پيش بيني مدول الا ستيسيته چوب صنوبر با مقدار رطوبت مختلف با استفاده از آزمون اولتراسونيك
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

نام و نام خانوادگی دانشجو:آذين اطلاعي

تاریخ دفاع: 1395/06/13

مکان برگزاری: تالار اجتماعات شهيد مطهري

طبق گزارش آقاي دكترمحمد لايقي استاد محترم راهنماي پايان نامه خانم آذين اطلاعي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع چوب وكاغذ جلسه دفاع تحت عنوان :« پيش بيني مدول الا ستيسيته چوب صنوبر با مقدار رطوبت مختلف با استفاده از آزمون اولتراسونيك» در روز شنبه مورخ 95/6/13 ساعت 10 صبح در محل تالار اجتماعات شهيد مطهري برگزار مي گردد.
- استاد (اساتيد) مشاور: آقاي دكترقنبر ابراهيمي