بررسي ويژگي هاي اكولوژيك و اكوتوكسيسيتي گونه Daphne mucronata در دو استان لرستان و چهارمحال بختياري
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:فرج الله ترنيان

تاریخ دفاع: 1395/05/02

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

طبق گزارش آقاي دكتر حسين آذرنيوند و سركارخانم دكتر بي بي راضيه يزدان پرست اساتيد راهنماي مشترك رساله آقاي فرج الله ترنيان دانشجوي مقطع دكتري رشته علوم مرتع جلسه دفاع تحت عنوان: « بررسي ويژگي هاي اكولوژيك و اكوتوكسيسيتي گونه Daphne mucronata در دو استان لرستان و چهارمحال بختياري » در روز شنبه مورخ ۹۵/5/2ساعت 10-8 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر محمد علي زارع چاهوكي و دكتر محمد جعفري