيكی مگس زيتون در استان هاي زنجان ، قزوين و گيلان ” راس ساعت10:30 روز دوشنبه مورخ 31/6/93 در محل تالار دانشجو واقع در ساختمان قدیم اقتصاد و ترویج پرديس كشاورزی ومنابع طبيعی برگزار خواهد شد.
1- آقای دكتر جاماسب نوذری ........... - استاد راهنما
2- خانم دكتر پروانه آزمایش فرد ........ - استاد مشاور


ارزیابی زیستایی وجوانه زنی بذر سه گونه علف هرز یكساله تحت تاثیر قطع مكانیكی در مراحل مختلف رشد و نمو


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات

فرناز كردبچه


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق اعلام گروه زراعت و اصلاح نباتات جلسه دفاع از رساله خانم فرناز كردبچه داوطلب احراز دكتری رشته علوم علفهای هرز تحت عنوان : " ارزیابی زیستایی وجوانه زنی بذر سه گونه علف هرز یكساله تحت تاثیر قطع مكانیكی در مراحل مختلف رشد و نمو " راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 31/06/93 در محل سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزی ومنابع طبيعی برگزار خواهد شد.
1-آقايان دكتر حمید رحیمیان مشهدی و دكترحسن علیزاده ...... - استادان راهنما 2- آقایان دكتر رضا توكل افشاری و دكتر مصطفی اویسی ...... - استادان مشاور


بررسی چند شكلی موجود در اگزون 1 ژن ACACA و ارتباط آن با برخی صفات مرفولوژی در شترهای مناطق بندرعباس،


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: تالار عدل

مهدی ایمانی


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقایان دكتر محمد مرادی شهر بابك و دكتر حسین مرادی شهر بابك اساتید راهنمای مشترك پایان‏نامه آقای مهدی ایمانی دانشجوی دوره كارشناسی ارشد رشته علوم دامی ( ژنتیك و اصلاح نژاد ) جلسه دفاع تحت عنوان « بررسی چند شكلی موجود در اگزون 1 ژن ACACA و ارتباط آن با برخی صفات مرفولوژی در شترهای مناطق بندرعباس، یزد و خوزستان » در روز دو ‏شنبه مورخ 31/6/1393 ساعت 14 بعدازظهر در محل تالار عدل برگزار می‏گردد


كشت و تكثیر سلول‏های بنیادی اسپرماتوگونی خروس بالغ با استفاده از لایه غذا دهنده


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری:  سالن كنفرانس گروه علوم دامی

خشایار كیانی


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش سركار خانم دكتر ملك شاكری استاد راهنمای پایان‏نامه آقای خشایار كیانی دانشجوی دوره كارشناسی ارشد رشته علوم دامی ( فیزیولوژی دام ) به شماره دانشجویی ( 710890035 ) جلسه دفاع تحت عنوان « كشت و تكثیر سلول‏های بنیادی اسپرماتوگونی خروس بالغ با استفاده از لایه غذا دهنده » در روز دو ‏شنبه مورخ 31/6/1393 ساعت 15 بعداز ظهر در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامی برگزار می‏گردد.
- استاد ( اساتید) مشاور:جناب آقای دكتر حسین مروج


ارتباط بین عوامل بوم شناختی و تمایزات ژنتیكی در انتخاب مكان آشیانه گذاری لاك پشت منقار قابی به منظور


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری:  كلاس 2

مریم مهتابی


گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

طبق گزارش آقایان دكتر افشین دانه كار و دكتر حمید فرحمند اساتید محترم راهنمای مشترك پایان نامه خانم مریم مهتابی دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته محیط زیست جلسه دفاع تحت عنوان :«ارتباط بین عوامل بوم شناختی و تمایزات ژنتیكی در انتخاب مكان آشیانه گذاری لاك پشت منقار قابی به منظور گزینش عرصه های حفاظتی در جزیره قشم» روز دوشنبه مورخ 31/6/93 ساعت 5/8 صبح در محل كلاس 2 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقای دكتر سهراب اشرفی


