طراحي مدل اكولوژيكي كشاورزي با رويكرد PROMETHEE II و FUZZY AHP
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:پويان دهقان رحيم آبادي

تاریخ دفاع: 1395/06/8

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

طبق گزارش آقايان دكترآذرنيوند و دكتر حسن خسروي اساتيد محترم راهنماي پايان نامه آقاي پويان دهقان رحيم آبادي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته بيابان زدايي جلسه دفاع تحت عنوان :« طراحي مدل اكولوژيكي كشاورزي با رويكرد PROMETHEE II و FUZZY AHP » در روز دوشنبه مورخ 95/6/8 ساعت 8/30 در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: دكتر غلامرضا زهتابيان و دكتر عليرضا مقدم نيا