توسعه يك سامانه ماشين بينايي به منظور درجه بندي كيفي مغز پسته
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

نام و نام خانوادگی دانشجو:حسين نوري

تاریخ دفاع: 1395/04/13

مکان برگزاری: سالن اجتماعات گروه مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي

طبق اطلاع گروه مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي جلسه دفاع از پايان نامه آقاي حسين نوري احمدآبادي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك بيوسيستم تحت عنوان «توسعه يك سامانه ماشين بينايي به منظور درجه بندي كيفي مغز پسته» روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳ ساعت ۸ درسالن اجتماعات گروه مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي برگزار خواهد شد.
دكتر محمود اميد به عنوان استاد راهنما
دكتر سيد سعيد محتسبي به عنوان استاد مشاور