عملكرد سازه ای اتصال تحت تنش مركب با اعضای چوب - پلیمر و مقاوم سازی شده با چند سازه FRP در سازه مبل


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهید مطهری

حمیده عبدل زاده


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقایان دكتر محمد لایقی و دكتر قنبر ابراهیمی اساتید محترم راهنمای مشترك پایان نامه خانم حمیده عبدل زاده دانشجوي مقطع دكتری رشته علوم وصنایع چوب و كاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« عملكرد سازه ای اتصال تحت تنش مركب با اعضای چوب - پلیمر و مقاوم سازی شده با چند سازه FRP در سازه مبلمان » در روز دو شنبه مورخ 31/6/93 ساعت 30/11محل تالار اجتماعات شهید مطهری برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقای دكتر مهدی قاسمیه و دكتر سید احمد میرشكرایی


تشخیص عیوب و تحلیل ارتعاشات یاتاقان های ثابت موتور چهارزمانه با استفاده از شبكه عصبی خودسازمانده


تاریخ دفاع: 1393/06/31

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

احسان فارسيجاني


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسی ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقای احسان فارسيجاني دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته مكانيك ماشين هاي كشاورزي تحت عنوان " تشخیص عیوب و تحلیل ارتعاشات یاتاقان های ثابت موتور چهارزمانه با استفاده از شبكه عصبی خودسازمانده" روز دوشنبه مورخ93.6.31 ساعت11:30در محل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد.


تاثیر متیل جاسمونات و فراصوت بر تولید متابولیت ثانویه در كشت سلولی آلوئه ورا


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات

مرتضی ملكی


طبق گزارش آقای دكتر منصور امیدی استاد راهنمای پايان نامه آقای مرتضی ملكی دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بیوتكنولوژی كشاورزی تحت عنوان " تاثیر متیل جاسمونات و فراصوت بر تولید متابولیت ثانویه در كشت سلولی آلوئه ورا" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز یكشنبه مورخ 30 / 6 / 93 از ساعت 13:30 بعدازظهر در محل سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات پیشنهاد گرديده است


تاثیر لیزر بر تولید متابولیت ثانویه در كشت سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه ورا


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری:  سالن كنفرانس گروه زراعت

مهسا توكلی


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقایان دكتر منصور امیدی و دكتر سید علی پیغمبری اساتید راهنمای مشترك پايان نامه خانم مهسا توكلی دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته اصلاح نباتات تحت عنوان " تاثیر لیزر بر تولید متابولیت ثانویه در كشت سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه ورا" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز یكشنبه مورخ 1393/06/30 از ساعت 15:30 بعداز ظهر در محل سالن كنفرانس گروه زراعت پیشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پایان نامه خانم هدیه پازكیان


تاثیر برخی نانو الیسیتورها بر ماده موثره گیاه شقایق ایرانی


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات

الهه اسدالهی


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقای دكتر منصور امیدی استاد راهنمای پايان نامه خانم الهه اسدالهی دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بیوتكنولوژی كشاورزی تحت عنوان " تاثیر برخی نانو الیسیتورها بر ماده موثره گیاه شقایق ایرانی " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز یكشنبه مورخ 30/ 6 / 93 از ساعت 10 صبح در محل سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات پیشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پایان نامه خانم دكتر فاطمه غازیانی،


صفات جوانه زنی و طول عمر بذر دو گونه بروموس (Bromus inermis و Bromus tomenthelus)تحت تاثیر تیمارهای


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات

كیوان حسینی


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقای دكتر فرزاد شریف زاده استاد راهنمای پايان نامه آقای كیوان حسینی دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم و تكنولوژی بذر تحت عنوان " صفات جوانه زنی و طول عمر بذر دو گونه بروموس (Bromus inermis و Bromus tomenthelus)تحت تاثیر تیمارهای پرایمینگ و پس از پرایمینگ" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز یكشنبه مورخ30/ 6 / 93 از ساعت 10 صبح در محل سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات پیشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پایان نامه آقای مهندس مجتبی میراب زاده،


تحلیل ارتباطات مشاركتی در به كارگیری عملیات كشت پایدار برنج در میان شالیكاران استان مازندران


