بهينه سازي استقرار نشاي پيوندي با تيمار هرس ريشه و مالچ پلي اتيلني و تأثير آن بررشد و عملكرد هندوانه
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز

نام و نام خانوادگی دانشجو:حسين محمدي

تاریخ دفاع: 1395/06/28

مکان برگزاری: تالار عدل

طبق گزارش آقاي دكتر رضا صالحي محمدي استاد راهنماي پايان نامه آقاي حسين محمدي Hossein Mohammadi دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني تحت عنوان " بهينه سازي استقرار نشاي پيوندي با تيمار هرس ريشه و مالچ پلي اتيلني و تأثير آن بررشد و عملكرد هندوانه ( Citrullus lanatus Thbub ) " Optimizing establishment of grafted seedling with root pruning and polyethylene mulch and in fluence on watermelon( Citrullus lanatus Thnub.) growth and yield آماده دفاع مي‌باشد. تاريخ دفاع از پايان نامه روز يكشنبه مورخ ۲۸ /۶ /۹۵ از ساعت ۱۱ در محل تالار عدل پيشنهاد گرديده است.
‌‌‌‌استاد مشاور پايان نامه آقاي دكتر عبدالكريم كاشي