بررسي كارايي فني و زيست محيطي مزارع پرورش ماهي در استان خوزستان
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی دانشجو:بهناز ناظراني

تاریخ دفاع: 1395/06/28

مکان برگزاری: سالن شماره يك (۱)

به پيشنهاد گروه اقتصاد كشاورزي جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم بهناز ناظراني (Behnaz Nazerani) داوطلب احراز كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي تحت عنوان: «بررسي كارايي فني و زيست محيطي مزارع پرورش ماهي در استان خوزستان» Investigating technical and environmental Efficiency of farms in Khuzestan province روز يك شنبه مورخ ۹۵.۶.۲۸ از ساعت ۸‬ صبح در محل سالن شماره يك (۱) برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: آقاي دكتر سعيد يزداني
استاد مشاور: آقاي دكتر حامد رفيعي