بررسي روش‌هاي ارزيابي كيفيت منابع آب سطحي در نوسانات اقليمي ‌
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:دنيا دزفولي

تاریخ دفاع: 1395/06/14

مکان برگزاری: تالار دكتر اسداله بيك

طبق اطلاع گروه مهندسي آبياري و آباداني جلسه دفاع از پايان نامه خانم دنيا دزفولي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي منابع آب تحت عنوان «بررسي روش‌هاي ارزيابي كيفيت منابع آب سطحي در نوسانات اقليمي ‌» روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ ساعت ۹ درمحل دفاع تالار دكتر اسداله بيك برگزار خواهد شد.
دكتر كيومرث ابراهيمي به عنوان استاد راهنما اول
‌دكتر شهاب عراقي نژاد به عنوان استاد راهنما دوم
دكتر عبدالحسين هورفر به عنوان استاد مشاور