شناخت و تحليل مؤلفه‌هاي توسعه نظام‌هاي توليد تا مصرف در قطب‌هاي توليد گياهان دارويي ايران
جلسه دفاع ازپایان نامه دکترا
گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی

نام و نام خانوادگی دانشجو:معصومه سعادت زاده

تاریخ دفاع: 1395/06/14

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از رساله خانم معصومه سعادت زاده (Masomeh sadatzade)د اوطلب احراز دكتري رشته توسعه كشاورزي تحت عنوان «شناخت و تحليل مؤلفه‌هاي توسعه نظام‌هاي توليد تا مصرف در قطب‌هاي توليد گياهان دارويي ايران» Recognition and analysis of) (development components of production to consumption systems , in production regions of medicinal plants, Iran روز يك شنبه مورخ ۹۵.۶.۱۴ از ساعت ۱۳.۳۰ بعدازظهر در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر هوشنگ ايرواني
اساتيد مشاور: آقايان دكتر حسين شعبانعلي فمي و دكترمجيد معصوميان