توسعه يك مدل پوياي محاسبه بيلان منابع آب در سطح حوضه آبريز
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:بهنام رشيدي

تاریخ دفاع: 1395/04/13

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي بهنام رشيدي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي منابع آب تحت عنوان «توسعه يك مدل پوياي محاسبه بيلان منابع آب در سطح حوضه آبريز» روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ ساعت ۹ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكتر شهاب عراقي نژاد به عنوان استاد راهنما اول
دكتر كيومرث ابراهيمي به عنوان استاد راهنما دوم