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: سالن شماره یك (1)

لاله صالحی


گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

طبق اطلاع گروه ترویج و آموزش كشاورزی جلسه دفاع از رساله خانم لاله صالحی داوطلب احراز دكتری رشته ترویج كشاورزی تحت عنوان: «تحلیل ارتباطات مشاركتی در به كارگیری عملیات كشت پایدار برنج در میان شالیكاران استان مازندران» روز یكشنبه مورخ 30/6/93 از ساعت 10 صبح در سالن شماره یك (1) برگزار خواهد شد.
استادان راهنما: آقای دكتر احمد رضوانفر و آقای دكتر حمید موحد محمدی
استاد مشاور: آقای دكتر سید محمود حسینی


انجماد اسپرم بز با استفاده از یك رقیق كننده بر پایه نانو ذره لسیتین


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: تالار مهدوی

طوبی ندری


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقایان دكتر آرمین توحیدی و دكتر سعید زین الدینی اساتید راهنمای مشترك پایان‏ نامه خانم طوبی ندری دانشجوی دوره كارشناسی ارشد رشته علوم دامی ( فیزیولوژی دام ) جلسه دفاع تحت عنوان « انجماد اسپرم بز با استفاده از یك رقیق كننده بر پایه نانو ذره لسیتین » در روز یك ‏شنبه مورخ 30/6/1393 ساعت 12 بعداز ظهر در محل تالار مهدوی برگزار می‏گردد.


تاثیر الیسیتور بر تولید آلیزارین در كشت ریشه موئین روناس (Rubiab tinctorum L


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات

مهدی قربانی


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقایان دكتر منصور امیدی و دكتر سید علی پیغمبری اساتید راهنمای مشترك پايان نامه آقای مهدی قربانی دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بیوتكنولوژی كشاورزی تحت عنوان " تاثیر الیسیتور بر تولید آلیزارین در كشت ریشه موئین روناس (Rubiab tinctorum L)" آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز یكشنبه مورخ 30/ 6 / 93 از ساعت 8 صبح در محل سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات پیشنهاد گرديده است.
استاد مشاور پایان نامه آقای دكتركرامت اله رضایی


بازده باروری تلقیح مصنوعی یك روش جدید همزمانی فحلی با تزریق GnRHدر گاوهای هلشتاین


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: سالن شهدای پردیس

سولماز فلاح شیروانی


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقایان دكتر حمید كهرام و دكتر احمد زارع شحنه اساتید راهنمای مشترك پایان‏نامه خانم سولماز فلاح شیروانی دانشجوی دوره كارشناسی ارشد رشته علوم دامی ( فیزیولوژی دام ) جلسه دفاع تحت عنوان « بازده باروری تلقیح مصنوعی یك روش جدید همزمانی فحلی با تزریق GnRHدر گاوهای هلشتاین » در روز یك ‏شنبه مورخ 30/6/1393 ساعت 9 صبح در محل سالن شهدای پردیس برگزار می‏گردد.
- استاد ( اساتید) مشاور:جناب آقای دكتر محمدهاشم فاضلی


مقایسه برخی راهكارهای تغذیه ای جلوگیری ازتنش گرمایی درجوجه های گوشتی


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامی

حبیب خیری


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقای دكتر محمود شیوازاد استاد راهنمای پایان‏ نامه آقای حبیب خیری دانشجوی دوره كارشناسی ارشد رشته علوم دامی ( تغذیه دام ) جلسه دفاع تحت عنوان « مقایسه برخی راهكارهای تغذیه ای جلوگیری ازتنش گرمایی درجوجه های گوشتی » در روز یك ‏شنبه مورخ 30/6/1393 ساعت 12 در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامی برگزار می‏گردد.
- استاد ( اساتید) مشاور: جناب آقایان دكتر حسین مروج و دكتر محمد امیر كریمی ترشیزی


