مقايسه اثر متيونين گياهي با DL-Methionine بر عملكرد، فراسنجه هاي خوني و پاسخ سيستم ايمني در جوجه‌هاي
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی علوم دامی

نام و نام خانوادگی دانشجو:اميد نوري

تاریخ دفاع: 1395/03/23

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

طبق گزارش آقاي دكتر محمود شيوازاد استاد راهنماي پايان‌نامه آقاي اميد نوري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي (تغذيه طيور) جلسه دفاع تحت عنوان «مقايسه اثر متيونين گياهي با DL-Methionine بر عملكرد، فراسنجه هاي خوني و پاسخ سيستم ايمني در جوجه‌هاي گوشتي نر» در روز يك شنبه‌ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۳ ساعت ۰۸/۳۰ صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور. جناب آقايان دكتر حسين مروج و دكتر حسن مهرباني يگانه