بررسي تاثير هرس بر جست زني به منظور تعيين ارتفاع و زمان هرس در منطقه اشتهارد كرج
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:صادق حسين نيايي

تاریخ دفاع: 1395/06/8

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

طبق گزارش آقايان دكترآذرنيوند و دكتر علي طويلي اساتيد محترم راهنماي پايان نامه آقاي صادق حسين نيايي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته مرتعداري جلسه دفاع تحت عنوان :« بررسي تاثير هرس بر جست زني به منظور تعيين ارتفاع و زمان هرس در منطقه اشتهارد كرج» در روز دوشنبه مورخ 95/6/8 ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: دكتر محمد جعفري و دكتر محمدعلي زارع چاهوكي