ارزيابي پاسخ هاي مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي و الگوي بيان نسبي ژن هاي مرتبط با شوري ناشي از نمك NaCL در
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

نام و نام خانوادگی دانشجو:مرضيه اتحادپور

تاریخ دفاع: 1395/03/17

مکان برگزاری: تالار عدل

طبق اعلام گروه علوم باغباني جلسه دفاع از رساله خانم مرضيه اتحادپور داوطلب احراز دكتري رشته علوم باغباني تحت عنوان " ارزيابي پاسخ هاي مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي و الگوي بيان نسبي ژن هاي مرتبط با شوري ناشي از نمك NaCL در ژنوتيپ هاي مركبات " روز دوشنبه مورخ 3/17/ 95 در محل تالار عدل برگزار خواهد شد.
1- دكتر محمدرضا فتاحي مقدم و دكتر ذبيح اله زماني .... اساتيد محترم راهنما
2- دكتر بهروز گلعين و دكتر محمدرضا نقوي ... اساتيد محترم مشاور