بررسي اثر تانن‌هاي استخراج شده از گونه‌هاي مختلف گياهي بر ساختار، محافظت شكمبه‌اي و هضم روده‌اي پروت
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی علوم دامی

نام و نام خانوادگی دانشجو:نرگس وحداني

تاریخ دفاع: 1395/04/20

مکان برگزاری: تالار مهدوي

طبق اعلام گروه علوم دامي جلسه دفاع از رساله خانم نرگس وحداني داوطلب احراز درجه دكتري رشته علوم دامي (تغذيه دام-نشخواركنندگان)تحت عنوان (بررسي اثر تانن‌هاي استخراج شده از گونه‌هاي مختلف گياهي بر ساختار، محافظت شكمبه‌اي و هضم روده‌اي پروتئين كنجاله‌هاي سويا و كلزا و تاثير آن بر عملكرد توليدي گاوهاي هلشتاين) راس ساعت ۱۰/۳۰ صبح روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۰ در محل تالار مهدوي برگزار خواهد شد.
-استاد (اساتيد) راهنما: جناب آقايان دكتر مهدي دهقان بنادكي و دكتر كامران رضايزدي
- استاد (اساتيد) مشاور: سركار خانم دكتر فرحناز خليقي سيگارودي