تعيين سهم جايگزيني متيونين گياهي به جاي DL-Met سنتتيك و اثرات مهم كوشاني آنها در جوجه‌هاي گوشتي
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی علوم دامی

نام و نام خانوادگی دانشجو:ساناز غلامرضا نيا

تاریخ دفاع: 1395/03/29

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

طبق گزارش آقاي دكتر محمود شيوازاد استاد راهنماي پايان‌نامه خانم ساناز غلامرضا نيا دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي (تغذيه طيور) جلسه دفاع تحت عنوان «تعيين سهم جايگزيني متيونين گياهي به جاي DL-Met سنتتيك و اثرات مهم كوشاني آنها در جوجه‌هاي گوشتي» در روز شنبه‌ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ ساعت ۰۸/۳۰ صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور. جناب آقاي دكتر مجتبي زاغري