حليل عوامل و تعيين برخي از آستانه هاي محيطي فرسايش خندقي (مطالعه موردي منطقه: قصر شيرين استان كرمانش
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:خسرو شهبازي

تاریخ دفاع: 1395/03/24

مکان برگزاری: تالار شهيد مطهري

طبق گزارش آقايان دكتر علي سلاجقه و دكتر محمد جعفري اساتيد محترم راهنماي رساله آقاي خسرو شهبازي دانشجوي مقطع دكتري رشته آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان: «تحليل عوامل و تعيين برخي از آستانه هاي محيطي فرسايش خندقي (مطالعه موردي منطقه: قصر شيرين استان كرمانشاه)» روز دوشنبه مورخ ۹۵/3/۲4 ساعت 10 صبح در محل تالار شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان: دكتر حسن احمدي - دكتر علي اكبر نظري ساماني- دكتر محمد خسروشاهي