تعيين مشخصات هيروليكي و راندمان‌هاي پمپ در سرعت دوران‌هاي مختلف براي شرايط كاربردي
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:صابر كبيري

تاریخ دفاع: 1395/06/06

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه آقاي صابر كبيري ساماني‌ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي سازه‌هاي آبي‌ تحت عنوان «تعيين مشخصات هيروليكي و راندمان‌هاي پمپ در سرعت دوران‌هاي مختلف براي شرايط كاربردي ‌» روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۶ ساعت ۹ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكتر صلاح كوچك زاده به عنوان استاد راهنما