ارزيابي فني و مالي روش هاي بهره برداري گرده بينه كوتاه و بلند با توجه به خسارت هاي وارد شده به توده
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

نام و نام خانوادگی دانشجو:وحيد ريزوندي

تاریخ دفاع: 1395/05/02

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

طبق گزارش آقاي دكتر مقداد جور غلامي استاد محترم راهنماي رساله آقاي وحيد ريزوندي دانشجوي مقطع دكتري رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان: «ارزيابي فني و مالي روش هاي بهره برداري گرده بينه كوتاه و بلند با توجه به خسارت هاي وارد شده به توده باقيمانده (مطالعه موردي بخش گرازبن جنگل خيرود)» روز شنبه مورخ ۹۵/5/۲ ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان: دكتر مجنونيان- دكتر زاهدي اميري