بیان موقت پروتئین نوتركیب اینترفرون گاما ( Interferon Gamma) در گیاه


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات

محمد یوسفی


گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

طبق گزارش آقای دكتر هوشنگ علیزاده استاد راهنمای پايان نامه آقای محمد یوسفی دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بیوتكنولوژی كشاورزی تحت عنوان "بیان موقت پروتئین نوتركیب اینترفرون گاما ( Interferon Gamma) در گیاه " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز یكشنبه مورخ 30/ 6 / 93 از ساعت 11صبح در محل سالن كنفرانس گروه زراعت و اصلاح نباتات پیشنهاد گرديده است. استاد مشاور پایان نامه آقای دكتر مختار جلالی جواران


بهينه سازی چندهدفه تأمين نوبتی در شبكه های توزيع آب شهری


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياری وآبادانی

ستوده حسيني غفاري


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسی آبياری و آبادانی جلسه دفاع از پايان نامه خانم ستوده حسيني غفاري دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته منابع آب تحت عنوان"بهينه سازی چندهدفه تأمين نوبتی در شبكه های توزيع آب شهری" روزیكشنبه مورخ1393.6.30 ساعت 9در محل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياری وآبادانی برگزار خواهد شد.


تخمين پارامترهاي هيدروليكي و املاح خاك در سيستم زهكشي زيرزميني با استفاده از مدل‌سازي معكوس


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك

امیر صداقت دوست


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسی آبياری و آبادانی جلسه دفاع از پايان نامه آقای امیر صداقت دوست دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته آبياري و زهكشي تحت عنوان"تخمين پارامترهاي هيدروليكي و املاح خاك در سيستم زهكشي زيرزميني با استفاده از مدل‌سازي معكوس" روزیكشنبه مورخ 1393.6.30ساعت 8:30در محل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياری وآبادانی برگزار خواهد شد..


استفاده از روش های مخرب مكانیكی و غير مخرب آكوستيكی در تعيين اثرات پوشش سلولزی برماندگاری ، زمان انب


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسی ماشينهای كشاورزی

محمدرضا بياتي


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشينهای كشاورزی جلسه دفاع از رساله آقای محمدرضا بياتي دانشجوي دوره دكتری رشته مهندسی مكانيك ماشین های كشاورزي تحت عنوان " استفاده از روش های مخرب مكانیكی و غير مخرب آكوستيكی در تعيين اثرات پوشش سلولزی برماندگاری ، زمان انبارمانی و كيفيت سيب" روزیكشنبه مورخ1393.6.30 ساعت 9در محل سالن اجتماعات گروه مهندسی ماشينهای كشاورزی برگزار خواهد شد.


بررسی عوامل موثر بر عرضه خشخاش (مواد مخدر و تریاك) در افغانستان


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: سالن شماره (2) دانشكده اقتصاد و توسعه

مجتبی نیك زاد


گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

به پیشنهاد گروه اقتصاد كشاورزی جلسه دفاع از پایان نامه آقای مجتبی نیك زاد داوطلب احراز كارشناسی ارشد رشته اقتصاد كشاورزی تحت عنوان: «بررسی عوامل موثر بر عرضه خشخاش (مواد مخدر و تریاك) در افغانستان» روز یكشنبه مورخ 30/6/93 از ساعت 11 صبح در محل سالن شماره (2) دانشكده برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقای دكتر سید صفدر حسینی
استاد مشاور: خانم دكتر وحیده انصاری و آقای دكتر نصیر احمد پور


مقایسه ی تاثیر خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك بر روی تنوع و ساختار جنگل در دو منطقه ی حفاظتی و تخریب ش


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهید مطهری

زهرا عظیم نژاد


گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

طبق گزارش آقای دكتر زاهدی امیری استاد محترم راهنمای پایان نامه خانم زهرا عظیم نژاد دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته جنگل شناسی و اكولوژی جنگل جلسه دفاع تحت عنوان :«مقایسه ی تاثیر خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك بر روی تنوع و ساختار جنگل در دو منطقه ی حفاظتی و تخریب شده (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده دشت ارژن)» روز یكشنبه مورخ 30/6/93 ساعت 13:30 ظهر در محل تالار اجتماعات شهید مطهری برگزار مي گردد.


