مطالعه اثر جايگزيني بخشي از نشاسته جيره با اسيدهاي چرب اشباع يا اسيدهاي چرب غير اشباع ضروري بر عملكر
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی علوم دامی

نام و نام خانوادگی دانشجو:بختيار بابايي

تاریخ دفاع: 1395/04/20

مکان برگزاری: تالار مهدوي

طبق گزارش آقاي دكتر مهدي دهقان بنادكي استاد راهنماي پايان‌نامه آقاي بختيار بابايي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي (نشخواركنندگان) جلسه دفاع تحت عنوان «مطالعه اثر جايگزيني بخشي از نشاسته جيره با اسيدهاي چرب اشباع يا اسيدهاي چرب غير اشباع ضروري بر عملكرد توليدي، تخميرات شكمبه اي و فراسنجه هاي خوني در گاوهاي شيرده» در روز يكشنبه‌ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۰ ساعت ۹ صبح در محل تالار مهدوي برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور. جناب آقاي دكتر فرهنگ فاتحي