مطالعه رفتارشناسي ماهي زبرا دانيو (Danio reiro) با بررسي اثر داروي گياهي همولاكس، در خنثي سازي علف ك
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی شیلات

نام و نام خانوادگی دانشجو:فاطمه قاسمي

تاریخ دفاع: 1395/04/20

مکان برگزاری: كلاس 15

طبق گزارش آقايان دكتر محمدعلي نعمت الهي و دكتر عليرضا ميرواقفي اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم فاطمه قاسمي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بوم شناسي آبزيان شيلاتي جلسه دفاع تحت عنوان :«مطالعه رفتارشناسي ماهي زبرا دانيو (Danio reiro) با بررسي اثر داروي گياهي همولاكس، در خنثي سازي علف كش رانداپ..» روز يكشنبه مورخ 95/4/20 ساعت 11/30 در محل كلاس 15 برگزار مي گردد.