«مطالعه و شناسايي ساختار هاپلوتيپي گاوميش هاي نژاد آذربايجاني»
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی علوم دامی

نام و نام خانوادگی دانشجو:محمدحسين فلاحي

تاریخ دفاع: 1395/06/07

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه علوم دامي

طبق گزارش آقاي دكتر حسين مرادي شهربابك استاد راهنماي پايان‌نامه آقاي محمدحسين فلاحي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- علوم دامي (اصلاح نژاد دام) جلسه دفاع تحت عنوان «مطالعه و شناسايي ساختار هاپلوتيپي گاوميش هاي نژاد آذربايجاني» در روز دو شنبه‌ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۸ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن كنفرانس گروه علوم دامي برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور. جناب آقايان دكتر محمد مرادي شهربابك و دكتر رستم عبداللهي