انتخاب مولدين ماده ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) بر اساس شاخص پاسخ به استرس و ارتبا
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی شیلات

نام و نام خانوادگی دانشجو:احمد قبادخاني

تاریخ دفاع: 1395/05/12

مکان برگزاری: كلاس 15

طبق گزارش آقاي دكتر محمدعلي نعمت الهي استاد محترم راهنماي پايان نامه آقاي احمد قبادخاني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته تكثير و پرورش آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :«انتخاب مولدين ماده ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) بر اساس شاخص پاسخ به استرس و ارتباط شاخص رشد با ماركز ريز ماهواره» روز سه شنبه مورخ 95/5/12 ساعت 9 صبح در محل كلاس 15 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر عليرضا ميرواقفي