تبار زايي جنس (Nemacheilidae) Turcinoemacheilus در آبهاي داخلي ايران با استفاده صفات استخوان شناسي و
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی شیلات

نام و نام خانوادگی دانشجو:نسرين نيك مهر

تاریخ دفاع: 1395/06/01

مکان برگزاری: كلاس 14

طبق گزارش آقايان دكتر سهيل ايگدري و دكتر هادي پورباقر اساتيد محترم راهنماي مشترك پايان نامه خانم نسرين نيك مهر دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته بوم شناسي آبزيان جلسه دفاع تحت عنوان :«تبار زايي جنس (Nemacheilidae) Turcinoemacheilus در آبهاي داخلي ايران با استفاده صفات استخوان شناسي و مولكولي » روز دوشنبه مورخ 95/6/1 ساعت 10 صبح در محل كلاس 14 برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكتر حميد فرحمند