مدل سازي رهايش كنترل شده انسولين خوراكي از نانوذرات حامل
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

نام و نام خانوادگی دانشجو:زهرا مهديزاده

تاریخ دفاع: 1395/04/27

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني گروه علوم و صنایع غذایی

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از رساله خانم زهرا مهديزاده برزكي دانشجوي دوره دكتري رشته مهندسي صنايع غذايي تحت عنوان" مدل سازي رهايش كنترل شده انسولين خوراكي از نانوذرات حامل" روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴:۳۰ درمحل. تالار شهيد سليماني گروه برگزار خواهد شد.
‌دكتر زهرا امام جمعه به عنوان استاد راهنما اول
دكتر مرتضي رفيعي تهراني به عنوان استاد راهنما دوم
‌دكتر علي اكبر موسوي موحدي به عنوان استاد مشاور