تأثير سطوح آبياري و كود نيتروژن (اوره) بر عملكرد ارقام لوبيا قرمز
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

نام و نام خانوادگی دانشجو:خيراله بياتي كميتكي

تاریخ دفاع: 1395/06/15

مکان برگزاری: سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات

طبق گزارش آقاي دكتر حسين مقدم و آقاي دكتر ناصر مجنون حسيني اساتيد راهنماي پايان‌نامه آقاي خيراله بياتي كميتكي (‌Kheirolla‌ Bayati Komitaki )دانشجوي ارشد زراعت تحت عنوا ن: ” تأثير سطوح آبياري و كود نيتروژن (اوره) بر عملكرد ارقام لوبيا قرمز ” و عنوان لاتين " Study the response of two red kidney bean varieties ( Phaseolus vulgaris L.) to limited irrigation and nitrogen ‌" آماده دفاع مي‌باشد. تاريخ دفاع از پايان‌نامه روز دو شنبه مورخ پانزدهم مرداد ماه نودوپنج ساعت ۱۰ صبح در محل سالن كنفرانس گروه زراعت واصلاح نباتات پيشنهاد گرديده است.
دكتر حسين مقدم ...استاد راهنما
دكتر ناصر مجنون حسيني ...استاد راهنماي دوم