تعيين ميزان نياز كولين جوجه‌هاي نر گوشتي سويه راس در تغذيه با جيره بر پايه ذرت و سويا"
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی علوم دامی

نام و نام خانوادگی دانشجو:محيا پهلوان

تاریخ دفاع: 1395/03/29

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

طبق گزارش آقاي دكتر محمود شيوازاد استاد راهنماي پايان‌نامه خانم محيا پهلوان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي (تغذيه طيور) جلسه دفاع تحت عنوان «تعيين ميزان نياز كولين جوجه‌هاي نر گوشتي سويه راس در تغذيه با جيره بر پايه ذرت و سويا"» در روز شنبه‌ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ ساعت ۰۹/۳۰ صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور. جناب آقاي دكتر مجتبي زاغري و سركار خانم دكتر شيرين هنربخش