مطالعه امكان پذیری ساخت قطعات پشتی و نشستگاه صندلی با رشته های چوب


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهید مطهری

زهرا آبگینه چی


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقایان دكتر محمد لایقی و دكتر قنبر ابراهیمی اساتید محترم راهنمای مشترك پایان نامه خانم زهرا آبگینه چی دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد رشته صنایع چوب جلسه دفاع تحت عنوان :« مطالعه امكان پذیری ساخت قطعات پشتی و نشستگاه صندلی با رشته های چوب » در روز یكشنبه مورخ 30/6/93 ساعت 30/10 محل تالار اجتماعات شهید مطهری برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقای دكتر منوچهر خراسانی


تاثیر پخش سیلاب بر برخی ویژگیهای پوشش گیاهی و خاك مطالعه موردی: (چسكین بوئین زهرا)


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری:  كلاس 7

علی عسگری


گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

طبق گزارش آقایان دكتر محمد جعفری و دكتر علی طویلی استاد محترم راهنمای پایان نامه آقای علی عسگری دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد رشته مدیریت مناطق بیابانی جلسه دفاع تحت عنوان :« تاثیر پخش سیلاب بر برخی ویژگیهای پوشش گیاهی و خاك مطالعه موردی: (چسكین بوئین زهرا)» روز یكشنبه مورخ 30/6/93 ساعت 8 صبح در محل كلاس 7 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقای دكتر محمد علی زارع چاهوكی


بررسي برخي از فاكتو هاي مهم تاثيرگذار بر رفتار تخمريزي زنبور پارايتوئيد ( Trichogrmma brassicae (Hym


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: تالار شهدای پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي

الهام بیات


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقاي دكتر احمد عاشوری استاد راهنماي پایان‏نامه خانم الهام بیات دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته حشره شناسی كشاورزی تحت عنوا ن: ”بررسي برخي از فاكتو هاي مهم تاثيرگذار بر رفتار تخمريزي زنبور پارايتوئيد ( Trichogrmma brassicae (Hymenoptera.:Trichogrammatidae ” آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پایان‏نامه روز یكشنبه مورخ 30/6/93 از ساعت 16درمحل تالار شهدای پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است.
استاد مشاور: آقای دكتر سید حسین گلدانساز


فون كنه هاي بالا گروه ( Eupodides(Acari: Prostigmata در شهرستان اصفهان


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری:  تالار شهدای پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي

هنگامه امن زاده


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق گزارش آقاي دكتر علیرضا صبوری استاد راهنماي پایان‏نامه خانم هنگامه امن زاده دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته حشره شناسی كشاورزی تحت عنوا ن: ”فون كنه هاي بالا گروه ( Eupodides(Acari: Prostigmata در شهرستان اصفهان” آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پایان‏نامه روز یكشنبه مورخ 30/6/93 از ساعت 10 صبح درمحل تالار شهدای پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي پيشنهاد گرديده است


میزان پارازیتیسم زنبورهای پارازیتویید بید كلم (Plutella xylostella(Lep: Plutellidae در چهار منطقه كش


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: تالار دانشجو واقع در ساختمان قدیم اقتصاد و ترویج پرديس كشاورزی ومنابع طبيعی

حمیدرضا پوریان


گروه آموزشی گیاهپزشکی

طبق اعلام گروه گياهپزشكی جلسه دفاع از رساله آقای حمیدرضا پوریان داوطلب احراز دكتری رشته حشره شناسی كشاورزی گرایش اكولوژی كنترل بیولوژیك تحت عنوان :” میزان پارازیتیسم زنبورهای پارازیتویید بید كلم (Plutella xylostella(Lep: Plutellidae در چهار منطقه كشور و پرورش آزمایشگاهی گونه فراوان منطقه كرج” راس ساعت 14 روز یكشنبه مورخ 30/6/93 در محل تالار دانشجو واقع در ساختمان قدیم اقتصاد و ترویج پرديس كشاورزی ومنابع طبيعی برگزار خواهد شد.
1- آقایان دكتر رضا طلایی حسنلویی و دكتر احمد عاشوری ...... - استاد راهنما .
2- آقايان دكتر حسینعلی لطفعلی زاده و دكتر جاماسب نوذری ........- استادان مشاور


