تاثير آلودگي هوا بر ويژگي‌هاي آناتوميك، فيزيولوژيك و بيوشيميايي برگ چنار (Platanus orientalis) وكاج
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

نام و نام خانوادگی دانشجو:اسماعيل خسروپور

تاریخ دفاع: 1395/03/29

مکان برگزاری: سالن اجتماعات شهيد مطهري

طبق گزارش آقايان دكتر عطارد و دكتر شيرواني اساتيد محترم راهنماي رساله آقاي اسماعيل خسروپور دانشجوي مقطع دكتري رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان: « تاثير آلودگي هوا بر ويژگي‌هاي آناتوميك، فيزيولوژيك و بيوشيميايي برگ چنار (Platanus orientalis) وكاج تهران (Pinus eldarica) در شهر تهران» روز شنبه مورخ ۹۵/۳/۲۹ ساعت ۱۳:۳۰ بعداز ظهر در محل سالن اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر تورج اميني- دكتر ويلما بايرام زاده