ارزيابي اثرات تغيير اقليم و تغيير كاربري اراضي بر شدت فراواني دبي هاي حداكثر (مطالعه موردي : حوزه آ
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:الهام رفيعي ساردويي

تاریخ دفاع: 1395/05/25

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

طبق گزارش آقايان دكتر علي سلاجقه و دكتر عليرضا مقدم نيا اساتيد راهنماي مشترك رساله خانم الهام رفيعي ساردويي دانشجوي مقطع دكتري رشته علوم و مهندسي آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان: « ارزيابي اثرات تغيير اقليم و تغيير كاربري اراضي بر شدت فراواني دبي هاي حداكثر (مطالعه موردي : حوزه آبخيز قره سو كرمانشاه )» در روز دوشنبه مورخ ۹۵/5/25ساعت 11:45 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان دكتر آرش ملكيان و دكتر شهاب عراقي نژاد و دكتر شهرام خليقي سيگارودي