دوين راهبردهايي براي ساماندهي و بهبود نظام توليد و فرآوري چاي در استان گيلان
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

نام و نام خانوادگی دانشجو:زهرا قارون

تاریخ دفاع: 1395/06/09

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

به پيشنهاد گروه ترويج و آموزش كشاورزي جلسه دفاع از رساله خانم زهرا قارون د اوطلب احراز دكتري رشته توسعه كشاورزي تحت عنوان: «تدوين راهبردهايي براي ساماندهي و بهبود نظام توليد و فرآوري چاي در استان گيلان» روزسه شنبه مورخ ۹۵/۶/۹ از ساعت ۹ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكترخليل كلانتري
استاد مشاور: آقاي دكتر علي اسدي