بررسي نقش اگروتوريسم در توسعه كشاورزي (مطالعه موردي شهرستان مرودشت)
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی دانشجو:حميرا كاظمي

تاریخ دفاع: 1395/05/17

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم حميرا كاظمي داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «بررسي نقش اگروتوريسم در توسعه كشاورزي (مطالعه موردي شهرستان مرودشت)» روز يك شنبه مورخ ۹۵/۵/۱۷ از ساعت ۱۱/۳۰ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر ايرج صالح
استاد مشاور: آقاي دكتر حامد رفيعي