ارزيابي فيتوشيميايي، فيزيولوژيكي و بيان برخي ژن‌هاي دخيل در مسير بيوسنتز متابوليت هاي ثانويه در مرزن
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

نام و نام خانوادگی دانشجو:محمدرضا مرشدلو

تاریخ دفاع: 1395/06/01

مکان برگزاری: تالار عدل

طبق اعلام گروه علوم باغباني جلسه دفاع از رساله آقاي محمدرضا مرشدلو داوطلب احراز دكتري رشته علوم باغباني تحت عنوان "ارزيابي فيتوشيميايي، فيزيولوژيكي و بيان برخي ژن‌هاي دخيل در مسير بيوسنتز متابوليت هاي ثانويه در مرزنجوش ( Origanum vulgare L) تحت شرايط تنش كم آبي" روز دوشنبه مورخ ۱ /۶ /۹۵ ساعت ۱۰ صبح در محل تالار عدل برگزار خواهد شد.
۱- دكتر سيدعليرضا سلامي و دكتر وحيده ناظري اساتيد محترم راهنما