غيير هزينه - منافع واحدهاي صنعتي گاو شيري پس از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها (مطالعه موردي:
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی دانشجو:نگار صادقيان

تاریخ دفاع: 1395/05/17

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم نگار صادقيان داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «تغيير هزينه - منافع واحدهاي صنعتي گاو شيري پس از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها (مطالعه موردي: استان تهران)» روز يك شنبه مورخ ۹۵/۵/۱۷ از ساعت ۱۰ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: دكتر حامد رفيعي
استاد مشاور: دكتر سيد صفدر حسيني