مطالعه سيستماتيك گونه‌هاي جنس Colletotrichum در نواحي جنوبي درياي خزر
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی گیاهپزشکی

نام و نام خانوادگی دانشجو:علي عليزاده

تاریخ دفاع: 1395/04/26

مکان برگزاری: سالن شهداي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي

طبق اعلام گروه گياهپزشكي جلسه دفاع از رساله آقاي علي عليزاده داوطلب احراز دكتري رشته بيماري شناسي گياهي گرايش قارج شناسي و بيماري هاي قارچي گياهان عنوان: " مطالعه سيستماتيك گونه‌هاي جنس Colletotrichum در نواحي جنوبي درياي خزر " راس ساعت ۱۰/۳۰ روز شنبه مورخ ۰۴/۲۶ /۹۵ در محل سالن شهداي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي واقع در پشت رستوران برادران برگزار خواهد شد.
۱- آقاي دكتر محمد جوان نيكخواه ... - استاد راهنما
۲- آقايان دكتر رسول زارع و دكتر خليل بردي فتوحي فر ... - استادان مشاور