بررسي و اثبات عملكرد ۳ ژن كانديد حساسيت VvPLL انگور تحت كنترل دو پروموتر مختلف در ايجاد حساسيت به سف
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

نام و نام خانوادگی دانشجو:پريسا حاجي احمد

تاریخ دفاع: 1395/06/10

مکان برگزاری: تالار عدل

احتراماً طبق گزارش آقاي دكتر علي عبادي استاد راهنماي پايان نامه خانم پريسا حاجي احمد Parisa Hajiahmad دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " بررسي و اثبات عملكرد ۳ ژن كانديد حساسيت VvPLL انگور تحت كنترل دو پروموتر مختلف در ايجاد حساسيت به سفيدك سطحي " "Evaluation and Performance of three VvPLL grapevine susceptibility candidate genes under two different promoters in susceptibility to powdery mildew" آماده دفاع مي‌باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز شنبه مورخ 16/ ۶/ ۹۵ از ساعت 13:30 صبح در محل تالار عدل پيشنهاد گرديده است.
‌‌استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر سيدعليرضا سلامي