امكان سنجي حذف تدريجي سموم كشاورزي مالاتيون و ديازينون در ساختار تله رسوبگير
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی شیلات

نام و نام خانوادگی دانشجو:نوشين جعفر زاده

تاریخ دفاع: 1395/05/24

مکان برگزاری: كلاس 16

طبق گزارش آقايان دكتر آرش جوانشير و دكتر هادي پورباقر اساتيد راهنماي مشترك پايان نامه خانم نوشين جعفر زاده دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بوم شناسي آبزيان شيلاتي به شماره دانشجوئي ۷۲۰393087 جلسه دفاع تحت عنوان: « امكان سنجي حذف تدريجي سموم كشاورزي مالاتيون و ديازينون در ساختار تله رسوبگير» در روز يكشنبه مورخ 95/5/24 ساعت 10 صبح در محل كلاس 16 برگزار مي‌گردد.