مدل سازي رواناب - رسوب مبتني بر رويكرد پويايي سيستم و مقايسه آن با مدل SWAT( مطالعه موردي : حوزه آبخ
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد رستمي خلج

تاریخ دفاع: 1395/05/18

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

طبق گزارش آقايان دكتر علي سلاجقه و دكتر عليرضا مقدم نيا اساتيد راهنماي مشترك رساله آقاي محمد رستمي خلج دانشجوي مقطع دكتري رشته علوم و مهندسي آبخيزداري جلسه دفاع تحت عنوان: « مدل سازي رواناب - رسوب مبتني بر رويكرد پويايي سيستم و مقايسه آن با مدل SWAT( مطالعه موردي : حوزه آبخيز كارده) » در روز دوشنبه مورخ ۹۵/5/18 ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر شهرام خليقي سيگارودي و سركار خانم دكتر مريم آذرخشي