بررسي امكان درون پوشاني رنگ كانتاگزانتين طبيعي با نيوزوم و پرونيوزوم
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

نام و نام خانوادگی دانشجو:مریم رواقی

تاریخ دفاع: 1395/04/26

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني گروه علوم و صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله خانم مريم رواقي‌ دانشجوي دوره دكتري رشته بيوتكنولوژي غذايي تحت عنوان «بررسي امكان درون پوشاني رنگ كانتاگزانتين طبيعي با نيوزوم و پرونيوزوم"» روزشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ ساعت ۱۰ درمحل. تالار شهيد سليماني گروه برگزار خواهد شد.
‌دكتر سيد هادي رضوي به عنوان استاد راهنما
دكتر سيدمحمدعلي ابراهيم زاده موسوي به عنوان استاد مشاور