طراحي مدل استقرار عمليات مناسب كشاورزي (GAP) در راستاي پايداري باغات مركبات استان مازندران
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

نام و نام خانوادگی دانشجو:فاطمه رزاقي

تاریخ دفاع: 1395/04/12

مکان برگزاری: سالن شماره يك (1)

به پيشنهاد گروه ترويج و آموزش كشاورزي جلسه دفاع از رساله فاطمه رزاقي بورخاني داوطلب احراز دكتري رشته ترويج كشاورزي تحت عنوان: « طراحي مدل استقرار عمليات مناسب كشاورزي (GAP) در راستاي پايداري باغات مركبات استان مازندران» روز شنبه مورخ 95/4/12 از ساعت 10 صبح در محل سالن شماره يك (1) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر احمد رضوانفر
استاد مشاور: آقايان دكتر سيدحميد موحدمحمدي،دكتر سيديوسف حجازي