ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي اكوتيپ هاي پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي و
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

نام و نام خانوادگی دانشجو:حسين توكلي نكو

تاریخ دفاع: 1395/06/29

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

طبق گزارش آقايان دكتر شيرواني و دكتر محمد حسن عصاره اساتيد محترم راهنماي رساله آقاي حسين توكلي نكو دانشجوي مقطع دكتري رشته جنگلداري جلسه دفاع تحت عنوان: «ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي اكوتيپ هاي پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي و ارزيابي مقاومت آنها به تنش شوري» عنوان لاتين : "Genetic diversity in populus euphratica Oliv. ecotypes using by molecuar markers and evaluate their salinity stress tolerance"روز دوشنبه مورخ ۹۵/6/29 ساعت 14 بعدازظهر در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي‌گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقايان: دكتر محمدرضا نقوي و دكتر محمد سپرك لي