طبقه بندي كمي ناهمواري ها و تعيين سايش انحلالي و بار محلول در حوضه هاي كارستي (مطالعه موردي : بخشي
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:عليرضا سپه وند

تاریخ دفاع: 1395/04/28

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

طبق گزارش آقايان دكتر حسن احمدي و دكتر علي اكبر نظري ساماني اساتيد راهنماي مشترك رساله آقاي عليرضا سپه وند دانشجوي مقطع دكتري رشته علوم و مهندسي آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان: « طبقه بندي كمي ناهمواري ها و تعيين سايش انحلالي و بار محلول در حوضه هاي كارستي (مطالعه موردي : بخشي از حوضه هاي استان لرستان » در روز دوشنبه مورخ ۹۵/4/28 ساعت 10 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: سركار خانم دكتر سادات فيض نيا