بررسي تأثير ساعت شبانه روزي در حساسيت شته Aphis gossipii Glover. به ديازينون و بررسي علل فيزيولوژيك
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی گیاهپزشکی

نام و نام خانوادگی دانشجو:فائزه باقري

تاریخ دفاع: 1395/06/10

مکان برگزاری: تالار مهدوي گروه خاكشناسي

طبق اعلام گروه گياهپزشكي جلسه دفاع از رساله خانم فائزه باقري داوطلب احراز دكتري رشته حشره شناسي كشاورزي گرايش فيزيولوژي و سم شناسي تحت عنوان فارسي : " بررسي تأثير ساعت شبانه روزي در حساسيت شته Aphis gossipii Glover. به ديازينون و بررسي علل فيزيولوژيك آن " به انگليسي : "Study of the effect of circadian clock on the sensitivity of Aphis gossipii Glover exposed to diazinon and the physiological reasons " راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 06/10 /۹۵ در محل تالار مهدوي گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي برگزار خواهد شد.
۱- آقايان دكتر خليل طالبي جهرمي و دكتر وحيد حسيني نوه ... - استادان راهنما
۲- آقايان دكتر حسين اللهياري و دكتر مهران حبيبي رضايي ... - استادان مشاور