ارزيابي رفتار هيدروليكي خاك با تأكيد بر نفوذ و ذخيره آبي در چند رويكرد مديريتي (مطالعه موردي: منطقه
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

نام و نام خانوادگی دانشجو:فرشته حقيقي

تاریخ دفاع: 1395/04/14

مکان برگزاری: تالار دكتر ثواقبي

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم خاك جلسه دفاع ازرساله خانم فرشته حقيقي فشي ‌دانشجوي دوره دكتري رشته فيزيك و حفاظت خاك‌ تحت عنوان «ارزيابي رفتار هيدروليكي خاك با تأكيد بر نفوذ و ذخيره آبي در چند رويكرد مديريتي (مطالعه موردي: منطقه كوهين)» روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ ساعت ۱۰ درمحل دفاع تالار دكتر ثواقبي برگزار خواهد شد.
دكتر منوچهر گرجي به عنوان استادراهنما
دكتر فرود شريفي به عنوان استادمشاور