بررسي امكان جداسازي فلزات سنگين مس و آرسنيك محلول با استفاده از رس مونت موريلونيت در آب آلوده
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی شیلات

نام و نام خانوادگی دانشجو:پريا درويشي

تاریخ دفاع: 1395/06/01

مکان برگزاری: كلاس 16

طبق گزارش آقاي دكتر آرش جوانشير استاد راهنماي پايان نامه خانم پريا درويشي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بوم شناسي آبزيان شيلاتي جلسه دفاع تحت عنوان: « بررسي امكان جداسازي فلزات سنگين مس و آرسنيك محلول با استفاده از رس مونت موريلونيت در آب آلوده» در روز يكشنبه مورخ 95/5/24 ساعت 9صبح در محل كلاس 16 برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر كامران رضايي توابع