بررسی اوت اكولوژي گونه آكاسيا ويكتوريا و اثرتاج پوشش بر روی تنوع زيراشكوب و برخی خصوصات خاك


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: مركز تحقيقات بين المللی بيابان

مظفر كرمی


گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی

طبق گزارش جناب آقای دكترناصری استاد راهنماي پايان ‏نامه آقای مظفر كرمی دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبيعي – همزيستي با بيابان تحت عنوا ن " بررسی اوت اكولوژي گونه آكاسيا ويكتوريا و اثرتاج پوشش بر روی تنوع زيراشكوب و برخی خصوصات خاك"آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان ‏نامه روز يكشنبه مورخ 30/6/ 93ساعت10 در محل مركز تحقيقات بين المللی بيابان پيشنهاد گرديده است.
اساتيد مشاور و داور : آقايان مهندس فخری ودكتر مشهدی و نماينده تحصيلات تكميلي آقای دكتر كشتكار می باشند


مطالعه ای بر امكان وارد سازی تنوع زیستی جانوری در نظام ارزیابی محیط زیستی كشور


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: كلاس 2

فاطمه رسولی نسب


گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

طبق گزارش آقایان دكتر بهمن جباریان امیری ودكتر محمد كابلی اساتید محترم راهنمای مشترك پایان نامه خانم فاطمه رسولی نسب دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته محیط زیست جلسه دفاع تحت عنوان :«مطالعه ای بر امكان وارد سازی تنوع زیستی جانوری در نظام ارزیابی محیط زیستی كشور» روز یكشنبه مورخ 30/6/93 ساعت 11 صبح در محل كلاس 2 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقای دكتر افشین دانه كار


مطالعه تأثیر آنتی اكسیدانهای غیر آنزیمی بوتیلیتد هیدروكسی تولوئن (BHT)، بوتیلیتد هیدروكسی آنیزول (BH


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامی

افشین سیفی


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقایان دكتر احمد زارع شحنه و دكتر حمید كهرام اساتید راهنمای مشترك پایان‏نامه آقای افشین سیفی دانشجوی دوره كارشناسی ارشد رشته علوم دامی ( فیزیولوژی دام ) جلسه دفاع تحت عنوان « مطالعه تأثیر آنتی اكسیدانهای غیر آنزیمی بوتیلیتد هیدروكسی تولوئن (BHT)، بوتیلیتد هیدروكسی آنیزول (BHA) و كوئرسیتین و آنتی اكسیدان آنزیمی كاتالاز بر بهبود انجماد پذیری اسپرم اسب » در روز یك ‏شنبه مورخ30/6/1393 ساعت 11 صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامی برگزار می‏گردد.


مطالعه تأثیر تیازولیدین دایون (TZD) بر برخی متابولیت­های خونی و سامانه ایمنی گاوهای شیری در دوره انت


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: سالن شهدای پردیس

محمد كاظمی خوزانی


گروه آموزشی علوم دامی

طبق گزارش آقای دكتر حمید كهرام استاد راهنمای پایان‏نامه آقای محمد كاظمی خوزانی دانشجوی دوره كارشناسی ارشد رشته علوم دامی ( فیزیولوژی دام ) جلسه دفاع تحت عنوان « مطالعه تأثیر تیازولیدین دایون (TZD) بر برخی متابولیت­های خونی و سامانه ایمنی گاوهای شیری در دوره انتقال » در روز یك ‏شنبه مورخ 30/6/1393 ساعت 8 صبح در محل سالن شهدای پردیس برگزار می‏گردد.
- استاد ( اساتید) مشاور:جناب آقای دكتر احمد زارع شحنه


اثر اسید سالیسیلیك بر كیفیت قبل و بعد از برداشت دو رقم آلو (قطره طلا و سانتاروزا) در كرج


