بررسي اثر ايزوله پروتئين نخود و آنزيم ترانس گلوتاميناز بر خواص كيفي و رئولوژيكي و كيفي مافين بدون گل
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

نام و نام خانوادگی دانشجو:ساناز شعباني‌

تاریخ دفاع: 1395/06/09

مکان برگزاری: تالار شهيد سليماني

طبق اطلاع گروه مهندسي علوم و مهندسي صنايع غذايي جلسه دفاع از پايان نامه خانم ساناز شعباني‌ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي گرايش فنآوري مواد غذايي تحت عنوان «بررسي اثر ايزوله پروتئين نخود و آنزيم ترانس گلوتاميناز بر خواص كيفي و رئولوژيكي و كيفي مافين بدون گلوتن» روز سه شنبه مورخ ۹۵/۶/۹ ساعت ۱۰ درمحل. تالار شهيد سليماني برگزار خواهد شد.
دكتر محمد سعيد يارمند به عنوان استاد راهنما اول
دكتر حسين كياني به عنوان استاد راهنمادوم
دكترزهرا امام جمعه به عنوان استاد مشاوراول