طراحي الگوي راهبردي توليد شير و فرآورده‌هاي لبني ارگانيك
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

نام و نام خانوادگی دانشجو:مهناز محمدزاده

تاریخ دفاع: 1395/05/19

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از رساله خانم مهناز محمدزاده نصيرآبادي داوطلب احراز دكتري رشته توسعه كشاورزي تحت عنوان: «طراحي الگوي راهبردي توليد شير و فرآورده‌هاي لبني ارگانيك» روز سه شنبه مورخ ۹۵.۵.۱۹ از ساعت ۹ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر حسين شعبانعلي فمي
استاد مشاور: آقايان دكتر ناصر مطيعي-دكتر محمدرضا سنجابي