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری:  كلاس یك گروه باغبانی

الهام جان محمدزرندی


گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

طبق گزارش آقای دكتر محمدعلی عسكری استاد راهنمای پايان نامه خانم الهام جان محمدزرندی دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " اثر اسید سالیسیلیك بر كیفیت قبل و بعد از برداشت دو رقم آلو (قطره طلا و سانتاروزا) در كرج " آماده دفاع مي باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز یكشنبه مورخ 30/ 6/ 1393 از ساعت 10 صبح در محل كلاس یك گروه باغبانی پیشنهاد گرديده است.
اساتید مشاور پایان نامه آقایان دكتر مصباح بابالار و مهندس احمد احمدی


بررسی ظرفیت تحمل تنش های خمشی و برشی چوب چند سازه ای ( LVL ) توأم با گونه های تند رشد و جنگلی


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: سالن كنفرانس جنگل

محرم حضرتی بهنق


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقایان دكتر پورطهماسی و دكتر ابراهیمی اساتید محترم راهنمای مشترك پایان نامه آقای محرم حضرتی بهنق دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد رشته صنایع چوب جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسی ظرفیت تحمل تنش های خمشی و برشی چوب چند سازه ای ( LVL ) توأم با گونه های تند رشد و جنگلی» در روز یكشنبه مورخ 30/6/93 ساعت 30/13در محل سالن كنفرانس جنگل برگزار مي گردد.


بررسی ویژگی های مرفولوژی الیاف و آناتومی ساقه ای ژنوتیپ های ایرانی گیاه شاهدانه


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهید مطهری

امیر سعادتی


گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

طبق گزارش آقایان دكتر كامبیز پورطهماسی و دكتر سید علیرضا سلامی اساتید محترم راهنمای مشترك پایان نامه آقای امیر سعادتی دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد رشته بیولوژی و آناتومی چوب جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسی ویژگی های مرفولوژی الیاف و آناتومی ساقه ای ژنوتیپ های ایرانی گیاه شاهدانه » در روز یكشنبه مورخ 30/6/93 ساعت 30/11محل تالار اجتماعات شهید مطهری برگزار مي گردد.
- استاد (اساتید) مشاور: آقای دكتر رضا اولادی


مطالعه نظری و آزمايشگاهی جريان دريچه های كشويی در شرايط آزاد و مستغرق


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياری وآبادانی

زهرا خداويرديلو


گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

طبق اطلاع گروه مهندسی آبياری و آبادانی جلسه دفاع از پايان نامه خانم زهرا خداويرديلو دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته سازه هاي آبي تحت عنوان"مطالعه نظری و آزمايشگاهی جريان دريچه های كشويی در شرايط آزاد و مستغرق" روزیكشنبه مورخ 1393.6.30ساعت 9در محل تالار اجتماعات دكتر اسداله بيك گروه مهندسي آبياری وآبادانی برگزار خواهد شد


طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین استحصال الیاف ساقه استبرق


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه ماشينها

نازيلا طربي


گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

طبق اطلاع گروه مهندسی ماشينهاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه خانم نازيلا طربي دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته مكانيك ماشين هاي كشاورزي تحت عنوان " طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین استحصال الیاف ساقه استبرق" روز یكشنبه مورخ93.6.30 ساعت 15در محل سالن اجتماعات گروه ماشينها برگزار خواهد شد.


بهینه سازی تولید كفیران از ضایعات كارخانجات صنایع غذایی به روش Response Surface Methology


تاریخ دفاع: 1393/06/30

مکان برگزاری: سالن شهدای پردیس

سحر زنگنه


گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه علوم و مهندسي صنايع غذايی جلسه دفاع از پايان نامه خانم سحر زنگنه دانشجوي دوره كارشناسی ارشد رشته بيوتكنولوژي غذايي تحت عنوان "بهینه سازی تولید كفیران از ضایعات كارخانجات صنایع غذایی به روش Response Surface Methology " روزیكشنبه مورخ1393.6.30 ساعت 10در محل سالن شهدای پردیس برگزار خواهد شد.


پاسخ دما- رطوبت بذر رازیانه Foeniculum vulgar Mill تحت شرایط متفاوت انبار داری


تاریخ دفاع: 1393/06/29

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم و تكنولويی بذر

ز